Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo zamówień publicznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 3 68--70
PL W najbliższych kilku tygodniach prawo zamowień publicznych ulegnie istotnej zmianie. W Sejmie RP prowadzone są bowiem prace nad ustawą mającą na celu nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W założeniu mają one uelastycznić system i dać więcej pola do manewru zarówno zam[...]
2
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 45-45
PL Zgodnie z wyrażoną w art. 353 k.c. zasadą swobody umów, strony, zawierając umowę, mogą ułożyć stosunek prawny wg swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Duże ograniczenia w zakresie tej swobody wprowadz[...]
3
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 56-56
PL Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła nową instytucję, która nie występowała dotychczas w polskim systemie zamówień publicznych, mianowicie niezależnego obserwatora.
4
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 50-50
PL Zamawiający może odrzucić ofertę, powołując się na przesłanki zawarte w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Pierwsza z nich, zapisana w pkt. 5, dotyczy sytuacji, kiedy oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszo[...]
5
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 100-101
PL Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Wybór kilku ofert w jednym postępowaniu jest dopuszczalny tylko w przypadku, gdy zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert czę[...]
6
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 3 52-53
PL Po kilku miesiącach obowiązywania zmian wprowadzonych 7 kwietnia ub.r. do Prawa zamówień publicznych w grudniu 2006 r. do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji tej ustawy.
7
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 46-47
PL W zakresie funkcjonowania środków ochrony prawnej ubiegły rok byt niejednolity ze względu na zmianę przepisów, która nastąpiła 25 maja 2006 r. Średni czas pomiędzy datą wpływu odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) a datą posiedzenia zespołu arbitrów wynosił 11 dni. W porównaniu z po[...]
8
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 2 62-63
PL Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zamawiający, prowadząc postępowania, jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej. Musi zatem sporządzić szereg dokumentów, które stanowią niejako "historię" wyboru oferty najkorzystniejszej.
9
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 3 41-41
PL Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę mogą złożyć dwa podmioty (lub więcej), działające wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia. Przepis t[...]
10
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 5 49-49
PL Zamówienia sektorowe udzielane są przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych (DzU z 2004 r. nr 19, poz. 177) w związku z wykonywaniem jednego z rodzajów działalności określonych w art. 122 tejże ustawy.
11
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 10 52-52
PL Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jednym z kryteriów, jakie jednostka samorządowa może przyjąć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejsc[...]
12
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 10 53-53
PL Według ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Uprawnionymi do złożenia odwołania są bądź składający protest (protestujący), bądź wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przystąpił d[...]
13
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 8 79-79
PL Nieprawidłowości wychwytywane przy udzielaniu zamówień publicznych to żelazny punkt rozpraw w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niestety, cały szereg wątpliwości w posługiwaniu się ustawą - Prawo zamówień publicznych bierze się z jej często niejednoznacznych, nie zawsze przejrzy[...]
14
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 63-63
PL Niebawem możemy spodziewać się wejścia w życie nowej ustawy, regulującej kwestie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzi ona szereg nowości.
15
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ostatnia część prezentacji nowego Prawa zamówień publicznych z komentarzem. Przedmiot zamówienia. Czyny nieuczciwej konkurencji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) podstawowym dokumentem postępowania. Aukcja lub przetarg. Procedura odwoławcza.
EN The new Public Procurement Law - the final part of the presentation and commentary. Object of the contract. Unfair competition acts. The specification of essential terms of the contract as a basic document in public procurement procedures. Auction or tendering. Appeal procedures.
16
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Pierwsza część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przypomnienie aktów prawnych normujących tę problematykę w Polsce od prawie 70 lat. Przepisy unijne uwzględnione w nowej ustawie i harmonizacja prawa polskiego z UE. Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych.[...]
EN Comments on the Public Procurement Law of 29th January, 2004. A review of legal regulations concerning this matter in Poland for almost 70 years. The EU regulations taken into account in the new law and the adjustment of Polish regulations to the European ones. Main principles of awarding public pro[...]
17
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Definicje zawarte w art. 2 Prawa zamówień publicznych i komentarz do nich.
EN Article 2 definitions of Public Procurement Law and the subsequent annotations to them.
18
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Kolejny odcinek komentarza ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres podmiotowy ustawy, czyli kto jest zobowiązany stosować jej przepisy. Wyłączenia. Podstawowe tryby udzielania zamówień.
EN Further commentary on the new law of public procurement. The scope of the law: i.e. on whom are the regulations binding? Exclusions. Basic rules and procedures for awarding public contracts.
19
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Dalszy ciąg komentarza do nowego Prawa zamówień publicznych.
EN Further commentary on the new Law of Public Procurement.
20
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 59
PL Zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.), wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub za[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last