Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w dowolnym polu:  drukarnia tarnów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównania narzędzi do tworzenie aplikacji typu SPA przy użyciu platformy programistycznej Ember oraz React. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji testowych o takiej samej funkcjonalności, ale zaimplementowanych na obu platformach. Porównanie dotyczyło struktury projektu, wybranych metryk kodu oraz efektywności renderowania stron.
EN
The article presents the results of comparison of tools for creating SPA applications using the Ember and React framework. The research was carried out using test applications with the same functionality but implemented on both platforms. The comparison concerned the structure of the project, selected code metrics and the effectiveness of page rendering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównania możliwości tworzenia aplikacji internetowych w technologii PHP na przykładzie popularnych platform programistycznych Yii2 i Laravel. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalności, korzystającej z tej samej bazy danych. W obu technologiach porównano strukturę aplikacji, elementy tworzenia interfejsu graficznego, wybrane metryki kodu oraz efektywność pracy z bazami danych. W podsumowaniu wskazano najważniejsze wady i zalety obu rozwiązań.
EN
The paper presents the results of comparison of the possibilities of creating web applications in PHP technology on the example of popular programming platforms Yii2 and Laravel. The research was carried out by implementing two applications with the same functionality using the same database. In both technologies, the application structure, elements of creating the graphical interface, selected code metrics and efficiency of working with databases were compared. The summary indicates the most important advantages and disadvantages of both solutions..
EN
The article presents the main functionalities and principles for operating a software for multi-robotic mission coordination developed for competitions ERL Emergency Robots 2017, as well as its adaptation during University Rover Challenge. We have started with an overview of similar software used in commercial applications or developed by other research groups. Then, our solution is thoroughly described, with its user interface made in LabVIEW and the communication layer based on ROS software. Two cases of robotic competitions proved our software to be useful both for planning and for managing the mission. The system supports the operator in teleoperation and during partial autonomy of the robots. It offers reporting on the robots’ positions, Points of Interest (POI), tasks status. Reports are generated in KML/KMZ formats, and allow us to replay the mission, and analyze it.
EN
Maintaining railway turnout operability is crucial for ensuring railway transport safety. Electric heating of railway turnouts is a significant technical and economic issue. The classical heating is characterised by high power consumption. For this reason, research is needed to optimise the current system. This paper presents results of a numerical analysis and of experimental researches. The numerical analysis was carried out using the ANSYS software. There was conducted a numerical comparative analysis of energy loss during heating performed using two different heaters. Including the classical method and a heater thermally insulated from a rail. In the first step, heating of a working space filled with a substitute snow model was considered. The snow-covered surface area was held within the working space of the turnout. It was assumed that the snow substitute material had thermal properties approximately the same as real light snow. It was also assumed that the material is in the solid state which would not undergo a phase change. In the next step, a real snow model that included the phase change process was taken into account. The energy efficiency and heat distribution in the turnout have been analysed and compared. The experimental researches were carried out in a physical model. The results showed that the use of a contactless heater results in creating a larger area over which emitted heat affected snow in the working space. Consequently, more snow was melted around the contactless heater than the classic one. This experimental observation supported the results of the numerical analyses presented previously.
PL
W artykule przedstawiono projekt architektury oraz implementację układową toru przetwarzania wstępnego obrazu z modułem detekcji krawędzi. Układ został zaimplementowany w FPGA Intel Cyclone. Zrealizowany moduł wykorzystuje pięć wybranych algorytmów wykrywania krawędzi, w tym Robertsa, Sobela i Prewitt.
EN
The paper presents FPGA implementation details of the hardware image processing block with the edge detection module. In the implemented video processing module we use five selected edge detection algorithms, including Roberts, Sobel and Prewitt. The structure was synthesized and packed using hardware design platform built around the Intel Cyclone V FPGA. The number of logic elements used in each implementation was compared. We also estimated the execution time and maximum possible frame rate in VGA (640x480) and FullHD (1920x1080) video stream.
EN
The article contains a description of the quality control system based on optical detection algorithms. It plays an increasingly important in the production process. The development of new systems based on the technology of optical detection methods to a large degree can improve the production process at different stages.
PL
Artykuł zawiera opis systemu kontroli jakości oparty na optycznych algorytmach detekcji. Wykrywanie uszkodzeń odgrywa coraz większą rolę w procesie produkcyjnym. Opracowanie nowych systemów opartych na technologiach optycznych metod wykrywania w dużym stopniu może usprawnić proces produkcji na różnych jego etapach.
7
Content available remote BIM - Rewolucja Budownictwa Cyfrowego
Builder
|
2018
|
R.22, nr 1
88--90, 92--94
EN
The aim of this project was to estimate the accuracy of the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digital elevation model over the territory of the Republic of Poland, using the centerline cross-sections of runways as reference data. This method is known as the runway method. The statistical investigations were carried out based on the height differences between the SRTM and the reference data. For this purpose, 22 sections of the SRTM with 1 arcsecond of spatial resolution (SRTM-1″) and profiles of 30 runways were used. Data processing was performed using ArcGIS (Esri) software package. The study found that the SRTM-1″ had a –3.65 m magnitude elevation bias. The standard deviation and root-mean-square error (RMSE) of the elevation differences between the SRTM and the reference data reached the level of 1.88 m and 4.14 m, respectively. The obtained results are consistent with the investigations of the SRTM-3″ model conducted by other authors for the area of Poland and other countries. Overall, it can be confirmed that the SRTM-3″ model performs significantly better over flat areas than the SRTM-1″ in terms of RMSE of the vertical accuracy.
9
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy aspektów projektowania i tworzenia responsywnych stron internetowych, niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu optymalizacji portalu internetowego z wykorzystaniem RWD (ang. Responsive Web Design). W artykule przedstawiono identyfikację czynników wpływających na wydajność projektów responsywnych oraz wyniki pomiaru wydajności testowego portalu przed i po optymalizacji.
EN
Based on the analysis of aspects of designing and creating responsive web pages, this article presents a web portal optimizing using RWD (Responsive Web Design). The paper presents the identification of factors affecting the responsive projects’ performance and performance measurement of the portal before and after optimization.
EN
This paper focuses on the computer cooling capacity using the thermosyphon loop with minichannels and minipump. The one-dimensional separate model of two-phase flow and heat transfer in a closed thermosyphon loop with minichannels and minipump has been used in calculations. The latest correlations for minichannels available in literature have been applied. This model is based on mass, momentum, and energy balances in the evaporator, rising tube, condenser and the falling tube. A numerical analysis of the mass flux and heat transfer coefficient in the steady state has been presented.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono opis biblioteki jQuery oraz jej możliwości. Ponadto praca opisuje tworzenie „krok po kroku” interaktywnej zawartości strony WWW z wykorzystaniem biblioteki jQuery. Głównym celem opracowania jest przedstawienie algorytmu tworzenia strony WWW z użyciem języka programowania JavaScript. Materiał i metody: W pracy wykorzystano własny projekt tworzenia strony internetowej. Zastosowano programowanie w języku JavaScript. Wyniki: W projektowaniu przestawiono pełny algorytm pisania własnej strony WWW z użyciem języka programowania JavaScript. Wnioski: Standardy takie jak HTML5 i CSS3 nie są jeszcze w pełni wspierane przez twórców topowych przeglądarek internetowych. Wymusza to niekiedy wprowadzanie do stron dodatkowych linijek kodu (zazwyczaj w plikach CSS) optymalizujących je kod kątem konkretnej przeglądarki. Wydłuża to czas projektowania strony i zmniejsza przejrzystość kodu.
EN
Introduction and aims: The paper presents a description of the jQuery library and its capabilities. In addition, the work describes some creation the method “step by step” interactive website by using jQuery library. The main aim of this paper is to present an algorithm creating website using JavaScript programming language. Material and methods: The study was based on own design creating a website. It has been used JavaScript programm. Results: In presented design has been shown the full algorithm of writing own website using the JavaScript programming language. Conclusions: Standards such as HTML5 and CSS3 are not yet fully supported by the creators of the top web browsers. This forces the parties sometimes placing additional lines of code (usually in the CSS files) to optimize them for specific browser code. This prolongs the site design and reduces the transparency of the code.
PL
Rozwój technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS) w ostatnich latach spowodował jej uznanie i wdrożenie w wielu gałęziach gospodarki, w tym w leśnictwie i ochronie przyrody. Wykorzystanie chmur punktów 3D TLS w procesie inwentaryzacji drzew i drzewostanów oraz określaniu wybranych cech biometrycznych drzewa (np. średnicy pnia, wysokości drzewa, podstawy korony, liczby kształtu pnia) oraz wielkości surowca drzewnego (objętość drzew) staje się już praktyką. Wartością dodaną technologii TLS poza dokładnością samego pomiaru jest automatyzacja procesu przetwarzania chmury punktów 3D pod katem ekstrakcji wybranych cech drzew i drzewostanów. Praca prezentuje autorskie oprogramowanie (GNOM) służące do automatycznego pomiaru wybranych parametrów drzew na podstawie chmury punktów pozyskanych skanerem laserowym FARO FOCUS 3D. Dzięki opracowanym algorytmom (GNOM) określono lokalizację pni drzew na kołowej powierzchni badawczej oraz dokonano pomiarów: pierśnicy pni (d1.3), kolejnych średnic pnia na różnych wysokościach pnia, wysokości wierzchołka drzewa, podstawy korony i objętości pnia (metoda pomiaru sekcyjnego) oraz korony drzewa. Prace badawcze realizowano na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w jednogatunkowym drzewostanie sosnowym (Pinus sylvestris L.) na powierzchni kołowej o promieniu 18.0 m w zasięgu której znajdowało się 16 sosen (14 z nich ścięto). Drzewostan w wieku 147 lat miał jednopiętrową budowę i był pozbawiony podszytu. Naziemne skanowanie laserowe przeprowadzono tuż przed pracami zrębowymi. Pierśnicę 16 sosen określono w pełni automatycznie algorytmem GNOM z błędem około +2,1% w stosunku do pomiaru referencyjnego wykonanego średnicomierzem. Średni, bezwzględny błąd pomiaru w chmurze punktów - półautomatycznymi metodami "PIXEL" (pomiędzy punktami) oraz PIPE (wpasowanie walca) w programie FARO Scene 5.x, wykazał błąd odpowiednio: 3.5% oraz 5.0%. Za referencyjną wysokość wierzchołka przyjęto pomiar taśmą mierniczą na ściętym drzewie. Średni błąd automatycznego określania wysokości drzew algorytmem GNOM na podstawie chmury punktów TLS wyniósł 6.3%, i był niewiele większy niż przy zastosowaniu manualnej metody pomiaru na przekrojach w programie TerraScan (Terrasolid; błąd ~5.6%). Pomiar wysokości podstawy korony wykazał błąd na poziomie +9,5%. Referencję w tym przypadku stanowił pomiar taśmą wykonany ściętych sosnach. Przetwarzanie chmur punktów TLS algorytmami GNOM w przypadku 16 analizowanych sosen trwało poniżej 10 min (37 sek. /drzewo). W pracy wykazano jednoznacznie przydatność technologii TLS w leśnictwie i jej wysoką dokładność przy pozyskiwaniu danych biometrycznych drzew oraz dalszą potrzebę zwiększania stopnia automatyzacji przetwarzania chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego.
EN
Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.
EN
Experimental research has been carried out in a supercritical circulating fluidized bed combustor in order to indicate the effect of the bed particle size on bed-to-wall heat transfer coefficient. The bed inventory used were 0.219, 0.246 and 0.411 mm Sauter mean particles diameter. The operating parameters of a circulating fluidized bed combustor covered a range from 3.13 to 5.11 m/s for superficial gas velocity, 23.7 to 26.2 kg/(m2s) for the circulation rate of solids, 0.33 for the secondary air fraction and 7500 to 8440 Pa pressure drop. Furthermore, the bed temperature, suspension density and the main parameters of cluster renewal approach were treated as experimental variables along the furnace height. The cluster renewal approach was used in order to predict the bed-to-wall heat transfer coefficient. A simple semi-empirical method was proposed to estimate the overall heat transfer coefficient inside the furnace as a function of particle size and suspension density. The computationally obtained results were compared with the experimental data of this work.
EN
This article describes a method for determining patterns of adapters structures for systems using ESB bus. In the proposed method, we wanted the design of the master adapter structure to be determined by the appropriate division dedicated adapters. Created adapters are strongly connected internally, because the process of canonization allow you to communicate only with the processes in the same domain (functional area). In addition, we assumed that the set standards should lead to the elimination of critical points and bottlenecks of the built system, and increase efficiency in communication and effectiveness of resource management. The method was tested in the Tibco ESB environment, while working on a solution for the telecommunications operator.
PL
W artykule opisano metodę określania wzorców struktur adapterów dla systemów wykorzystujących magistralę ESB. W zaproponowanej metodzie, poszukiwane podczas projektowania adapterów wzorcowe struktury, są wyznaczane w wyniku odpowiedniego podziału adapterów dedykowanych. Utworzone adaptery są silnie związane wewnętrznie, ponieważ po procesie kanonizacji umożliwiają komunikację tylko z procesami tej samej domeny (obszaru funkcjonalnego). Dodatkowo założono, że wyznaczone wzorce powinny prowadzić do eliminacji punktów krytycznych i wąskich gardeł budowanego systemu, oraz wzrostu wydajności komunikacji i efektywności zarządzania zasobami. Metodę przebadano w środowisku Tibco ESB, podczas prac nad rozwiązaniem dla operatora telekomunikacyjnego.
PL
Współczesna technologia komputerowa oferuje różnorodność systemów operacyjnych, środowisk programowania, bibliotek runtime itp. Nie zawsze jest możliwe (lub pożądane) instalowanie programu na komputerze klienckim. Stąd koncepcja uruchomienia takiej aplikacji w oknie przeglądarki WWW. Poza tworzeniem wersji demo (a w niektórych wypadkach nawet w pełni funkcjonalnej aplikacji) gotowej do użycia bez konieczności instalacji, zastosowaniem jest rozszerzenie gamy oprogramowania, które serwer może wykorzystywać na swoich stronach WWW do praktycznie każdego programu dającego się uruchomić na platformie serwera. Po stronie klienta WWW wystarczy przeglądarka obsługująca aplety Javy, po stronie serwera jedyny dodatkowy wymóg to zainstalowanie darmowego serwera VNC. Jest to rozwiązanie tanie, zarówno ze względu na koszty dodatkowego oprogramowania jak i niewielkie wymagania co do zasobów systemu komputerowego.
EN
Nowadays computer technology offers variety of operating systems, programming environments, runtime libraries, etc. Sometimes it is not possible (or desired) to install given program on a client computer. Thus the concept of running given application in the window of WWW browser. Apart from making demo versions (or even fully functional applications in some cases) which is ready to use without the need for installation, we also broaden the spectrum of programs that can be used by a server on its WWW pages to virtually all programs that can be run of this server platform. On a client side it is enough to have a browser which is Java applet ready. On a server side the only additional demand is installation of free VNC server. The costs of this solution are very low, in respect to both additional software costs and demands for system resources.
PL
Do podejmowania decyzji ważna jest wiedza rozumiana jako umiejętność użytecznego wykorzystania informacji. Dotyczy to także zagadnień z dziedziny rolnictwa w szczególności szeroko pojętej produkcji roślinnej. Obecnie wiele potrzebnych informacji można odnaleźć w Internecie, także globalna sieć wykorzystywana jest do publikacji rezultatów. Aby można było efektywnie wykorzystać informacje w systemie zarządzania wiedzą, muszą być one precyzyjnie opisane. Sieć semantyczna a w szczególności idea Linked Data stwarza taką możliwość. Realizując projekt "Narzędzia zarządzania wiedzą w produkcji roślinnej" podjęto próbę wykorzystania systemu zarządzania treścią Drupal 7 do stworzenia prototypowego portalu będącego częścią systemu wspierającego zarządzanie wiedzą w produkcji roślinnej. Omówiono funkcjonalność modułu RDF Drupala, oceniono praktyczną ich przydatność do realizacji zadania oraz możliwości rozszerzenia.
EN
Knowledge understood as the ability to apply the information in useful way, is significant to make proper decisions. This also applies to agricultural issues, in particular, wider plant production. Currently, a lot of information can be found on the Internet. The global network is used to publish the results. The information must be precisely described to be used effectively in the knowledge management system. The Semantic Web and in particular the idea of Linked Data offers such a possibility. During implementation of the project "Knowledge management tools in plant production" the content management system Drupal 7 has been used to create a prototype portal which is a part of the supporting knowledge management system in plant production. The functionality of Drupal RDF module is presented and its practical usefulness for the task is rated as well as the possibility of its extension is discussed.
EN
The fixed-point theorem is widely used in different engineering applications. The present paper focuses on its applications in optimisation. A Matlab toolbox, chich implements the branch-and-bound optimisation method based on the fixed-point theorem, is used for solving different real-life test problems, including estimation of model parameters for the Jiles-Atherton model.
18
EN
The phenomenon of optical activity was discovered by Louis Pasteur in 1848. Since this time, chirality of organic compounds observed in biological systems has became a central theme in scientific research. Synthesis and quantitation of enantiomerically pure compounds is important for a wide range of applications. Chirally pure compounds are required not only by pharmacology, but they are also of interest in cosmetic and food industry and many other applications. Similarity of enantiomers in their chemical and physical properties, except for optical rotation, makes their separation and detection very difficult. Until now, many methods have been used for the enantioselective discrimination of organic compounds, including nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), circular dichroism (CD), capillary electrophoresis (CE) and chromatography (GC, HPLC), where an interference of a solvent cannot be excluded. Recent studies have shown that mass spectrometry (MS) is an alternative approach to traditional method for chiral recognition and determination of enantiomeric composition. Although, mass spectrometry has been considered as insensitive to chirality because enantiomers have the same mass and show identical mass spectra, it is now accepted as important tool for differentiating of enantiomeric compounds through their interactions with chiral reference molecules (Fig. 1). The ability to transfer diastereomeric non-covalent complexes between chiral selectors and analyte enantiomers, which differ in stability, into the gas-phase and measure such differences trough mass spectrometric ion abundances, has appeared with development of soft ionization techniques such electrospray ionization (ESI), fast atom bombardment (FAB) and matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI). Mass spectrometry-based methods for chiral recognition and quantitative determination of enantiomeric purity are attractive due to their speed, high sensitivity, low sample consumption, tolerance to impurities and ability to probe the analyte in a solvent free environment. Currently, there are four well-defined approaches for determining a measure of enantiomer discrimination, using either single-stage or tandem mass spectrometry. They can be classified into the following categories: (1) measurement of the relative abundance of diastereomeric complexes between chiral reference compound and the enantiomers (usually one isotopically labeled [10]), (2) enantioselective ion/molecule reaction between diastereomeric complexes and chiral or achiral reactants [11], (3) kinetic method [12] and (4) collision-induced dissociation (CID) of diastereomeric adducts in a tandem mass spectrometry (MS/MS) experiment [61, 62]. Over the past decade, new approaches to chiral separation and analysis of enantiomers have been introduced, where molecules are separated based on their mobility (ion mobility spectrometry) [66].
19
EN
The discussion presented in the paper is focused on selected problems of synthesis of automatic flight control law, designed especially for longitudinal motion control of a landing aircraft, when pursuing a flare manoeuvre, just before a touch-down. Some general aspects of control process, that is executed in such a case, are considered in order to disclose its predictive character. Novel solutions, developed in the Instytut Lotnictwa for on-board sub-systems, designed to measure/ estimate a rate-of-climb/descent flight parameter in such a manoeuvre, are also described in order to present their effectiveness and ‘new quality’ entered in control process. The discussion is illustrated by some results obtained by simulation with the mathematical model of Cessna 402C aircraft used as an example These results are proving the efficiency of proposed solutions and their potential for future research.
PL
Dyskusja przedstawiona w artykule koncentruje się wokół wybranych zagadnień syntezy praw sterowania automatycznego ruchem podłużnym lądującego samolotu, podczas manewru wyrównania poprzedzającego moment przyziemienia. omówiono niektóre ogólne aspekty procesu sterowania w takim przypadku, aby ujawnić jego predykcyjny charakter. Dyskusja nowych rozwiązań, rozwijanych w Instytucie Lotnictwa dla urządzeń pokładowych przeznaczonych do pomiaru/estymacji prędkości opadania/wznoszenia podczas wykonywania takiego manewru, podkreśla ich efektywność i „nową jakość’ wprowadzaną przez nie do procesu sterowania. Rozważania ilustruje kilka wyników obliczeń symulacyjnych, wykonanych dla modelu matematycznego samolotu Cessna 402C, który został wykorzystany jako przykład. Wyniki te potwierdzają poprawne działanie proponowanych rozwiązań i ich duży potencjał dla przeszłych badań.
EN
This paper deals with problems of rough terrain perception and mapping for walking robots equipped with inexpensive optical range sensors providing 2D data only. Two different sensing modalities are considered: the structured light sensor, and the Hokuyo URG-04LX laser scanner. Measurement uncertainty in both sensors is taken into account, and different geometric configurations of these sensors on the walking robot are analysed, yielding the configurations that are best for the task of terrain perception. Then, application of the acquired range data in local terrain mapping is presented. The mapping algorithm as well as novel methods for removing map artifacts that result from qualitative errors in range measurements are detailed. Experimental results are provided.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.