Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ETICS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji stawiane producentom systemów izolacji cieplnych z wyprawami tynkarskim (ETICS) w systemie oceny zgodności 2+. Wyszczególniono działania umożliwiające utrzymywanie zgodności wyrobów, gdy dokumentem odniesienia jest krajowa[...]
EN The article discussed requirements regarding factory production control systems for manufacturers of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) in the 2+ compliance assessment system. Actions enabling the maintenance of product compliance with the national technical approval as the refere[...]
2
100%
Izolacje
PL Zainteresowanie rynku systemem ociepleń [ETICS], w którym zastosowane zostały płyty izolacyjne z piany fenolowej, jest duże. Klientów nie odstrasza to, ze rozwiązanie jest relatywnie nowe, a jego dostępność dość ograniczona. Wynika to z tego, ze nowy System nie jest alternatywą dla najbardziej popul[...]
3
88%
Izolacje
PL W artykule opisano wymagania stawiane systemom ETICS dotyczące bezpieczeństwa poża-rowego. Podano system klasyfikacji reakcji na ogień oraz metody określania stopnia rozprze-strzeniania ognia przez ściany. Szczególną uwagę zwrócono na badanie bezpieczeństwa pożarowego fasad w zakresie rozwoju pożaru[...]
EN The article discusses fire safety requirements set before ETICS systems. It specifies a reac-tion to fire classification system, as well as the means to assess the stages of fire spreading through walls. Much attention is specifically dedicated to façade fire safety testing in the scope of fire grow[...]
4
75%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono definicję systemu ociepleń ETICS. Podano kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze materiału izolacyjnego będącego jego składnikiem. Zwrócono uwagę na to, że parametry materiału powinny być przebadane w danym systemie i określone w dokumentach aprobacyjnych systemo[...]
EN The article presents the definition of the ETICS thermal insulation system. It specifies the criteria which ought to be taken into consideration while selecting the insulation material constituting its part. Attention has been paid to the necessity of examining material parameters within a given sys[...]
5
75%
Izolacje
PL Patrząc na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy bez żadnego wysiłku zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadaję sobie pytanie: czy rzeczywiście zgodnie z tym, co twierdzą wykonawcy robót, dobór materiałów i ich wbudowanie jest czymś prostym?
6
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 315--322
PL Zastosowanie lekkiego ocieplenia ETICS na masywnej ścianie zewnętrznej jest bardzo korzystne pod względem termicznym, jednak w pewnym zakresie częstotliwości powoduje znaczne obniżenie izolacyjności akustycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ścian masywnych o różnej konstrukc[...]
EN The application of lightweight thermal insulation ETICS for massive external wall is beneficial in terms of energy conservation but brinks about significant reduction of sound insulation in a certain frequency range. The laboratory test results for different massive walls with different thermal insu[...]
7
71%
Izolacje
2019 R. 24, nr 4 28--30, 32
PL Artykuł stanowi omówienie uszkodzeń poliestru grafitowego stosowanego do ociepleń w systemie ETICS pod wpływem nadmiernej ekspozycji na wysoką temperaturę spowodowaną wyeksponowaniem na działanie promieni słonecznych. Autor prezentuje rozmaitego rodzaju uszkodzenia elewacji pod wpływem przegrzania, [...]
EN The article is a discussion of the damage to graphite-based polyester used for thermal insulation of ETICS systems under the influence of excess exposure to high temperatures caused by exposure to sunlight. The author presents diverse kinds of damage to facades due to overheating, such as styrofoam [...]
8
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości materiałów termoizolacyjnych stosowanych w systemach ociepleń - styropianu i wełny mineralnej. Omówiono ich zalety i wady i w związku z nimi podano zalecane miejsca zastosowania tych systemów.
EN The article presents the most important properties of thermal insulation materials used in thermal insulation systems - expanded polystyrene and mineral wool. It discusses their advantages and disadvantages, as well as the recommended places of application for these systems, which are related to the[...]
9
63%
Izolacje
PL Artykuł nawiązuje do dyskusji, jaka rozgorzała podczas Konferencji IZOLACJE 2012 po wygłoszeniu przez autora referatu "Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń". Autor odnosi się w nim do najważniejszych aspektów swojego wystąpienia oraz przedstawia argumenty przemawiające za opisa[...]
EN The article refers to the discussion which took place during the IZOLACJE 2012 Conference, after the author of the paper "Thermal insulation methods for buildings which utilise old thermal insulation systems" had read its contents aloud. The author refers here to the most important aspects of his sp[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 78--80
PL W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza [...]
EN The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commi[...]
11
63%
Izolacje
PL W artykule w zarysie omówiono wszystkie etapy składające się na poprawne wykonanie docieplenia gwarantującego mu oczekiwaną trwałość. Są to etapy: projektowania i produkcji zestawu wyrobów do ociepleń metodą lekką-mokrą, wprowadzenia na rynek, wykonywania projektu ocieplenia, wykonawstwa i eksploata[...]
12
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 213-218
PL W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (ETICS) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, ze to nie jest tylko problem lokalny, ale teł ogólnopolski W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują z[...]
EN While executing thermal insulation for buildings using method without joints (ETICS) errors are made that result in shortening of the thermo-insulation durability. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper presents the basic defects in the execution of wo[...]
13
63%
Izolacje
PL W artykule opisano składniki systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku (ETICS). Przedstawiono wymagania dotyczące stosowania konkretnych rozwiązań materiałowych pochodzących od jednego producenta oraz skutki instalowania rozwiązań niesystemowych.
EN The article describes the elements of a thermal insulation system for the external walls of a building (ETICS). It presents the requirements concerning the application of particular mate-rial solutions originating from a single manufacturer, as well as the consequences of installing non-systemic sol[...]
14
63%
Izolacje
PL Od wielu lat z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną i zmieniające się wymagania prawne wzrasta zapotrzebowanie na ocieplanie nowych i istniejących budynków mieszkalnych. Najpopularniejszą metodą ocieplania jest metoda bezspoinowa [BSO], dawniej nazywana metodą lekką-mokrą.
15
63%
Budownictwo i Prawo
2015 R. 18, nr 2 16--19
16
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 120--121
PL W artykule, na przykładzie zespołu budynków mieszkalnych, przedstawiono błędy wykonawcze, które mogą zostać popełnione przy wykonywaniu ocieplenia budynków metodą ETICS. Wady te często ujawniają się dopiero po kilku latach eksploatacji, z reguły po okresie gwarancji lub rękojmi, znacząco zmniejszają[...]
EN In a paper, on the example of typical residential buildings, there are presented constructional errors that can be committed during implementing of thermal insulation using ETICS method. These defects become apparent only after a few years of exploitation, usually after a period of guarantee or warr[...]
17
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 19 58--70
PL Nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od początku 2014 r., zaostrza wymagania dotyczące między innymi izolacyjności przegród zewnętrznych. Zmiany te są skutkiem wdra[...]
EN New regulation of the Minister of Transportation, Construction and Maritime Economy on the Technical Conditions to be met by buildings and their location valid beginning of the year 2014 tightens requirements for thermal insulation of the building envelope. These changes are the result of the implem[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 113--114
19
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 28--29
20
63%
Izolacje
2017 R. 22, nr 5 78--82
PL W artykule omówiono oddziaływania niszczące działające na ocieploną elewację. Wskazano problemy z oddziaływaniem mechanicznym, naprężeniami termicznymi i korozją mikrobiologiczną. Podkreślono rolę prawidłowego zaprojektowania i wykonania ocieplenia w technologii ETICS.
EN The article discusses the damaging impacts on insulated façades. Certain problems are identified relating to mechanical impacts, thermal stress, and microbiological corrosion. Special emphasis is placed on proper design and fabrication of ETICS insulation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last