Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Beskid Śląski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2005 R. 9, nr 4 211-215
PL Beskid Śląski jest najbardziej na północny zachód wysuniętą częścią Karpat Zachodnich w 70% porośniętą lasami. Aktualnie lasy te podlegają ochronie prawnej w 6 rezerwatach przyrody, którymi są: "Barania Góra", "Wisła", "Kuźnie", "Stok Szyndzielni", "Czantoria" i "Jaworzyna". Zlokalizowane są one na [...]
EN The Beskid Śląski area is the part of the Western Carpathian Mountains located most to the north-west and in 70% covered with forests. At present the forests are legally protected within 6 nature reserve areas: "Barania Góra", "Wisła", "Kuźnie" , "Stok Szyndzielni", "Czantoria" and "Jaworzyna". Thes[...]
2
94%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 85--85
3
94%
Geology, Geophysics and Environment
2017 Vol. 43, no. 2 139--149
EN Our dendrogeomorphological analysis was completed for 4 landslides, situated in the municipality of Węgierska Górka in the Beskid Śląski Mountains in Southern Poland. The local landslides pose a direct threat to the newly designed S-69 expressway running through the north-western part of the municip[...]
4
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono geologiczne uwarunkowania rozwoju dróg szybkiego ruchu na terenie Karpat fliszowych. Omówiono budowę geologiczną polskich Karpat fliszowych, ich tektonikę i litologię. Przedstawiono uwarunkowania geologiczne dla aktualnie projektowanych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim trzech[...]
EN In the paper geological conditions of communication roads development in Carpathian Flysch terrain have been presented. Geological structure of Carpathian Flysch has been described. More detailed, geological conditions for three tunnels on express road S-94 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń have be[...]
5
83%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 4 185-188
PL Głównym celem niniejszej pracy było uzyskanie kompleksowych danych dotyczących występowania cynku w opadzie kierunkowym pyłu. Próbki były zbierane w Brennej, która jest znana ze swoich walorów rekreacyjnych, w następujących okresach: 1992-1996 i 1999-2000. Zawartość cynku oznaczono metodą AAS. Zawar[...]
EN The purpose of this work was to obtain the complex data of the occurrence of zinc in dust directional emission.The samples were collected in Brenna village, which in known for very good recreational conditions, is three samplers, in the period: 1992-1996 and 1999-2000. The zinc content in collected [...]
6
83%
Problemy Ekologii
PL Stopień obciążenia metalami korzenia, łodygi, liści i kwiatów naparstnicy purpurowej z Karkonoszy przedstawiono za pomocą współczynnika wzbogacenia, który opisuje proces migracji pierwiastków z gleby do rośliny. Na tym terenie wartości współczynnika są mniejsze od 0,5 dla Cd, Cr, Co, Pb, Zn i Cu. W [...]
EN Areas were described by enrichment factor. Only for Pb and Cd with group determined elements showed on the their migration between plants and soil. For Karkonosze enrichment factor were equal 0,5 for Cd, Cr, Co, Pb and Cu. In the cause rest heavy metals enrichment factor changed from 0,53 to 1,53. T[...]
7
71%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszej opracowanie przedstawia analizę podatność skal fliszowych na powstawanie osuwisk w rejonie zbiornika Wisła-Czarne. W celu określenia zagrożenia osuwiskowego wykonano rejonizację geologiczno-inżynierską obszarów osuwiskowych oraz poddano ocenie te parametry masywu skalnego, które świadczą [...]
EN This study presents the analysis of susceptibility of flysch rocks to landslide generation in the Wisła-Czarne reservoir area. The geological engineering division of landslip areas was carried out to determine the risk of mass movements. The factors of the rock massif were estimated that indicate th[...]
8
71%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Prowadzono badania dotyczące zawartości metali ciężkich (Zn, Pb, Cu, Cd) w glebie i szpilkach Picea abies L. Karst. na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego". Próbki gleby (z górnego poziomu) oraz szpilki jedno-, dwu- i trzyletnie świerka pobierano ze szczytowych partii gór:[...]
EN The investigation of zinc, cadmium, lead, copper and sulphur contents was carried out in the soil and in the needles of Picea abies L. Karst. in the Forest Promotional Complex "Lasy Beskidu Śląskiego". Samples of soil (from the level 0-10 cm) and annual, biennial and triennial needles of spruce were[...]
9
59%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 2 107-119
PL W pracy przedstawiono parametry, określające możliwości adaptacji drzewostanów świerkowych do bieżących i prognozowanych warunków klimatycznych na obszarze leśnego kompleksu promocyjnego - Lasy Beskidu Śląskiego. W tym celu wykorzystano dane historyczne z wielolecia 1951-2010 oraz ciąg danych meteor[...]
EN The paper presents parameters estimating possible adaptation of the spruce tree stands to present and predicted climatic conditions in the Beskid Śląski Mts. The data come from measurements made in the years 1951-2010 at 25 meteorological stations and posts situated in the Beskid Śląski region. The [...]
10
59%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 6 293-295
PL Jakościowy sumaryczny opis szeregu interakcji między 13 badanymi pierwiastkami pozwala określić równanie równowagi kationowej Czarnowskiego. Potwierdzono na przykładzie badanej rośliny, że dany gatunek opisuje indywidualna wartość stałej równowagi kationowej, która zmienia się także obszarowo. Napar[...]
EN Quality total description of series interaction between 13 investigated elements permit's to establish cationic equilibrium of Czarnowski. Confirmed on the example Digitalis purpurea that the given species describes individual the content cationic equilibrium, which is change also in relation to loc[...]
11
59%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 27, z. 1 111-126
PL Przedmiotem opracowania są warstwy krośnieńskie budujące pasmo Koniaków - Kamesznica we wschodniej części Beskidu Śląskiego. Utwory te wykształcone są głównie w litofacji: piaskowców zlepieńcowatych, piaskowców i piaskowców z mułowcami. Sedymentologiczna analiza facjalna wykazała, że utwory te sedym[...]
EN The paper deals with the Krosno Beds that form the Koniaków - Kamesznica range in the western part of the Silesian Beskid Mts. The strata are developed mainly in the lithofacies of conglomeratic sandstones, sandstones, and sandstones with mudstones. As a result of sedimentological facies analysis, t[...]
12
59%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 11 768--774
EN The article presents the different hydrogeological conditions and describes the water and sewage system in the Brennica river basin (about 82 km2). In this region, the Quaternary and Cretaceous aquifers, influence the groundwater supply. Hydrogeological mapping of the area was carried out in July 20[...]
13
59%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów, w zależności od właściwości gleb, takich jak zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
14
59%
Proceedings of ECOpole
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów w zależności od takich właściwości gleb, jak: zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
15
59%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 25 47--56
PL Krajobraz kulturowy Beskidu Śląskiego został w znacznym stopniu przekształcony przez infrastrukturę turystyczną. Dalsze planowanie rozwoju zagospodarowania turystycznego powinno opierać się na analizie jej obecnego stanu. W artykule przedstawiono metodę ilościową analizy elementów zagospodarowania t[...]
EN Cultural landscape of Silesian Beskids has been transformed significantly under the influence of the tourist infrastructure. Further tourism development planning should be based on an analysis of the existing infrastructure. The article gives a quantitative method of analysis of the existing tourism[...]
16
59%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 37 127--140
PL Problem wyznaczania pól podstawowych w badaniach krajobrazowych jest istotnym zagadnieniem nieraz poruszanym w literaturze naukowej. Sztucznie wydzielane jednostki zapewniają łatwość wyznaczenia, porównywalność poszczególnych pól (pola geometryczne) i dostępność danych (jednostki administracyjne). W[...]
EN The problem of determination of the basic fields during the landscape researches is often an important issue considered in the scientific literature. Artificial fields are easy to define and to compare (geometric fields), for administrative units also the advantage is the availability of data. In sp[...]
17
48%
Journal of Water and Land Development
2009 no. 13a 205-223
PL Badania zostały przeprowadzone w 2004 roku w zlewniach Zimnika i Czyrnej leżących na przeciwległych stokach Skrzycznego w Beskidzie Śląskim. Analizie poddano wody pobrane z potoków podczas trzech sesji pomiarowych. Pierwsza odbyła się podczas roztopów śniegu (kwiecień/maj), druga sesja w trakcie int[...]
EN The study was carried out in the year 2004 in the Zimnik and Czyrna catchments situated on opposite slopes of Skrzyczne in the Beskid Śląski Mts. Water samples collected from streams during three sampling sessions were analysed. The first session was carried out during snowmelt (April/May), the seco[...]
18
48%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W latach 1999-2002 przeprowadzona badania briologiczne na terenie rezerwatu przyrody "Kuźnic" położonego w Beskidzie Śląskim koło miejscowości Twardorzeczka (gmina Lipowa, powiat żywiecki). Rezerwat znajduje na wysokości 800-1010 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 7,22 ha. Największą powierzchnię poras[...]
EN In the years 1999-2002 bryological investigations were carried out within the "Kuźnic" nature reserve located in the Beskid Śląski Mts. near the village Twardorzeczka (Lipowa commune, Żywice district). The "Kuźnic" nature reserve lies between 800 and 1010 m above sea level and covers 7.22 ha. In its[...]
19
48%
Contemporary Trends in Geoscience
PL Numeryczny model terenu i jego mapy pochodne stanowią bardzo cenne narzędzie badania rozmieszczenia elementów krajobrazu kulturowego. W połączeniu z cyfrową mapą pokrycia terenu, pozwalają na czytelne zobrazowanie czynników warunkujących lokalizację poszczególnych elementów krajobrazu oraz określeni[...]
EN Digital Terrain Model (DTM) and maps based on it, are very valuable tool in investigations of distribution of cultural landscape elements. Connection DTM with a digital land cover maps, clearly illustrate factors determinate location of various landscape elements. The paper presents the applicabili[...]
20
48%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2004 nr 131(12) 257-264
PL Przedstawiona praca przedstawia różnice w wybranych właściwościach fizyko-chemicznych wód pomiędzy dopływem (Potok Dupniański - zlewnia zalesiona) a odbiornikiem (rzeką Olzą - zlewnia rolnicza i zurbanizowana). Jakość wód potoku poza okresami roztopowymi jest znacznie wyższa. Czynnikiem determinując[...]
EN Presented paper contain difference in chosen physic-chemical water parameters between inflow (Potok Dupniański - forest catchment) and outflow (Olza river - agricultural and urban catchment). The stream water quality, beside the snow melting period is higher. The main and determining element for wat[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last