Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świerk pospolity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Prowadzono badania dotyczące zawartości metali ciężkich (Zn, Pb, Cu, Cd) w glebie i szpilkach Picea abies L. Karst. na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego". Próbki gleby (z górnego poziomu) oraz szpilki jedno-, dwu- i trzyletnie świerka pobierano ze szczytowych partii gór:[...]
EN The investigation of zinc, cadmium, lead, copper and sulphur contents was carried out in the soil and in the needles of Picea abies L. Karst. in the Forest Promotional Complex "Lasy Beskidu Śląskiego". Samples of soil (from the level 0-10 cm) and annual, biennial and triennial needles of spruce were[...]
2
84%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej jakości surowca świerkowego pochodzącego z drzewostanów naturalnych (rezerwatowych) i drzewostanów pełniących funkcje gospodarcze. W analizach uwzględniono również wady drewna wpływające na wyniki klasyfikacji badanego surowca oraz częstotliwość i[...]
EN The aim of this study is to determine the variation in the quality structure of spruce timber and to analyze the frequency of occurrence of trees with defects, including the generic structure of defects in natural stands (forest reserves) and stands serving economic functions. The study was conducte[...]
3
84%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 1 119--133
EN Dominant fungi, especially primary decayers, probably influence other fungi growing together with them. Fomitopsis pinicola is one of the important primary decayers, and it has been shown that several other species regularly co-occur together with it. We asked whether the presence of common species [...]
4
84%
Landform Analysis
2015 Vol. 28 103--113
PL Celem badań było określenie zmienności czasowej osuwania i stwierdzenie różnic w aktywności poszczególnych części stoku osuwiskowego. Zastosowano metody dendrochronologiczne: dla 60 świerków pospolitych analizowano dekoncentryczność przyrostów rocznych. Największą dynamikę osuwania stwierdzono w lat[...]
EN The aim of the study was to determine the temporal variability o landsliding and differences in the activity of individual part of a small landslide. Dendrochronological methods have been applied: tree-ring eccentricity was analysed for 60 Norway spruce trees. The most dynamic landsliding occurred i[...]
5
84%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Artykuł zawiera porównanie gęstości siedmiu proweniencji świerka wyrosłych na powierzchni doświadczalnej na terenie LZD Siemianice. Powierzchnia ta jest unikatowym obiektem badawczym, na którym od wielu lat prowadzone są obserwacje dotyczące wzrostu świerka różnych pochodzeń. Warunki, w których wzra[...]
EN The paper presents a comparison of the density of seven provenances of spruce trees, grown on an experimental plot located at Siemianice Forest Experimental Station. This plot is a unique research area on which observations concerning the growth of spruce trees of different provenances have been con[...]
6
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów, w zależności od właściwości gleb, takich jak zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
7
84%
Proceedings of ECOpole
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów w zależności od takich właściwości gleb, jak: zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
8
84%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 3 297--310
EN The objective of this study was to analyse the diversity of pine and spruce bog forests on the domes of Carpathian raised bogs located in the Upper San River Valley. In order to determine the present species composition, 59 phytosociological relevés were performed (32 within spruce forests, and 27 i[...]
9
84%
Polish Journal of Ecology
2013 Vol. 61, nr 3 471--476
EN Highly decayed coarse woody debris (CWD) is an important seedbed substrate in various forest ecosystems. In Europe, this particularly holds for spruce forests on shallow soils with insufficient water-holding capacity. Effect of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) seedlings cover on CWD moisture wa[...]
10
84%
Polish Journal of Ecology
EN Bark beetle outbreaks and tree mortality patterns should be better understood to control outbreak impacts. We investigated landscape-level patterns of Norway spruce mortality caused by Ips typographus outbreaks across three periods from 1999–2012 in Tatra National Park (Poland) using high-resolution[...]
11
67%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Znaczenie zastosowania wosków w przemyśle drzewnym rośnie, zwłaszcza w Europie, co spowodowane jest wzrostem świadomości ekologicznej, niechęcią konsumentów do używania drewna poddanego obróbce biocydami oraz drewna z lasów tropikalnych. W badaniach wykorzystano dwie emulsje wodoodporne o różnych st[...]
EN The importance of the use of waxes in the wood industry has been increasing, particularly in Europe, since consumers, due to their increased environmental awareness, avoid using biocidally treated wood and wood from tropical forests. In this research two water-repellent emulsions in various concentr[...]
12
67%
Polish Journal of Ecology
EN Cryptic green caterpillars of Thera variata and Pungeleria capreolaria and brown caterpillars of Peribatodes secundarius, Eupithecia tantillaria and Hylaea fasciaria (Lepidoptera, Geometridae) were studied. The question was if these caterpillars could improve the effect of their crypticity by select[...]
13
67%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania jakości surowca świerkowego pochodzącego z dwóch zasięgów jego występowania w Polsce (północno-wschodniego i południowo-zachodniego) oraz w obrębie zasięgu południowo-zachodniego z dwu ośrodków - sudeckiego i karpackiego. Porównywano zarówno struktur[...]
EN Due to the lack of comprehensive comparative research into the quality of spruce raw material from two ranges of spruce distribution in Poland an attempt to solve this issue was made. In connection with that aim of the research was set to be a comparative analysis of the quality of spruce raw materi[...]
14
67%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Na przykładzie świerka pospolitego wykazano, że podłoże geologiczne, wysokość nad poziomem morza i charakter gospodarki leśnej wpływają na częstotliwość występowania drzew ze zgnilizną wewnętrzną. Ponadto udowodniono związki między martwicą i zgnilizną zewnętrzną. Na podstawie otrzymanych wyników mo[...]
EN The research was conducted in the Beskid Śląski and Żywiecki area within the so-called Żywiecczyzna Region. The goals were the following: showing the influence of the bedrock, altitude and forest management type on the percentage of trees with internal rot, and examining any connections between tree[...]
15
67%
Chemia Analityczna
PL Opracowano chromatograficzną metodę (chromatografia gazowa sprzężona z detektorem masowym, GC-MS), stosując kolumnę kapilarną HP-INNO Wax (30 m & 0,25 mm x x 0,5 jam film glikolu polietylenowego), do oznaczania pojedynczych monoterpenów w świeżych igłach świerku pospolitego, Picea abies (L.) Karst. [...]
EN Gas chrom atographic-mass spectrometric (GC-MS) analysis using an HP-INNO Wax capillary column (30 m x 0.25 mm x 0.5 ;μm film of polyethylene glycol) has been used for determination of individual monoterpenes in fresh coniferous needles ofPicea abies (L.) Karst. Concentration and composition patt[...]
16
67%
Teledetekcja Środowiska
2015 T. 53 5--14
EN In this paper, we describe the assessment of Norway spruce (Picea abies Karst.) trees health by the use of low-altitude aerial photos taken in the first half of June, so during the growth of trees and extensive changes in their crowns. Another differentiating factor is the composition of the stand, [...]
17
67%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przedstawiono wpływ natężenia ruchu samochodowego na zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w świerku pospolitym Picea abies L. Próbki świerka pospolitego (dwuletnie igły) zostały pobrane wzdłuż dwóch dróg: o wysokim natężeniu ruchu (Kraków – Zakopane na odcinku Chabówka – Now[...]
EN The aim of the paper was to determine influence of traffic density on heavy metal concentrations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in two years needles of spruce Picea abies L. along the roads of various traffic density located in the Podhale region, Southern Poland. The samples of Picea abies L. were collec[...]
18
59%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Celem pracy była ocena zdolności indykacyjnych wybranych roślin wskaźnikowych znajdujących się pod wpływem drogowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Oznaczono zawartości następujących metali śladowych: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn w trzech gatunkach roślin: mchu rokietniku pospolitym Pleurozium schreberi,[...]
EN The goal of the paper was to define the phytoindication ability of selected plant species in the conditions of the impact of traffic on the environment. The contents of the following trace metals were analysed: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn in three plant species: moss Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., d[...]
19
43%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/I 363--378
PL Drewno to priorytetowy surowiec dla przemysłu celulozowego i energetycznego. Źródłem surowcowym są lasy. Powierzchnia lasów w Polsce, z roku na rok, nieustannie wzrasta. Wzrost lesistości od roku 1945 wynosi 8,4%. Przyrost ten jest wynikiem zalesiania gruntów użytkowanych przez rolnictwo i nieużytkó[...]
EN Wood is a basic raw material for paper and pulp industry, and also in power generation. Wood supplies are provided by forests. In Poland, the area of forests continues to increase annually. Since 1945, forest cover has grown by 8.4%. The increment results from afforestation of the land with former a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last