Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adsorption isotherms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN The strong base acrylic anion exchangers, Amberlite IRA-458, was used as an adsorbent for the investigation of acid dyes (Acid Orange 7, Acid Orange 10 and Acid Red 88) adsorption kinetics and isotherms. The pseudo-fi rst order and pseudo-second order kinetic models were used to analyze the kinetic [...]
2
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The soils consist of various components that can play a significant role in control of heavy metals in the environment. Therefore, understanding of adsorption properties of soil is essential in solving pollution problems around mine sites. The goal of this paper is to study Zn(II) ions adsorption on[...]
3
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Based on the concept of circular economy, a novel method of industrial organic wastewater treatment by using adsorption on coal is introduced. Coal is used to adsorb organic pollutants from coking wastewaters. After adsorption, the coal would be used for its original purpose, its value is not reduce[...]
4
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The authors investigated sorption of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions on selected natural wastes: sunflower hulls, walnut shells and plum stones. The chemical and physical structure of the surface of these sorbents was determined using infrared spectrometry and scanning electron microsc[...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 3 225--228
EN The sorption of divalent copper, natural sorbents of kaolinite and montmorillonite clays and carbon sorbent was studied on model solutions under static conditions. Quantitative characteristics of sorption process of copper ions were obtained. The degree of extraction of copper ions from solution was[...]
6
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This study examined the biosorption process of Ni(II) and Zn(II) from an aqueous solution by dead biomass of Yarrowia lipolytica. Optimum biosorption conditions were determined as a function of pH, biomass dosage, contact time, and temperature. The biosorbent was characterized by FTIR, which indicat[...]
7
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2002 T. 5, nr 2 107-115
PL Fizyczna adsorpcja gazów i par jest techniką szeroko stosowaną w charakteryzowaniu porowatości ciał stałych. Para wodna z uwagi na swoje właściwości oraz łatwość wykorzystania w eksperymencie ma duże potencjalne znaczenie jako adsorbat. W zastosowaniu do węgla aktywnego pozwala np. na określanie ilo[...]
EN Physical adsorption of gases and vapours is the most widely used technique to characterize the porous structure of solids. Water vapour, due to the easier experimental and the characteristics of molecule itself, has a great potential use as an adsorptive. The adsorption of water vapour by carbonaceo[...]
8
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Investigations of the adsorptivity of selected activated carbons towards aqueous solutions of phenol have been undertaken. The times necessary to achieve adsorption equilibrium and the course of adsorption isotherms were determined. The isotherms may be described by Freundlich and Langmuir equations[...]
9
63%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 29 17-25
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących procesu adsorpcji azotetrazolanu w gruntach organicznych. Sole azotetrazolu są przykładem heterocyklicznych związków organicznych, w których zawartość azotu w cząsteczce przekracza 80% masowych. Z tego względu, oraz z uwagi na wysoką stabi[...]
EN The paper presents results of studies on the adsorption of azotetrazolate on organic soil. Azotetrazolate salts are examples of heterocyclic organic compounds, in which the nitrogen content in the molecule exceeds 80% by mass. Therefore, and due to the high thermal stability, azotetrazole and their [...]
10
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 205-214
PL Substancje humusowe są naturalnymi związkami organicznymi, powszechnie występującymi w wodach powierzchniowych. Ich obecność w uzdatnianych wodach powoduje wiele pro-blemów związanych z powstawaniem ubocznych produktów dezynfekcji i utleniania (UPDiU), o charakterze rakotwórczym i mutagennym. Najlep[...]
EN Humic substances are natural organic compounds, common in surface waters. Their appearance in treated water leads to generating disinfection and oxidation by-products, which are mu-tagenic and carcinogenic. The best method to avoid negative effects of water disinfection is to remove organic compound[...]
11
63%
Environment Protection Engineering
EN Ionic liquids (ILs) attract growing attention and the range of their potential application is constantly expanding. To meet not only the technological but also environmental requirements for their implementation to wide-scale use, we undertook an extensive literature study into ILs interaction and s[...]
12
63%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 7 656-662
13
63%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy przebadano efektywność sorpcji chromu(Vl) na granulowanym wodorotlenku żelaza (GFH) w warunkach objętościowych i przepływowych. Badano skuteczność sorpcji zależnie od pH, czasu kontaktu i dawki adsorbentu. Pojemność sorpcyjną GFH zmierzoną w badaniach ekstrapolowano wykorzystując równanie iz[...]
EN In this work, sorplion of chromium on granular ferric hydroxide (GFH) has been investigated using batch and column techniques. The adsorption behavior of Cr on GFH, depending on pH, contact time and sot-bent amount were studied. The equilibrium adsorption capacity of GFH for Cr was measured and extr[...]
14
63%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu adsorpcji kadmu, ołowiu i niklu na krajowych węglach aktywnych. Wyznaczono pojemności sorpcyjne oryginalnych węgli oraz węgli trawionych kwasem. Badania dla początkowych stężeń metali w granicach 80-1790 mg/dm[3] prowadzono w temperaturze otoczenia. Stwierd[...]
EN Adsorption of cadmium, lead and nickel on activated carbons produced by GRYFSCAND (Poland) has been examined. The adsorption capacities were determined for original carbons and the same carbons after treating with hydrochloric acid. Experiments were performed in ambient temperature for initial conce[...]
15
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2015 T. 18, nr 1 67--81
PL Badania własne przedstawione w niniejszej pracy dotyczą procesu sorpcji fenolu z wody na wysuszonych osadach ściekowych i na stałych produktach ubocznych powstających podczas procesu ich zgazowania (popiół). Zgazowanie jest obiecującą metodą termicznego zagospodarowania palnych substancji organiczny[...]
EN The use of adsorption methods in wastewater treatment allows achieving high quality levels of the streams discharged into the environment. This is particularly taking into account the presence of different toxic and hazardous organic and inorganic substances in the wastewater. This problem applies t[...]
16
63%
Ochrona Środowiska
PL Celem pracy była ocena przydatności trocin do usuwania 2,4,6-trichlorofenolu (TCP) z wody. Do badań wybrano cztery biosorbenty pochodzące z drewna dębowego, olchowego, wiśniowego i sosnowego. Zbadano wpływ dawki trocin, pH roztworu oraz siły jonowej na skuteczność usuwania TCP z modelowego roztworu [...]
EN The aim of this study was to evaluate the usefulness of sawdust for 2,4,6-trichlorophenol (TCP) removal from water. Four different wood-derived biosorbents, namely oak, alder, cherry and pine sawdust, were selected for experiments. Effect of the sorbent dose, solution pH and ionic strength on effica[...]
17
63%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 29 153-161
PL Coraz powszechniejsze poszukiwania nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych oraz idące w ślad za tym ich stosowanie na skalę techniczną pociąga za sobą istotne zagrożenia związane z możliwością skażenia środowiska naturalnego. Obecnie intensywnie badaną grupą materiałów wysokoenergetycznych są m[...]
EN At present intensively studied group of high-energetic materials are heterocyclic compounds containing nitrogen in the molecule. Research on the influence of some of this group of compounds on the growth of microorganisms in the soil clearly indicate their potential role in significant modification [...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 3 21-25
PL W artykule omówiono dwa równania oparte na teorii potencjału adsorpcyjnego. Równania te zastosowano do opisu równowag adsorpcyjnych gazów powyżej temperatury krytycznej. Analizę zależności przeprowadzono opierając się na danych równowagowych dla metanu i azotu, które otrzymano przy pomocy analizator[...]
EN Two equations based on adsorption potential theory have been discussed. These equations have been used in description of adsorption equilibrium of gases over critical temperature. An analysis of the dependencies has been performed on the basis of methane and nitrogen equilibrium data, which were obt[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 7 1365--1368
PL Przedstawiono zastosowanie mezoporowatej krzemionki PHTS w procesie adsorpcji boldyny. Dokonano matematycznego opisu adsorpcji modelowymi równaniami izoterm Langmuira, Freundlicha, Dubinina i Raduszkiewicza oraz Dubinina i Astachowa. Parametry izoterm oszacowano, wykorzystując dopasowanie nieliniowe[...]
EN Boldine was adsorbed from Me2CHOH and MeCN solns. on plugged hexagonal templated SiO2 at 25°C to det. the adsorption isotherms analyzed then by using the Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich and Dubinin-Astakhov models. To det. the isotherm parameters both linear regressi[...]
20
63%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 73--76
PL Obecność metali w wodach stanowi obecnie typowe zanieczyszczenie antropogeniczne. Ich podwyższona zawartość, pochodząca z różnych sektorów przemysłu i wcześniejszej działalności górniczej są niepożądane. Wysokie stężenia metali są niebezpieczne dla wszystkich żywych organizmów. Zawartość metali prze[...]
EN The presence of metals in waters represents today typical anthropogenic pollution. Their increased content, originating in various industry sectors and previous mining activity, is undesired. High concentrations of metals are hazardous for all living organisms. They may accumulate to toxic levels, c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last