Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 634
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono istotę analizy prętów cienkościennych. Na przykładzie belki swobodnie podpartej o przekroju ceowym wykazano, jak ważne jest jej analizowanie jako zadania przestrzennego, a nie jednowymiarowego.
EN The merit of design analysis of thin-walled bars is discussed. On an example of design analysis of free supported channel section beam it is shown how important is its consideration as 3D problem but not 1D problem.
2
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono model matematyczny dwutwornikowego silnika indukcyjnego klatkowego, zbudowanego z dwóch trójfazowych uzwojeń tworników i wspólnego uzwojenia klatkowego wirnika. Podano przyjęte założenia upraszczające i sformułowano ogólne równania modelu matematycznego silnika wyrażone we współrzędnyc[...]
EN In the paper the mathematical model of double-armatured squirrel-cage induction motor is presented. The motor is constructed from two separated three-phase armature windings and the common squirrel-cage rotor winding. The simplifying assumptions are described and the general matrix form of different[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wybrane układy więzów elektrycznych maszyny indukcyjnej wywołane przez sposób galwanicznego skojarzenia uzwojeń fazowych maszyny. Podano macierze transformacji współrzędnych dogodne do analizy maszyny indukcyjnej z więzami elektrycznymi. Omówiono zasady formułowania równań modelu matem[...]
EN The electrical constraints caused by the ways of phase winding connections of induction machine are presented. The principles of formulation of mathematical model equations of induction machine with electrical constraints by using state variables defined in the system of transformed variables are di[...]
5
80%
Polish Hyperbaric Research
2004 Nr 1(9) 4-11
PL W artykule przedstawiono metody badań psychologicznych kandydatów na nurków i nurków czynnych zawodowo, a także odrębności wyników tychże badań w stosunku do reszty populacji.
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Statystyczne opracowanie wyników badania elektromiograficznego zapewnia w większości przypadków prawidłową klasyfikację patologii bez określenia stopnia ciężkości choroby. Celem rozpoczętych badań jest stworzenie aplikacji, która wykorzystując specjalnie opracowane algorytmy cyfrowego przetwarzania [...]
EN The statistical study of the electromyography examination results, secure in most cases the correct classification of pathology without a grade of disease qualification. The aim of beginning works is to create an application, which applies dedicated digital signal processing algorithms, automaticall[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this article thermal processes analysis of ambulance Lviv-city hospital residential house is presented. It is determined that at first windows condensation is useful and also additional thermal protection of enclosure building constructions. As a result buildings' heat losses will be decreased an[...]
8
80%
Drogi i Mosty
2009 nr 1 73-88
PL Ruch drogowy wewnątrz miasta tworzą nie tylko jego mieszkańcy, ale także między innymi osoby, które przyjeżdżają do danego miasta w celach obligatoryjnych i fakultatywnych. Jak wynika z badań autora osoby te generują znaczący ruch wewnętrzny. Pominięcie go w analizach tego ruchu prowadziłoby więc do[...]
EN Traffic in the city is generated not only by its citizens, but also by the other persons, that visit the city for obligatory and facultative purposes. The author's research results show that these persons generate a significant internal traffic. Therefore exclusion of this traffic in analysis might [...]
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 5 47-49
10
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN This paper concerns practical aspects of efficiency analysis of quality system with regard of client's satisfactions estimation. It emphasises the need of associating of internal organisation estimation (self estimation) with exterior estimation (stated by the client) which should be used to determi[...]
11
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 4 5-31
PL Praca przedstawia analizę ścinania i rozwarstwienia połączenia klejowego w oparciu o teorię sprężystości. Wykorzystując równania różniczkowe opisujące naprężenia i odkształcenia w warstwie kleju przedstawiono ogólne równanie ciągłości połączenia. Przeanalizowano przypadek belki obciążonej siłąskupio[...]
EN This paper discusses elastic analysis of the shear and peeling stresses, The method to strengthen a structure with steel plates glued to it has been used in Poland since the mid 60's. However, the theory behind the strengthening methods has not been given much interest and most efforts have been inv[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 139-150
EN Article presents cash profitability of capital analysis. Author presents that cash profitability of capital is very synthetic ratio. Therefore author propose two other ratios to describe relation above. These two ratios are: cash profitability of sale and capital turnover ratio. Presented method is [...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 386-389
PL Opisano fazy realizacji nadbrzeża, scharakteryzowano warunki gruntowe, podano zasady modelowania ośrodka gruntowego i obciążeń, a także wyniki obliczeń.
EN Phases of wharf realization are described and soil conditions for foundations are characetrized. Outlines for modelling of soil surroundings and loads as well as results of analysis are presented.
14
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono analizę regresji procesu rozdrabniania zboża. W wyniku eksperymentu określono modele statystyczne w postaci równań regresji wielorakiej.
EN The technical procedure and results of developing a statistical model of feed grain grinding process were described. The regression equations were derived which enable to predict the changes in performance and power consumption of hammer mill depending on the parameters of its construction and opera[...]
15
80%
Drogi i Mosty
2006 nr 1 53-94
PL Praca zawiera analizę stateczności ściskanych prętów pryzmatycznych o przekroju kołowym pełnym, w zakresie odkształceń plastycznych, gdy rozważane są smukłości prętów λ ≤ λH gdzie [λH ..wzór] jest granicą proporcjonalności materiału. Przedstawiono opis badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez [...]
EN The paper refers to stability of compressed prismatic steel beam columns in the range of plastic deformation. The rods are characterized by slenderness ratio λ ≤ λH where [λH ..wzór] is proportional limit of the steel. The original experimental tests as well as tests carried out by Z. Wasiutynski i[...]
16
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 4, z. 2 199-205
PL W opracowaniu tym wyprowadzono wzory oraz przeprowadzono analizy dla pojedynczego ciągu niwelacyjnego. Wyprowadzone wzory pozwalają na analizy dowolnych ciągów niwelacyjnych, gdzie wagi są funkcją liczby stanowisk i wielokrotności pomiarów odcinków niwelacyjnych. Na podstawie analiz stwierdzono, jak[...]
EN The equations in this paper presented have been derived and analysed for a single levelling line. The equations enable an analysis of any levelling lines in which the weights depend on the number of stations and multiplicity of levelling section measurements. On the basis of such analysis a "sensiti[...]
17
80%
Drogownictwo
2004 nr 3 89-93
PL Formuła empiryczna pozwala na szybkie obliczenie optymalnej rozpiętości kwadratowej płyty betonowej w zależności od pięciu zmiennych: grubości płyty, współczynnika reakcji podłoża, siły zewnętrznej, gradientu termicznego i klasy betonu.
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokładność przedmiotu obrabianego jest uwarunkowana wzajemnym nakładaniem się odchyłek wymiarowych, chropowatości powierzchni oraz geometrycznych odchyłek kształtu i położenia. Przeanalizowano wpływ własności statycznych, dynamicznych i cieplnych obrabiarki, jej błędów geometrycznych oraz procesu s[...]
EN A workpiece accuracy depends on mutually superposition as of dimensional deviations, surface roughness, for and position deviations. In presented paper an effect of static, dynamic and thermal properties of machine tool, its geometric errors and cutting process on total deviation of workpiece dimens[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokładność przedmiotu obrabianego jest uwarunkowana wzajemnym nakładaniem się odchyłek wymiarowych, chropowatości powierzchni oraz geometrycznych odchyłek kształtu i położenia. Przeanalizowano wpływ własności statycznych, dynamicznych i cieplnych obrabiarki, jej błędów geometrycznych oraz procesu s[...]
EN A workpiece accuracy depends on mutually superposition as of dimensional deviations, surface roughness, for and position deviations. In presented paper an effect of static, dynamic and thermal properties of machine tool, its geometric errors and cutting process on total deviation of workpiece dimens[...]
20
80%
Drogi i Mosty
2004 nr 2 41-64
PL W artykule opisano analizy procesu zgłoszeń pieszych do przejścia przez jezdnię. Podstawą badań były pomiary i obserwacje ruchu pieszych wykonane na kilkunastu przejściach we Wrocławiu. Przejścia te wyposażone są w sygnalizację świetlną oraz cechują się znaczną liczbą pieszych oraz pojazdów. Scharak[...]
EN In this paper the analyses of pedestrian entry - process to road pedestrians crossing are described. Measurements and observations of pedestrian movements, made at several crossings in Wroclaw, were the basis for the research. These crossings are signal - controlled and have significant numbers of p[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last