Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Górny Śląsk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 1 27--30
PL W artykule scharakteryzowano płytkie wyrobiska górnicze występujące na terenie znacznego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, które stanowią potencjalne zagrożenie występowaniem zapadlisk. Stosunkowo duża liczba tych wyrobisk zlokalizowana jest na terenie Chorzowa, którego rejon poddano szersz[...]
EN This paper describes shallow mine workings occurring in a substantial area of the Upper Silesian Coal Basin, which pose a potential threat to the occurrence of sinkholes. The relatively large number of these workings is located in Chorzów, the region that was more thoroughly analyzed. Threats of thi[...]
3
100%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 274-281
PL Przedstawiono światową misję ogrodów botanicznych i związaną z tym działalność organizacji międzynarodowych oraz podstawowe funkcje ogrodów. Na tym tle pokazano potrzebę, rolę i znaczenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
EN The world's mission of botanical gardens and related activities of international organisations are presented together with the key functions of the botanical gardens. They serve as a background to justify the need, meaning and importance of the Silesian Botanical Garden.
4
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 20--21
PL Górny Śląsk ma dwukrotnie gęstszą sieć dróg niż wynosi średnia dla Polski. To tu przecinają się najważniejsze korytarze transportowe (III i IV, czyli autostrada A1 z autostradą A4), a miasta otoczone są ekspresowymi i krajowymi odcinkami dróg o bardzo dużym natężeniu ruchu. To właśnie na Górnym Śląs[...]
EN The density of the road network in Upper Silesia is twice bigger than the Poland’s average. It is here that the main transportation corridors (III and IV, i.e. A1 and A4 motorways) intersect, and expressway and national sections of heavy traffic roads run around the cities. And it is also here that [...]
5
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 2 40-48
PL Początek XX w. był świadkiem wielu wydarzeń na arenie politycznej, gospodarczej i naukowej. Do najważniejszych wydarzeń w historii odrodzonej Rzeczpospolitej można zaliczyć powstania śląskie. Zwycięstwo militarne i polityczne powstań śląskich umożliwiło przyłączenie istotnej części Górnego Śląska do[...]
EN The beginning of XX century was a witness of many events on the political, economic and scientific arena. Among the most important ones of the new rebirth Republic of Poland are Silesian uprisings. Military and political victory of the Silesian uprisings allowed for the incorporation of essential pa[...]
6
100%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 5 247-250
PL Energia geotermalna znajduje się dziś na znaczącym miejscu wśród coraz szerzej wykorzystywanych na świecie i w Polsce odnawialnych źródeł energii, którym przypisuje się rolę energii przyszłości. Jednak jak dotychczas prognozy znacznego zmniejszenia zużycia paliw kopalnych na rzecz nowych, czystych e[...]
EN Today geothermal energy is highly ranked among renewable energy sources that have become more and more frequently used worldwide and in Poland and which are attributed the role of the energy sources of the future. Nonetheless, the up-to-date forecast of a significant reduction of fossil fuels use fo[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 43 53-65
PL Autor przedstawia specyfikę problemu bezdomności w regionie Górnego Śląska. Województwo śląskie a szczególnie Górny Śląsk jest jednym z największych skupisk bezdomnych we współczesnej Polsce. Szukając wytłumaczenia takiego stanu rzeczy, autor odwołuje się do hipotez dotyczących przemieszczania się b[...]
EN The author presents the specificity of the problem of homelessness in Upper Silesia. The province of Silesia and especially Upper Silesia has one of the largest numbers of the homeless in contemporary Poland. Looking for an explanation for this situation, the author refers to hypotheses concerning m[...]
8
100%
Przegląd Górniczy
2004 T. 60, nr 2 24--31
9
87%
Nafta-Gaz
2001 R. 57, nr 12 679-680
10
75%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 4 169-176
PL Górny Śląsk jest regionem, w którym w przeszłości prowadzona była intensywna działalność przemysłowa. W konsekwencji środowisko zostało znaczne obciążone wieloma szkodliwymi zanieczyszczeniami, w tym metalami ciężkimi. Metale ciężkie charakteryzują się bardzo długim okresem rozkładu w glebach, sięga[...]
EN Upper Silesia is a region where intensive industrial activity was conducted in the past. As a consequence, the environment was significantly contaminated by many harmful pollutants, including heavy metals. Heavy metals decompose in the soil over a very long period of time, even up to several hundred[...]
11
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 7-8 (19) 47--51
PL W artykule przedstawiono organizację ruchu w centrum Katowic, w której komunikacja zbiorowa występuje jako podstawowy środek transportu. Przedstawiony projekt organizacji ruchu ma na celu zastąpienie transportu indywidualnego transportem zbiorowym co zapewni płynne przemieszczanie się komunikacją zb[...]
EN The article presents organisation of the traffic in Katowice city centre, where public transport is the main mean of transport. The presented project of the organisation of the traffic is supposed to replace Individual transport with the public one. This will ensure smooth movement through the city [...]
12
75%
Przegląd Geologiczny
13
75%
Energetyka
2008 nr 7 479-486
PL Opisano 10-letnia historię firmy PSE-Południe na szerokim tle historycznym. Przypomniano dzieje firmy Ślązel, która powstała w 1938 r. oraz kolejne etapy powojennej reorganizacji energetyki. Wiele uwagi poświęcono Południowemu Okręgowi Energetycznemu, jego strukturze i potencjałowi technicznemu. Opi[...]
EN Described is 10 years' existence of PSE-Południe against a wide historical background. Recalled is the history of Ślązel enterprise which was founded in 1938 as well as the succeeding stages of the post-war power industry reorganization. Much attention is paid to the South Power Industry Region, its[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 280 179-187
PL W artykule zaprezentowano wybrane historyczne osiedla patronackie Górnego Śląska, ich walory kulturowe i turystyczne. Wybrano osiedla z Katowic, Chorzowa, Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza i Rybnika jako typowych miast aglomeracji Górnego Śląska, związanych ściśle z przemysłem wydobywczym i hutniczym n[...]
EN In the paper it is presented some working-class housing estates on the Upper Silesia Region, their cultural and tourist values. It was chosen estates of Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze and Rybnik, which are typical cities of Silesian Agglomeration. These cities are closely connected wi[...]
15
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 10 506-508
16
75%
Polski Przegląd Kartograficzny
1998 T. 30, nr 3 185-193
PL Górny Śląsk jako odrębny region geograficzny opracowany został po raz pierwszy na mapie przeglądowej dopiero w 1746 roku. Autor przedstawia okoliczności powstania mapy i jej treść oraz daje ocenę dokładności. Mapa ma dużą wartość historyczną ze względu na opracowanie jej na podstawie pierwszego urzę[...]
EN Two geographical regions of Silesia developed in the course of time - Lower Silesia and Upper Silesia - were characterized by different cartographic development up to the 18th century. The Lower Silesian cartography was significant, whereas there was almost no maps for the Upper Silesia. The area of[...]
17
75%
Przegląd Geologiczny
18
75%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 75--86
PL Górny Śląsk jest regionem w Europie na pograniczu kultur i religii, który w ciągu tysiącletniej historii wchodził w skład kilku państw. Współczesne jego oblicze jest niezwykle zróżnicowane i specyficzne. Praca ukazuje zmiany w przynależności państwowej regionu, ogólnie wskazuje jak przebiegały przem[...]
EN Upper Silesia is a region in Europe, on the border between cultures and religions, which over a thousand years; of its history belonged to several countries. Today its face is extremely diverse and distinctive. The work shows changes of belonging to the state, generally indicates transformations of [...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiona została geneza powstawania parków miejskich na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. W oparciu o nią oraz analizę współczesnego stanu zachowania tych obszarów określone zostały elementy tożsamości miejsca, najwłaściwsze do zastosowania w procesach rewaloryzacji czy rekulty[...]
EN The article presents the genesis of the development of urban parks in Upper Silesia in the 19th century and at the beginning of the 20th century. On this basis and on the basis of analysis of the preservation status of these areas, elements of place identity were defined which [...]
20
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Mijają właśnie dwa lata, gdy Ministerstwo Transportu udzieliło koncesji na przewozy kilku przewoźnikom spoza struktury PKP. Był to bardzo trudny okres dla wszystkich, którzy je wówczas otrzymali. Potrafili jednak sprostać zadaniu i realizowali przewozy, pozyskując nowych klientów. Wraz z wejściem no[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last