Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobusy elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2019 nr 2 57--57
PL W końcu marca br. pokazano na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang (NTU) w Singapurze pierwszy na świecie, w pełni elektryczny, 12-metrowy autonomiczny autobus miejski, który zaliczył już pomyślnie próbny kurs z pasażerami na pokładzie.
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 98 149--157
PL Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infrastruktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów doprowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamonto[...]
EN The growing interest in the use of zero-emission electric buses in public transport is inextricably linked to the development of charging infrastructure for these vehicles. Possibilities of supporting systems supplying electricity to energy stores installed on the bus additionally supports the oppor[...]
3
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W tym roku zmagania o tytuł „Interantional Bus of the Year 2019” przeprowadzono w Zagrzebiu, przy silnym wsparciu lokalnego przewoźnika ZET, znanego producenta komponentów – firmy ZF oraz organizatora największych targów autobusowych firmy BusWorld. W stawce pretendentów do tytułu znalazły się obok [...]
EN This year „Interantional Bus of the Year 2019” has been held in Zagrzeb, with support of local carrier ZET, component of ZF company and organizer of the Bus World buses fairs. Two electrical buses and hybrid bus were pretending to the prize. In this article has been presented detailed specification [...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 217--226
PL W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, rosnącą świadomością ekologiczną pasażerów oraz presją polityki transportowej Unii Europejskiej oraz podejmowane są kroki mające na celu wymianę taboru autobusowego z konwencjonalnym napędem spalinowym na tabor wyposażony w alternatywne środk[...]
EN Because of the need to protect the environment, growing environmental awareness of passengers and the pressure from the European Union transport policy steps are taken aimed at replace conventional Diesel buses by buses with alternative drives, therein an electric drive. The issue of the introductio[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 15-23
PL Jednym z celów szczegółowych Białej Księgi z 2011 r. (KOM(2011) 144 wersja ostateczna) jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w duych orodkach [...]
EN One of the specific objectives of the White Paper of 2011. (COM (2011) 144 final) is to halve the use of ‘conventionally-fuelled’ cars in urban transport by 2030m, phase them out in cities by 2050; achieve essentially CO2-free city logistic in major urban centres by 2030. The paper presents models t[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Coraz więcej polskich miast jest zainteresowanych zakupem niskoemisyjnych autobusów, wykorzystujących napęd elektryczny. Volvo jest gotowe, aby dostarczać takie pojazdy - już dziś w swojej wrocławskiej fabryce produkuje ponad tysiąc autobusów rocznie, z czego 1/3 to zelektryfikowane autobusy miejski[...]
7
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Systemy zelektryfikowanego transportu byłyby bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyby nie napowietrzna sieć trakcyjna - ileż problemów sprawia ona eksploatatorom linii kolejowych, tramwajów, trolejbusów, a jakie uczucia budzi wsród architektów, urbanistów czy estetów. Czy nie można się jej pozbyć? Okazuje [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Polsce elektryczny transport miejski sprowadza się głównie do kilkunastu sieci tramwajowych, trzech sieci trolejbusowych i jednej sieci metra. Nie należy oczywiście zapominać o szybkiej kolei miejskiej, jednakże te systemy stanowią odrębne zagadnienia ze względu na specyfikę wykorzystywanej infras[...]
EN The article presents, basing on Wrocław city, abilities of the introduction the new solution for public transport – electric bus – in the way as effective as possible. There are described methods of supplement the energy in batteries and ultra-capacitors using linear overhead wires and local chargin[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W numerze 12/2014 niniejszego czasopisma został opublikowany artykuł Adama Moleckiego pt. "Rozwój autobusów elektrycznych w oparciu o istniejące sieci tramwajowe" [4]. Autor w swoich rozważaniach sformułował tezę o zasadności rozwijania elektrycznego transportu mieksjiego - autobusów elektrycznych -[...]
EN In the issue 12/2014 of this journal, the article entitled The development of electric buses based on the exisiting tram network by adam molecki has been published [4]. Author in their deliberations formulated the thesis about the advisability of developing electric transport –electric buses-based o[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ewolucja komunikacji trolejbusowej dotyczy wielu europejskich miast. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednocze[...]
EN Evolution of the trolleybus transport occurs in many European cities. With the development of alternative sources of power (traction batteries, supercapacitors, diesel electric generators) trolleybuses become less dependent on the overhead line, and with the more cost-effective. Simultaneous develop[...]
11
75%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 1 54--56
PL W artykule opisany został proces wyposażania taboru MPK Kraków w autobusy elektryczne. Pierwsze testy rozpoczęto w 2011 roku, a w 2014 roku Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomił regularną linię obsługiwaną autobusami elektrycznymi. Obecnie w Krakowie pasażerów wozi siedem autobusów elektr[...]
EN The paper describes the process of equipping the MPK Krakow fleet with electric buses. The first tests began in 2011 and in 2014 Krakow as the first city in Poland started a regular line serviced by electric buses. Passengers in Krakow are transported now by seven electric buses and the next twenty [...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1088--1091
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwój technologii baterii litowo-tytanowej oraz możliwości jej zastosowania w budowie nowoczesnych, zintegrowanych modułów bateryjnych w aplikacjach zasobników energii w systemach trakcyjnych. Technologia LTO pozwala na ładowanie i rozładowanie bardzo wysokimi[...]
EN The lithium-titanium battery technology development and the its use options in the modern construction, integrated battery modules for applications in energy storage traction systems are presented. The LTO technology allows charging and discharging of very high currents (5C and above). The built tra[...]
13
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2018 R. 25, nr 9 38--39
PL Węglik krzemu to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii w obszarze energoelektroniki dużych mocy, która ma dać impuls do rozwoju nowoczesnego taboru szynowego i autobusów elektrycznych. Zapowiadana od kilku lat rewolucja technologiczna staje się faktem – firma MEDCOM wprowadziła produkty [...]
EN Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dziennikarze reprezentujący 21 redakcji pism autobusowych z całej Europy, w tym polskiego czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, spotkają się co roku w jednym z europejskich miast, aby wybrać autobus, któremu przyznana będzie prestiżowa nagroda International Bus Of The Y[...]
EN Journalists out of 21 European bus newspapers, including Polish newspaper Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, meet each year in order to choose winner of prestigious prize - International Bus Of The Year. This year tests take place in Zagreb – capital of Croatia, in cooperation [...]
15
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 125--134
PL W artykule przedstawiono dylematy wyboru zasadnych instrumentów metodycznych, które powinny wspierać proces konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie. Proces ten powinien być wspomagany naukowo we wszystkich wymiarach, które służą różnym interesariuszom teg[...]
EN The article presents the dilemmas of choosing the right methodical instruments, that should support the process of converting the fleet of city buses from the conventional one to the electric powered. This process should be scientifically supported in all these dimensions, which serve various stakeh[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI w. jest kreowanie efektywnego, zasobooszczędnego systemu transportowego. W jego kreowaniu istotne znaczenie ma wdrażanie napędu elektrycznego w autobusach komunikacji miejskiej. Czynnikiem determinującym zużycie energii w tych pojazdac[...]
EN The aim of European transport policy of the first half of XXI century is creating competitive and resource efficient transport system. In creating of the system crucial issue is implementation of electric drive in public transport buses. The determining factor in this vehicles are driver skills. In [...]
17
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 209--218
PL Zamiana floty autobusów z napędem konwencjonalnym (silniki Diesla lub hybrydy) na napęd elektryczny to proces, przed którym stoi wiele miast w Polsce. Decydenci mający wpływ na te działania muszą w pierwszej kolejności zdefiniować strategię wymiany określającą minimalny czas przeznaczony na wymianę,[...]
EN Conversion of the bus fleet with conventional propulsion (Diesel or hybrid engines) to electric drive is a process that many cities in Poland face. Decision-makers, who influences these activities have to define an exchange strategy at the first step, defining min. time spent on exchange, the course[...]
18
75%
Transport Miejski i Regionalny
2019 nr 3 9--13
PL Aktualnie w miastach i aglomeracjach toczy się szeroka dyskusja na temat przyszłości taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym. Podmioty i instytucje odpowiedzialne za rozwój floty autobusów zmagają się z problemem, który można zdefiniować następująco: w jaki sposób dos[...]
EN Currently there is a broad discussion in cities and agglomerations about the future of bus fleets used in public transport. The entities and institutions responsible for the bus fleet development are facing a problem that can be defined as follows: how to adapt the fleet to the growing environmental[...]
19
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podczas kolejowych targów Trako w Gdańsku, firma Medcom zaprezentuje innowacyjne rozwiązania energoelektroniczne dla transportu szynowego oraz rynku autobusów elektrycznych. Dodatkowo na torach wystawienniczych będzie można zobaczyć aż 4 pojazdy wyposażone w energoelektronikę Medcomu.
EN During the Trako railway fair in Gdańsk, Medcom will present innovative power electronics solutions for rail transport and the electric bus market. In addition, as many as 4 vehicles equipped with Medcom power electronics will be presented on the exhibition tracks.
20
75%
Logistyka
2014 nr 4 2739--2749
PL Prognoza popytu na przemieszczenia jest ważną przesłanką przy analizach rozmieszczenia floty autobusowej zasilanej napędem elektrycznym. Celem tych analiz jest generowanie wiarygodnych wielkości przewozów między przystankami, które stanowią dane wejściowe w modelu ruchu. Ponadto, redukcja gazów ciep[...]
EN The forecast of transit demand is an important premise to analyze potential effects of electric bus fleet deployment in the public transport domain in order to generate realistic and robust data on transport mass between transit stops as an input for a transit vehicle model. In addition, the reducti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last