Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 247
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL Artykuł omawia problematykę analizy ryzyka ukierunkowanej na bezpieczeństwo teleinformatyczne. Została w nim przedstawiona propozycja definicji analizy ryzyka i sposobu realizacji procesu analizy ryzyka w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL Artykuł dotyczy problematyki analizy ryzyka ukierunkowanej na bezpieczeństwo teleinformatyczne. Została w nim przedstawiona propozycja jakościowego oszacowania ryzyka, wzorowana na zaleceniu technicznym ISO/IEC TR 13335-3:1997.
3
100%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 5 222-228
PL W artykule dokonano przeglądu metod związanych z analizą ryzyka. Ukazano związki pomiędzy analizą ryzyka a bezpieczeństwem, niezawodnością, jakością i metodami podejmowania decyzji. Przedstawiony w pracy ogólny schemat zarządzania ryzykiem rozszerza istniejące dotychczas w praktyce przemysłu gazowni[...]
EN In this paper the risk analysis methods are reviewed. Basic conceptions of safety and reliability and quality and decision making and their relationship to risk analysis are described. Presented general model of risk management extends the existing in gas pipeline industry practice approach to pipel[...]
4
85%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 64 111-112
PL Złożone obiekty techniczne realizujące ważne funkcje gospodarcze muszą charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, gotowości i bezpieczeństwa eksploatacji. Do takich obiektów należą niewątpliwie bloki energetyczne, których eksploatacja oprócz wspomnianego poziomu bezpieczeństwa musi zapewnić[...]
EN The SKOR computer software described in the article is provided for technical risk quantitative assessment created by power units elements. SKOR software is composed of four components: database, computational modules, graphic outputs as well as user interface. Risk analysis of waterwall tubes of ne[...]
5
80%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 1 41-49
PL Artykuł stanowi dyskusję nad sposobem przeprowadzania analizy ryzyka dla systemu przeładunku kontenerów. W omawianym przypadku szczególne znaczenie ma fakt niepełnej wiedzy o elementach systemu. Dalsze prace nad problemem oszacowania ryzyka w warunkach niepełnej wiedzy zostały przedstawione w zakońc[...]
EN The paper represents a discussion about the risk assessment for a transhipment system in a reduced data condition. As a particular example, a transhipment system is presented. The article can be treated as first estimation. Future work and objectives are presented and considered in the concluding se[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 1 145-159
PL Plany rzeczowo-finansowe stanowią jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o realizację inwestycji budowlanej. W przypadku wygrania przetargu przez firmę budowlaną, plan (harmonogram) rzeczowo-finansowy zawiera wiążące wytyczne dla kierownika budowy. Fakty te świadczą o konieczno[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono podstawowy model szacowania niezawodności R będącej funkcją czasu t, stosowany w analizie ryzyka rurociągów mediów energetycznych. Przedstawiono zastosowanie niezawodności R(t) w analizie ryzyka będącej podstawą procesu zarządzania rurociągiem. Wyszczególniono zagrożenia awaryjne, dla który[...]
EN Mathmatical description of so called impulse model of structure destruction has been presented Reliability of the pipeline estimated by use of that model is the bases of risk analysis in pipeline management.
8
80%
Annual of Navigation
2006 No. 11 103-122
EN This paper discusses the question of classifying the sea areas as sea areas difficult for navigation, unrestricted sea areas and sea areas restricted by land (bottom or shore). Most of all, the article depicts the characteristics of restricted sea areas. It presents the attempt to define in a new wa[...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Regulacje unijne w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej wpływają na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, szczególnie na funkcjonowanie źródeł wytwarzana energii elektrycznej. Przedstawiono wizję przyszłości elektroenergetyki m.in. wg Raportu „Power Choices”. Analizy poparto rezultat[...]
EN The EU regulations in the field of energy-environmental policy have influenced on operation of power sector, especially on power generation sources. A vision of power engineering future by Assessment Report “Power Choices” is presented. The analysis is supported by the results of the own calculation[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedsięwzięcia budowlane są realizowane w warunkach ryzyka. Na czas realizacji procesów budowlanych wpływa wiele czynników, których częstość i siła oddziaływania zależą od warunków realizacji specyficznych dla danej budowy, przedsiębiorstwa, lokalizacji. W artykule analizowano wyniki badań czynnikó[...]
EN Construction projects are especially prone to risk. Duration of construction processes is affected by numerous factors. Their frequency of occurrence and magnitude of effect they have on project outcomes depend on project-specific conditions related, among others, to the site, project participants, [...]
11
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W takich systemach, jak nawierzchnia kolejowa, której uszkodzenia mogą spowodować katastrofę na wielką skalę, przygotowawcza ocena ryzyka pozwala zidentyfikować odcinki toru, na których występuje wiele czynników mogących doprowadzić do wykolejenia. Referat opisuje krótko niektóre spośród nich i prze[...]
EN In such systems like track structure, whose damage may cause a large-scale catastrophe, a preliminary risk assessment allows to identify the track segments, where there are many factors influence the cause of derailment. To estimate the level of safety several methods can be used. This paper describ[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 49 97-108
PL Obecnie nie tylko w organach władzy publicznej, ale również w większości firm występują informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli lub mieć negatywny wpływ na działalność jednostki organizacyjnej. Znakomita większość istotnych i[...]
EN Nowadays not only in the body of public authority but also in most companies there is information that in the case of an unauthorized leak would cause harm to citizens' legally protected affairs or have negative influence on business department activity. Most of vital information is processed in dat[...]
13
80%
Chemik
PL Omówiono sposoby postępowania i problemy ponownego wykorzystywania terenów poprzemysłowych (brownfield). Wskazano praktyczne działanie i ograniczenia prawne w Polsce spowodowane niestosowaniem analizy ryzyka w podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu opuszczonych terenów poprzemysłowych.
EN Procedures and problems connected with re-use of brownfields are discussed. The articles discuss a practical activities and Poland's legal limitation due to non-using Risk Analysis in the decision - making process concerning re-use of abandoned after-industrial sites.
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Lata 90-te to okres intensywnego dostosowywania polskiego prawa, w tym prawa z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zapis w znowelizowanej ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska o obowiązku opracowania przez[...]
EN The nineties are a period of an intensive adjustment of the Polish law, including regulations related to safety at work and the environment protection, to the European Union standards. One of the consequences of these changes is a provision in the amended environmental act for the users of plants wh[...]
15
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono problematykę oceny kredytowego ryzyka ekologicznego, na jakie narażony jest bank współfinansujący inwestycje budowy elektrowni wiatrowej. Wyszczególniono ogół ryzyk towarzyszących przedsięwzięciom w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej oraz zaproponowano metody oceny [...]
EN The article describe estimation of ecological credit risk in case of co-finance investment of wind power station. It specify all risk during investment to renewable energy gain and propose the estimation methods of credit capability and verification of the ecological credit risk.
16
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 67--70
PL W artykule zaprezentowano wstępnie strukturę postępowania bazującą na metodach identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka możliwą do zastosowania w sektorze morskich farm wiatrowych. Celem przedstawionej metodyki jest wsparcie procesu projektowania tych obiektów we wczesnych fazach projektu oraz podczas [...]
EN In the article the risk-based concept that may be applicable to offshore wind power plants has been presented. The aim of the concept is to aid designers in the early design and retrofit phases of the project in case of lack or insufficient information in relevant international standards. Moreover t[...]
17
80%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 2 63--66
PL Artykuł przedstawia analizę ryzyka kombajnu i dotyczy maszyny górniczej do drążenia wyrobisk górniczych w skale płonnej lub pokładach węgla, rudy. Omówiono wybrane zagadnienia związane z analizą ryzyka dla określenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL elementów systemu sterowania kombajnu z[...]
EN Risk analysis combine selected issues – applies to the mining machine for digging excavations gangue or seams of coal, ore. The selected issues related to risk analysis for the determination of safety integrity level SIL combine elements of the control system of safety-related.
18
80%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono podstawowe zasady związane z uwarunkowaniami podejmowania ryzyka na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Podano rożne sposoby reakcji człowieka w obliczu sytuacji ryzykownej. Zaprezentowano trzy obszary okoliczności i przyczyn powstawania zagrożenia w układzie: technika-czł[...]
EN A water supply system has been used to exemplify the principles and practice of risk-taking conditioning. A variety of human responses to risk-involving circumstances are discussed. Three areas of risk-related threats in the Technology-Man-Environment system are presented, and the probability that f[...]
19
80%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 101-104
PL Informacja jest obecnie niezwykle ważnym zasobem w działalności przedsiębiorstw, a także stanowi jeden z głównych czynników sukcesu firm w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Ważny jest nie tylko dostęp do właściwych informacji, ale także odpowiednie nimi zarządzanie. Z tego względu m[...]
EN Information has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. Not only the access to the information is important, but also its proper management. For this reason managers prioritize actions relati[...]
20
80%
Ochrona Środowiska
PL Ryzyko jest miarą bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Według definicji ryzyko jest pojęciem obejmującym możliwość niekorzystnego wyniku, bądź niepewność co do zdarzenia niekorzystnego. Wyróżnia się następujące poziomy ryzyka: tolerowany, kontrolowany, nieakceptowany. Miary ryzyka przydatne w[...]
EN Risk is a measure of safety for a water supply system (WSS). By definition, 'risk' denotes the possibility of something disadvantageous happening at some time in the future, or a situation that might be dangerous or have a disadvantageous result. It is conventional to distinguish three levels of ris[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last