Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Borynia Coal Mine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 275-285
PL W pracy przedstawiono wstępne analizy uszkodzeń eksploatacyjnych elementów nośnych sekcji obudowy zmechanizowanej, w trzech wybranych ścianach KWK Borynia. Do analizy zostały zakwalifikowane trzy kompleksy ścianowe, które pracowały w podobnych warunkach geologiczno-górniczych i dla których po zakońc[...]
EN The paper includes a preliminary analysis of wear-out failures to the carrying components of power support units assessed in there selected longwalls of KWK (Coal Mine) Borynia. The analysis comparised three longwall complexes operating under similar mining-geological conditions and being subject to[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 11 12-18
PL Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne rejonu, w którym doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Omówiono istotne wyniki przeprowadzonych dochodzeń, ustaleń i badań, mogące mieć wpływ na okoliczności poprzedzające zdarzenie. Na koniec przedstawiono założenia przyjęte jako warunki wyjściowe dla [...]
EN Characterized are mining and geological conditions of the region in which methane ignition and burst had occurred. Discussed are crucial results of the performed experiences, arrangements and tests that could have impact on the circumstances preceding the event. At the end presented are the assumpti[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 283 149-162
PL W artykule przedstawiono sposoby wyboru kierunku drążenia bliźniaczego wyrobiska korytarzowego dla ściany F-22 w pokładzie 405/1 łg w warunkach KWK "Borynia". Stosując metodę modelowania numerycznego autorzy przeanalizowali stateczność analizowanego wyrobiska w dwóch wariantach jego drążenia. Jako k[...]
EN The method of selection of direction of a heading drivage for longwall F-22 in the seam 405/1 łg of "Borynia" coal mine has been presented in this paper. Using the finite element method a beding's stability has been analyzed in both options. As a criterion of the estimation, the size of failure zone[...]
4
84%
Górnictwo i Geologia
PL Na podstawie wykonanych i zarejestrowanych automatycznie pomiarów stężenia metanu na wylocie ze ściany D-33 w KWK "Borynia" obliczono wartości średniego dobowego stężenia metanu oraz wyselekcjonowano maksymalne stężenia metanu w danej dobie. Przeprowadzono badanie własności szeregów czasowych tych w[...]
EN Basing on the performed and automatically registered measurements of the methane concentration at the mouth of D-33 longwall at the "Borynia" Coal Mine, the value of the average 24 hours' methane concentration was established as well as the maximum concentration for the given 24 hours' period was se[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 284 5-15
PL W artykule przedstawiono, w formie opisowej, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze zmianą technologii odwadniania najdrobniejszych klas ziarnowych w kopalniach JSW SA. Przedstawiono uwarunkowania, które wpłynęły na podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych inwestycji w kontekście wy[...]
EN The article describes modernization of coal preparation plant of Jas-Mos, Borynia and Zofiówka mines. Two-stage dewatering process (mechanical vacuum and thermal drying) was substituted by one-stage mechanical process in screenbowl centrifuges
6
67%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 281 1-247
PL Działalność górnicza jest zasadniczym czynnikiem zmian środowiska hydrogeochemicznego utworów wodonośnych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Informacje na temat przyczyn zmienności charakterystyk fizykochemicznych wód kopalnianych w południowo-zachodniej części GZW mogą znaleźć zastosowanie praktyczn[...]
EN Mining activity is the ruling factor of changes in hydrogeochemical environment of aquifers within the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Information on causes of the variability of physic-chemical characteristics of mine waters within the south-western part of the USCB may be applied in practice. Th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last