Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SAR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł należy do serii dotyczącej projektu DiveSMART, który związany jest z zapewnieniem lepszej koordynacji międzynarodowej akcji ratownictwa podwodnego w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt ten otrzymał status „projektu flagowego”. Artykuł jest drugim z planowanego cyklu opisującego realizację zad[...]
EN This article is one of the series dedicated to the DiveSMART project conducted to better coordination of international underwater rescue operations in the Baltic Sea. The project DiveSMART Baltic has received Flagship status. The article is the second from planned cycle of articles referring tasks r[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł należy do serii dotyczącej projektu DiveSmart, który jest związany z zapewnieniem lepszej koordynacji międzynarodowej akcji ratownictwa podwodnego w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt ten otrzymał status „projektu flagowego”. Artykuł jest trzecim z cyklu artykułów opisujących zadania realizo[...]
EN This article is one of the series articles relating to the DiveSmart project conducted to improve coordination procedures used in international underwater rescue operations in the Baltic Sea. The project DiveSmart Baltic has received the ‘flagship status. The article is the third in the planned cycl[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł należy do serii dotyczącej projektu DiveSMART Baltic który jest związany z zapewnieniem lepszej koordynacji międzynarodowej akcji ratownictwa podwodnego w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt ten otrzymał status „projektu flagowego”. Artykuł jest czwartym z cyklu artykułów opisujących zadania [...]
EN This article is one of the series dedicated to the DiveSMART Baltic project conducted to better coordination of international underwater rescue operations in the Baltic Sea. The project DiveSMART Baltic has received Flagship status. The article is the forth in the planned cycle of articles referring[...]
4
88%
Logistyka
2015 nr 4 8044--8052, CD2
PL W artykule przedstawiono problematykę rozmieszczenia stacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Przedstawiono podstawowy problem dotyczący lokalizacji stacji, zaproponowano metodę wyboru lokalizacji stacji.
EN In the paper presents the problem of deployment of the station Maritime Search and Rescue. Presented basic problem of the location of the stations, proposed a method of selection their locations.
5
75%
Roczniki Geomatyki
EN The development of the information technology, the automatic searching methods and Geographical Information Systems are present in many new fields of science. In this paper the analyses of the automatization of the traditional methods in the sea searching, the evolution of the sea navigation and the[...]
6
75%
Annual of Navigation
2008 No. 13 25-34
EN The paper presents the influence of shipborne incidents on possible consequences. Non rescue ship during SAR action can come under risk. The presented hazard function in dependence on the vessel type, involved in SAR action, possible consequences for ships during the SAR action allow proposing the r[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 182--185
PL Artykuł przedstawia wyniki symulacji radaru do sondowań podpowierzchniowych z wykorzystaniem oprogramowania CST Studio Suite. GPR (ang. Ground Penetrating Radar) bada niejednorodną ziemię złożoną z czterech materiałów. Celem eksperymentu jest otrzymanie w pełni zogniskowanego obrazu badanej struktur[...]
EN The paper describes the simulation results for a ground penetrating radar with CST Studio Suite. Non homogeneous soil composed of four different materials has been investigated by pulse GPR. The aim of the experiment is to obtain fully focused image of the tested soil structure. The raw GPR data col[...]
8
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 529--535
PL Turbulentne mieszanie płynów i gazów jest wszechobecne w naturze. Jest ono podstawą wielu procesów technologicznych, determinuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz przemieszczanie się pyłków roślinnych jak również zachowanie się tak złożonych systemów jak atmosfera ziemska czy też oceany. Je[...]
EN Turbulent mixing of liquids and gases is ubiquitous in nature. It is the basis of all industrial fluid mixing processes, and determines the spread of pollutants or bioagents in the atmosphere and oceans. A fundamental component of turbulent mixing is the separation of two adjacent fluid elements, i.[...]
9
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje metody cyfrowego przetwarzania sygnałów impulsowego radaru do sondowań podpowierzchniowych. Z uwagi na szeroki zakres przydatności, radary te są jednym z głównych kierunków rozwoju współczesnej radiolokacji. Autor przedstawia problem strat mocy propagowanej w ziemi fali elektromag[...]
EN The paper presents digital signal processing methods for pulse ground penetrating radars. Due to wide range of capabilities, these radars are one of the main direction of development of modern radiolocation. The author presents problem of transmitted power losses of the signal propagated in soil, wh[...]
10
75%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 25 33-43
PL W artykule przedstawione jest rozwinięcie autorskiego modelu matematycznego oddziaływania rozbitków na koordynatora akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu. Wprowadzono szereg pojęć i wielkości istotnych z punktu widzenia aplikacyjnego charakteru modelu, które umożliwiają wyznaczanie oddziaływ[...]
EN The paper presents development of author’s model of interactions taking place between SAR action coordinator and castaways drifting off a sea disaster position. A set of notions and variables is introduced to describe modeled features of interactions. The proposed approach enables determination of a[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zastosowanie hipertermii cieczy magnetycznej w leczeniu raka gruczołu piersiowego. Zaprezentowano metodologię, opartą o pojęcie współczynnika SAR i pojemność cieplną cieczy magnetycznej, mającą na celu określenie wzrostu temperatury w tkance rakowej w zależności od objętości[...]
EN The paper presents the development of the magnetic fluid hyperthermia cancer therapy based on induction heating and the methodology that can be used to determine a temperature rise in cancerous tissues with regards to the volume of injected magnetite into cancer or tumour. The experimental results a[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje obliczenia współczynnika SAR w modelach ludzkiego ciała. Praca koncentruje się na analizie wpływu kształu ciała na Sar globalny. Rozważany jest wpływ polaryzacji fali elektromagnetycznej w różnych modelach. Model przyjęto jako sferoidę będącą stratnym dielektrykiem. Obliczenia wyk[...]
EN The paper presents the calculations of the SAR coefficient in models of human body exposed to far-field electromagnetic field. The aim of this study is to analyze the influence of human body shape on whole body SAR. The focus of the study is the effect of polarization of incident electromagnetic wav[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 149-150
PL W artykule przedstawiono obliczenia współczynnika SAR w różnych obiektach biologicznych w kształcie sferoidy będącej nieidealnym dielektrykiem, umieszczonej w polu elektromagnetyczny. Rozważane są obiekty o różnych parametrach takich jak, wymiary, waga I własności elektryczne. Wymiary obiektów odpow[...]
EN The paper presents results of SAR (Specific Absorption Rate) analysis in different spheroidal biological objects. The aim of the study is to trace the influence of parameters, such as geometry, weight and electric properties on the value of SAR in biological object subjected to electromagnetic field[...]
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano algorytm CLEAN w zastosowaniu do poprawy jakości zobrazowania SAR. Przedstawiono zasadę jego działania oraz efekty działania.
EN The paper describes the algorithm CLEAN used to improve the quality of SAR imaging. Its principle of operation and effects are presented.
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano autorski algorytm usuwania szumu typu pieprz i sól, który porównano z wybranymi, opisanymi w literaturze metodami filtracji zobrazowań radarowych. Zaprezentowano materiał porównawczy ilustrujący efekty przetwarzania.
EN The paper describes an algorithm for removing salt and pepper noise. It is compared with the different filtration methods of radar imagery described in the literature. Reference material illustrating processing effects, are presented.
16
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL TerraSAR-X jest niemieckim satelitą radarowym wyniesionym na orbitę w czerwcu 2007 roku. Satelita wyposażony jest w nowoczesny radar z syntetyzowaną aperturą (SAR), rejestrujący wysokorozdzielcze obrazy radarowe w paśmie X promieniowania mikrofalowego niezależnie od oświetlenia słonecznego i warunkó[...]
EN TerraSAR-X is a German radar satellite, which was launched in June 2007. The satellite is equipped with a modern SAR system using the X band microwave radiation frequency and is capable of acquiring very high resolution SAR images independent of weather conditions and illumination. The paper present[...]
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia opis innowacyjnej parametrycznej techniki auto-ogniskowania (autofokus} obrazów radarowych uzyskiwanych w technice SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) z anteną skierowaną prostopadle do kierunku ruchu platformy z radarem. Większość ze znanych na świecie parametrycznych technik au[...]
EN The paper presents novel parametric of autofocus technique dedicated for strip mode SAR imaging. Most of known autofocus techniques are iterative techniques, and they require high computational power to obtain final image. Authors developed and tested new fast and non-iterative technique theat allow[...]
18
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Obrazy uzyskiwane przez radary pracujące w trybie syntetycznej apertury {radary SAR} otrzymywane są w wyniku dwuwymiarowej kompresji obrazu (azymutalnej i odległościowej). Powstające w procesie przetwarzania azymutalne i odległościowe listki boczne są efektem ubocznym kompresji. Widocznym skutkiem w[...]
EN Image of Earth surface obtained by SAR radar is a result of two dimensional compression process in range and in azimuth,. Characteristic cross-shaped pattern centered on a dominant scatterer is a result of compression sidelobes in range and cross-range dimension. The presence of sidelobes results in[...]
19
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 1 221--227
EN In the article the problem of the azimuth ambiguity in synthetic aperture radar (SAR) images and its genesis are presented. A method of suppressing the ambiguities by utilization of Doppler-sensitive signals is proposed, and the necessary modifications to the SAR synthesis algorithm are discussed. T[...]
20
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 429--432, CD
PL Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIPR) wprowadziła pojęcie współczynnika absorpcji właściwej (SAR), który jest miarą szybkości pochłaniania energii przez jednostkę masy człowieka, podczas narażenia na działanie pola EMG. W pracy opisano symulację SAR dla prz[...]
EN The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) introduced Specified Absorption Rate (SAR) which is a parameter for quantifying the degree of absorption on the electromagnetic fields energy by the human body when exposed on EMG waves. In this work one described the simulat[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last