Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 191
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Terminy termografia i termowizja obejmują metody badawcze polegające na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Metody te są oparte na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od[...]
EN The terms thermography and thermovision refer to testing methods of remote and touchless evaluation of temperature distribution on the area of the checked body. The methods are based on observation and recording of distribution of infrared radiation emitted by each body whose temperature is higher t[...]
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Ergonomia to dziedzina nauki zajmujaca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest - najogólniej rzecz ujmując - optymalne dopasowanie przestrzeni i przedmiotów do naszych potrzeb.
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 7-9
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń chemicznych personelu sprzątającego. Zagrożenie czynnikami chemicznymi na stanowisku pracy sprzątacz/sprzątaczka wynika przede wszystkim z występowania substancji chemicznych w zanieczyszczeniach, kurzu, cząstkach pyłu i aerozoli, jak również z[...]
EN The article focuses on issues concerning chemical hazards of cleaners. Hazard caused by harmful chemical factors at the workplace of a cleaner results from the existence of dangerous chemical substances either in dust, aerosols and particulate matter or in the cleaning products that can contain them[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Hałas ultradźwiękowy i infradźwiękowy na stanowiskach pracy mierzony jest sporadycznie. W przemyśle stosowane są urządzenia emitujące oprócz hałasu słyszalnego, również hałas niesłyszalny: ultra- i infradźwiękowy. Przedstawiono na przykładzie wyników pomiarów wykonanych w zakładach górnictwa skalneg[...]
EN Supersonic and infrasonic noise is being occasionally measured on workplaces in mining industry. There are installations that generate this kind of noise besides the audible fuss. This report contains measurement results of supersonic and infrasonic noise on few types of standard mineral resources m[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W zakładach górnictwa skalnego stopień zagrożenia czynnikami środowiska pracy jak zapylenie, hałas i wibracja ocenia się przede wszystkim dla stanowisk zawiązanych bezpośrednio z wydobywaniem kopalin skalnych. Zagrożenie związane z tymi czynnikami występuje również w procesach obróbki i przeróbki na[...]
EN In stone quarrying plants, degree of exposure to such work environment factors as dust level, noise and vibration is primarily evaluated for work-places connected directly with stone minerals extraction. The hazard associated with these factors occurs also in treatment and processing in such work-pl[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 116(7) 119-126
PL W opracowaniu przeanalizowano czynniki wpływające na mikroklimat w hali mechanicznej obróbki drewna na przykładzie hali obróbki wstępnej Zielonogórskich Zakładów Mebli ZEFAM w Zielonej Górze. Ustalono roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania hali. Obliczenia wykonano dla różnych wariantów ogrzew[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszej pracy opisano podstawy prawne regulujące zasady wykonywania pomiarów zapylenia. Omówiono obowiązujące w Polsce metody pomiarów stężenia zapylenia w środowisku pracy oraz sposoby oceny zgodności warunków pracy ze stężeniami NDS, NDSCh i NDSP na podstawie uzyskanych wyników. Przedstawiono[...]
EN The problem of dustiness during mining of rocks in the Lower Silesia District of Poland has been discussed. The shortcomings of the present system of dustiness measurement have been described.
8
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2001 R. 43, nr 4 89-101
PL Na podstawie aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej przedstawiono wynikającą z nich problematykę bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy obowiązujące przy badaniu środowiska pracy: zapylenia, hałasu oraz wibracji. Omówiono również obowiązujące[...]
EN On the basic of legal documents being compulsory in the European Union, there have been shown work safety problems met in industrial enterprises and resulting from these documents. A special attention has been paid to regulations being compulsory at the investigation of the work environment: air dus[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2002 z. 15 49-73
PL Jakość warunków pracy stanowi jeden z mierników oceny efektywności organizacji. Rozszerzenie zarządzania o nurt środowiskowy może więc przynieść przedsiębiorstwu wiele istotnych korzyści. Praca dotyczy modelowania organizacyjno-technicznych warunków pracy i obejmuje: - modelowanie struktury przestrz[...]
EN The quality of working conditions is one measurement of the evaluation of an organization's efficiency. Expanding the manegement by adopting an environmental trend can bring a company many important benefits. This work concens modeling of organizational and technical working conditions and includes:[...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Azbesty są powszechnie znanym czynnikiem kancerogennym i pylicotwórczym. W przypadku kopalń i zakładów przetwarzających surowce skalne istnieje konieczność zbadania składu mineralnego surowców, a także sprawdzenia w mikroskopie świetlnym, czy w pyle na stanowiskach pracy występują włókna respirabiln[...]
EN The asbestos is commonly known carcinogenic and pneumoconiosis generating factor. In case of mines and rock minerals processing plants, it is necessary to study mineral composition of raw materials and also, to check in the light microscope whether respirable fibres are conteined in the dust at work[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2005 z. 41 141-159
PL W artykule zaprezentowano istotę opracowanej metody oceny jakości środowiska pracy dla potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych. Założenia metodyczne opracowanej metody poddano weryfikacji w losowo wybranych małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa śląskiego. Za pomocą opracowanej[...]
EN In the following paper the assessment method of the quality of work environment for production enterprises was presented. Special attention has been paid to identification of factors influencing the quality of work environment, systematizing these factors, creating the rank of them and describing th[...]
12
100%
Mining Science
PL Dla oceny narażenia zawodowego na pyły emitowane na stanowiskach pracy w zakładach górnictwa skalnego należy oznaczyć zawartość wolnej krystalicznej krzemionki, będącą podstawą do określenia wartości NDS zgodnie z przepisami. Aktualnie w Polsce większość laboratoriów oznacza tę zawartość metodą chem[...]
EN This paper presents the results of determination of free crystalline silica dust for six dust samples collected in rock mining industry environment during exploitation of different rocks. It was performed by two accredited laboratories using two different methods: chemical and infrared spectrophotom[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 23 (95) 67--73
PL W artykule opisano problem wysokiego poziomu hałasu na stanowiskach pracy operatorów maszyn do prac ziemnych oraz hałasu emitowanego przez te maszyny do otaczającego środowiska. Przedstawiono podstawowe informacje o zagrożeniach związanych z hałasem oraz o metodach zwalczania hałasu. Przeprowadzono [...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zmienione zostały przepisy dotyczące oceny środowiska pracy. W artykule przedstawiono zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, wynikające z Dyrektywy 148, ora[...]
EN With the day of entering Poland into the European Union the regulations relating to the opinion about environment of work were changed. The rules of protecting the workers from professional dangers in the place of work caused by air pollution, noise and vibrations were presented, they resulted from [...]
15
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 7--15
PL Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych opracowań autora, w których podejmowano próby szerszego spojrzenia na istotne kwestie, związane z “Inżynierią Produkcji” jako nową dyscypliną naukową, formalnie utworzoną w strukturze polskiej nauki przed dwoma laty. W przedstawionym w artykule ujęciu, autor p[...]
16
100%
Optyka
2020 Nr 1 64--65
PL Największa grupa pacjentów gabinetu optometrysty to osoby aktywne zawodowo i zwykle aktywnie wypoczywające. Uwzględnienie przez optometrystę aspektów zajęciowych pacjenta może prowadzić do zwiększenia wydajności pracy, zmniejszenia ryzyka zagrożeń dla narządu wzroku ze strony środowiska miejsca prac[...]
17
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zgodnie z obowiązującymi przepisami laboratoria wykonujące pomiary środowiska pracy od 1 stycznia 2008 r. powinny uzyskać akredytację. W referacie przedstawiono wybrane wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania tego typu badań. Omowiono aspekty związane z kontaktami na linii zleceniodawca-w[...]
EN In compliance with the standing regulations the laboratories that are doing the measurements of environment of work since 1st January 2008 should get an accreditation. In the report there were shown the chosen requirements about the competences needed for this type of researches. There were handled [...]
18
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2004 Vol. 10, No. 4 303--318
EN In this study, a survey instrument was developed to measure safety climate. A review of the scientific literature as well as consultation with an expert panel was used to determine the survey’s dimensions. Next, the survey was administered, first as a pilot study (n = 15) and then as a full scale st[...]
19
88%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 3 62--64
PL W przemyśle ciężkim nie można wyeliminować ekspozycji pracowników na czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Istnieje wtedy konieczność zabezpieczenia ich za pomocą środków ochrony indywidualnej, m.in. poprzez odzież ochronną. Chroni ona pracownika przed działaniem niebezpiecznych dla zdrowia czynników [...]
20
88%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 27--30
PL Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last