Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Odra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 4 169-173
PL Na odcinku siedmiu meandrów granicznych, między miejscowościami Chałupki- -Bohumin (km 21,5-meander I) a Olza (km 27,0-meander VII), autorzy zaobserwowali intensywne deformacje koryta Odry. Z wieloletnich badań wynika, że jest to spowodowane głównie zmianami w obu odnogach meandra i. W dwóch newralg[...]
EN In the section of seven border meanders between the Chałupki-Bo- humin (km 21,5-meander I) and Olza (km 27,0-meander VII) localities, the authors observed intensive deformations of the Oder riverbed. Many years of research indicate that this is partly due to changes in both arms of the meander I. In[...]
2
89%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 6 217-223
PL Autorzy rozważają różne warianty przygotowania Odry do tego, aby stał się fragmentem europejskiej sieci dróg wodnych, biorąc za podstawę do rozważań 'Program rozwoju drogi wodnej Odry do 2005 roku'.
EN The Authors consider variants of ways for preparing the Oder to become the part of European water-ways network taking as basis for considerations the 'Programme for development of the Oder water- way by the year 2005'.
3
89%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 2 50-53
PL Polska - jako sygnatariusz wielu międzynarodowych konwencji i umów-musi respektować ich postanowienia przy podejmowaniu inicjatyw związanych z rozwojem drogi wodnej Odry. O tych problemach traktuje artykuł, koncentrując się na przedstawieniu zatwierdzonego przez KERM programu 'Odra-2005' i konsek[...]
EN Poland - as a signatory of many international conventions and treaties - is obliged to abide by their provisions while undertaking initiatives connected with development of the Odra water-way. The paper discusses those problems with special regard to presentation of the accepted by the Economic C[...]
4
89%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 10 360-365
PL Autorzy przedstawiają założenia programu Odra 2006, którego celem jest zbudowanie systemu racjonalnej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrony czystości wód i środowiska przyrodniczego, transportowe, ogólnogospodarcze oraz konsumpcyjne.
EN The Authors present assumptions of the programme Oder 2006 which aims at creation of a rational water management system taking into account the needs of flood protection, water pollution control and protection of nature, requirements of transport, economy and consumption.
5
89%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 9 328-335
PL W dniu 12 lipca br. odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Program dla Odry 2006". W artykule przedstawiono genezę jego powstania oraz omówiono główne cele i wynikające z nich zadania. Istotne znaczenie dla powstania i realizacji „Program..." ma współp[...]
EN On 12 July in Polish Parliament took place the first reading of the act on establishment of the multiyear programme ,,The Programme for the Oder 2006". The paper presents the origin of the creation of that act and discusses the main purposes of the document and connected with them tasks. The interna[...]
6
89%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 12 411-415
7
75%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 3 110-112
EN Reduction of natural flood areas surface, being the result of progressing and often chaotic development of river valleys, should be considered as one of the most important reasons for the increase of economic and social damages in the event of flood. The development of flood areas in the Oder valley[...]
8
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 3 78-84
EN The government document - "The Programme for the Oder River – 2006" is a mid-term modernisation strategy for the Oder River Water System. Very briefly, the purpose of its implementation is to increase flood safety while retaining the sustainable development principle for the area of the entire Oder [...]
9
75%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 4 158-162
PL Przedstawiono wyniki sondowania wybranego odcinka wału przeciwpowodziowego Odry. Wyniki pomiarów metodą elektromagnetyczną porównano z wynikami pomiarów sondą dynamiczną. Uzyskano dużą korelację pomiędzy krzywymi pomia-rowymi metody FEM i krzywymi uzyskanymi poprzez pomiar sondą dynamiczną.
EN The article presents probing results for a chosen dike section on the Oder river. The results of measurements carried out with the electromagnetic method were compared to those obtained with the dynamic probe. The measurement curves of the FEM method and of the dynamic probe presented a high degree [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 135 (15) 133-141
PL Wały przeciwpowodziowe są podstawowym sposobem ochrony przeciwpowodziowej. Ich skuteczne wykorzystanie może być jednak osiągnięte jedynie pod warunkiem spójnej gospodarki wodnej w całym dorzeczu. Aby ograniczyć ewentualne straty gospodarcze, wynikające z niedoborów wody i jednocześnie poprawić struk[...]
EN Flood ramparts are basic way of flood protection. Theirs effective utilization can be yet reached only under condition of coherent water economy in whole drainage-basin. To limit possible economic losses, resulting from shortages of water and to improve structure of water balance simultaneously, one[...]
11
75%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 2-3 27-34
EN The Odra is the second largest river in Poland. The same applies to its basin. It is also one of major European rivers. For over 50 years related research programmes have focused on the economic aspects and pollution. Only recently new perspectives have been developed, emphasising the river's recrea[...]
12
75%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 2-3 23-26
EN The new law Programme for the Odra River'2006 stipulates turning the cities and towns to face the river and introducing spatial order along the Odra valley. The main objectives are to preserve the continuity of ecological corridors and organise the landscape along the embankments while improving pre[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 256 185-192
PL 63,4% obszaru ujścia Odry (osadów dennych) to rejony o wysokim stopniu toksyczności metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd i Hg) wpływającej na organizmy bentoniczne. 23,3% obszaru odznacza się średnią toksycznością, a 13,3% wykazuje toksyczność niską. Osady Jezior: Kiełbicze, Wełtyńskie, Binowo i Miedwie [...]
EN Bottom sediments in as much as 63.4% of the River Odra mouth area are characterized by high toxicity of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Cd i Hg) to benthic organisms; in 23.3% of the area the toxicity level is intermediate, low toxicity being demonstrated for 13.3% of the area. Sediments of the lakes Kieł[...]
14
75%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 6 233-238
PL Zbadano ciągi chronologiczne średnich rocznych przepływów SQ Odry i Wisły z okresu 1901-2008. Stwierdzono zgodność rytmu przepływów obu rzek, a współczynnik korelacji między przepływami SQ wynosi 0,7. Na obu rzekach występują podobne okresy i serie lat mokrych i posusz-nych. Różnice między przepływa[...]
EN The article presents the result of analysis of the time series of the Oder and Vistula Rivers annual average SQ flows in the years 1901-2008. The research indicates a coincidence of the flow rhythm of both rivers, and the correlation coefficient between the SQ floks amounts to 0,7. On both rivers si[...]
15
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Omówiono znaczenie transportu śródlądowego w transporcie kontenerów w państwach Europy zachodniej. Udział tego transportu jest znaczący szczególnie w korytarzu transportowym Renu. Jest to wynikiem znaczącego udziału transportu kontenerowego w całości pracy transportowej. Na tym tle transport kontene[...]
EN The importance of inland waterway transport in the transport of containers in the countries of Western Europe was discussed. The contribution of this transport is significant especially in the Rhine corridor. This is due to a significant share of container transport in the whole transport operation.[...]
16
75%
Logistyka
PL Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może wsp[...]
EN In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion s[...]
17
71%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 8 318-322
PL Program modernizacji systemu żeglugowego Odry zakłada działania zmierzające do dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów III klasy, lecz z uwzględnieniem regionalnych potrzeb i możliwości osiągnięcia na wybranych odcinkach rzeki wyższych parametrów odpowiadających wymogom międzynarodowym. [...]
EN The programme of the Oder river navigation system modernisation assumes actions aiming at adapting the Oder Water Trail to the 3rd class parameters, taking into consideration the regional needs and possibilities to achieve higher parameters corresponding to international requirements on chosen river[...]
18
71%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 15 31-36
PL Zbadano współczynnik załamania światła zawiesin organicznych, występujących w wodach Odry. Próbki pobrano w dniach 2.05.2004 oraz 21.06.2004 w pobliżu mostu Świerczewskiego. Współczynnik załamania światła był określany za pomocą mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego Biolar PI metodą jednorodneg[...]
19
71%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 12 513-518
PL Przedstawiono problem regulacji granicznego odcinka Odry w kontekście uwarunkowań historycznych i międzynarodowych. Uzyskane dotychczas pozytywne efekty robót regulacyjnych wykonanych w latach 90. ubiegłego wieku według metody zaproponowanej przez doc. Janusza Wierzbickiego posłużyły do sformułowani[...]
EN The article presents the issue of the border section of Oder regulation in the context of historical and international conditions. The hitherto positive effect of the regulation works performed in the nineties of the previous century according to the method proposed by the assistant professor Janusz[...]
20
71%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 2 61-70
EN Much place in the columns of the „Gospodarka Wodna" and nearly .since ...ever, because starting from the issue 2/1946 we have dedicated to problems of the Oder. In the issue 3/2003 we have published two papers on that river: A. Kreftaand K. Wosiek,,The Oder as the Polish - German waterway" and soon [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last