Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Matlab
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
2017 Vol. 38, nr 3 177--190
PL W niniejszym artykule przedstawiono sposoby implementacji czasochłonnych procedur numerycznych dla środowiska Matlab. Rozważono możliwość skompilowania kodu napisanego w języku C do pliku wykonywalnego mex, skompilowanie kodu źródłowego w języku C# do biblioteki dll i wywołanie z niej funkcji w środ[...]
EN This article shows methods of time-consuming numerical procedures implementation for the Matlab environment. There are sonsidered possibilities to compile code written in C and the executable file mex, compile the source code in C# dll and call it in Matlab, and the use of plug-ins for ImageJ enviro[...]
2
89%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 113--116
EN The article presents MatLab code representation of separately excited DC motor used in example scheme without using Simulink – MatLab add-on, which is easy to construct and implement but not effective in manner of performance. Article covers an example mechanic scheme with implemented DC motor and l[...]
3
89%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono komputerową symulację pracy testowego systemu elektroenergetycznego dla różnych wartości parametrów regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Opisano metodę symulacji, w której zastosowano nowe struktury regulacji częstotliwości oraz wymiany mocy. Przeprowadzono analizę ich [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 547--550, CD
PL W artykule omówiony został problem badania właściwości lepko-sprężystych elementów zawieszenia pojazdów. Dobór właściwej charakterystyki zawieszenia pojazdu ma zasadnicze znaczenie, nie tylko dla komfortu jazdy, ale również dla bezpieczeństwa. Obecnie stosuje się coraz szerzej zawieszenia regulowane[...]
EN In this paper results of tests of vertical dynamic wheel loads due to changes of suspension damping level are presented.This research allows to calculate a viscoelastic properties of suspension elements such as dampers and shock absorbers.These elements are essential for drivers comfort and moreover[...]
5
75%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2017 Vol. 21, No 4 423--433
EN Image edge detection plays a crucial role in image analysis and computer vision, it is defined as the process of finding the boundaries between objects within the considered image. The recognized edges may further be used in object recognition or image matching. In this paper a Canny image edge dete[...]
6
75%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 10 32--35
PL W artykule zostały przedstawione wybrane rozwiązania wykorzystujące procesory CPU oraz procesory graficzne GPU do obliczeń w środowisku Matlab. Porównywano różne metody wykonywania obliczeń na CPU, jak i na GPU. Zostały wskazane różnice, wady, zalety oraz skutki stosowania wybranych sposobów oblicze[...]
EN The article presents selected solutions using CPU processors and GPUs for calculations in the Matlab environment. Various methods of performing calculations on the CPU as well as on the GPU were compared. Differences, disadvantages, advantages and effects of using selected calculation methods have b[...]
7
71%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 125--126
EN This paper presents a selection problem for components of LV switchboards, in particular considering the risks of their improper selection affecting the reliable operation. In addition to the measurements of currents and voltages enables the assessment of emitted signals, both acoustic, infrared and[...]
8
71%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 285-294
PL MATLAB jest językiem wysokiego poziomu do obliczeń technicznych oraz interaktywnym środowiskiem przeznaczonym do projektowania algorytmów, analizy i wizualizacji danych oraz obliczeń numerycznych. Do MATLAB-a wbudowano operacje na wektorach, macierzach i tablicach, które tworzą matematyczną podstawę[...]
EN MATLAB is a high-level technical computing language and interactive environment for algorithm development, data visualization, data analysis, and numeric computation. The MATLAB language supports the vector and matrix operations that are fundamental to engineering and scientific problems. It enables[...]
9
71%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 12 37-40
10
71%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 29-30
EN This article presents results of analyse of picture in Matlab programme of two-component material in pneumatic conveyor. Studied two-component material consist of plastic globules about different density and the velocity of gas flow was equal 7,9 m/s. The received results were considered in individu[...]
11
71%
Journal of Machine Engineering
EN In this paper, the coupled non-linear differential equations of the model of machine as non-linear dynamical two degree of freedom vibrating system including cubic non-linearity are solved. The system consists of the main system and the absorber. Consider the non-linearity dynamical vibrating system[...]
12
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 3 19--23
EN This article presents a new method for analysing the torque of an internal combustion engine using registered electromechanical runs and magnetic field distribution in a starter. The aim of the study was to develop a model of the starting current of an internal combustion engine and carry out verifi[...]
13
63%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
2016 Vol. 7, nr 3 100--108
EN The article presents the tests of method for real-time data acquisition from embedded systems using Matlab software. Data transmission is performed using several common use interfaces: UART/USB, Ethernet, Bluetooth and WiFi. The article includes a description of a protocol, measuring station based o[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono sposób implementacji algorytmu adaptacyjnej korekcji błędów dynamicznych metodą dwóch czujników. Zadanie zrealizowano w środowisku Matlab/Simulink z wykorzystaniem filtrów adaptacyjnych FIR ze strojeniem parametrów wg algorytmu RLS. Zastosowanie pakietu Matlab R14 pozwoliło [...]
EN In many cases dynamical error due to the sensor`s dynamics is a considerable part of measurement error. Therefore one of measuring system objectives is to minimize this error. If the sensor`s dynamics is time-varying due to dependence on the measured quanity then continous identification of the dyna[...]
15
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 1 101--110
EN The article presents a methodology of an analysis and modeling of technological systems and the grinding process of conical-like helical surfaces with the use of modern CAD/CAE systems and calculations in the Matlab system. The methodology developed allows one to carry out simulation tests for the a[...]
16
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono matematyczne podstawy opisu i zarys sposobu generowania trajektorii wstęgowych za pomocą środowiska Matlab. Jako przykład ich zastosowania wskazano wizualizacje profilów prędkości i przyspieszenia w modułach programowych przeznaczonych do planowania i analizowania tras lotu [...]
EN This article outlines and describes the mathematical foundations for a method of generating ribbon trajectories using the Matlab environment. An example of their application is given, involving the visualization of velocity and acceleration profiles in program modules used for the planning and analy[...]
17
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2017 Vol. 23, nr 3 188--194
PL W analizie zdjęć rentgenowskich częstym problemem jest wykrycie zmian guzkowych. Celem badań jest taka modyfikacja obrazu, aby uwidocznić zmiany patologiczne na obrazie RTG. Pierwszym etapem było wykorzystanie operacji otwarcia na danym obrazie rentgenowskim. Następnie obraz poddano operacji wyrówna[...]
EN Detection of nodular changes is a common problem in X-ray imaging analysis. The research aims to modify the images in order to visualize pathological changes on the X-ray image. The first stage of the research was applying the opening operation on given X-ray image. Subsequently, the even operation [...]
18
63%
Transport Problems
2019 T. 14, z. 1 23--34
EN The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carri[...]
19
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2019 T. 9, nr 3 58--61
PL Badania poświęcone są syntezie nadążnego systemu sterowania procesem flotacji w oparciu o algorytm LQR. Podano algorytm wyszukiwania parametrów regulatora optymalnego. Uzyskano wyniki modelowania układu z regulatorem, a także przedstawiono analizę porównawczą wyników modelowania układu z regulatorem[...]
EN The studies are devoted to the synthesis of the tracking control system of the flotation process based on the LQR-algorithm. The algorithm of finding the parameters of the optimal regulator is given. The results of modelling of the system with the regulator are obtained, and also the comparative ana[...]
20
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2005 Nr 1 (58) 19--25
PL Praca dotyczy aktualnie nowego i dotychczas nie rozwiązanego zagadnienia poszukiwania odkryć w rozwijającej się elektroenergetycznej sieci przesyłowej (ESP). Na potrzeby eksperymentu komputerowego przyjęto, że sieć przesyłowa jest systemem techniczno – ekonomicznym samo rozwijającym się tzn. zmienia[...]
EN This paper concerned actually the new and till not solved problem searching discovery in self-evolving electric power transmission network (ESP). For necessary of computer experiment accepts that transmission network is the economic and technology system, which self-evolving own parameters and struc[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last