Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 184
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie laboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Świat Szkła
3
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 80-83
PL Artykuł przedstawia wyniki i analizę wstępnych badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie zróżnicowanych kompozytów cement – torf, formowanych metodą mieszania. Badania były prowadzone w warunkach laboratoryjnych na próbkach sześciennych i cylindrycznych. Sposób formowania próbek przyjęto w oparci[...]
EN This article presents the results of preliminary research and analysis of uniaxial compressive strength test of different cement - peat composites formed by mixing method. The research was conducted in the laboratory on cubic and cylindrical samples. The sample forming method was taken on the basis [...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Badania właściwości zawiesin wbudowywanych w przesłony przeciwfiltracyjne wykonano podczas modernizacji odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Próbki materiału przesłony pobrano do specjalnych form i poddano wiązaniu w sposób analogiczny jak w przesłonie. Przedstawiono wyniki badań i potwierd[...]
EN Determination of the properties of vertical bentonite barriers at the construction site sometimes is unrealizable. Laboratory tests, although require special method of sample preparation - due to precise projection of making the construction, should be performed for verification of the "in-situ" tes[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 260-262
PL Przeanalizowano wytrzymałość zmęczeniową normatywną, zgodną z wymaganiami Eurokodu 3, czterech rodzajów spoin czołowych badanych laboratoryjnie. Kategorię zmęczeniową karbu wyznaczono wg zaleceń normy ESN 731401.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu. Celem badań było określenie zmian rozkładów koncentracji jonów wodorotlenowych i sodowych w skarbonizowanym betonie pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.
EN Laboratory test results of electrochemical re-alkalization of carbonated concrete are presented. The aim of investigations was to determine the hydroxyl and sodium ions concentrate profiles in concrete under an influence of electric fields. The carbonization of specimens was carried out using the CO[...]
7
100%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 3 118-119
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 460-462
PL Omówiono w skrócie zagadnienia związane z modyfikacją betonu cementowego asfaltem wprowadzanym do zarobu w postaci roztworu w wysokowrzącym rozpuszczalniku organicznym. Podano wyniki laboratoryjnych badań cech fizycznych i wytrzymałościowych betonów stosowanych do budowy mostów.
EN Issues connected with modification of the concrete mix with asphalt introduced into the batch in the form of high-boiling organic solvent is discussed shortly. The results of laboratory investigation of physical and mechanical properties of asphaltic concrete used in bridge construction are presente[...]
9
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2002 R. 31, z. 85 141--151
PL W artykule przedstawione są probabilistyczne konsekwencje stosowanych planów badania laboratoryjnego różnych liczności próbek zapalników typu RGM. Praktycznym zastosowaniem planów badania są tabele oceny zawierające niezgodności w danej klasie A, B, C, D oraz liczby sztuk niezgodnych.
EN Some statistical consequences of used laboratory methods for fuse samples with different testing quantities are presented in the paper. Applications of such testing results are used as the evaluation tables which include acceptable numbers of items which do not pass the test for different A, B, C, D[...]
10
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1273-1278
PL W pracy opisano metodę pomiaru kinetyki suszenia rozpryskowego w skali laboratoryjnej. Wykonano obszerne badania eksperymentalne kinetyki suszenia maltodekstryny o różnych stężeniach począt-kowych. Określono krytyczne wilgotności materiału w funkcji szybkości odparowania. Wyniki pomiarów zastosowano[...]
EN The paper describes a measuring method for the determination of materiał drying kinetics of quick evaporation processes in a small-scale test tunnel. Extensive studies of drying kinetics for maltodextrin were performed for different solid concentrations. Critical moisture contents as a function of i[...]
11
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych podstawowych cech technicznych materiałów kompozytowych, otrzymanych ze spoiwa gipsowego z odsiarczania spalin w przemyśle energetycznym. Właściwości tych kompozytów rozpatrzono głównie w zakresie ich odporności mechanicznej na kolejne zawilgocenia. Przedst[...]
EN The resutts of examination of properties of gypsum-polymer composites of gypsum from processes of desulphurization of flue gases from power plants are presented. Composite gypsum materials, after the first moistening, lose considerably their strength and after drying do not reach their original prop[...]
12
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 8-10
13
88%
Pneumatyka
2002 nr 3 24-26
PL W artykule przedstawiono ogólną strukturę elektropneurnatycznych generatorów drgań, opisano i pokazano przykłady generatorów wykonanych w oparciu o technikę proporcjonalną i serwozaworową, a następnie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
14
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 65-66
15
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 11 37-39
16
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 280-295
PL W wyniku zaostrzenia wymagań stawianych ściekom odprowadzanym do odbiornika coraz częściej stosuje się oczyszczanie fizykochemiczne. Stanowi ono uzupełnienie oczyszczania mechanicznego i biologicznego. Fizykochemiczne oczyszczanie polega najczęściej na stosowaniu koagulacji lub sorpcji. Przy czym so[...]
EN Due to rising requirements made for the sewage directed to receiving water more and more often physico-chemical treatment is used. It is a supplement of mechanical and biological treatment. Physico-chemical treatment mostly consists in using coagulation or sorption processes. Sorption may be conduct[...]
17
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 207-211
EN Wide availability of high-class computer equipment, software, measurement cards, converters as well as of devices cooperating with data acquisition systems makes possible to build technologically advanced, modern measuring systems. Such systems are applied to the testing of electrical machines more [...]
18
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Proposal of investigations by means of PSO-1 vane has been presented. The aim of these investigations is increase of the research results credibility by carrying out tests of the same soil in the most comparable conditions and by execution of comparative investigations in the triaxial apparatus and [...]
19
75%
Diagnostyka
2011 nr 1(57) 13-20
PL Filtr modalny jest bardzo dobrym wskaźnikiem wykrywającym uszkodzenie, posiadającym takie zalety jak niewielkie wymagania obliczeniowe, łatwość automatyzacji procedury i niska wrażliwość na zmiany warunków zewnętrznych [4,5]. Metoda ta była już uprzednio opisywana i testowana symulacyjnie przez auto[...]
EN A modal filter is an excellent indicator of damage detection, with such advantages as low computational effort due to data reduction, ease of automation and low sensitivity to environmental changes [4, 5]. The damage detection method has been already described and tested numerically by the authors [[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki pomiarów laboratoryjnych wartości naprężenia w cylindrycznych próbach glebowych, obciążanych na powierzchni kołową płytą stalową. Wyniki z pomiarów porównano z wartościami obliczonymi według zależności Boussinesqa-Fröhlicha. Stwierdzono, że wartości obliczo[...]
EN The course and results of laboratory measurements of soil stress, caused by circular steel stamp acting on the surface of soil contained in the cylinder of limited volume, were presented in the article. The results these were confronted with foreseen values, calculated on the ground of the classic B[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last