Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1725
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Unia Europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zakres opracowania ogranicza się do przedstawienia podstawowych cech i zasad porządku prawnego oraz źródła prawa wspólnotowego. Omówiona została problematyka podstawowych aktów prawnych Wspólnoty, tj. rozporządzeń, dyrektyw, decyzji i opinii. W następnych opracowaniach zostaną przedstawione inne do[...]
2
63%
Energetyka
2012 nr 6 330-335
3
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 8 32-35
PL W artykule autorzy starają się przybliżyć poszczególne instytucje Unii oraz określają ich schematy organizacyjne.
EN The autors attempt to bring closer to the Reader the indvidual institutions of the Union and draw their organization charts.
4
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 10 85-91
PL Historia partnerstwa publiczno-prywatnego w niektórych państwach członkowskich UE jest długa, choć w wielu z nich jego rozwój nastąpił tak naprawdę całkiem niedawno. Jednak dopiero od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie tematem PPP w UE znacznie wzrosło i nadano mu istotne znaczen[...]
5
63%
Chemik
6
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 2(9) 54-55
PL Od zgłoszenia patentu w Polsce masz tylko rok, by zarejestrować go w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Potem ktoś inny może Cię wyprzedzić.
7
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 4(7) 42-43
PL Aby przekazać istotę pomocy, którą mogą uzyskaćl m.in. przedsiębiorcy w ramach dostępnych funduszy strukturalnych, należy przedstawić założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej.
8
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 1(4) 48-50
PL W przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przedstawiamy kompetencje i zakres działalności Ośrodków Przekazu Innowacji w Polsce - Innovation Relay Centres (IRC). Współpraca polskich przedsiębiorców z ośrodkami IRC może ułatwić wejście w nową rzeczywistość - innowacji, nowych technologii i o[...]
9
63%
Drogownictwo
2003 nr 1 3-4
PL Drogownictwo polskie może uzyskać duże środki finansowe (3,670 mld euro) w latach 2004-2008 z Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę i modernizację dróg.
10
63%
Drogownictwo
2004 nr 3 99-101
PL Dnia 1 grudnia 2003 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja o tematyce "Rola Polski w transporcie międzynarodowym w poszerzonej Unii Europejskiej".
11
63%
Pneumatyka
2000 nr 5 52-55
PL Choć polski system podatkowy nie różni się zbytnio od obowiązującego w Unii Europejskiej, wraz z naszym wejściem do UE czeka go nieco zmian, zwłaszcza w kwestii wysokości VAT i akcyzy. Trzeba będzie podnieść ich stawki na wiele towarów, ale jednocześnie obniżyć nadmierne opodatkowanie innych. Niewie[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 122-137
PL Zużycie węgla w gospodarce krajów UE na tendencję spadkową. Obecnie wynosi około 12% w stosunku do pozostałych nośników energii pierwotnej. Ograniczając produkcję górniczą kraje UE zwiększają import węgla. Zakłada się, że 1/3 produkcji energii elektrycznej będzie nadal uzyskiwana z węgla. Górnictwo [...]
EN There is decrease in consumption of coal in economy of European Union. It amounts about 12% in comparison to other media of primary energy. The countries of European Union by reduction of the production make larger the import of coal. Probably 1/3 of production of power ill come from coal. The coal [...]
13
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 3 44-45
PL Włączając się w nurt artykułów dotyczących integracji europejskiej, publikowanych na łamach miesięcznika WUG, Autor przedstawia kilka uwag związanych z Jednolitym Rynkiem Unii.
EN Upon joining the stream of articlesconcerning the European integrity, published in the columns of the WUG's monthly, by Autor presents several of his remarks connected with the Uniform Market of the Union.
14
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 9 308-314
EN History of EGD. Common features of EU gas markets. Key agreements and requirements of EGD. Polish law concerning the problem of gas market opening.
15
63%
Chemik
1999 Nr 7 163-166
PL Omówiono najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Komisję Europejską, Radę Unii Europejskiej, Parlament i Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz procedury prze-widziane dla różnych obszarów kompetencji Wspólnoty: Konsultację, Współpracę (kooperację), Zgodę i Współdecydowanie. Przedstawiono trzy[...]
EN The most important institutions of the European Union, including: the European Commission, the EU Council, the European Parlament and the European Court of Justice are discussed as well as procedures provided for various areas of the Community: Consultation, Co-operation, Agreement and Co-desision. [...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Choć polski system podatkowy nie jest zbyt odmienny od obowiązującego w Unii Europejskiej, wraz z naszym wejściem do UE czeka go nioco zmian, zwłaszcza w wysokości VAT i akcyzy. Trzeba będzie podnieść ich stawki na wiele towarow, ale jednocześnie obniżyć nadmierne opodatkowanie innych. Niewielkie zm[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule została omówiona rola, jaką odgrywają MŚP w rozwoju województwa dolnośląskiego. Przedstawione zostały główne obawy przedsiębiorców związane z przystąpieniem Polski do UE oraz słabe i mocne strony dolnośląskie!) MŚP w kontekście konkurowania z przedsiębiorstwami UE. Wskazano również na ist[...]
EN In the paper the role of small and medium businesses in Lawer Silesia development is discussed. Main entrepreneurs' fears connected with joining the UE and weaknesses and strengths of Lower Silesian small and medium businesses in the context of competitive requirements of the Common Market are point[...]
18
63%
Czysta Energia
2011 Nr 4 16-17
19
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 5 22-26
PL Bezprecedensowy charakter zadań, jakie zostały postawione przed Wspólnotami Europejskimi, i przekazanie przez państwa członkowskie na rzecz instytucji Wspólnot wszystkich lub części realizowanych dotąd funkcji implikowały konieczność wspólnego, solidarnego finansowania tych zadań i wynikającą stąd n[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 10 8-14
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last