Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1356
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tendencja betonu do pęknięć była od lat akceptowana i postrzegana jako nieodzowna cecha wynikająca ze skurczu mieszanki betonowej w czasie pierwszych 24 godz. dojrzewania. Najbardziej typowe pęknięcia wewnętrzne pojawiają się w stanie plastycznym, natomiast pęknięcia spowodowane osiadaniem mogą poja[...]
EN The tendency of cracks was previously observed and accepted as characteristic of concrete during the first 24 hours. The most typical internal cracks are seen in plastic conditions, however cracks caused by settlement might be seen in the latest stadium of durability. The very effective method to av[...]
2
100%
Izolacje
PL Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest jednym ze sposobów wysyłania i przenoszenia na odległość energii w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych lub cząstek materii. Jest to zjawisko naturalne, a jego szczególnym rodzajem jest promieniowanie jonizujące - takie, które wywołuje w obojętny[...]
3
100%
Drogownictwo
2000 nr 7 224-225
PL Możliwości betonu jako tworzywa w konstrukcjach mostów nie są do końca wykorzystane. Stare obiekty mostowe urzekają rozwiązaniami technicznymi i architekturą.
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Korozja alkaliczna jest następstwem wzajemnego oddziaływania składników betonu i wiąże się z obecnością kruszyw reaktywnych, a także z poziomem alkaliów w mieszance betonowej. Na poziom alkaliów w betonie największy wpływ ma zawartość tlenków sodu i potasu w cemencie, ale również powszechnie stosowa[...]
EN Paper deals with mechanism of alkali-silica reactions and factors affecting expansion of concrete such as amount of alkalies in cement, type of aggregate and moisture. Influence of alkalies coming from mineral additives and admixtures on expansion of mortars incorporating reactive aggregate was disc[...]
5
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono zagadnienie jednorodności wytrzymałościowej betonu w odniesieniu do zmian wprowadzonych w tym zakresie przez PrPN-B-03264. Omówiono podstawy oceny jednorodności wytrzymałościowej i przedstawiono ewolucję poglądów w kwestii miary oceny jednorodności wytrzymałościowej według wybranych za[...]
EN The question of concrete strength homogeneity in the light of changes introduced into the code PrPN-B-03264 is presented. The bases for concrete strength homogeneity estimation are discussed and the evolution in the views in the matter of the measure of this particular property is described. An info[...]
6
100%
Chemik
1998 Nr 4 97-99
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 215-217
PL Omówiono krótko historię rozwoju betonu. Podano dane charakteryzujące beton obecnie stosowany, a także przewidywane zmiany w tym zakresie.
EN The development history of concrete is presented shortly. Technical data characteristic for to-day concretes and expectances of their improvement in the nearest future are suggested.
8
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 12 20--26
PL Beton był używany do produkcji barier ochronnych już od dawna. M. in. już w latach 1933-1937 używano go jako tworzywa żelbetowych barier belkowych.
9
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 27 21-34
PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2009 roku, w czasie robót remontowych elewacji tego obiektu. Przedstawione wyniki dokumentują aktualne cechy mech[...]
EN The work presents results of tests of mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław, conducted in the second half of 2009 during renovation work on the object elevation. The presented results document current mechanical and [...]
10
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 168-176
PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2009 roku, w czasie robót remontowych elewacji tego obiektu. Przedstawione wyniki dokumentują aktualne cechy mech[...]
EN The work presents results of tests of mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław, conducted in the second half of 2009 during renovation work on the object elevation. The presented results document current mechanical and [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W praktyce budowlanej często zachodzi potrzeba oznaczenia składu stwardniałego betonu, które obejmuje oznaczenie zawartości kruszywa i cementu użytego do wykonania betonu. W referacie skoncentrowano się na metodach oznaczenia zawartości kruszywa w stwardniałym betonie.
EN The paper is concentrated on determining of content of aggregates in concrete by two methods. These methods elaborated at the Building Research Institute. The first method, named appraising method is based on stating the bulk density of concrete, the content of its components insoluble in HCl. The m[...]
12
80%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono rozważania dotyczące wpływu składu fazy ciekłej w porach betonu na proces reakcji alkalia - krzemionka. Skład fazy ciekłej w zaczynach, zaprawach i betonach nie zawierających kruszywa reaktywnego wyznacza otoczenie, w którym reakcja mogłaby zajść gdyby był obecny materiał reaktywny. Fa[...]
EN Presented considerations concern the influence of liquid phase composition in concrete pores on alkali-silica reaction. The composition of liquid phase in pastes, mortars and concretes without reactive aggregates is defined by the environment, in which the reaction could take place if a reactive mat[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono ujęcie w krajowych normach i instrukcjach ITB zasady doboru zabezpieczeń powierzchni betonowych i żelbetowych, z uwzględnieniem obiektów w oczyszczalniach ścieków. Omówiono podstawowe rodzaje ochrony betonu i żelbetu oraz przedstawiono sposoby i możliwości doboru materiałów[...]
EN Paper contains for selection of concrete protection methods accepted in national standards and ITB guidelines (especially in wastewater treatment plants). The basic methods of concrete surfaces protection and selection of products which are to be used for such purposes are widely discussed.
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono wyniki badań parametrów wytrzymałościowych, nasiąkliwości oraz odporności na korozję betonów stosowanych do produkcji elementów prefabrykowanych kanałów ściekowych. Badania wykonano dla próbek betonu pobranych z obiektów eksploatowanych około 30 lat, oraz dla próbek betonu stosowany[...]
EN Some examination results of mechanical properties, absorbtion and corrosion resistance of concrete used for manufacturing of pre-fabricated sewage pipelines have been presented in this paper. The tests were carried out for specimens extracted from structures which have been exploited for thirty year[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Beton jest najważniejszym i ciągle najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, co ma wieloraki wpływ na środowisko. W produkcji betonu są stosowane nie tylko kruszywa naturalne, ale także odpady przemysłowe takie jak: popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pyły krzemionkowe i inne. Dlatego ważne [...]
EN Concrete is the most important and still most commonly used building materials, which has various influence on the environment. In concrete production are used not only natural aggregates but also industrial wastes such as: fly ash, blastfurnace slag, silica fume and others. That's why the questions[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje środki, których zadaniem jest nie tylko pielęgnacja powierzchni betonowych, ale również ich wzmacnianie (wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie) oraz zabezpieczanie (np. przed działaniem benzyny, środków odladzających itp.). Ze względu na swoje kompleksowe działanie nal[...]
EN There are many products for curing concrete in the polish market, now. Some different products of multi-direction action are presented. The procedure for curing effectiveness was given. Some results of curing action of different products were showed. A general characteristic of ACTIN - new material [...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów technicznych powłok polimerowo-cementowych. Powłoki te badano pod kątem ich zastosowania do ochrony przed korozyjnym działaniem środowiska na obiekty betonowe i żelbetowe oczyszczalni ścieków komunalnych.
EN In the paper, results of chosen technical parameter survey of polymer-cement coatings are presented. The protective properties of these coatings on concrete and reinforced concrete structures in wastewater treatment plants were tested.
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Porowatość i niska wodoszczelność betonu są mankamentami zmniejszającymi trwałość oraz izolacyjność jako warstwy ochronnej. Szczelność można poprawić stosując domieszki dodawane do mieszanki betonowej lub preparaty nanoszone na powierzchnię stwardniałego betonu.
EN The possibilities of elimination of water absorption and improvement of waterightness of concretes with admixtures have been tested. Old concretes with the tight agents have also been covered. These solutions qave the good improvement the properties of concrete.
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono próbę opisu zależności wytrzymałości od porowatości betonu cementowego. Analizowano wpływ sześciu wybranych czynników charakteryzujących jakość struktury stwardniałego betonu: maksymalny wymiar ziarna kruszywa grubego i punkt piaskowy stosu okruchowego; gęstość pozorną, nas[...]
EN The influence of six factors (max. aggregate size, sand content, dry volumetric density, volumetric absorption, air content and difference between actual and calculated value of density) characterising the quality of hardened concrete on compressive strength is considered in the paper. The object t[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy podano charakterystyki narastania wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu materiałów sczepnych w systemach napraw konstrukcji betonowych. Opracowano funkcje opisujące wzrost tych wytrzymałości zależnie od czasu dojrzewania materiału.
EN The paper presents the characteristics of compressive and flexural strength increment of materials destined to be applicated as linking layer in systems repair of reinforced concrete structures. The relations between the strength increments and time have been evaluated.
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last