Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Algeria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 1(74) 272-297
EN The article presents political history of Algeria from the times of the French occupation in 1830 up to the present times. The author highlights the causes and course of the Maghreb states’ (Algeria, Morocco, Tunisia) conquest and defines the French colonial system on the occupied territory. Next he[...]
2
89%
Journal of Water and Land Development
2016 no. 30 87--100
PL Celem przedstawionych badań było utworzenie hydrologicznego modelu typu opad-przepływ w zlewni rzeki Cheliff-Ghrib za pomocą systemu HEC-HMS. Następnie model ten użyto do przewidywania reakcji hydrologicznej zlewni na różne scenariusze zmian klimatycznych i zmian użytkowania ziemi. Model kalibrowano[...]
EN The purpose of this study is to make a hydrologic modelling type of rain–flow on watershed of wadi Cheliff- Ghrib, by means of HEC-HMS model. Afterwards, this model is used to predict hydrologic response of the basin to the climate changes scenarios and land use. The model calibration was made in tw[...]
3
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
FR L'enfouissement des déchets ménagers et assimilés en Algérie reste la méthode la plus privilégiée a cause du taux excessif d'humidité qu'ils recelent et la non maîtrise d'autres filieres comme l'incinération ou le compostage. Le choix approprié des sites d'enfouissement s'avere donc essentiel afin d[...]
4
88%
Journal of Ecological Engineering
EN Harmful cyanobacterial efflorescence is of growing global concern and its prediction and management require a better understanding of the growth control factors and dominance of cyanobacteria. The Zit-Emba reservoir located in the North-East of Algeria, was constructed to provide drinking water, irr[...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
EN At present, harmful cyanobacterial efflorescence in Algerian water bodies used for drinking water are dominant throughout the year and their management requires a better knowledge of the cyanobacteria dynamics and the environmental parameters related to their dominance. The Ain Zada reservoir is a h[...]
6
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 3 119--130
PL W artykule zaprezentowano wybrane geostanowiska wschodnich obszarów Atlasu Saharyjskiego i Telskiego. Najbardziej interesującymi geostanowiskami terenu badań są odsłonięcia skał podłoża krystalicznego- marmury i łupki oraz skały pokrywy osadowej – wapienie i piaskowce. Pasma górskie Atlasu Algierii [...]
EN Selected geosites of the eastern areas of Saharan and Tellian Atlas were presented in this article. The most interesting geosites of the investigating area are outcrops of the rocks of crystalline basement – marbles and schist and the rocks of sedimentary coverlimestone and sandstone. The mountain r[...]
7
75%
Volumina Jurassica
EN The Mellala profile has a great importance as international reference section because it exposes a continuous and very fossiliferous record through the Pliensbachian/Toarcian boundary (Fig. 1). This boundary is situated within the hemipelagic Bayada Formation (alternating marls and marly limestones)[...]
8
75%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2017 Vol. 87, No. 2 141--156
EN Five brachiopod species are reported from two middle to upper Oxfordian (Late Jurassic) outcrops, situated in the Saïda and Frenda mountains (Tlemcenian Domain, north-western Algeria) and belonging to the heterochronous (Callovian to Oxfordian, locally to the Kimmeridgian) Argiles de Saïda Formation[...]
9
71%
Acta Geologica Polonica
EN Strongly mineralized lithologies were found in 4 different depositional settings along the northern margin of the Hoggar Massif in southern Algeria: (1) Pleistocene fluvial terraces, (2) pebble-filled erosional furrows in marine Silurian and Upper Devonian shales, (3) sedimentary dykes in Givetian m[...]
10
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 16-18
PL W wyniku gwałtownych zmian demograficznych w Algierii, znacząco zmieniły się wymagania w zakresie infrastruktury i zapewnienia dostępu do wody. W stolicy Algierze, w wyniku rosnącego zapotrzebowania na wodę i suszy, mieszkańcy muszą radzić sobie z racjonowaniem wody. Aby złagodzić niedobór wody zdec[...]
11
63%
Acta Geologica Polonica
EN A 480 m section of marls with widely separated levels of nodular limestone in the Fahdene Formation north of Bou Khadra in Tebessa Province, northeastern Algeria, spans the Lower/Middle Cenomanian boundary. A total of 30 ammonite species are present, of which two: Forbesiceras reversum and Calycocer[...]
12
63%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 34 221--231
PL Stosując model ASM1, testowano działanie dwóch oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w północnowschodniej Algierii w miejscowościach Souk-Ahras i Sedrata. Model, traktowany jako narzędzie w podejmowaniu decyzji co do właściwego zarządzania systemem osadu czynnego, służył przewidywaniu zachowania się [...]
EN Treatment performances of two wastewater treatment plants (WWTPs), located in North-Eastern Algeria (Souk-Ahras and Sedrata) were tested using ASM1 model. The model, to be considered as a decision tool for the appropriate management of activated sludge systems, served for the prediction of both WWTP[...]
13
63%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 35 211--219
PL Rosnąca liczba ludności, urbanizacja i intensyfikacja rolnictwa spowodowały większe zapotrzebowanie na dostawy wody na przybrzeżnej równinie Collo i doprowadziły do nadmiernego pompowania wody z warstwy wodonośnej o swobodnym zwierciadle i ograniczonych rozmiarach. Celem badań było scharakteryzowani[...]
EN The population increase, urbanization and intensification of agriculture and demands for water supply in the coastal plain of Collo led to excessive pumping of the unconfined aquifer with limited dimensions. This study aimed to characterize the effect of the overexploitation of the groundwater from [...]
14
63%
Polish Journal of Management Studies
2017 Vol. 15, No. 1 185--196
PL Orientacja przedsiębiorcza jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Niemniej jednak, większość wniosków z dotychczasowych badań dostarcza wyników dotyczących testowania bezpośredniego wpływu orientacji przedsiębiorczej na wydajność firmy. W badaniach tych w celu określenia zależności między orientacj[...]
EN Entrepreneurial orientation is a crucial element for a firm’s success. Nonetheless, most of the findings from previous studies provide the results of testing the direct effect of entrepreneurial orientation on firm performance. Various factors have been used to determine the relationship between ent[...]
15
63%
Environment Protection Engineering
2019 Vol. 45, nr 3 127--137
EN East coast of Algeria suffers from several types of pollution, mainly hydrocarbons. The hydrocarbon-based bacteria of the littoral were investigated. 53 indigenous strains were isolated, identified according to morphological and biochemical nature. Dietzia sp. CNJ898 PLO4 and Vibrio alginolyticus PB[...]
16
63%
Environment Protection Engineering
EN The particulate matter (PM10, PM7, PM4, PM2.5 and PM1) mass concentrations in Bejaia City, Algeria, over the course of one week, from July 8 to July 14, 2015, have been presented for the first time. The study covered eight urban sampling sites a[...]
17
63%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2019 Vol. 1 147--157
PL Główną funkcją sunnickich meczetów w Algierii jest jednoczenie wspólnoty wierzących – tzw. Ummah, w przeciwieństwie do kościołów chrześcijańskich, będących symbolicznymi domami Bożymi, w których świat ziemski łączy się ze sferą niebiańską. Według nauk islamu każde miejsce nadaje się do rozmowy z Bog[...]
EN The main function of Sunni mosques in Algeria is to unite the community of believers – the so-called Ummah. This is in contrast to Christian churches, which are symbolic houses of God, in which the earthly world connects with the heavenly sphere. According to the teachings of Islam, every place is s[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe AON
EN The article presents examples of selected battles conducted using fortification in military conflicts after 1945. In the second half of the 20th century, armies took advantage of permanent fortifications, which during local wars were significantly modernised and transformed. The Indo-Chinese War, th[...]
19
51%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 34 259--263
PL W systemie aluwialnych poziomów wodonośnych Drean–Annaba jakość wody podlega częstym zmianom. Oddziaływania woda–podłoże skalne nie mogą być jedynymi procesami odpowiedzialnymi za obserwowane zmiany, natomiast susze, jakich kraj doświadczał w ciągu minionych dwóch dziesięcioleciach znacząco przyczyn[...]
EN Water quality is subject to frequent changes in the Drean–Annaba alluvium aquifer. Water-rock interaction can not be the only process that produces the observed modification, but dryness that the country knew during the last two decades has highly contributed to the water quality changes. During thi[...]
20
51%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 32 13--23
PL Erozja wodna gleb jest głównym problemem, którego obecnie doświadcza północna Algieria. Z powodu strat gleby w wyniku erozji zmniejsza się produktywność obszarów rolniczych. Erozja gleb prowadzi również do zmniejszenia pojemności retencyjnej zbiorników wodnych, pogorszenia jakości wody itp. Celem pr[...]
EN Soil erosion by water is a major problem that the Northern part of Algeria witnesses nowadays; it reduces: the productivity of agricultural areas due to the loss of lands, and leads to the loss of storage capacity in reservoirs, the deterioration of water quality etc. The aim of this study is to eva[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last