Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ISO 9001
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2014 R. 46, nr 5 23--28
PL Treścią publikacji są bariery i trudności pojawiające się w trakcie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. W publikacji scharakteryzowano najczęściej występujące problemy systemowe w praktyce działalności biznesowej. Tematyka publikacji nie został[...]
EN In the publication the limits in quality management systems in manufacturing enterprises were presented. Some problems connected with quality management system were characterized. The list of problems is opened because new business situations create new quality problems.
2
89%
Problemy Jakości
3
89%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
1999 Z. 7 7--10
4
88%
Problemy Jakości
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 54 15--24
PL Certyfikowany system zarzadzania jakością ISO 9001 powinien być utrzymywany oraz doskonalony. Bardzo duży wpływ na skuteczność działań z tego zakresu wywierają przedstawiciele kierownictwa. Poniższy artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących problemów z jakimi spotykają się oni w swojej pracy. Na p[...]
EN Every certified system of quality management should be maintained and improved. The efficacy of such measures relies significantly on the management representative's competence. This article is intended to present the results of a survey on the problems faced by management representatives in this re[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 59 101-117
PL Norma ISO 9001 z górą od 20 lat stanowi standard zarządzania zorientowanego na jakość. W artykule omówiono zmiany oraz ich interpretacje wynikające z przeprowadzonej w 2008 r. nowelizacji. Polska wersja normy EN-ISO 9001 została wydana w 2009 r.
EN QMS based on the requirements of ISO 9001 standard have been developed more than 20 years ago. This standard has been revised few times. I this paper has been discussed changes introduced in the last revision of the standard and interpretations some of the requirements.
7
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN It is assumed, that implementation of the requirements of the ISO 9001 norm lead to the development of a organizations in al levels of its activity. Unfortunately, standardized quality management systems have also both negative and weak sides that can affect the effectiveness of the organization. Th[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 191-202
PL Przedstawiono uogólnione, oryginalne podejście do zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Proponowany model opiera się na hierarchicznym rozwinięciu czterech głównych procesów wskazanych przez normę ISO 9001: 2000 - odpowiedzialnym kierowaniu, zarządzaniu zasob[...]
EN A new general approach to the management in the field of quality, environment, occupational health and safety has been presented. The model proposed is based on a hierarchic development of the four main processes established in the ISO 9001:2000 Standard, i.e. Management Responsibility, Resources Ma[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 381-388
PL W pracy przedstawiono relacje występujące pomiędzy wymaganiami, jakie stawia przed wydziałami wyższych uczelni technicznych Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), a wymogami normy ISO 9001:2000, w szczególności sposobem ich wypełniania przez system jakości funkcjonujący w Katedrze Techno[...]
EN In this article is presented relation between requirements are made a stand before departments of technical universities KAUT and requirements ISO 9001: 2000 standard, in particular method theirs filling through quality system is worked in Department Manufacturing Process and Production Organization[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 259-266
PL Wdrożenie i utrzymanie systemu jakości, a przede wszystkim działanie zgodne z ideą "ciągłego doskonalenia" bez poparcia i pełnego zaangażowanie pracowników jest niemożliwe. Dlatego norma ISO 9001:2000 przypisuje dużą wagę zasobom ludzkim w przedsiębiorstwie. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi wy[...]
EN Implementation and maintenance of quality system, as well as operation accordant to idea "continuous improvement" without support and contribution of employee is impossible. Standard ISO 9001:2000 attributes big importance to human resources in enterprise. Proper human resources management requires [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 221-228
PL W systemie sterowania jakością projektowaniu przypada rola szczególna. Norma ISO 9001 zawiera w tym zakresie szereg wymagań, z których najistotniejsze wydaje się wymaganie dotyczące przeglądów projektów. W artykule przedstawiono podstawowe ich zasady i użyteczne metody.
EN The proces of designing has a very special role in quality assurance system. ISO 9001 standard comprises a number of requirements at that sphere, from which the design reviews are the most sig-nificant. The basic rules and useful methods of the design reviews have been presented.
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 73--80
PL [...] Nowe trendy, które można zaobserwować w zarządzaniu, coraz częściej dotyczą zagadnień związanych z logistyką, czyli z całym procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych i usług wraz z odpowiednią informacją i finansam[...]
EN The article describes the idea and the main assumptions of ISO 9001: 2000 norms and the major motives to apply the Quality Management System, based on those norms in transport and forwarding sector. The chosen requirements of the norm and the most important notes that guarantee the quality of the sy[...]
13
75%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 4 225--227
PL 23 września 2015 r. Międzynarodowa Organizacja ISO opublikowała nową wersję normy ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – wymagania. W Polsce została ona wprowadzona metodą uznaniową 07.10.2015 r., jako PN-EN ISO 9001:2015-10.
14
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 6 (126) 19--24
PL W artykule podjęto problematykę wpływu wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie organizacji w branży tekstylnej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez autorów w 2017 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży tekstyln[...]
EN This article addresses the issue of the impact of implementing a standardized quality management system on the functioning of organizations in the textile industry. An empirical research was carried out by the authors in 2017 on a group of small and medium enterprises operating in the textile indust[...]
15
75%
Problemy Jakości
2015 R. 47, nr 5 29--34
EN The dissemination of the use of Quality Management Systems in Europe in the world – for 2010-2012 Quality management systems are used in Poland and in the world since the 80s of the twentieth century. Initially, the organisations implemented mainly ISO 9001 (and its derivatives). However, in the yea[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 313--325
PL W artykule opisano ocenę wykorzystania ośmiu zasad zarządzania jakością przez pracowników administracyjnych i produkcyjnych w firmie mającej wdrożony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją elementów elektronicznych. Oceny dokonało 20 pracowników adm[...]
EN Usefulness of the eight principles of quality management were evaluated by production and administration employees of an enterprise which has implemented the Quality Management System according to the ISO 9001 standard. The enterprise produces electronic elements. Evaluation was made by randomly cho[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 4 14--20
PL Głównym celem pracy była ocena wpływu systemu zarządzania jakością na organizację prac magazynowych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizując proces badawczy skupiono się szczególnie na wpływie wymagań normy ISO 9001 na doskonalenie procesów logistycznych oraz minimalizację błędów i pomyłek[...]
EN The main objective of this study was an assessment of the impact of the quality management system to organize work in a large warehouse manufacturing company. In carrying out the research process the author focused particularly on the impact of ISO 9001 on the improvement of logistics processes and [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2005 Z. 10 207-220
PL W artykule przedstawiono etapy wdrażania i przesłanki wprowadzania systemów zarządzania jakością w organizacjach publicznych. Zdefiniowano pojęcie instytucji publicznych oraz dokonano ich podziału. Wskazano rodzaje systemów zarządzania jakością, jakie mogą funkcjonować w organizacjach publicznych, s[...]
EN The author in the article describes the process of implementation the ISO standards in a polish public sector. The article presents also motives of building a quality system in public organizations and describes advantages of quality management performance.
19
75%
Logistyka
2015 nr 3 5102--5108, CD 1
PL Jakość i logistyka to dwa obszary zarządzania przedsiębiorstwem, które wspólnie się przenikają i wspierają wpływając na wzrost konkurencyjności całego łańcucha dostaw. Pomimo tego analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że wciąż brakuje badań dotyczących wpływu koncepcji zarządzania jakośc[...]
EN Quality and logistics are two areas of business management, which together to penetrate and support through its impact on the growth of competitiveness of the entire supply chain. Despite this, an analysis of the literature shows that still lacks studies on the effects of quality management concept [...]
20
75%
Quality Production Improvement - QPI
2019 Vol. 1, Iss. 1 162--169
EN The purpose of the paper is to analyse and demonstrate the trends in the scope of data concerning the number of ISO 9001 certificates incorporated in companies around the world with consideration of market division into 39 sectors. The study utilised the desk research method for analysing the availa[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last