Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 635
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 239-257
PL Jednym z podstawowych kierunków rozwojowych analityki i monitoringu zanieczyszczeń środowiska jest dążenie do oznaczania coraz mniejszych stężeń składnika w próbkach o złożonej matrycy. Tego typu zadanie jest wielkim wyzwaniem dla analityków i wymaga zwrócenia uwagi na kontrolę i zapewnienie jakości[...]
EN One of the basic developmental directions of the environment pollution analytics and monitoring is aspiration to determination more and more small concentrations of components in samples with complex matrix. This type of problem is great challenge for analysts and requires turning attention to contr[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 6 480-481
3
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2000 z. 141 67-72
PL Spektrofotometrię pochodną zastosowano do oznaczania 5,5-dietylobarbituranu sodu w obecności aminofenazonu w preparacie "Veramid". Wykorzystano tu zmiany w widmach pochodnych 1 rzędu w środowisku buforu boranowego o pH 10,5. Wartości sygnału mierzono przy lambda=252 nm, gdzie widma aminofenazonu prz[...]
EN First order derivative spectrophotometry at lambda=252 nm was applied for the determination of 5,5-diethylbarbituric acid in the presence of aminophenazone in "Veramid" tablets in solutions of pH=10.5.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Praca dotyczy zagadnienia kalibracji, ze szczególnym uwzględnieniem kalibracji metod analitycznych. Zaproponowano oryginalne, całościowe ujęcie problematyki związanej z metodami krzywej kalibracyjnej i dodatku wzorca oraz ujednolicone kryterium oceny nieliniowości otrzymanego modelu funkcyjnego.
EN The paper concerns the principles of calibration, with an emphasis put on calibration of analytical methods. An original, generalizing approach to the problem of calibration curve and standard addition methods has been presented together with an unified criterion of non-linearity applied for three-p[...]
5
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 4 26-29
6
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Rezultaty derywatograficznej i chemicznej analizy 6-ciu próbek oraz granulometrycznej i rentgenostrukturalnej 2 spośród nich wykazały, że odwapnione opoki z 12-to metrowego profilu wiertniczego składają się w 60% z opalu i kwarcu, i 40% z Ca-beidellitu z akcesorycznym illitem. Pod wpływem wody uleg[...]
EN The results of derivatographic and chemical analyses of 6 samples as well as granulometric and X-ray structural analyses of 2 of them showed that decalcified rocks from 12-meter drilling profile were composed in 60% from opal and quartz and in 40% from Ca-baidellite with accessoric illite. Under the[...]
7
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Wykorzystanie mikrotechnologii krzemu stało się obecnie popularnym sposobem stosowanym przy opracowywaniu miniaturowych układów zdolnych do przeprowadzenia analiz chemicznych w skali submikrolitrowej. Układy te przyjęło się określać jako miniaturowe układy do całkowitej analizy chemicznej z ang. ~TA[...]
EN žTAS
8
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono niektóre wyniki badań własnych dotyczących analizy chemicznej stopów Fe - Ni - Co metodą absorpcji atomowej. Do roztwarzania próbek zastosowano wodę królewską. Opracowano schemat analityczny oznaczenia głównych składników stopowych w stopach Fe - Ni - Co metoda absorpcji atomow[...]
EN In this work some results of own research reative to chemical analysis of Fe - Ni - Co alloys by atomic absorption method have been presented. For solubilizing of samples the aqua - regia was used. For determination of major alloying elements in Fe - Ni - Co alloys by atomic absorption method an ana[...]
9
89%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 2 19-23
PL W celu zrozumienia przemian fizykochemicznych zachodzących na granicy faz niezbędne jest przeprowadzanie szczegółowych badań i studiów dotyczących tego interesującego fenomenu - potencjału zeta.
10
75%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 3 660-662
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz chemicznych węglika krzemu w zależności od zastosowanej normy. Zaprezentowano wady i zalety poszczególnych metod analitycznych oraz ich występowanie w zależności od stopnia czystości analizowanego SiC. W pracy przeprowadzono również badania materiałów zawierającyc[...]
EN The work presents the results of silicon carbide chemical analyses depending on the applied standard. Advantages and drawbacks of particular analytical methods and their occurrence depending on the degree of purity of the analysed SiC have been presented. The work also presents investigations into S[...]
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 2 62--65
13
75%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 1 24-27
14
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Oto czwarty z artykułów, poświęcony zastosowaniom spektroskopii FT-NIR [pierwszy - teoretyczny wstęp - ukazał się w numerze LAB 1/2000; kolejne artykuły - w numerach 2/200, 4/2000].
15
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 20-22
16
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 3 11-14
PL Potok informacji o próbkach staje się z roku na rok coraz obfitszy i coraz trudniej jest wyłowić z niego informację użyteczną. Okazuje się, że skuteczna pomoc może nadejść ze strony technik statystycznego i numerycznego opracowywania danych znanych jako metody chemometryczne.
17
75%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 1 13-15
PL Rozwój spektrometrii mas doprowadził do różnego rodzaju układów pomiarowych. Wart podkreślenia jest fakt, że zawsze każdy z tych układów składa się z pięciu głównych elementów: układu wprowadzenia próbki, źródła jonów, systemów utrzymujących próżnię, analizatora mas oraz układu wykrywania oraz zlicz[...]
18
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 4 28-31
PL W czasach obecnych spektrometria mas jest niezbędnym narzędziem badaczy z wielu gałęzi nauki, w tym także chemii. Spektrometry nas stały się kluczowym narzędziem początkowo w analizie organicznej , a w ostatnich latach również w analizie nieorganicznej.
19
75%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 2 7-12
20
75%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 2 44-47
PL Chemicznie miód jest wysoce higroskopijnym i przesyconym wodnym roztworem cukrów. Z analitycznego punktu widzenia miód trzeba traktować jako obiekt materialny charakteryzujący się złożonym i zmiennym składem matrycy.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last