Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton cementowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Korozja siarczanowa występuje w większości przypadków związanych z zagrożeniem korozyjnym betonu, dlatego też problem ten analizowany jest szeroko w literaturze światowej. Autor na podstawie własnych badań określił te parametry materiałowe i technologiczne, które umożliwiają ocenę potencjalnej odpor[...]
EN In the spectrum of type the sulphate corrosion the most popular. This problem is analysed in large range in world literature. Author determined the material and technological parameters, which permit on calculate the potential degree of the corrosive resistance of cement concrete.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia wyniki badania jakości betonów cementowych wyższych klas produkowanych przez 4 lata w nowoczesnej wytwórni na terenie Wrocławia. Przeprowadzona analiza statystyczna wyników badania wytrzymałości na ściskanie betonów wskazała na dobry i bardzo dobory poziom wytwarzania mieszanki bet[...]
EN There are presented results of investigations of quality of high standard cement concrete produced during 4 years in modern factory. Statistical analysis of results of investigations of strength resistance of concrete prove good or even very good level of formation of concrete mix
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 185-194
PL Tematem artykułu jest wpływ składu betonu na uszkodzenia powierzchni betonowych spowodowane cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem w obecności soli odladzających zgodnie ze Szwedzką Normą SS 137244 (metoda Boras). Zawartość powietrza w stwardniałym betonie zmierzono wg Pr PN EN 480-11 w systemie do au[...]
EN The subject of the presented investigations was damage of the concrete surface due to cyclic freezing and thawing in the presence of de-icing salts tested according to the Swedish Standard SS 137244 (the Boras method). The air content in the hardened concrete specimens has been measured with ASTM C[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 82--84
PL Członkowie Stowarzyszenia Producentów Cementu wielokrotnie prezentowali pozytywne aspekty stosowania betonowych nawierzchni drogowych (używając w artykule słowa „beton”, będę miał na myśli beton cementowy). Najczęściej jednak przekonywaliśmy, że z nawierzchnią betonową warto budować drogi lokalne, s[...]
EN On numerous occasions, the members of Polish Cement Association have indicated the positive aspects of using concrete pavements. Most often however, concrete pavements were advised to be used while constructing local roads, highways and motorways, so outside city conditions. We have naturally accept[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 4 54--56
PL Nawierzchnie sztywne z betonu cementowego mimo wielu zalet, jakimi są niewątpliwa trwałość konstrukcji oraz fakt, iż ulegają w mniejszym stopniu tak popularnemu koleinowaniu, nie są pozbawione wad i również ulegają zniszczeniom.
EN In spite of all the advantages that the pavements made of cement concrete have, they also undergo huge destructions. The quantitative size of destruction on the investigated Line increases with the exploitation time. The article presents the classification of the main pavement damages, that divides t[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 7 20--24
PL Beton cementowy jest najpowszechniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Jego podstawowe zalety to łatwość wytwarzania i układania oraz duża wytrzymałość i trwałość przy względnie niskim koszcie. Do niedoskonałości betonu można natomiast zaliczyć: niski stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wyt[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 309-313
PL Przedstawiono wyniki badań nad domieszką chemiczną, uzyskaną z surowców kopalnych o niskim stopniu uwęglenia, takich jak torf czy węgiel huminowy. Domieszkę pod nazwą STG stanowi roztwór kwasów huminowych oraz soli rozpuszczalnych typu humitów (fulwenów sodu) powstałych w wyniku oddziaływania roztw[...]
EN The experimental - theoretical results of researches are stated with the purpose of reception of the chemical additive for concrete on the basis of peat gumin substances. The additive STG is a solution of various functional gumin groups of acids and their soluble salts received by influence on a pea[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
PL Przedstawiona w pracy analiza zużycia betonu strumieniem cząstek stałych, zwanych przez autorkę zużyciem abrazyjnym, wykazała istotne różnice w stosunku do procesu tarcia suchego. Autorka wykazała w pracy, że ocena odporności na zużycie ścierne, oparta w głównej mierze na wynikach badań laboratoryjn[...]
EN This paper describes the effect of material parameters and the load value on the process of abrasive wear of cement concrete. The author's study focused on cement concrete wear due to the stream of solid particles carried by water at the rate that cavitation does not occur. This type of concrete sur[...]
9
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 10 45--48
PL W artykule przedstawiono technologię wykonania odcinka o zmiennym pochyleniu poprzecznym z betonu cementowego, realizowanego dzięki zastosowaniu ukośnej krawędzi łączącej dwie połówki jezdni o odwrotnym spadku. Na podstawie zebranych doświadczeń omówiono wszystkie aspekty wykonawcze takiego odcinka,[...]
10
100%
Logistyka
2015 nr 4 9404--9411, CD3
PL W pracy omówiono czynniki wpływające na kształtowanie odporności betonu cementowego na oddziaływanie obniżonych temperatur. Przedstawiono wyniki badań uzyskane dla czterech serii betonów cementowych, zróżnicowanych składem materiałowym, pod kątem oceny ich odporności na oddziaływanie obniżonych temp[...]
EN The paper discusses the factors that have influence on the forming of cement concrete resistance to the effects of low temperatures. The results of studies obtained for the four series of concrete cement, varying the composition of the material, in order to evaluate their resistance to the effects o[...]
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono warunki i zależności wpływające na trwałość betonu w oczyszczalniach ścieków. Szczególną uwagę poświęcono odporności strukturalnej betonu na agresywne środowisko ścieków, dobór cementu oraz stosowanie domieszek do betonu będących w ofercie handlowej ADDIMENT Polska sp. z o.o.
EN The report concerns the conditions and dependence which have an effect on concrete durability in sewage treatment. The most important. The most important thing is structural concrete resistance on aggresive sewage medium, cement selection and using of concrete admixtures which ADDIMENT Polska has in[...]
12
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 95-95
13
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 241-246
PL Wyeksploatowane opony samochodowe stanowią ogromny problem ekologiczny i ekonomiczny w skali światowej. Duże zainteresowanie wzbudza możliwość wykorzystania tego materiału odpadowego do modyfikacji betonu cementowego, chudego betonu i stabilizacji gruntu cementem. Dzięki temu otrzymujemy wartościowy[...]
EN Exploited vehicle tires are a great ecological end economic problem for the whole world. There is great interest in utilization of this waste material for cement and lean concrete modification and also for cement ground stabilizing. It gives us valuable material, designed for many uses in civil and [...]
14
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 9 496-502
PL Betony nowych generacji to beton wysokowartościowy (BWW) i bardzo wysokowartościowy (BBWW) oraz ultrawysokowartościowy (BUWW), w tym zagęszczony włóknokompozyt, beton z proszków reaktywnych, kompozyt siatkobetonu z mikrowłóknobetonem. Przedstawiono najnowsze (z lat 1993-1997) osiągnięcia w zakresie [...]
EN The paper presents a review of recent development in the range of new concrete generation, from present stage of high-strength/high -performance concrete (HS/HPC) to very special kind of ultra-high-strength concrete (UHSC) like compact reinforced composite (CRC), reactive powder concrete (RPC) and s[...]
15
88%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W referacie zaprezentowano wyniki eksperymentu dotyczącego badań właściwości betonów przygotowanych na bazie grubego kruszywa z recyklingu w ilości 30, 65 i 100%, dozowanego w stanie suchym (0%), częściowo nasyconym (50%) i całkowicie nasyconym (100%), przy zmiennym współczynniku woda dodana/cement [...]
EN The paper presents experimental results of properties of concretes made with recycled concrete aggregate (RCA) in dry state (0%), partially saturated (50%) and saturated (100%) state. RCA was used at 30%, 65% and 100% by mass replacement of natural aggregate. The added water/cement ratio (wD/c) equa[...]
16
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wpływ dodatku pyłu krzemionkowego do betonów z cementu portlandzkiego CEM l i hutniczego CEM IIIA i CEM IIIB na ich odporność na działanie ujemnej temperatury i środków odladzających. Uzyskane wyniki wykazują, że dodatek pyłu krzemionkowego zwiększa odporność betonu na ten rodzaj środo[...]
EN The effect of silica fume to concretes produced from Portland cement CEM I 32.5N and metallurgical cements CEM Ill/A 32.5N and CEM III/B 32.5N on the freeze-thaw resistance and resistance for the attack of de-icers was studied. The results show that silica addition improves the resistance of concret[...]
17
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 4 41-42
18
88%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 10 31--33
PL W artykule opisano założenia programu badawczego, który pozwoli na opracowanie algorytmów do określania parametrów betonu porowatego do podbudów drogowych w zależności od składu ziarnowego kruszyw oraz uzyskanie danych do projektowania podbudów uwzględniające oddziaływania eksploatacyjne oraz oddzia[...]
19
75%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono zagadnienia związane z modyfikowaniem betonu cementowego asfaltem, wprowadzanym do zarobu w postaci roztworu w wysokowrzącym rozpuszczalniku organicznym. Celem wprowadzenia asfaltu jast uzyskanie materiału o małej nasiąkliwości i wysokiej mrozoodporności, odpornego na działanie środkow od[...]
EN The problems connected with the modification of cement concrete with asphalt, introduced to the mix in the form of a solution in high-boiling organic solvent, are discussed. The aim of introducing the asphalt is to obtain a material which is Iow absorbable, high frost resistant as well as resistant [...]
20
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 54-57
PL Wprowadzane nowe typy samolotów wymagają zwiększenia trwałości i odporności nawierzchni na różne czynniki szczególnie dotyczy to warstwy powierzchniowej. W artykule omówiono wymagania i wyniki badań dotyczące betonu cementowego, który stosowany jest na nawierzchniach lotniskowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last