Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bateria koksownicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 130 107-119
PL Artykuł dotyczy harmonogramowania pracy baterii koksowniczej. Prezentuje matematyczny model procesu oraz heurystyczny algorytm harmonogramowania, wykorzystujący symulację procesu. Przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych.
EN The paper refers to scheduling of a coke battery. A mathematical model of a coke battery process is presented. A heuristic algorithm for the scheduling is given. The algorithm is based on simulation. Results of simulation experiments are presented.
2
100%
Karbo
1999 Nr 6 203-208
PL W marcu 1999 r. oddano do eksploatacji, po wielu latach budowy (od 1986 r.), jedną z najnowocześniejszych baterii koksowniczych w Pol-sce, o wysokim standardzie obsługi i zaawansowanych technologiach proekologicznych. Opisano zasadnicze zmiany wprowadzone do pier-wotnych rozwiązań projektowych, obej[...]
EN In March 1999, after many years of investments (from 1986) one of the most modern coke-oven batteries in Poland was commenced with high standard of operation and advanced pro-ecological technologies. The article describes principal changes introduced to primary design solu-tions, covering all techno[...]
3
80%
Piece Przemysłowe & Kotły
2011 Nr 4 16--22
PL Efektywność baterii koksowniczej, poza czynnikami technologicznymi, zależy od właściwego doboru i zabudowy materiałów ogniotrwałych w jej masywie ceramicznym. Głównym materiałem stosowanym do budowy masywu ceramicznego są krzemionkowe wyroby ogniotrwałe. W artykule opisano właściwości krzemionkowych[...]
EN Apart from technological factors, the efficiency of a coke oven battery depends on the appropriate selection and installation of refractory materials within the ceramic brickwork. The main materials used in the ceramic brickwork construction are silica refractory products. The following article pres[...]
4
80%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 1-2 21--25
PL W niniejszym artykule przedstawiono model matematyczny nieustalonych procesów cieplnych i przepływowych zachodzqcych podczas rewersyjnego spalania gazu w kanałach grzewczych baterii koksowniczej typu PWR-63. Model matematyczny został opracowany w Instytucie Chemicznej Przeróbki Wegla (ICHPW) w Zabr[...]
5
80%
Karbo
2003 Nr 1 32-35
PL Zjawisko wytwarzania się osadów grafitu w przestrzeni podsklepieniowej komory koksowniczej jest przedmiotem wielu prac badawczych. W celu wykorzystania wyników badań w skali przemysłowej, w zakładzie koksowniczym skonstruowano urządzenie MS3, umożliwiające stale pomiary: temperatury oraz zmian ciśni[...]
EN The formation of the pyrocarbon in the roof of the coke-oven battery chamber was examined in many works [1-5]. In order to use the theoretical information in the operating conditions of the coke-oven plant in Tfinec practically, the MS3 device for the continuous monitoring of the temperature changes[...]
6
80%
Karbo
1998 Nr 10 320-322
PL Dokonano przeglądu potencjału technicznego polskiego koksownictwa w zakresie zdolności produkcyjnej i wieku baterii koksowniczych. Zestawiono procedury postępowania przy prowadzeniu prac remontowych baterii, zapewniającą ich skuteczność. Nakreślono zalety i wady różnych technik prowadzenia remontów.
EN The review about the productive capacity of Polish cokemaking and the age of coke-oven batteries has been presented. The procedure of batteries repair securing its effectiveness has been shown. Advantages and disadvantages of different repair techniques have been drawn up.
7
80%
Karbo
1998 Nr 10 338-342
PL Przedstawiono doświadczenia uzyskane przy prowadzeniu remontów masywu ceramicznego baterii koksowniczych typu PWR-63 następującymi metodami : torkretowanie mokre i półsuche, spawanie oraz przemurowanie głowic i całych ścian grzewczych.
EN It was presented an experience acquired during repairs of ceramic block for coke-oven batteries of the PWR-63 type by following methods: wet and semi-dry gunning, welding as well as re-erection of heads and whole heating walls.
8
80%
Karbo
1998 Nr 10 329-332
PL Przedstawiono aktualny stan i perspektywy Zakładu Koksowniczego Huty im. T. Sendzimira. Omówiono monitoring stanu technicznego baterii oraz zaprezentowano obecnie stosowane metody naprawy ceramiki i komór.
EN A present state and perspectives of Coking Plant of T. Sendzimir Steel Plant have been presented. A monitoring of the batteries technical state has been discussed and now applied methods of repair for chambers ceramics have been shown.
9
80%
Karbo
1999 Nr 8-9 280-284
PL W kwietniu br. uruchomiono w Polsce jedną z najnowocześniejszych baterii koksowniczych. Przed rozpoczęciem jej rozruchu istniały jednak poważne obawy co do stanu baterii wybudowanej w 1991 r. i od tamtego czasu przetrzymywanego w stanie nierozgrzanym masywu ceramicznego tej baterii. Dla oceny możliw[...]
EN This April one of the most modern coke oven batter was started -up in Poland. There were serious doubts before commencing of its start-up as to the technical condition of the battery's ceramic bloc, constructed in 199 and maintained in a cold condition since that time. In order to assess the possibi[...]
10
80%
Karbo
1999 Nr 3 97-102
PL Podano wyniki pomiaru ciśnieniu spodu komory koksowniczej oraz temperatury w dolnej części rur odciągowych. Stwierdzono, ze utrzymanie odpowiednie ciśnienia w odbieralnikach zapewniają dodatnie ciśnienie u spodu komory i to' niezależnie od pracy jednego czy dwu odbieralników. Wykazano, że przy utrzy[...]
EN Results of pressure measurements at the bottom of coking chamber and temperature measurements at the lower part of outlet pipes, have been s11own. It was stated that the proper pressure kept in receivers has secured the. positive pressure at the bottom of coking chamber indepen-dently of the operati[...]
11
70%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 3-4 8--14
PL O żywotności i osiąganej zdolności produkcyjnej pieców przemysłowych decyduje ich stan techniczno-technologiczny. Mając powyższe na względzie Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat prowadzi specjalistyczne oceny pieców, w tym głównie pieców koksowniczych. Dla usprawnienia i ujednolicenia t[...]
EN The condition of and technology used in the industrial oven determine its life and production capacity. With that in mind, for many years the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) has been carrying out specialised evaluations of industrial ovens, f[...]
12
70%
Karbo
2012 Nr 1 44-53
PL Formowanie się struktur grafitowych na obmurzach komór koksowniczych ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia eksploatacji baterii koksowniczych. Cienka warstwa grafitu wpływa pozytywnie na gazoszczelność masywu ceramicznego i zapobiega przedostawaniu się surowego gazu koksowniczego z komory ko[...]
EN Formation of graphite structure on coke oven ceramic brickwork is important from the perspective of coke oven battery operation. On the one hand thin layer of graphite has positive influence on gas-tightness of ceramic brickwork and prevents leakage of raw gas from chamber to heating flue, on the ot[...]
13
61%
Karbo
2013 Nr 2 172--178
PL W czasie eksploatacji baterii koksowniczej wszystkie jej elementy ulegają stopniowemu zużyciu, a pojawiające się usterki nie tylko wymuszają podejmowanie różnorodnych działań remontowych, ale przede wszystkim skracają jej żywotność. Choć mechanizmy destrukcji poszczególnych elementów każdej baterii [...]
EN During operation of the coke oven battery all the elements are gradually worn out , and the emerging faults not only necessitate taking a variety of renovation activities , but most of all reduce the battery life. Although the mechanisms of destruction of the individual elements of each coke oven b[...]
14
61%
Karbo
2013 Nr 2 137--153
PL Czynników, które decydują o stanie baterii jest wiele – poczynając od poprawności układu hydrauliczno – temperaturowego, poprzez stan osprzętu i okotwiczenia a kończąc na parametrach charakteryzujących stan ceramiki, dlatego też niezwykle istotnego znaczenia nabiera problem monitoringu pracujących b[...]
EN There are many factors that decide about the coke oven battery’s technical condition – starting with the correctness of hydraulic – temperature system via the instrumentation and bolting and terminating with parameters characterizing the condition of the ceramics’ condition and therefore the utmost [...]
15
61%
Karbo
2011 Nr 3 166-175
PL W oparciu o studium literaturowe oraz doświadczenia polskich i zagranicznych ekspertów opracowano koncepcję systemu monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej, którego głównym zadaniem jest szybka identyfikacja usterek stanowiąca podstawę do podejmowania natychmiastowych działań profilak[...]
EN Based on the literature studies and the experience of leading Polish and foreign experts, an idea of a coke oven battery monitoring system was developed. It's main task is a quick identification of faults, which are a base for maintenance and repair decisions, which ultimately contributes to pro[...]
16
61%
Karbo
2011 Nr 3 176-183
PL W oparciu o studium literaturowe oraz wyniki własnych badań, przeanalizowano wpływ stanu techniczno-technologicznego pieców baterii koksowniczej na pobór prądu przez silnik drąga wypychowego, podczas operacji wypychania koksu z komory koksowniczej (amperażu). Oceniono możliwość praktycznego wykorzys[...]
EN Presented article contains literature analysis as well as own research results concerning influence of a technical condition of the coke oven battery on a changes in an electric current consumption during coke pushing. The article contains also a description of an industrial research, which took pla[...]
17
61%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 179-192
PL Artykuł dotyczy analizy i sterowania pracą baterii koksowniczej, rozważanej jako przykład cyklicznego procesu produkcyjnego. Przedstawiono opis technologiczny procesu, jego dwa modele matematyczne: pierwszy - zakładający normatywne czasy obsługi, drugi - uwzględniający zakłócenia zmieniające wartośc[...]
EN The paper deals with a control of cyclic process. Control of a coke battery in steelworks in Kraków (HTS S.A.) is an example of such a process. The functioning in HTS S.A. computer control system generates a schedule that can not be modified dynamically. The generated schedule is not good enough bec[...]
18
61%
Karbo
2009 Nr 4 232-239
PL Przedstawiono technologię stosowaną w koksowni dwuproduktowej. Na rysunkach pokazano schemat technologiczny koksowni dwuproduktowej, przepływu węgla i koksu oraz gazu i pary. Dokonano porównania technologii koksownia bez odzysku węglopochodnych z technologią klasyczną. Wyspecyfikowano podstawowe ce[...]
EN The paper presents technology used in heat recovery coke plant. The figures present technological diagram of heat recovery coke plant, coal and coke flow as well as gas and steam flow. Coke making technology without by-products recovery has been compared with conventional technology. Fundamental fea[...]
19
61%
Karbo
2009 Nr 2 106-111
PL Rozwój koksownictwa jest aktualnie ściśle związany z rozwojem hutnictwa żelaza. Głównym odbiorcą koksu są wielkie piece. Do problemów przemysłu koksowniczego należy zaliczyć wzrost wymagań odnośnie jakości produkowanego koksu oraz wąska baza surowcowa. W efekcie pojawiła się konieczność rozszerzenia[...]
EN Development of coking industry is at the moment closely connected with the development of the iron metallurgy. Blast furnaces are a chief recipient of coke. One should rank the growth of requirements of coke in relation to the quality produced among problems of the coking industry and the narrow res[...]
20
61%
Karbo
2009 Nr 3 156-160
PL Na przykładzie baterii koksowniczej nr 2 w Koksowni Przyjaźń zaprezentowano analizę parametrów pracy przepustnic sterujących strumieniem gazu opałowego. Przedstawiono zasady doboru przepustnic gazowych oraz wpływ warunków pracy, takich jak przepływ gazu, średnica rurociągu i panujące w nim ciśnienia[...]
EN The article presents, based on coke oven battery number 2 in Przyjaźń coke plant, the analysis of operation parameters of chokes which control a stream of a heating gas. The rules of gas chokes selection are presented, as well as the impact of operation conditions, such as gas flow, a diameter of a [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last