Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident at work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania oraz budowę komputerowego modelu człowieka do potrzeb rekonstrukcji wypadków przy pracy. Zaprezentowano trzy przykładowe rekonstrukcje przeprowadzone przez CIOP-PIB dotyczące upadku z wysokości, upadku ze spycharki oraz przewrócenia wózka widłowego.[...]
EN This paper presents the possibility of use and construction of the computer human model to the needs of accidents at work reconstruction. Three examples of reconstructions performed by CIOP-PIB such as fall from height, fall from the bulldozer and overturn of forklift are presented. Limitations of t[...]
2
88%
System Safety : Human - Technical Facility - Environment
EN Identification of trends of the examined phenomenon plays a major role in taking decisions and allows conducting a deeper analysis of phenomena connected with the shaping of proper working conditions. One of the result indicators in the OSH system is the accident rate, whose existence is the result [...]
3
75%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 7 330--332
PL Zmiany wprowadzane w przepisach bhp po wstąpieniu Polski do UE oraz postęp w zakresie rozwoju środków technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy nie znalazły dostatecznego odzwierciedlenia w fachowej literaturze papierniczej. Niniejszym opracowaniem jego autorzy zamierzają zapoczątkować cyk[...]
4
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 3 121-130
PL W wyniku analizy wypadków przy pracy rolniczej w Polsce stwierdzono, że dominują wypadki w grupach: "upadek osób" oraz "pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn". Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie zmalał z 20,0 do 11,6 na 100 ubezpieczonych, lecz wciąż jest wyższy od wskaźnika wypadkowoś[...]
EN The accidents at work in Polish agriculture within the years 2003-2007 were analysed, with particular attention paid to the events connected with operating of agricultural machines. There are dominating the accidents counted among the following groups: "falling down of the persons" and "seizing and [...]
5
75%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 9 489--492
PL Scharakteryzowano warunki pracy w zakładach oraz wykonywane czynności na wybranych stanowiskach według podziału grup pracowniczych. Przedstawiono wyniki badań zaistniałych wypadków przy pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat. Zastosowanym narzędziem badawczym były ankiety wypełnione przez pracowni[...]
6
75%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 11 615--617
PL Sprawy bezpieczeństwa pracy, niezależnie od branży, powinny być zawsze ważne dla każdego z pracodawców, bez względu na ich status prawny. Maksymalizacja zysków, bez względu na stosowane środki, nie może być jedynym celem działalności przedsiębiorstwa. Każda z gałęzi przemysłowych posiada zróżnicowan[...]
7
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 385--390
PL Odlewnictwo, mimo postępującego procesu wdrażania nowych technologii produkcji - nadal należy do dziedzin charakteryzujących się znacznym poziomem ryzyka zawodowego. [...]
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 2 2-4
9
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 81--90
PL Wypadki przy pracy stanowią bardzo duże obciążenie psychiczne i ekonomiczne dla przedsiębiorstw i społeczeństw. Zdecydowanej większości wypadków można zapobiec poprzez odpowiednie i skuteczne działania prewencyjne. Aby takie działania prowadzić, należy mieć wiedzę o przebiegu wypadków, ich przyczyna[...]
EN Accidents at work constitute a heavy psychological and economic burden for companies and societies. The vast majority of cases can be prevented by appropriate and effective preventive measures. Knowledge about the course of events, their causes and consequences is required in order to carry out such[...]
10
75%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2018 T. 3, Nr 2 33--35
PL Artykuł zawiera informacje związane z otrzymaniem jednorazowego odszkodowania po wypadku przy pracy. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat członków rodziny uprawnionych do pobrania rekompensaty oraz jego wysokości w zależności od ilości uprawnionych osób. Tekst informuje również w jaki sposó[...]
EN The paper contains information related to receiving a one-off compensation after an accident at work. The reader can broaden his knowledge about family members entitled to receive compensation and its amount depending on the number of eligible persons. The text also informs how the aggrieved family [...]
11
63%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 5 237-246
PL Poszukiwanie najlepszych metod zabezpieczenia społecznego obywateli na wypadek utraty środków do życia doprowadziło do pojawienia się koncepcji zabezpieczenia społecznego jako celu społecznego, ideału takiej struktury społecznej, w której wszyscy będa korzystać z dobrobytu zgodnie z potencjałem sił [...]
EN The search of best methods of the social protection of citizens in case the loss of competency led to appearing the concept of the social protection as the social purpose, the ideal of such social structure in which all will use the welfare in compliance with the potential of productive forces. The [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2009 Nr 1(5) 81-93
PL W artykule opisano analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zakładzie utrzymania ruchu stalowni dużej firmy hutniczej. Na podstawie okoliczności i przyczyn 63 wypadków zaistniałych na przestrzeni siedmioletniej działalności zakładu wyodrębniono grupę przyczyn, które [...]
EN The paper contains analysis of the circumstances and causes of industrial accidents and occupational diseases in an activities maintenance plant of large steelworks. Taking into account circumstances and causes of 63 accidents which happened during a period of seven years a group of causes which lea[...]
13
63%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 65-68
PL W artykule przedstawiono metodę analizy przyczyn i struktury sytuacji wypadkowej dla zdarzenia prawie wypadkowego. Jako przykład wykorzystania tej metody analizie poddano niebezpieczne zdarzenie, jakim była awaria belki nośnej urządzenia Top Drive w czasie wykonywania otworu wiertniczego. Rzetelna a[...]
EN In this article authors present a concept and methodology of quasi accidental event analysis. They propose a method of causes and structure of an accidental situation analysis on the basis of causality theory. An example of quasi accidental event analysis is presented in oil mine.
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 323--330
PL W artykule zajęto się problematyką kultury bezpieczeństwa. Przedstawiono pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W części empirycznej zostały zbadane takie elementy kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy oraz zachowania i postawy pracowników.
EN The article addressed issues related to the safety culture. Desirable and undesirable safety culture elements were presented. Such elements of safety culture as the environment and the working conditions and behavior and attitudes of employees were examined in the empirical part of the study.
15
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 152--154
PL W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątem wybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ na wielkość kosztów wypadków przy pracy czynników takich, jak tzw. czas stracony os[...]
EN The article presents an attempt of analysing the accident rate in the construction industry with regards to agents that generate costs. The impact of factors such as the time lost by an injured person and other people and also material losses on the size of costs of accidents at work was analysed us[...]
16
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 11-12 12--14
PL Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków w pracy. Jednakże każdego roku wielu pracowników ulega wypadkom w pracy. Przyczyny wypadków w pracy są różne. Skutkiem wypadku może być uszkodzenie ciała, a nawet śmierć pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacj[...]
EN Employers are responsible for providing safe working conditions. However, each year the number of employees has an accident at work. Causes of accidents at work are different. The result may be a case of personal injury or death of the employee. The purpose of this article is to present the basic re[...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 9 11-13
PL Pracodawca na podstawie art. 1741 Kodeksu pracy ma prawo oddelegować swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie innego zakładu pracy, udzielając im na ten czas urlopu bezpłatnego Powstaje wówczas problem odpowiedzialności pracodawcy macierzystego i przyjmującego oddelegowanych pracowników w [...]
EN According art 1741 of the Labour Code, an employer can delegate employees to work in another workplace by giving them unpaid leave for that time. The problem of the home and host employers’ liability when it comes to the delivery of health and safety regulations follows. This is particularly importa[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 87 135--145
PL Prezentowany artykuł podejmuje próbę optymalizacji systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie przemysłu ciepłowniczego, celem zmniejszenia liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, wypadków przy pracy, a tym samym podniesienia bezpieczeństwa pracy na każdym stanowisku. Przedst[...]
EN The presented article is an attempt of the optimization of the HSW management system in the industrial enterprise, with the aim of reducing the number of events potentially causing occupational diseases, accidents at work and, hence, of raising the job security on every position. Action, procedur[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 12 25-29
PL Artykuł porusza kwestie świadczeń odszkodowawczych, przysługujących funkcjonariuszom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za wypadki przy pracy, przedmioty osobistego użytku utracone w czasie wypadku oraz choroby powstałe w związku ze służbą. Pomimo iż nowe przepisy w tej sprawie obowiązują od [...]
EN The articles raises a question of compensations for service uniform officers who became submitted to the authority of the Ministry of International Affairs. Those indemnities are only payable for the case of accident during the service, or personal items which were lost or any serious illness underg[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 101--102
PL Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. W artykule przeprowadzono analizę cech [...]
EN The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that describe the causes of accidents in the construction i[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last