Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Omówiono najczęściej występujące zaburzenia elektromagnetyczne, które mają wpływ na poprawność działania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Wyjaśniono pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i przedstawiono możliwe skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Dokonano przeglądu metod badania odporności urządzeń przeciwpożarowych, które odgrywają fundamentalną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym.
EN
A review, with 20 refs., of common electromagnetic disturbances that affect the correct operation of elec. devices used in chem. industry and the methods for testing the immunity of fire protection devices which play a fundamental role in ensuring safety in the chem. industry.
PL
Stosowanie w instalacjach odbiorczych wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych w znacznym stopniu ogranicza liczbę wypadków spowodowanych błędem użytkownika urządzeń elektrycznych. Wyłączniki RCD realizują ochronę przeciwporażeniową przy dotyku pośrednim, jednocześnie zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim. Obowiązek ich stosowania w instalacjach domowych został zawarty w normie [2].
PL
Gromadzenie informacji dotyczących aktualnego przebiegu produkcji w sposób przejrzysty i ogólnie dostępny a także nadzór nad stanem pracy urządzeń produkcyjnych, nad maszynami i urządzeniami elektroenergetycznymi czy instalacjami przemysłowymi nadawy urobku na jednym stanowisku np. dyspozytora energomaszynowego w zakładzie pracy był i jest trendem wielu zakładów przemysłowych, także górniczych. Nadzorowanie maszyn jak i dostosowywanie ich parametrów poprzez szeroko rozumianą wizualizację w zmieniającym się środowisku ich pracy, to główny cel służb energomaszynowych a także geologicznych czy tąpań. Szczególnym problemem jest eksploatacja w bardzo trudnych warunkach i w strefach szczególnego zagrożenia.
EN
Information gathering concerning current production process in a clear and widely available manner as well as supervision of the operating status of the production equipment; machines and electrical power devices or manufacturing installation of mine output feed on one job position, e.g. of mechanical and electrical equipment dispatcher in the work place was and still is the trend in many plants, mining as well. Supervision of the machines and adjusting its parameters through visualization in a broad sense in its changing working environment is the main goal of the electrical and mechanical service as well as geological or rockburst too. There is a special problem in exploitation in very difficult conditions and danger zones.
4
Content available Ochrona przeciwporażeniowa
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono problem ochrony przeciwporażeniowej. Głównym celem pracy jest przedstawienie zagrożeń jakie niesie kontakt człowieka z prądem elektrycznym jak również metody przeciwdziałania wszelkim porażeniom. Materiały i metody: Materiał stanowią źródła dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Zastosowano metodę analizy i syntezy. Wyniki: Z analizy wynika, że zasadniczy wpływ na dużą liczbę śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów w Polsce ma na ogół zły stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. Stwierdzono, że zagrożeniem dla odbiorcy energii elektrycznej są instalacje wykonane przewodami z aluminium, materiału o słabych właściwościach fizykochemicznych: niskiej temperaturze topnienia i dużej łamliwości. Wnioski: Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy od zastosowanych, w instalacjach elektrycznych, rozwiązań i środków technicznych. Samoczynne szybkie wyłączanie zasilania jest najczęściej stosowanym i najpewniejszym środkiem ochrony dodatkowej stosowanym w układach sieciowych TN, TT oraz IT. Obudowy izolacyjne urządzeń powinny mieć stopień ochrony co najmniej IP2X i być odporne na spodziewane obciążenia mechaniczne, elektryczne i termiczne.
EN
Introduction and aims: The work presents the problem of protection against electric shock. The main purpose of the work is to present the hazards of human contact with electric current as well as methods of counteracting any paralyzes. Material and methods: The material are sources related to fire and shock protection in electrical installations. The analysis and synthesis method was used. Results: The analysis shows that the basic condition for a large number of fatal electric shocks and fires in Poland is generally the poor technical condition of electrical installations in building facilities, including flats and residential buildings as well as in agricultural and horticultural farms. It was found that the threat to the electricity consumer are installations made of aluminum conductors, a material with poor physicochemical properties: low melting point and high brittleness. Conclusions: The effectiveness of the electric shock protection depends on the ones used in electrical installations, solutions and technical measures. Automatic fast power off is the most commonly used and the most reliable means of additional protection used in network systems TN, TT and IT. Equipment insulating enclosures should have at least IP2X degree of protection and be resistant to expected mechanical, electrical and thermal loads.
PL
Osoby wykonujące prace związane z montażem urządzeń i instalacji elektrycznych podlegają rygorystycznym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa.
EN
Aim: In the engineering practice, explosion protection is provided through the following steps: the elimination of the flammable material, the explosive atmosphere and the source of ignition. Another step is to limit the impact of the potential explosion. Electrical equipment might constitute the source of ignition for mixtures of flammable substances with air. The aim of the article is to present a new type of electrical equipment protection. According to the current technical standards, Ex p equipment is defined either as an enclosure with a constant static overpressure inside or purged enclosures with the use of clean air not containing flammable substances that could generate a hazardous atmosphere. This type of protection usually requires regular maintenance, complicated venting and/or frequent control of correct operation. Project and methods: Electrical equipment designed to work in hazardous areas is designed with various types of protection ensuring safety in the case of a hazardous atmosphere created near the device. In order to present the concept of the new protection type, current technical standards were analysed to gather technical prerequisites. The Solid Edge environment was used to create 3D models of control and indicating equipment (CIE). The diagram presenting the concept of the whole device was also created. The aim of the project was to present the concept of the new mixed-type pressurised equipment. Results: The design of the device proves that it is possible to create a new type of explosion protection of electrical equipment which has not been described in current technical standards. The concept assumes the use of stationary compressed nitrogen installations present in many factories. The installation will maintain a constant positive pressure inside the enclosure. It is also feasible to use portable inert gas tanks, which will require additional means of protection. The proposed design was checked against the set requirements. For the designed equipment, ready formulae were used to determine screw tightening torques in order to activate the device after exceeding specific parameters, such as the gas flow rate. Conclusions: The current technical standards give space for designing a new type of electrical equipment protection. The article describes the outcomes of the research and project work conducted to visualise the concept. These types of equipment protection can be certified for all working conditions, which increases their applicability potential.
PL
Cel: W praktyce inżynierskiej ochrona przed wybuchem polega na eliminacji materiału palnego, atmosfery wybuchowej oraz źródła zapłonu. Kolejnym krokiem jest ograniczenie możliwych skutków wybuchu. Potencjalnym źródłem zapłonu mieszaniny powietrza z materiałem palnym są urządzenia elektryczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej koncepcji budowy przeciwwybuchowej tego typu urządzeń. Obowiązujące normy opisują urządzenia Ex p jako utrzymujące stałe nadciśnienie wewnątrz obudowy lub jako wentylowane powietrzem niezanieczyszczonym gazami palnymi. Zapewnienie ochrony przeciwwybiuchowej urządzeń tego typu jest jednak problematyczne, ponieważ wymaga skomplikowanego układu instalacji wentylacyjnej, a także częstej kontroli pracy. Projekt i metody: Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem konstruowane są z wykorzystaniem różnego rodzaju założeń bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia atmosfery wybuchowej. W celu przedstawienia nowej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej dokonano analizy obowiązujących norm oraz określono zbiór założeń projektowych. Wykorzystano środowisko Solid Edge do stworzenia modeli 3D urządzeń kontrolnych i sterujących. Następnie opisano schemat blokowy najistotniejszych części urządzenia. Celem prac projektowych było zaprezentowanie nowej mieszanej koncepcji budowy przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych, którą nazwano roboczo Ex pN. Wyniki: Zaprojektowane rozwiązanie dowodzi, że możliwe jest stworzenie nowej budowy przeciwwybuchowej urządzeń, nieopisanej w normach. Wykorzystuje ona stacjonarne instalacje ze sprężonym azotem obecne w wielu zakładach produkcyjnych. Utrzymują one stałe nadciśnienie gazu inertnego wewnątrz obudowy urządzenia. Możliwe jest także wykorzystanie przenośnych zbiorników z gazem obojętnym, które wymaga jednak zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązania sprawdzono pod względem postawionych założeń projektowych. Dla zaprojektowanych urządzeń podano gotowe wzory do wyznaczenia momentów siły, jaką należy przyłożyć do śrub regulacyjnych, aby uruchomienie nastąpiło po przekroczeniu określonego parametru pracy urządzenia, np. prędkości przepływu gazu.
PL
Od czasu wynalezienia silnika elektrycznego powstało wiele różnorodnych konstrukcji oraz mniej lub bardziej znaczących odmian głównych rodzajów maszyn. Po okresie gwałtownej wynalazczości w zakresie silników, przekładni z nimi współpracujących, sprzęgieł i przekształtników oraz najrozmaitszych zabezpieczeń i układów pomiarowych rozpoczęła się rywalizacja producentów o wygodę eksploatacji, a obecnie przeżywamy etap poszukiwań obniżenia kosztów - w szczególności uściślone dodatkowo prawem europejskim obniżenie zużycia energii elektrycznej przez silniki elektryczne.
PL
Artykuł poświęcony jest kierunkom badań materiałów nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych (HTS) w kontekście zastosowań w urządzeniach elektrycznych. Omówiono podstawowe właściwości nadprzewodników warunkujące ich zastosowanie w takich urządzeniach, to jest zależność prądu krytycznego od temperatury i pola magnetycznego oraz zjawisko pułapkowania wirów w kontekście zastosowań w układach lewitacji magnetycznej i jako magnesy trwałe. Przedstawiono stan bieżący rozwoju maszyn i urządzeń elektrycznych z nadprzewodnikami.
EN
The paper is focused on current trends of research of superconducting HTS materials in the context of application in electrical devices. Basic properties of superconducting materials like dependence of critical current on temperature and magnetic field and phenomenon of flux trapping used in levitation systems and as a permanent magnets, determining possibility of its application in such devices have been discussed. Current status of development of machines and devices containing superconductors has been presented.
EN
The effectiveness of measures to improve the quality of electricity and the electromagnetic compatibility of electrical equipment is linked to limiting the disturbances introduced by receivers to the power grid and depends on the identification of such interference. The paper presents the results of examining several popular receivers based on power electronics.
PL
Skuteczność działań dotyczących poprawy jakości energii elektrycznej i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych jest związana z ograniczaniem zakłóceń wprowadzanych przez odbiorniki do sieci elektroenergetycznej oraz uzależniona od identyfikacji tych zakłóceń. W pracy przedstawiono wyniki badań w torze zasilania kilku popularnych odbiorników bazujących na energoelektronice.
PL
W pomieszczeniach i środowiskach o zwiększonym zagrożeniu wybuchem bardzo ważny jest właściwy dobór urządzeń i instalacji elektrycznych. Doboru tego należy dokonać zgodnie z klasyfikacją poszczególnych stref zagrożenia. Urządzenia i instalacje elektryczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz posiadać rozwiązania zapobiegające powstaniu zapłonu mieszanin wybuchowych. Niezbędne jest także wykonanie odbiorczych pomiarów pomontażowych oraz zachowanie ostrożności podczas eksploatacji tego typu instalacji i urządzeń.
PL
Uszkodzenia rotorów silników elektrycznych mogą wynikać z wielu przyczyn powstających na etapach montażu oraz eksploatacji napędów elektrycznych. Uszkodzenia mechaniczne, elektryczne lub złożone powstają jednak najczęściej w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Z punktu widzenia niezawodności układów napędowych stanowią one istotny element powodujący zwiększenie prawdopodobieństwa awarii.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji urządzeń elektronicznych stosowanych w transporcie. Funkcjonują one w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych. Ich poprawne działanie jest uzależnione nie tylko od niezawodności poszczególnych części składowych tworzących system, ale także od przyjętych do realizacji strategii eksploatacyjnych. Racjonalizacja określonych wartości (np. wskaźnika gotowości) możliwa jest m.in. poprzez opracowanie nowych metod optymalizacji przeglądów okresowych. Takie podejście zostało zaprezentowane w artykule.
EN
The article presents issues related to the problems of exploitation of electronic devices used for transport. They operate in different conditions. Their correct operation is dependent not only on the reliability of the individual components making up the system, but also on the adopted exploitation strategy. Rationalization of certain values (eg. readiness coefficient) is possible, among others, by developing new methods for optimizing maintenance. Such an approach is presented in the article.
PL
Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych, są jednym z ważniejszych problemów z jakimi borykają się systemy sieci inteligentnych (ang. smart metering). Określenie stanu wyłączenia lub włączenia danego odbiornika, wiąże się z wykonaniem pomiaru sygnałów dostępnych w domowej sieci nn, takich jak napięcie zasilania oraz prąd obciążenia. Na ich podstawie istnieje możliwość wykrycia faktu włączenia lub wyłączenia urządzenia, natomiast jego identyfikacja może być o wiele bardziej kłopotliwa. Artykuł opisuje wyniki testów i analiz związanych z zagadnieniami identyfikacji domowych urządzeń elektrycznych oraz ich stanów, wykonane w laboratorium IEN PW z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń.
EN
Issues related to the identification of on or off state of household electrical appliances are one of the major problems faced by the intelligent network systems (ang. Smart metering). Discovery of such status is based on the measurement of signals available in a building wiring. Those signals are voltage and load current. On this basis, it is possible to detect the on or off state of a device, while identification of device type can be much more difficult. The article describes the results of tests performed in the IEN PW laboratory using real world equipment and analyzes the issues of identification of household electrical appliances and their states.
PL
Technologie bezprzewodowe znajdują zastosowanie m.in. w sterowaniu i diagnostyce urządzeń elektrycznych. To prosty, wygodny, bezpieczny i szybki sposób wykonywania tego typu prac.
PL
Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach elektryczno-cieplnych. Metoda ta została również zaimplementowana w rozbudowanych programach komercyjnych, np. Motor-CAD do obliczeń cieplnych 3D maszyn elektrycznych, czy Portunus do analiz typu multiphysics.
PL
Przedstawiono stan obecny i podstawowe trendy dotyczące polskiego przemysłu elektrotechnicznego oraz wyniki za ostatnie lata wraz z aktualnymi problemami rozwojowymi.
EN
The paper presents present state and basic trends in Polish electrotechnical industry, last years results and current problems of development.
PL
W artykule omówiono problematykę prac pod napięciem (PPN) i stosowane w technice PPW metody napraw sieci. Ponadto omówiono nowości techniki PPH na forum międzynarodowym (ICOLIM, ESMO, CIGRE) w latach 2013-2014 ilustrując tę problematykę szeregiem zdjęć.
EN
In the article discusses the problems of domain of work on live voltage (PPM) and used in technique PPM methods of reparation the electric power network. Than the article discusses the novelties in technique PPM on the international forum (ICOLIM, ESMO, CIGRE) in years 2013-2014 illustrating that problems with range of photos.
PL
General Electric to globalna firma działająca na rynku przemysłowym oraz finansowym podejmująca w świecie najtrudniejsze wyzwania. GE od ponad 130 lat kształtuje świat poprzez ciągłe innowacje. Obecnie GE zatrudnia ponad 300 tys. pracowników na świecie. GE Industrial Solutions (w skład którego wchodzi GE Power Controls) jest międzynarodowym liderem w produkcji i sprzedaży urządzeń i aparatów elektrycznych, mających zastosowanie w dystrybucji, ochronie, monitorowaniu, przetwarzaniu energii niskiego i średniego napięcia. GE Industrial Solutions w Polsce to organizacja, na którą składają się 3 zakłady produkcyjne w Bielsku-Białej, Łodzi i Kłodzku.
PL
Strefa zagrożenia wybuchem to obszar charakteryzujący się obecnością gazów, oparów, mgieł czy pyłów, które mieszając się z powietrzem powodują, że atmosfera staje się (potencjalnie) wybuchowa. Wszędzie tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo pojawienia się wybuchu, muszą być zastosowane bezpieczne urządzenia - odpowiednie dla danej strefy zagrożenia.
PL
W artykule przedstawiono wpływ temperatury pożaru na rezystancję przewodów elektrycznych, zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru. Wykazano nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych do zabezpieczania obwodów zasilających urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Omówiono możliwe do wykorzystania w tych obwodach sposoby ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.