Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza specjacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 535-537
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 197-207
PL Opracowano schemat pozwalający na wyodrębnienie związków chemicznych cynku i ołowiu (tlenki, siarczki, żelaziny, krzemiany i formy metaliczne) w pyłach hutniczych. Jako eluenty stosowane były: wodorotlenek sodu, kwas octowy oraz mieszaniny różnych kwasów i soli. Stwierdzono, że ponad 70% ilości cynk[...]
EN A procedure allowing isolation of zinc and lead chemical deratives (oxides, sulfides, ferrites, silicates and metallic forms) from metallurgic dust has been elaborated, Sodium hydroxide, acetic acid, also mixtures of various acids and salts were ued as eluents. It has beenchemically bounded with iro[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2000 Z. 62 39-51
PL W mniejszej pracy opisano pojęcie specjacji i zasady analizy specjacyjnej. Przedyskutowano specyfiką i wyniki analizy specjacyjnej. W pracy opisano również techniki analityczne wykorzystywane w badaniach specjacji wraz z przykładami ich wykorzystywania.
EN Speciation is a typical example of a therm that various meanings. The terms speciation and speciation analysis have been gradually appearing in the Polish scientific and technical literature for some time. The distribution of specific and quality speciation analysis. Analytical techniques used in sp[...]
4
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 7-8 107-108
PL Oznaczanie całkowitej zawartości danego pierwiastka w próbce wody daje często niewystarczające informacje dla określenia właściwości np.: toksyczności, biodostępności, migracji, kumulacji, biomagnifikacji. Właściwości pierwiastków zależą od formy fizyko-chemicznej w jakiej występują one w środowisku[...]
6
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
80%
Chemia Analityczna
PL Omówiono potrzebę identyfikacji i ilościowego oznaczania indywidualnych chemicznych postaci (monoatomowych i cząsteczkowych) pierwiastków niezbędnych i toksycznych, występujących w próbkach środowiskowych i biologicznych. Przedstawiono generalne rozwiązania stosowane w analizie specjacyjnej oparte n[...]
EN The aim of identifying and quantif, ying of individual chemical forms (monoatomic or molecular) of essential and toxic elements occurring in the environmental and biological samples is discussed. The general approach to speciation analysis based on a combination of extremely sensitive detectors with[...]
9
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
80%
Wiadomości Chemiczne
1999 [Z] 53, 7-8 549-561
EN The present paper gives an overview of the literature concerning the speciation of manganese in soil and solutions. The problem of speciation was approached in two different aspects: as a problem of the separation of a definite chemical form of the metal in the material under investigation with th[...]
11
70%
Problemy Ekologii
PL Analiza specjacyjna pozwala na wyodrębnienie i zmierzenie zawartości form występowania metalu w danym elemencie środowiska. W odróżnieniu od pomiaru całkowitej zawartości pozwala uzyskać informację o biodostępności metali dla organizmów żywych. Badanie form występowania metali znalazło największe za[...]
EN Speciation analysis enables differentiation and quantification of the content of metal forms in a given environmental medium. Unlike the quantification of the total metal content, it helps obtain information about the bioavailability of metals to living organisms. The examination of occurrence of me[...]
12
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2001 R. 6, nr 4 13--15
13
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Opisano możliwości występowania chromu w glebie oraz jego analizy specjacyjnej. Stwierdzono, że podstawowymi, jednakowo ważnymi etapami analizy są przeprowadzenie składników z gleby do roztworu i ich separacja oraz dobór techniki analitycznej. Przytoczono wyniki wpływu niektórych parametrów na końco[...]
14
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 20-22
15
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
16
61%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 391-405
PL Omówiono możliwości analizy glinu w takich matrycach środowiskowych, jak: osady denne i ściekowe, gleby oraz próbki biologiczne. Ze względu na zależność toksyczności glinu od jego form chemicznych konieczne jest tu stosowanie analizy specjacyjnej, pozwalającej na wyizolowanie i oznaczenie poszczegól[...]
EN Possibilities of analyzing aluminium in matrices of such media as bottoms, sludge, soils and biological samples were discussed here. Owing to the dependences of toxicity of aluminium on its chemical forms, it is necessary to use speciation analysis which makes it possible to isolate and determine in[...]
17
61%
Chemia Analityczna
PL Biologiczna rola wanadu i jego toksyczność zależą głównie od formy chemicznej, wjakiej występuje w analizowanych próbkach. W pracy przedstawiono główne problemy związane 2 analizą specjacyjną wanadu, głównie V(IV) i V(V), takie jak trwałość form specjacyjnych w roztworach, przygotowanie roztworów wz[...]
EN Two most commonly vanadium forms, VflV) and V(V), have different loxicity and nutritious properties. Speciation of vanadium is necessary in environmental samples. The objective of this paper is to highlight some aspects of vanadium speciation analysis, such as stability of species and possibility of[...]
18
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oznaczono formy specjacyjne glinu w osadach dennych z użyciem ekstrakcji sekwencyjnej Tessiera. Stwierdzono zależność stężeń frakcji glinu w osadzie od pH oraz obliczono współczynniki korelacji dla równań opisujących stężenie frakcji glinu w wodzie i frakcji w osadzie.
EN The speciation of aluminium in sediment using Tessier's sequential extraction was carried out. It was found that, the concentrations of aluminium fractions in sediment depend on pH value. The correlation coefficient for equations describing the concentration of aluminium fraction in water and in sed[...]
19
61%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 11-12 1163-1180
EN The paper presents perspectives of development and application of determinations of arsenic, antimony and selenium by the methods based on hydride generation [1,2, 4-17]. This technique employed in spectrometric methods: absorption atomic spectrometry (AAS), atomic fluorescence (AFS), microwave (MIP[...]
20
61%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 9-10 80--84
PL W pracy przedstawiono rolę i znaczenie analizy specjacyjnej oraz technik łączonych we współczesnej analityce środowiskowej. Krótko omówiono najnowsze rozwiązania aparaturowe i metodyczne w tym zakresie oraz perspektywy rozwojowe analizy specjacyjnej w najbliższych latach.
EN In article presents the role and importance of speciation analysis and combined techniques in contemporary environmental analytics. Briefly discusses the latest developments Appliance and methodical in this area and the development prospects of speciation analysis in the coming years.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last