Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adaptacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy badane są ewentualne skutki niedawnej wojny w Iraku (Operacja "Iracka Wolność") na teorię i praktykę zarządzania w gospodarce i administracji. Wskazuje się, że nasilić powinny się tendencje budowy struktur adaptacyjnych - zdecentralizowanych układów działających w oparciu o powiązania siecio[...]
EN As in the past, finished Iraq war (Operation Iraq Freedom) should influence civic practice and theory of management. Few influcncial issues such as decentralization of strategic decisions, wide use of net-centered organizations or EBO - effect based operations are surveyed and discussed.
2
75%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 7-18
PL Istnieje kilka aspektów adaptacyjności progowych układów pomiarowych aplikowanych w systemach diagnostycznych. Do podstawowych należy zaliczyć: - właściwe dopasowanie poziomów progów pomiarowych do amplitudy i dynamiki zmian sygnału diagnostycznego XD(t); - odpowiednie dostosowanie długości okna do[...]
EN There are several aspects of the adaptation of the threshold measurement systems applied in diagnostic systems. The most common are as follows: - the appropriate adjustment of measurement threshold levels for the amplitude and dynamics of the diagnostic signal XD(t); - the adaptation of the length o[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 217-219
PL Przedyskutowano problem automatycznej adaptacji metody elementów skończonych. Szczególną uuwagę zwrócono na adaptacyjność typu hp charakteryzującą się dobrą elastycznością i szybką zbieżnością. Zagadnienie rozważano na przykładzie analizy pola magnetycznego w pobliżu izolatora wysokonapięciowego.
EN Problems of automatic adaptivity in finite element method of higher order of accuracy are discussed. Particular attention is paid to the hpadaptivity that exhibits the highest level of flexibility and extremely fast convergence. The theoretical aspects are illustrated by an example of magnetic field[...]
4
63%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł dotyczy zarządzania strategicznego jako systemu metodologicznego. Różni ono się od zarządzania konwencjonalnego w przekroju całego procesu zarządzania, a w szczególności: sposobem pojmowania czasu i stosunkiem do przyszłości, innym podejściem do kontroli, innym podejściem do strukturyzacji r[...]
EN The article presents strategic management as a methodological system. This view is different from traditional management throughout the whole process management, especially: understanding the sense of time and approach to feature, modern attempt to control, development structure and different moveme[...]
5
63%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 2 151-161
PL W artykule przedstawiona została metoda projektowania elementów typu osłona z zastosowaniem zaawansowanych technik modelowania przestrzennego i wykorzystaniem techniki komponentów pochodnych w środowisku systemu Inventor. Opisana została rola parametrycznego modelu bryłowego, jaką pełni on w integra[...]
EN The article presents the method of designing of the elements in cover type with the use of advanced, three - dimensional modelling technique and technique of derivative components in the interface of Inventor system. The role of the parametric solid model in the project integration process is descri[...]
6
63%
Management
2016 Vol. 20, no. 2 307--321
PL Wzrastająca niepewność otoczenia, na którą narażone są współczesne łańcuchy dostaw stanowi dla menedżerów istotne wyzwanie. Literatura przedmiotu rekomenduje rozwijanie odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw, definiując je jako adaptacyjne i elastyczne. Niewiele jest jednak pozycji naukowych, któr[...]
EN The growing uncertainty of business environment that negatively influences the contemporary supply chains is one of the major challenges for today’s managers. The literature recommends the development of resistant supply chains, defining them as adaptive and flexible. However, there are a few scient[...]
7
63%
Management
2016 Vol. 20, no. 1 256--276
PL Treść artykułu została zakorzeniona w następujących obszarach wiedzy: zarządzanie strategiczne (z perspektywy strategii behawioralnej, konstruktu adaptacyjności i mikro-fundamentów w zarządzaniu strategicznym), teoria organizacji oraz psychologia. W pewnym stopniu opracowanie plasuje się również w o[...]
EN The paper is embedded in the following fields: strategic management in terms of behavioural strategy concept, adaptability construct, and micro-foundations realm as well as organizational theory and psychology. Moreover, the paper concerns to some extent a multi-level approach in strategic managemen[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 120--122
PL Artykuł dotyczy aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonego. Autorzy przedstawiają model oceny jednej z głównych kategorii charakteryzującej aspekt socjalny – adaptacyjności. Zaproponowane tzw. drzewo ocen, polegające na uszczegółowieniu kategorii adaptacyjność przez wprowadzenie subkategorii i kr[...]
EN The article concerns the social aspect of sustainable construction. The authors present a model of evaluation of one of the main categories characterising the social aspect of Adaptability. The proposed so-called assessment tree, consisting in detailing the category Adaptability by entering subcateg[...]
9
63%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 4 449--465
PL Wstęp: Niniejszy artykuł poświęcono stosunkowo rzadko podejmowanej w literaturze przedmiotu problematyce adaptacyjności usługodawców logistycznych. Celem zrealizowanych badań była ocena wpływu adaptacyjności usługodawców logistycznych na performance obsługi oraz satysfakcję i lojalność klientów. Met[...]
EN Background: This article examines the adaptability of logistics services providers (LSPs), which has been relatively rarely tackled in the literature on supply chain management. We examined the impacts of LSPs' adaptability on logistics outsourcing performance, as well as on satisfaction and loyalty[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 78 179--191
PL Analiza roli przedsiębiorstw centralnych w sieci dystrybucji jest nową płaszczyzną badań nad zadaniami logistycznymi. Czynniki determinujące decyzje o nawiązywaniu współpracy sieciowej wskazują na zmianę nastawienia przedstawicieli branży hutniczej do współpracy sieciowej. Celem badań zaprezentowany[...]
EN The analysis of flagship firms in distribution network is a new area of research into logistic tasks. The examined factors determining decisions about establishing network collaboration indicate a change in the metallurgic industry representatives' attitudes towards network collaboration. In the art[...]
11
51%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN In recent years, Trefftz methods have received increasing attention, as being alternatives of the already well-established element-based simulation methods (e.g., finite element and boundary element methods). The wave-based technique is based on the indirect Trefftz approach for the solution of stea[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last