Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródło ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL Obecnie w naszym kraju coraz bardziej popularne stają się pompy ciepła jako urządzenia przeznaczone do całorocznego ogrzewania budynków. Można zauważyć zdecydowane działanie producentów w rozwój tego segmentu urządzeń klimatyzacyjnych. Coraz częściej również inwestorzy zainteresowani mniejszymi kosz[...]
2
80%
Instal
2012 nr 12 37-40
PL Coraz szybciej rosnące ceny energii oraz zauważalne zmiany klimatu, za które obarczane są głównie konwencjonalne systemy konwersji energii, wymusza wprowadzanie rozwiązań eliminujących te niekorzystne cechy. Jedną z metod jest poprawa efektywności wykorzystywania energii, a w tym zakresie ważnym zag[...]
EN Rapidly grown of price energy and observable climate change are mainly blame by conventional energy conversion systems. That implies introduction of solutions to eliminate these adverse effects. One method is to improve the efficiency of energy use, including the important issue is energy storage, e[...]
3
80%
Instal
2013 nr 1 9-10
4
80%
Instal
2012 nr 7/8 29-32
PL Dobór elementów węzła cieplnego przeprowadza się w warunkach projektowych, odpowiadających wielkości projektowego obciążenia cieplnego do ogrzewania i przyjętej wielkości zapotrzebowania na moc cieplną do celów przygotowania ciepłej wody [4]. Zmiana mocy zamówionej do ogrzewania lub do ciepłej wody [...]
EN Dimensioning of devices of district heating station is performed at design conditions on the basis of heat load and heating capacity for hot domestic water (HDW) preparing. The change of the ordered heating capacity for heating or HDW caused the change of operating parameters of district heating sta[...]
5
80%
Instal
2012 nr 4 38-41
PL Technologie wysokotemperaturowe, występujące bardzo często w przemyśle, wymagają szczególnie dużo energii. Niosą z sobą przeto nie tylko wysokie koszty, ale powodują także znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego za przyczyną spalania paliw. Sposobem uzyskiwania istotnych oszczędności – przy [...]
EN The high-temperature, appearing very often technologies in industry, require particularly a lot of energy. They carry therefore not only high costs, but burning fuels cause also considerable dirt of natural environment. The way of getting the essential economies – near simultaneous considerable limi[...]
6
80%
Instal
2009 nr 1 31-36
PL Opisane prace modernizacyjne wykonano w latach 1995-1999. Ze względu na kompleksowy zakres działań oraz fakt istnienia w Polsce wielu systemów ciepłowniczych przemysłowo-komunalnych o poziomie technicznym sprzed modernizacji uznano, że przykład ten może być zastosowany obecnie. Zmiana struktury siec[...]
EN Described modernization works were carried out between 1995-1999. Because of scope of works and fact that in Poland there are many industrial – municipal heat-generating plants with technical level of development the same as before modernization, it was assumed that this example may be applied at pr[...]
7
80%
Instal
2011 nr 6 3-6
PL W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie zainteresowania parą wodną jako czynnikiem grzejnym stosowanym na potrzeby technologiczne w przemyśle. Wytwarzanie pary wodnej o odpowiedniej temperaturze wymaga utrzymania wysokiego ciśnienia w kotłach lub wytwornicach. Układy pary w kotłowniach są, w p[...]
EN In last years you can notice lower interesting in steam as a heating medium in technology and industry. Production of steam at high temperature range needs the high pressure level in boilers. S team system in boiler plants in comparison to water system is leaky. Degassing of water, condensate decomp[...]
8
80%
Instal
2011 nr 10 8-13
PL W artykule opisano doświadczenia wynikające z 14-letniej pracy instalacji membranowych w PKE S.A. Elektrowni "Łagisza", w aspekcie korzyści, jakie pojawiły się w wyniku zastosowania technik membranowych do procesu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Niewątpliwymi zaletami są: stała jakość wody [...]
EN In the recent paper the experiences of 14 years operating membrane systems in Lagisza Power Plant in Poland have been described. The demineralization of water for boiler systems is operated using membrane processes i.e. microfiltration and reverse osmosis. This installation replaced the old one base[...]
9
80%
Instal
2012 nr 2 16-22
PL W pracy dokonano technicznej i ekonomicznej analizy przedsięwzięcia polegającego na budowie zasilanego zrębkami drzewnymi układu kogeneracyjnego ORC jak źródła ciepła małego lokalnego systemu osiedlowego. Analiza opłacalności wykonana została dla kilku wariantów różniących się od siebie konfiguracją[...]
EN Technical and economic analysis of construction of ORC cogeneration plant under Polish and German conditions is the subject of the paper. The plant consisted of ORC module (or CHP gas engine unit) and gas boilers. Taking into account different technical configurations (operating mode as well as capa[...]
10
80%
Instal
2008 nr 11 27-30
PL W artykule przedstawiono, na przykładzie standardowych badań stanowiskowych prototypu kotła z palnikiem retortowym, drogę dojścia do optymalnego rozwiązania konstrukcji komory spalania. Podkreślono rolę badań stanowiskowych w powstawaniu nowoczesnych konstrukcji kotłów i znaczenie właściwej polityki[...]
EN Relying on standard stand tests of a prototype boiler with a retort burner, the paper presents the means of achieving an optimal solution for the construction design of a combustion chamber. The role of stand tests in creating modern boiler designs and the importance of apropriate policy in supporti[...]
11
80%
Instal
2007 nr 6 5-14
PL W artykule przedstawiono projekt demonstracyjny małego skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej dla kompleksu budynków. Omówiono zagadnienia związane z analizą potrzeb energetycznych budynków, która była kluczowa dla procesu projektowania źródła. Następnie przedstawiono procedurę doboru urz[...]
EN Aspects of using the small-scale combined heat and power modules in buildings is presented in this paper. Firstly the problems of energy demand analysis, which is the key point of a cogeneration plant sizing procedure, are being discussed. Then the demonstration project of a small-scale cogeneration[...]
12
80%
Instal
2008 nr 10 16-18
PL Badania cieplne zostały przeprowadzone na kotle kondensacyjnym Eurotempz Condens typoszeregu serii HEC 10/20 o mocy nominalnej 20 kW produkcji firmy Hydrotherm Stiebel-Eltron. Kocioł ten jest zainstalowany w kotłowni Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza przy ulicy Warszawskiej 24 w Krak[...]
EN The presented experiments were carried out on the condensing boiler installed at the Institute of Heat Engineering and Air Protection located at 24 Warszawska St. Cracow. The boiler works together with the solar installation. The recovered heat from the flue gases condensation was calculated. The im[...]
13
80%
Instal
2008 nr 9 55-56
PL Tematem artykułu jest odpowiedź na często zadawane pytanie – przy jakiej temperaturze otoczenia eksploatacja pompy ciepła typu: powietrze – woda traci sens na rzecz kotła gazowo/olejowego?
14
80%
Instal
2008 nr 10 25-27
PL Obecnie głównymi źródłami wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej i ciepła są surowce kopalne przetwarzane w oparciu o proces spalania. Bardzo negatywny wpływ na środowisko występuje już na etapie pozyskiwania surowców kopalnych. Górnictwo podziemne, górnictwo odkrywkowe oraz górnictwo ot[...]
EN Currently the main sources used to produce electric energy and heat are fossil resources processed on the basis of combustion process. A very negative environmental impact occurs already on the stage of gaining fossil resources. Underground mining, surface mining and borehole mining cause sedimentat[...]
15
80%
Instal
2008 nr 10 13-15
PL Przeprowadzone badania miały za zadanie sprawdzenie funkcjonowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do zbiorczego systemu kominowego. W tym celu wybudowano system kominowy symulujący warunki pracy w budynku wielokondygnacyjnym i podłączono do niego pięć[...]
EN The main task of the tests described in this article was to check the functioning of the instantaneous water heaters type C (with sealed combustion chamber) connected to the common air-combustion gas chimney system. For that purpose a chimney system was built to simulate the conditions five water he[...]
16
80%
Instal
2008 nr 9 57-59
PL Poza problemami prawidłowego doboru, mogą być liczne przyczyny niewłaściwego działania naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazową. Podstawowe przyczyny są tematem niniejszego artykułu.
EN Apart from the problems with correct selection of device, there can be numerous causes of improper functioning of membrane expansion vessel with hermetic gaseous space. The basic causes are the subject of this article.
17
80%
Instal
2010 nr 6 12-18
PL Przedstawiono analizę technicznoekonomiczną układów technologicznych zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w rozproszonych i rozsianych lokalizacjach. Rozpatrzono wykorzystanie biomasy, węgla, gazu ziemnego i oleju opałowego. Analizę przeprowadzono dla aktualnych warunków ekonomicznych i stanu[...]
EN In the paper are presented technical and economical analysis of the distributed and dispersed as a sources of the heat and power (CHP). As a primary energy sources biomass, coal, natural gas and fuel oil are analyzed. The analysis conducted for current economical and legislational conditions may be [...]
18
80%
Instal
2010 nr 7/8 63-65
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje o krajowych kotłach komorowych zasypowych, dominujących w krajowej "małej energetyce", wraz z charakterystyką energetyczno-emisyjną tych kotłów.
EN The article consists of basic information concerning national chamber filled boilers, which are prevailing in national "small power engineering", as well as energy – emission characteristics of these boilers.
19
80%
Instal
2010 nr 11 40-42
PL W pracy przedstawiono obecny stan rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Instalacje fotowoltaiczne najczęściej z modułami monokrystalicznymi pracują w trybie zasilania awaryjnego lub jako podstawowe źródła zasilania odbiorników w energią elektryczną. Jednak najefektywniejsza jest praca tych instalacji w try[...]
EN The present development of photovoltaic in Poland is presented in the paper. The PV installations with monocrystalline modules are the emergency sources or they are the main sources of electricity for electrical devices. However, the most effectively exploitation of PV installations is when they are[...]
20
80%
Instal
2010 nr 11 29-34
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last