Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Norway spruce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geochronometria
EN The research was conducted in selected 80- to 110-year-old spruce stands in the south-eastern part of the Českomoravská Upland at altitudes from 350 m a.s.l. to 465 m a.s.l. The regional standard tree-ring chronology shows very low increments for years 1974, 1976 and 1992. After 1992, there is a sha[...]
2
86%
Polish Journal of Ecology
EN Dendrological research on the radial growth of Norway spruce in Lithuania during the 20th century has been conducted. Hypothesis of the study is following: intensity of droughts during the 20th century is the main factor determining the state of spruce forests in Lithuania. Aim of the study was to e[...]
3
86%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The effects of laccase from the white-rot basidiomycete fungus Trametes versicolor on Norway spruce wood (Pices abies) surface were studied. Experiments were performed at room temperature and at pH 4.6, without the addition of mediators. Biological, chemical and physical properties of the treated wo[...]
4
72%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 2 107-119
PL W pracy przedstawiono parametry, określające możliwości adaptacji drzewostanów świerkowych do bieżących i prognozowanych warunków klimatycznych na obszarze leśnego kompleksu promocyjnego - Lasy Beskidu Śląskiego. W tym celu wykorzystano dane historyczne z wielolecia 1951-2010 oraz ciąg danych meteor[...]
EN The paper presents parameters estimating possible adaptation of the spruce tree stands to present and predicted climatic conditions in the Beskid Śląski Mts. The data come from measurements made in the years 1951-2010 at 25 meteorological stations and posts situated in the Beskid Śląski region. The [...]
5
72%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 1 119--133
EN Dominant fungi, especially primary decayers, probably influence other fungi growing together with them. Fomitopsis pinicola is one of the important primary decayers, and it has been shown that several other species regularly co-occur together with it. We asked whether the presence of common species [...]
6
72%
Polish Journal of Ecology
EN Selection of nest sites by the common dormouse Muscardinus avellanarius L. depends on habitat type and suitable plants that can support and hide dormouse nests properly. Lithuania is situated in the northern part of the distribution rage of M. avellanarius. Some peculiarities of nest site selection [...]
7
72%
Landform Analysis
2015 Vol. 28 103--113
PL Celem badań było określenie zmienności czasowej osuwania i stwierdzenie różnic w aktywności poszczególnych części stoku osuwiskowego. Zastosowano metody dendrochronologiczne: dla 60 świerków pospolitych analizowano dekoncentryczność przyrostów rocznych. Największą dynamikę osuwania stwierdzono w lat[...]
EN The aim of the study was to determine the temporal variability o landsliding and differences in the activity of individual part of a small landslide. Dendrochronological methods have been applied: tree-ring eccentricity was analysed for 60 Norway spruce trees. The most dynamic landsliding occurred i[...]
8
72%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Artykuł zawiera porównanie gęstości siedmiu proweniencji świerka wyrosłych na powierzchni doświadczalnej na terenie LZD Siemianice. Powierzchnia ta jest unikatowym obiektem badawczym, na którym od wielu lat prowadzone są obserwacje dotyczące wzrostu świerka różnych pochodzeń. Warunki, w których wzra[...]
EN The paper presents a comparison of the density of seven provenances of spruce trees, grown on an experimental plot located at Siemianice Forest Experimental Station. This plot is a unique research area on which observations concerning the growth of spruce trees of different provenances have been con[...]
9
72%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The harvester head causes damage to the bark and wood on the lateral surface of the processed assortment. The severity of the damage may be influenced by the construction of the harvester head and tree species characteristics, such as bark thickness and wood hardness. The study aimed to recognise an[...]
10
72%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 541--550
PL W pracy oceniono przydatność zdjęć w zakresie bliskiej podczerwieni. Zdjęcia wykonano zmodyfikowanymi aparatami cyfrowymi (Sigma DP2) zamontowanymi na bezzałogowym statku latającym AVI-1. Dla wybranego obiektu badawczego o pow. 284 ha, wykonano 930 zdjęć o rozdzielczości terenowej 0,15 m. Zdjęcia zo[...]
EN Several tests were carried out of unmanned aerial vehicles (UAV) equipped with customer cameras to take pictures of forest areas. Based on this a special own UAV was built which can carry a set of non-metric digital cameras recording images in RGB and near-IR channels. Approximately 1000 aerial imag[...]
11
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów, w zależności od właściwości gleb, takich jak zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
12
72%
Proceedings of ECOpole
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów w zależności od takich właściwości gleb, jak: zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
13
72%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 3 297--310
EN The objective of this study was to analyse the diversity of pine and spruce bog forests on the domes of Carpathian raised bogs located in the Upper San River Valley. In order to determine the present species composition, 59 phytosociological relevés were performed (32 within spruce forests, and 27 i[...]
14
58%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Znaczenie zastosowania wosków w przemyśle drzewnym rośnie, zwłaszcza w Europie, co spowodowane jest wzrostem świadomości ekologicznej, niechęcią konsumentów do używania drewna poddanego obróbce biocydami oraz drewna z lasów tropikalnych. W badaniach wykorzystano dwie emulsje wodoodporne o różnych st[...]
EN The importance of the use of waxes in the wood industry has been increasing, particularly in Europe, since consumers, due to their increased environmental awareness, avoid using biocidally treated wood and wood from tropical forests. In this research two water-repellent emulsions in various concentr[...]
15
58%
Polish Journal of Ecology
EN Cryptic green caterpillars of Thera variata and Pungeleria capreolaria and brown caterpillars of Peribatodes secundarius, Eupithecia tantillaria and Hylaea fasciaria (Lepidoptera, Geometridae) were studied. The question was if these caterpillars could improve the effect of their crypticity by select[...]
16
58%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania jakości surowca świerkowego pochodzącego z dwóch zasięgów jego występowania w Polsce (północno-wschodniego i południowo-zachodniego) oraz w obrębie zasięgu południowo-zachodniego z dwu ośrodków - sudeckiego i karpackiego. Porównywano zarówno struktur[...]
EN Due to the lack of comprehensive comparative research into the quality of spruce raw material from two ranges of spruce distribution in Poland an attempt to solve this issue was made. In connection with that aim of the research was set to be a comparative analysis of the quality of spruce raw materi[...]
17
58%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Na przykładzie świerka pospolitego wykazano, że podłoże geologiczne, wysokość nad poziomem morza i charakter gospodarki leśnej wpływają na częstotliwość występowania drzew ze zgnilizną wewnętrzną. Ponadto udowodniono związki między martwicą i zgnilizną zewnętrzną. Na podstawie otrzymanych wyników mo[...]
EN The research was conducted in the Beskid Śląski and Żywiecki area within the so-called Żywiecczyzna Region. The goals were the following: showing the influence of the bedrock, altitude and forest management type on the percentage of trees with internal rot, and examining any connections between tree[...]
18
58%
Chemia Analityczna
PL Opracowano chromatograficzną metodę (chromatografia gazowa sprzężona z detektorem masowym, GC-MS), stosując kolumnę kapilarną HP-INNO Wax (30 m & 0,25 mm x x 0,5 jam film glikolu polietylenowego), do oznaczania pojedynczych monoterpenów w świeżych igłach świerku pospolitego, Picea abies (L.) Karst. [...]
EN Gas chrom atographic-mass spectrometric (GC-MS) analysis using an HP-INNO Wax capillary column (30 m x 0.25 mm x 0.5 ;μm film of polyethylene glycol) has been used for determination of individual monoterpenes in fresh coniferous needles ofPicea abies (L.) Karst. Concentration and composition patt[...]
19
58%
Teledetekcja Środowiska
2015 T. 53 5--14
EN In this paper, we describe the assessment of Norway spruce (Picea abies Karst.) trees health by the use of low-altitude aerial photos taken in the first half of June, so during the growth of trees and extensive changes in their crowns. Another differentiating factor is the composition of the stand, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last