Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 186
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania modelowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In this paper is analysis finite elements method for calculating temperature distribution in piston of the Diesel engine. The temperature fields are a result of calculate. The computer program can give fields temperature in a piston.
2
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań kołysań swobodnych modelu okrętu projektu 888. Doświadczenia przeprowadzono na basenie modelowym znajdującym się w Akademii Marynarki Wojennej. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczono okresy kołysań bocznych i wzdłużnych. Ponadto za pomocą zależności empiryc[...]
EN The problem presented in the paper deals with the model research for ship type 888. The roll and pitch were taken into consideration. The periods of these degrees of freedom were obtained from research and from calculations conducted with a simple experimental formulas. Despite the fact that the mod[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono dymową metodę wizualizacji przepływu z zastosowaniem czterochlorku tytanu. Na przykładzie wizualizacji nieizotermicznego przepływu gazu w modelu pewnego urządzenia cieplno-przepływowego opisano możliwość zastosowania tej metody do badań wizualizacyjnych urządzeń przemysłowych. Przedsta[...]
EN The smoke tracer technique of flow visualization using TiO2 particles has been presented. On the basis of the non-isothermal flow visualization in the model of the certain thermal-flow device the usability of this technique has been described for flow visualization studies of industrial equipment. T[...]
4
80%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 2 68-73
PL Na przykładzie wybranego istniejącego przekroju mostowego, wykonanego od podstaw w miejsce zniszczonego przez powódź 1998 r., przedstawiono obowiązującą procedurę postępowania do określenia wymaganych parametrów tej budowli: jej światła i prześwitu. Wykonane obliczenia analityczne sprawdzono poprzez[...]
EN On the example of a chosen existing bridge cross-section, an en-tierely new construction replacing the one destroyed by the flood in 1998, the authors present the binding procedure for determining the required parameters of this construction: its clear span and clearance. The performed analytic calc[...]
5
80%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 5 200-206
PL Ze względów hydraulicznych i konstrukcyjnych ujęcia wody dla siłowni wodnych dzieli się na dwie grupy [1]: - ujęcia wody o tzw. swobodnym zwierciadle wody (powierzchniowe) - typowe dla siłowni niskiego spadu (typu przyjazowego lub kanałowego), - ujęcia wody pod ciśnieniem (głębinowe). Projektowane u[...]
EN The article presents the results of research carried out on a hydraulic model for the Oder water intake of the planned water power plant. The authors have carried out hydraulic analysis of the planned solution and propose its modification, improving its operating conditions.
6
80%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 143-151
PL W referacie przedstawiono wyniki numerycznych badań modelowych określenia szerokości tam izolacyjnych (oporowych) w zależności od rodzaju stosowanego konstrukcyjnego materiału wiążącego. Tamy oporowe Ti-137 i Ti-138 zostały zaprojektowane w związku z koniecznością likwidacji upadowych Iz i Iw pokład[...]
EN Analysis of numerical calculation results determine the width of the isolating dam depending on kind of applied building material in paper has been presented. Dams Ti-137 and Ti-138 planed in relation with necessity of liquidation of dip-headings lz and Iw of the layer 332/2 on the level. 700m in ha[...]
7
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 5 301-306
PL Analiza zjawiska przestrzennego odporu gruntu przed kwadratową płytą kotwiącą. Określenie praktycznych wzorów empirycznych umożliwiających określenie: nośności granicznej i przemieszczenia granicznego płyt kotwiących oraz zredukowanego modułu odkształcenia. Sposoby postępowania dla przypadku stałych[...]
EN An analysis of spatial passive earth pressure phenomenon in front of square anchoring plate. Determination of engineering empirical relations for bearing capacity and ultimate displacement of anchoring plates as well as reduced deformation modulus. Measures in the case of constant and alternate dime[...]
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 6 345-350
PL Przegląd, charakterystyka i rozwiązania konstrukcyjne komór kalibracyjnych o podwójnym i pojedynczym płaszczu bocznym. Ogólne zasady badań w gruntach niespoistych. Zakres badań w komorze kalibracyjnej Laboratorium Geotechniki Politechniki Gdańskiej.
EN Review, description and technical solutions of calibration chambers with single and double lateral coating. General principles of the investigations on non-cohesive soils. Scope of investigations in calibration chamber in Geotechnical Laboratory at Gdańsk University of Technology.
9
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 5 290-295
PL Autorskie stanowisko do badań modelowych wraz z nowym systemem pomiaru i analizy danych w mikroskali. Przykładowe wyniki komputerowej analizy badań modelowych oraz wybrane wnioski.
EN Original stand for model tests with new measuring and data analysis system in microscale. Some results of numerical analysis of model tests and conclusions.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 242 15-27
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań modelowych mających na celu określenie wpływu nośności obudowy chodnikowej zamkniętej na rozkład naprężeń w czasie tąpania z ociosów chodnika. W celu przeprowadzenia powyższych badań opracowany został model obudowy chodnikowej kołowej sztywnej na bazie k[...]
EN The article presents the results of model investigation studies carries out to determine the influence of rigid, closed heading lining on the distribution of stresses during crumps from side walls to the heading. In order to carry out the said investigation studies, a model of ring-shaped, rigid hea[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę doboru lokalizacji układów napędowych oraz typu i parametrów pracy urządzeń rozruchowych opartą na badaniach modelowych przenośników taśmowych. Metodę zaprezentowano na przykładzie analizy rozruchów nadkładowego przenośnika taśmowego o długości 1,6 km i 2,5 km z wykorzystaniem w[...]
EN The paper deals with the new choice method of start-up components for a belt conveyor drives, based on simulation tests of the multi-mass dynamic conveyor model. Simulation results of the belt conveyor start-up, length L = 1.6 km and L = 2.5 km with resistance starter and fill-controlled fluid coupl[...]
12
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 2 93-98
PL Charakterystyka sześciu rodzajów niespoistych podłoży gruntowych stosowanych w badaniach modelowych statecznosci fundamentów. Parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe niezbędne do obliczeń nośności i osiadania fundamentów obciążonych statycznie lub cyklicznie. Zależności empiryczne parametrów [...]
EN Description of six types on non-cohesive soils used in model tests of foundation stability. Strength and deformation parameters necessary for calculations of bearing capacity and settlements of foundations subjected to static and cyclic loads. Empirical relations of the parameters with density index[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem badań modelowych było wyjaśnienie kształtowania się przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej z wykorzystaniem ośrodka sypkiego pionowo niejednorodnego i porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi na ośrodku sypkim pionowo jednorodnym ale o różnym stopniu zagęszczeni[...]
EN There were two aims of the performed model tests. One of them was to evaluate rock mass displacement distribution if the rock mass was assumed to be a loose, not condensed, vertically heterogeneous medium. The other one was to compare the tests results to results obtained in a case, when the medium [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 143-152
PL Odbojnice nabrzeżowe są urządzeniami poprawiającymi warunki bezpieczeństwa cumowania statku do nabrzeża. Ich celem jest absorpcja energii kinetycznej statku. Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału i zaprojektowanie kształtu odbojnicy. W artykule przedstawiono fazę projek[...]
EN The fenders are devices improving the conditions of ships safety while berthing. Their tast is to absorbthe kinetic energy of the ship. This is achieved by using proper material and design of fenders. The paper presents the designing phase of fenders based on model tests. The effect of material (pol[...]
15
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 5 25-26
PL W górotworze naruszonym działalnością górniczą występują deformacje, które powinny być kontrolowane na powierzchni i w całym górotworze. Prawidłowy projekt wyrobisk musi więc uwzględniać prognozę ich wpływu na cały górotwór i może być przeprowadzany z wykorzystaniem nowoczesnych środków informatyczn[...]
EN In the region with mining headings, deformations are generated, and they must be controlled. There is a close relation between geological structure of a rock mass and a factual mining situation and rock mass deformations. A rock mass is a very complex medium, and its thorough study with regard to th[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Oceniono stan wiedzy dotyczącej podstaw wymiarowania hydraulicznego bocznych przelewów burzowych z rurą dławiącą. Na podstawie rozważań teoretycznych i wyników prac eksperymentalnych opracowano matematyczny model działania udoskonalonego przelewu burzowego o wysoko wzniesionej krawędzi przelewowej z[...]
EN The theoretical background and the state-of-the art. were reviewed with respect to side weirs involving throttling pipes for discharge adjustment. On the basis of both theoretical and experimental data, a mathematical model was proposed to describe the performance of non-conventional side weir with [...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 163-172
PL W referacie przedstawiono wpływ tłumienia poprzecznego belki bujakowej oraz obciążenia wózków przez nadwozia na stateczność poprzeczną pociągu bimodalnego w ruchu po torze prostym. Badania przeprowadzono na liniowym modelu matematycznym, analizując wartości i wektory własne układu złożonego z trzech[...]
EN The influence of lateral damping of bolsters and vertical bogie loading on the lateral stability of bimodal train on a straight track was presented. A linear mathematical model was build to analyse eigenvalues and eigevectors of a train including three bimodal units.
18
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 38 39-46
PL W pracy przeprowadzono badania intensywności zużycia stali na obręcze kół kolejowych i szyny. Wyniki tych badań zostały użyte do obliczenia intensywności zużycia eksploatacyjnego kół kolejowych. Określono zależność tej intensywności od poślizgu wzdłużnego w okręgu tocznym, promienia łuku toru oraz t[...]
EN In this work research of wear intensity of tyre and rail steels has been made. Results of these experiments have been used to calculate service wear intensity of rail wheels. The dependence of the wear intensity on the longitudinal creep in the tread of the wheel, the track curvature, the wheel and [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 35 11-21
PL W artykule przedstawiono problem doboru nieliniowego modelu układu dynamicznego pojazd szynowy-tor z wykorzystaniem wyników badań eksperymentalnych.
EN In the paper the problem of a choice of a nonlinear model for a dynamical system: rail vehicle-track is presented. The results of the experimental investigation have been taken into account.
20
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 57-63
PL W artykule na przykładzie badań modelowych połączenia koło-oś wskazano na korzyści wynikające z tego typu badań dla szybkiej oceny rodzaju i intensywności procesów zużycia.
EN On the basis of wheek-axle set model testing the advantages of this type of testing have been proved in the aspect of fast estimation of type and rate of wear processes.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last