Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerogel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym[...]
2
100%
Izolacje
PL Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania [przy[...]
3
100%
Nukleonika
EN Intensive plasma-wall interactions in fusion devices result in the impurity production and the formation of films of redeposited material, debris and dust. In present day devices, with short pulses, the mobile dust does not pose any serious operational problems, but it is a matter of serious concern[...]
4
75%
Archives of Materials Science
EN Aerosol Fe nanoparticles in the as prepared state and embedded in a pours matrix of silica aerogel have been studied. The particles form agglomerates in which the magnetic coupling is maintained by the long-range dipolar interactions. The role of the silica medium consists in a reduction of the aggr[...]
5
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Investigation of the diffusion process taking place during removal of ethanol as a primary solvent from silica alcogel structure with near-critical carbon dioxide as a secondary solvent is presented. The investigation was conducted with two methods following this unsteady-state drying process. In th[...]
6
75%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 3 659--664
EN Pure ZnO and Ce-doped (5 at.%) ZnO aerogels were prepared by dissociation of dihydrate zinc acetate and cerium nitrate in methanol, followed by drying in supercritical conditions of the solvent. The concentration of zinc acetate solution and the atomic ratio Ce/Zn were fixed at 0.2 mol/L and 0.05 mo[...]
7
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Różnorodność chemicznych modyfikacji powierzchni krzemionki i jej zmodyfikowanych postaci powodują, iż materiały te znajdują coraz szerszy zakres wykorzystania. W artykule przedstawiono charakterystykę krzemionki, żelu krzemionkowego, aerozolu oraz kserożelu. Omówiono otrzymywanie, zastosowanie, a t[...]
EN The diversity of chemical modifications of surface silica and its modified forms cause that these materials arc finding a wider range of applications. In the publication. silica characteristics are presented, as well as those of silica gel and xerogel. The obtainment, applications and properties of [...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
PL Dokonano mikrostrukturalnej oraz fizykochemicznej charakterystyki aerożeli zastosowanych do wytwarzania pianek poliuretanowych. Określono najistotniejsze parametry dyspersyjne napełniaczy oraz ich charakter hydrofilowo-hydrofobowy. Kompozyty przebadano pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąga[...]
EN Eight com. aerogels were used as fillers for polyurethane foams tested for their compression and tensile strength. The addn. of selected aerogel filler resulted in enhancing of the thermal insulating properties of the foam.
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 1 17--20
PL Filtracja aerozoli olejowych (mgły) jest jednym z wyzwań spotykanych w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Jedną z możliwych dróg poprawy właściwości włóknin filtracyjnych jest modyfikacja aerożelem. W niniejszej pracy został wykorzystany aerożel oparty na metyl-trimetoksysilanie (MTMS), który po[...]
EN Filtration of liquid aerosol (mist) is one of the most important challenges in many branches of chemical industry. One of the possible ways of filtering materials improvement is modification with aerogels. In this study aerogels based on methytrimethoxysilane (MTMS) which exhibit superhydrophobic, s[...]
10
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 2 39--44
PL Współczesne budownictwo powinno charakteryzować się niezawodnością konstrukcyjną oraz dbałością o niskie zużycie energii. Czynniki te mają szczególne znaczenie w zapewnieniu komfortu użytkowania różnych budynków. W ramach komfortu cieplnego, ważnym jest, zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące ener[...]
EN The contemporary building construction should be characterized by structural reliability and attention to low energy consumption. These factors are particularly important in ensuring comfort in various buildings. In order to ensure thermal comfort it is important to draw attention to issues related [...]
11
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 4 (136) 50--58
PL Aerożele wyróżniają się małą gęstością i przewodnością cieplną, co predysponuje je do zastosowania w materiałach chroniących przed skrajnie niską lub wysoką temperaturą. W pracy zbadano odporność aerożeli na czynniki starzeniowe takie jak: wilgoć, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne. Odporno[...]
EN Aerogels are distinguished by their low density and thermal conductivity, which predisposes them for application in materials against extremely low or high temperature. Aerogel resistance to aging factors such as moisture, high temperature and thermal radiation was studied. Aerogel resistance to moi[...]
12
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 357--366
PL W artykule przedstawiono analizę dostępnych metodologii, służących do określenia emisyjności powierzchni materiałów w warunkach eksploatacyjnych i laboratoryjnych. Odnosząc się do nich krytycznie, zaproponowano prostą metodę określenia emisyjności niektórych materiałów budowlanych oraz przedstawiono[...]
EN The article presents an analysis of existing methodologies and apparatus for determination of materials emissivity under production and laboratory conditions. Their disadvantages were defined and a more simple method for the determination of the emissivity of some types of building materials was pro[...]
13
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 117--119
14
51%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 4 29--33
PL Zwiększające się wymagania i potrzeby dotyczące efektywności energetycznej budynków wytyczyły jeden z najważniejszych kierunków rozwoju nowych technologii budowlanych. Jest on związany z termoizolacjami i ich stosowaniem w przegrodach zewnętrznych budynków oraz w instalacjach grzewczych. W artykule [...]
EN Higher and higher requirements and needs related to the energy efficiency of buildings paved the way for the most important directions of the development of new building technologies. The direction concerns thermal insulations and their application in external partitions of buildings and heating ins[...]
15
51%
Budownictwo i Prawo
PL Autor przybliża w tekście zagadnienia dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Opisuje nowe technologie, tj. aerożele krzemowe i panele próżniowe VIP. Artykuł zilustrowany jest licznymi rysunkami.
EN The author looks new technologies, namely silicon airgels krzemowe and VIP vacuum panels. Numerous drawings are attached.
16
51%
Elastomery
PL Zbadano właściwości mieszanek i wulkanizatów SBR zawierających aerożel krzemionkowy. Uzyskane wyniki porównano z właściwościami próbek zawierających krzemionką Arsil. Oprócz podstawowych właściwości fizycznych zbadano także właściwości dynamiczne otrzymanych wulkanizatów przy częstotliwości 1/4 Hz o[...]
EN The properties of compounds and vulcanizates of SBR with aerogel have been studied. The compounds and the vulcanizates containing the silica (Arsil) were also investigated for comparison. Except the basic physical properties the mechanical dynamic properties (frequency 1/4Hz) and Schob elasticity (r[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 26--29
PL Jednym z głównych celów obecnie opracowanych innowacyjnych materiałów jest uzyskanie oszczędności energii. W związku z tym, produkty wzbogacone aerożelem są wskazywane jako obiecujące materiały, pozwalające na osiągnięcie dużego oporu termicznego zewnętrznych przegród budynków. W artykule dokonano p[...]
EN The development of innovative materials aiming to achieve energy savings is a main focus in the building technology sector. In this regard, aerogel-enhanced products are often indicated as promising materials for achieving high thermal resistance in the building envelope. This paper aims to review t[...]
18
45%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1191-1194
EN The structure of most porous materials is quite complex. In the last two decades the characterisation of the structure of these materials made a milestone progress owing to the use of fractal geometry. At present it is generally accepted that the fractal models of pore structure describe the real st[...]
19
45%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 2--5
20
38%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 107-114
PL Struktura większości materiałów porowatych jest zazwyczaj złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiału zajmowana przez pory) może się zmieniać w szerokim zakresie, osiągając w aerożelach nawet wielkość powyżej 99%. W ostatnim dwudziestoleciu osiągnięto znaczący postep w opisie złożonych[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99% in the case of aerogels. In the last two decades the characterisation of the complex, di[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last