Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 401
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  application
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą prac badawczych prowadzonych w zakresie opracowania czujników z wykorzystaniem technologii mikrosystemowych przeznaczonych do wykrywania materiałów wybuchowych w minach i improwizowanych ładunkach wybuchowych (IED). Omówiono także zagadnienie zwi[...]
EN : In the paper discussed problems concerning the research on the development of sensors based on microsystems technologies for the detection of explosives materials used in mines and improvised explosive devices (IED). In the article presented the issue of the use of chemical reactive layers wh[...]
2
100%
Fundamenta Informaticae
EN The Compound Term Composition Algebra (CTCA) is an algebra with four algebraic operators, which can be used to generate the valid (meaningful) compound terms of a given faceted taxonomy, in an efficient and flexible manner. The positive operations allow the derivation of valid compound terms through[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Uczestnictwo Polski w strukturach UE spowodowało napływ środków finansowych o charakterze pomocowym, celem których jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość działających w Polsce branż przemysłowych oraz przedsiębiors[...]
EN Poland's partipation in the EU structures have caused an influx of the financial means of the helping character, the aim of hich is the increasing of the competition ability of the polish economy and ensuring its balanced development. A wast majority of industry branches being activ in Poland as wel[...]
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1387--1400
EN The purpose of that article was to show the significance of water as the source of plant pathogens, and need of it effective disinfection methods in modern agriculture and horticulture. The increase in the cost of agricultural water use for crop irrigation and the necessity of using the same water s[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 12 449-451
6
100%
Nukleonika
7
100%
Scientific Journal of Gdynia Maritime University
2019 nr 110 7--16
EN The purpose of the study was to evaluate consumer awareness of the medicinal properties of hemp and its applications in various industries. Before commencing the survey, the following research hypothesis was made: the survey respondents would lack basic knowledge about hemp. The study group of surve[...]
8
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 493--499
EN Applying solid paint is a procedure used in practice to cover an aircraft skin with a coat of chromatic lacquer which possesses anti-corrosion properties. Additionally, this coat improves aerodynamic characteristics of a/c skin. Solid paint is applied as a preventive maintenance of the material the [...]
9
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2005 nr 11 24--27
PL Przedstawiono opis i analizę układu zdolnego wytwarzać bardzo silną krótkotrwałą falę elektromagnetyczną, która jest zasadniczym sygnałem generowanym przez najnowszy rodzaj bomb elektromagnetycznych (E-bomby).
EN The paper presents description and analysis of system capable of creating powerful electromagnetic wave, which is the primary signal generated by the newest type of electromagnetic bombs (E-bombs).
10
100%
Polish Maritime Research
2018 S 3 22--28
EN To solve the problem of offshore oilfield development, based on the newly introduced pulsed neutron oxygen activation logging instrument, the application research of test design and interpretation method was carried out and applied to actual production. The structure, technical indicators and loggin[...]
11
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2004 R. 49, nr 6 301-302
PL Opisano wydobycie platyny w ośrodkach wydobywczych w świecie oraz jej wykorzystanie w różnych dziedzinach przemysłu w 2002 roku.
EN The data on the platinum world-wide production volume in 2002 and its application in various industrial sectors have been presented.
12
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono algorytm ze sztuczną siecią neuronową do kontroli przebiegu indukcji magnetycznej w próbce. Zaproponowano metody na przyspieszenie pracy algorytmu i zbadano możliwości generacji innych niż sinusoidalny kształtów sygnału.
EN In the article the algorithm with the neural network for controlling a shape of flux density in a sample, was presented. Algorithm acceleration methods were suggested and possibilities of generating other than sinusoidal shapes of signal were examined.
13
88%
Drogownictwo
2009 nr 2 52-61
PL Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie odnosi się, między innymi, do deklaracji właściwości użytkowych, obowiązków podmiotów gospodarczych, specyfikacji technicznych oraz jednostek do spraw oceny technicznej. Zawiera także procedury[...]
EN The regulation defines harmonized conditions for trade of building products. The regulation relates, among others, to declaration of utility features, obligations of economic entities, technical specifications, and entities for technical evaluation. It includes simplified procedures also.
14
88%
Przegląd Geodezyjny
15
88%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 8 47--54
PL Ultradźwięki stanowią stały fragment widma akustycznego z otoczenia człowieka. Występują z różnym natężeniem i częstotliwością w środowisku naturalnym, w domu i w miejscu pracy. Ultradźwięki o niskim natężeniu stosuje się przede wszystkim do prowadzenia badań nieniszczących w celu uzyskania danych n[...]
EN Ultrasounds make a constant fragment of the acoustic spectrum in human environment. They occur with different intensity and frequency in natural environment, at home and at work place. The ultrasounds of low intensity are used first of all to non-destructive testing in order to obtain the data on ph[...]
16
88%
Journal of KONES
2019 Vol. 26, No. 1 207--214
EN Acoustic emission analysis is defined as a passive, non-destructive investigation method, which only listens for AEwaves (AEW), generated actively by an object of interest. Therefore, the AEW must have the possibility to propagate from their source to an acoustic emission sensor (AES). By virtue of [...]
17
88%
Applied Computer Science
2006 Vol. 2, no 1 135--147
EN This paper presents the optimization methods appropriate for discrete event simulations of manufacturing systems. The chosen optimization approach was applied in various simulation projects. Given example shows practically how can be utilize optimization in simulation. The paper presents the resul[...]
18
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2016 Vol. 13, no. 2 527--544
EN A review of the available literature on the properties of 1,1-diamino-2,2dinitroethene (DADNE, FOX-7) and formulations containing FOX-7 is presented in this paper. The structural, thermal and spectroscopic properties as well as the sensitivity and explosive properties of FOX-7 are described. Composi[...]
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 19--22
PL Przedstawiono podstawowe informacje na temat budowy i zasady działania filtrów aktywnych oraz ich wykorzystania do redukcji wyższych harmonicznych prądu w sieci elektrycznej.
EN The paper presents basie information on structure and principles of operation of active filters and their application in reduction of higher harmonics of current in electric network.
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Mikoryzacja jest to symbioza między grzybami a korzeniami roślin uprawnych. Symbioza ta jest wzajemnie korzystna, ponieważ grzyb zyskuje siedlisko i dostęp do związków organicznych z korzeniami roślin, natomiast roślina udostępnia składniki mineralne z podłoża dzięki mineralizacji jak i znacznemu zw[...]
EN On the basis of laboratory investigations the optimum number of live and dead particles of vegetative mycorrhiza mycelium in relation to mixing time and hydration rate were found. Results of the investigations gave possibility to carry out mathematical analyse, which cover process of growth of live [...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last