Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LS-DYNA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono problematykę modelowania elementów cylindrycznych obciążonych falą ciśnienia powstałą w wyniku detonacji ładunku materiału wybuchowego. Symulację numeryczną przeprowadzono w środowiskach programów MSC Dytran i LS-Dyna. Utworzono model numeryczny stanowiska do badań pakietów ele[...]
EN The paper presents the problems of modeling cylindrical specimens, loaded by pressure wave from the blast of explosive charge. The numerical simulation was performed using MSC.Dytran and LS-Dyna. The test rig was setup in numerical model. It consisted of rigid base and the base plate resting on it. [...]
2
94%
Journal of KONES
EN The work presents the traffic safety issue related to a use of the road protective barriers. It describes a purpose and tasks that should be fulfilled by the safety system. Conditions of crash tests and their evaluation according to the requirements of the existing standard documents are also presen[...]
3
94%
Journal of KONES
EN High accident index in Poland, including one of the highest death rates in EU, forces undertaking the intense works in order to improve traffic safety. Published road accident statistics indicate that the most dangerous accidents include a vehicle collision with a tree, post or other road object. Th[...]
4
94%
Journal of KONES
EN The most important task in tests of resistance of aircraft structures to the terrorist threats is to determine the sensitivity of thin-walled structures to the blast wave load. For obvious reasons, full-scale experimental investigations are carried out exceptionally. In such cases numerical analyses[...]
5
94%
Polish Maritime Research
2008 S 1 18-21
EN This paper presents methods and results of a simplified numerical simulation of collision process of containership’s side structure and a rock. Analysis of results of the modeling makes it possible to draw conclusions as to a character of the event as well as to estimate area and depth of damage cau[...]
6
94%
Journal of KONES
EN The article presents simulation results of a bird strike with a helicopter windshield of small helicopter category. It turns out that there are no certification requirements regarding windshield of this category. Therefore Agusta A109 helicopter as a representing this helicopter category has been ch[...]
7
94%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych zderzenia samochodu Chrysler Neon ze sztywną przeszkodą reprezentującą drzewo. Badania doświadczalne wykonano na stanowisku w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, badania symulacyjne zrealizowano przy użyciu komercyjnego programu LS-[...]
EN The paper presents experimental and simulation results Chrysler Neon car collision with a rigid barrier that represents a tree. Experimental studies were carried out on the Automotive Industry Institute, simulation implemented using commercial code LS-Dyna. The paper contains selected results obtain[...]
8
94%
Logistyka
PL Przedstawiono metodę symulacyjnego badania absorbera energii uderzenia zastosowanego w pojeździe Formuła Student. Oszacowano wartości istotnych parametrów wpływających na proces zgniatania absorbera oraz zweryfikowano otrzymane wyniki poprzez statyczne i dynamiczne badania doświadczalne. Badanie sym[...]
EN In the article we presented the method of research the impact attenuator used in Formula Student car. Parameters which affect crushing were evaluated and then validate them in static and dynamics tests. LS-Dyna software was used to simulate forces and accelerations during crushing.
9
94%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono analizę wyników symulacyjnych badań zderzeniowych. Symulacje komputerowe zderzenia pojazdu z przeszkodą wykonano przy użyciu programu LS-DYNA. Obiektem badań był model MES samochodu osobowego geo metro przygotowany przez "National Crash Analysis Center". Istniejący model pojazd[...]
EN The paper presents an analysis of the results of impact simulations. Computer car crash simulation was performed using LS-DYNA. The test object was a FEM model of Geo Metro car prepared by the National Crash Analysis Center. The existing model of the vehicle was adapted for the simulation tests of f[...]
10
94%
Logistyka
2015 nr 4 5169--5179, CD 2
PL Artykuł dotyczy weryfikacji modeli materiałów występujących w środowiska LS-DYNA, zastosowanych jako materiał przeciwwstrząsowy opakowań, w którym opakowania są poddawane swobodnemu spadaniu na sztywne podłoże. Badanym materiałem przeciwwstrząsowym jest płyta styropianowa EPS, której właściwości zde[...]
EN This article concerns verification of material models occurring in LS-DYNA environment used as a package cushioning materials, where a package undergo free fall on rigid surface. Material that was simulated is foamed polystyrene bard EPS, which was defined with two material models: MAT_LOW_DENSITY_F[...]
11
84%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 7-8 21-24
PL W pracy poruszono problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego związaną ze stosowaniem drogowych barier ochronnych. Opisano zadania, jakie powinien spełniać system ochronny. Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności betonowych systemów ochronnych instalowanych na łukach drogi. Zrealizowano je , w[...]
EN The work raised a problem of the road safety issue related to the use of road safety barriers. The tasks that have to be fulfilled by the protective system were described. The aim of work was to assess the effectiveness of concrete protective systems that are installed on the road curves. The model [...]
12
84%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 95--108
PL W artykule przedstawiono metodykę modelowania numerycznego drogowych testów zderzeniowych na przykładzie wybranego układu pojazd-drogowa bariera ochronna, z wykorzystaniem możliwości nowoczesnych systemów obliczeniowych CAD/CAE do numerycznej symulacji przebiegu zderzeń. Dzięki wykorzystaniu tych sy[...]
EN The paper presents the methodology of numerical modelling of road crash tests based on the selected vehicle-road barrier system using the possibilities of modern CAD /CAE computing systems for a numerical simulation process of the collision. Owing to these systems, thorough analysis of the process o[...]
13
84%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 11 23--27
PL Celem pracy badawczej jest oszacowanie skutków eksplozji mieszanki palnej powstałej w zasobniku lokomotywy na skutek gwałtownego rozładowania lub przeładowania akumulatorów. Prewencyjne środki zapobiegania eksplozji produktów elektrolizy wewnątrz baterii określa norma PN-EN 50272-3-2007P, która staw[...]
EN The aim of current study is to assess the effects of explosion of combustible mixture formed in the locomotive storage energy module due to the rapid discharge or recharge of batteries. Preventive measures to avoid the explosion of electrolysis products inside the battery are specified in PN-EN 5027[...]
14
84%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 459--463
PL stanowiącej około 1/3 gęstości stali oraz dość dużej wytrzymałości względnej Właściwości wytrzymałościowe, a co za tym idzie i zastosowanie tych stopów można zwiększyć przez modyfikację warstwy wierzchniej, np. przez proces kulowania. Dobór właściwych parametrów procesu wymaga jednak dużej liczby pr[...]
EN Aluminum alloys are a structural material because of their low density, representing about 1/3 steel density, and a relatively high specyfic strength. However, their properties and the application can be increased by modifying the surface layer by, for instance, shot peening process. Selecting the p[...]
15
84%
Engineering Transactions
EN This study presents an alternative approach for the absorption of impact energy that uses the internal pressurization of structures in the framework of a crash-adaptive response. Numerical simulations were conducted on the axial impact of thin-walled tubular structures with circular cross-section th[...]
16
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono możliwości numerycznej symulacji procesu badania udarności stali. Zaprezentowano wyniki odwzorowania próby łamania próbki z karbem za pomocą programu LS-DYNA. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wykonanych metodą explicite.
EN This article presents numerical simulation method of high strain-rate test. Simulation was performed on a model of V-notched specimen. For the purpose of this simulation a Finite Element Code of LS-DYNA was used. The results will be presented.
17
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL W niniejszej pracy przedstawiono proces modelowania numerycznego oraz symulacji wirtualnej w aspekcie sprawdzenia możliwości wystrzału siatki zbliżonej konstrukcyjnie do siatki obezwładniającej, które służą obecnie do chwilowego unieruchamiania osób. Proces wystrzelenia siatki zrealizowano w sposób,[...]
EN In this paper the numerical modelling and virtual simulation of the launching process of a net similar to the well-known net-gun is presented. The initial-boundary conditions of the model was identical as those in actual configuration, where net is launched from a gun head. As a result of a detonati[...]
18
84%
Archives of Civil Engineering
2017 Vol. 63, nr 2 187--199
PL Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ostatnim czasie stała się przedmiotem wielu programów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zainicjowało program badawczy Rozwój Innowacji Drogowych (RID), którego celem jes[...]
EN This paper addresses the problem of road safety regarding barrier placement as relative to the curb. A short summary of existing regulations is presented. Numerical simulations using the explicit finite element system Ls-Dyna are shown. In the analysis, variable distance between the barrier and the [...]
19
84%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 63, nr 1 25--34, 131--140
PL Niniejsza praca stanowi rozwinięcie problematyki bezpieczeństwo ruchu drogowego w aspekcie opracowania systemu betonowych barier ochronnych, rozpraszających energią zderzenia samochodu na drogach o dużym natężeniu ruchu i wysokim zagrożeniu wypadkowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej podstawowych [...]
EN The paper presents problems related to road safety in terms of the development of the concrete barriers system, dispersing energy of car collision on the roads with high traffic and high accident risk. Particular attention was paid to barriers' basic parameters - weight and length of the segment. Th[...]
20
84%
Mosty
2018 nr 6 64--68
PL W pracy przedstawiono metodykę budowy modelu obliczeniowego ukierunkowanego na badania zderzeniowe w środowisku metody elementów skończonych. Opisano etapy tworzenia takiego modelu, jego modyfikacji oraz sprawdzania poprawności przeprowadzonej symulacji, a także przedstawiono kilka autorskich przykł[...]
EN The paper presents the possibilities of using numerical simulation to test the properties of road safety equipment. Nowadays safety barriers must pass specialist crash tests, what allows them to be commonly used. Because of the high cost of crash tests, more and more manufacturers and other investig[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last