Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2008 nr 9 VII-XI
PL Unia Europejska uznała działania na rzecz rozwoju wyrobów i technologii o wysokiej efektywności energetycznej za najskuteczniejszy kierunek poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Temu celowi służyć mają wydane akty prawne Wspólnoty Europejskiej mające zarówno uczulić konsumentów[...]
EN The European Union recognised that the development of energy efficient technologies and products is the most effective way to improve security of energy supply and environment protection. To achieve this goal the EU have issued many regulations, both to encourage consumers to choose energy efficienc[...]
2
100%
Energetyka
2010 nr 12 833-837
PL Spośród sektorów polskiej gospodarki, różniących się najbardziej od średniej europejskiej, w pierwszej kolejności można wskazać energetykę, przede wszystkim w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ze względu na jej uzależnienie od węgla. Od momentu wejścia Polski do UE rozpoczęły się[...]
EN If somebody were to indicate the sector of Polish economy differing the most from a corresponding mean European level, the first “victim” would be the power sector, mainly in the domain of power and heat generation due to its dependency upon coal. Given the above it is not surprising that from the v[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 53-63
PL Strefa Schengen jest obszarem, na którym została zniesiona kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Zasady funkcjonowania tej strefy określone porozumieniami z Schengen to, między innymi, zniesienie kontroli w stosunku do osób przekraczających wewnętrzne[...]
EN The Schengen Agreement initiated a new stage of the European members cooperation - a gradual abolition of checks at the common borders. After the EU's accession in 2004 Poland was obligated to incorporate the Schengen acquis communautaire. As a result of the Schengen area enlargement, certain obsta[...]
4
75%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 9 697--705
PL Odpady wiertnicze stanowią zasadniczą część odpadów generowanych przez górnictwo nafty i gazu. Gospodarkę tymi odpadami (magazynowanie, unieszkodliwianie) regulują nowe przepisy unijne i krajowe, które zawierają wymagania dotyczące oceny właściwości odpadów. W pracy omówiono pokrótce te wymagania, z[...]
EN Drilling waste make a majority of waste generated during oil and gas explorations and productions activities. New legal acts on waste managements (European and Polish) include requirements on waste properties assessment. In paper these requirements are shortly reviewed, with particular attention on [...]
5
75%
Przemysł Spożywczy
PL W związku z procesem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej następuje harmonizacja polskiego prawa żywnościowego do obowiązujących standardów UE. W artykule przedstawiono wybrane dyrektywy zawierające podstawowe wymagania unijne dotyczące higieny produkcji żywności oraz uwarunkowania sanitarno-we[...]
EN According the to process of accede to be a member of EU Poland must harmonize food law to EU standards. The choosen directives on basic rules according to food hygiene and on health problems affecting the production and marketing of fresh poultry meat, meat products and certain other products of an[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 3 18-20
PL Omówienie komunikatu Komisji Europejskiej z marca 2005 r. w sprawie "Poprawy otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" wskazującego na potrzebę uproszczenia dyrektyw w zakresie transportu kolejowego i drogowego.
EN Discussion of European Commission announcement from March 2005 in the field of "Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union" pointing at the necessity for simplification of directives in the field of railway and road transport.
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 5 2-9
PL Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym transportem zbiorowym na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Projekty nowych rozporządzeń. Uwarunkowania wdrażania w polskich miastach i regi[...]
EN EU basic regulations in the field of public transport. Significance of these rules for Poland. Legal basis for local and regional transport management at particular levels of authority. New orders projects. Conditions for new rules implementation in Polish cities and regions. Public transport develo[...]
8
75%
Spektrum
2008 nr 10-11 I-XI
PL Przedstawiono uwarunkowania i perspektywy rozwoju nowoczesnych, energooszczędnych technologii elektrycznych. Zamieszczono listę technologii energetycznych o największym potencjale efektywności energetycznej. Opisano uwarunkowania rozwoju technologii energooszczędnych w Unii Europejskiej. Podano licz[...]
EN Presented are development conditions and perspectives of modern, energy-saving electric technologies. Inserted is a list of power technologies having the biggest power efficiency potential. Described are energy-saving technologies development conditions in the UE. Given are numerous examples of tech[...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 9 7-16
PL Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie transportu zbiorowego i próby ich zmian. Usługi świadczone w ogólnym interesie. Doświadczenia w zakresie otwierania rynków transportu zbiorowego. Charakterystyka treści nowego projektu rozporządzenia.
EN Legislation in the European Union for public passenger transport and trials to develop them. Services for public interest. Experiences in opening market of public transport services. Characterisation the content of proposal for a new regulation.
10
63%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 3 136-139
PL Dostosowanie polskiego prawa do wymagań prawodawstwa Wspólnot Europejskich stwarza wiele problemów interpretacyjnych. W znacznym stopniu dotyczy to instytucji ocen oddziaływania na środowisko.
EN Adoption of Polish law to the requirements of the EU regulations poses a number of interpretation problems. To a large extend the institution of environmental impact assessment has been affected by this issue.
11
63%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 4 23-32
PL Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70.
EN Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70.
12
63%
Forum Eksploatatora
2014 Nr 2 (71) 40-46
PL Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na lokalne systemy oczyszczania ścieków i możliwość dofinansowania budowy tych systemów z różnych źródeł, przydomowe oczyszczalnie ścieków są przedmiotem wielu zamówień publicznych, organizowanych prze jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin). Zarówno w [...]
13
63%
Rynek Energii
2008 nr 5 2-6
PL Opublikowany w styczniu 2008 r. zbiór projektów regulacji unijnych ("pakiet klimatyczny") będzie miał istotny wpływ na rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego i zmusi do wyborów o długookresowych skutkach. Wielkie nadzieje - z uwagi na dominację węgla w strukturze paliwowej - wiązane są z tec[...]
EN Published on January of 2008 complex of EC drafts of legal regulations ("environmental package") has put forward a integrated policy, covering both climate and energy issues. Package includes revision of the directives on greenhouse gases emissions allowance trading, on usage of RES and on capture a[...]
14
63%
Rynek Energii
2011 nr 4 37-42
PL W artykule omówiono istotny z punktu widzenia gmin problem zagospodarowania odpadów komunalnych, rolniczych, przemysłowych i innych. Krótko scharakteryzowano potencjał województwa dolnośląskiego w zakresie odpadów, traktując je jako potencjalne źródło biomasy i biogazu. Przedstawiono wyniki przeprow[...]
EN In the article the issue of waste management by local government was considered. In the research we took into account municipal, agricultural, industrial wastes. The Lower Silesia regional waste capability was analyzed. Wastes were treated as a source of biomass and biogas. The results of foresight [...]
15
63%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 11 402--403
PL Przedstawiono obowiązujące przepisy UE i wytyczne dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej wagonów towarowych. Omówiono wymagania jakie stawiane są powłokom malarskim na poszczególne elementy konstrukcyjne wagonu.
EN EU regulations and guidelines for the corrosion protection of freight wagons are presented. There are discussed requirements for paint coating of particular construction elements of freight wagons.
16
63%
Forum Eksploatatora
2014 Nr 2 (71) 30-31, 34
PL Polskie i unijne regulacje prawne zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych, postępowania z nimi i nowe sposób zagospodarowania i wykorzystywania ich. Analiza gdzie i jak w Polsce postępuje się z osadami, także z oczyszczalni przydomowych, i co z nimi robić, jaką strategie przetwarzania przyj[...]
17
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 299-312
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kie[...]
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy [...]
18
63%
Logistyka
PL Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego należy do działalności reglamentowanej przez państwo. Oznacza to, iż przedsiębiorcy chcący prowadzić tę działalność muszą wypełnić warunki określone przepisami prawa. Podsumowując, liberalizacja dostępu do rynku międzynarodowego transportu drogowego i [...]
EN Road transport is supposed to have a fundamental role in ensuring the development of the European economy. Europeans have come to expect quick and timely direct supply of goods in all locations of the continent. Often, road transport is the only way to meet the demand for mobility and flexibility on[...]
19
63%
Pojazdy Szynowe
2014 Nr 4 20--27
PL Poniższy artykuł jest pierwszym z cyklu pod wspólnym tytułem „Prawne regulacje w zakresie systemu kolei”. Zawiera podstawowe informacje opracowane na podstawie różnego rodzaju dokumentów obowiązują- cych dla taboru kolejowego. Mogą być one pomocne w pracy specjalistów zajmujących się konstrukcją, ba[...]
EN This article is the first in a series under the title „Legal regulations for the rail system". It contains the basic information elaborated based on various documents applicable for the rolling stock. They can be helpful in the specialists work in designing, testing and certification of the rolling [...]
20
63%
Pojazdy Szynowe
2014 Nr 3 8--13
PL Artykuł przedstawia kilka wybranych różnic w wymaganiach dla pojazdów interoperacyjnych między przepisami krajowymi, a Unii Europejskiej. W pierwszej części omówione zostały przepisy prawa wraz z przywołanymi normatywami oraz proces ich legislacji. Następnie zestawiono oraz omówiono różnice między p[...]
EN The article presents a few selected differences in the requirements for interoperable vehicles between the national and the European Union regulations. The first part discusses the regulations of the law with the cited standards and the process of their legislation. Then the differences between the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last