Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zrywaki wibracyjne stosowane są do urabiania mechanicznego skał zwięzłych, średnio zwięzłych i luźnych. Stanowią alternatywę dla wydobycia surowców skalnych metodą z użyciem materiałów wybuchowych, a także skutecznie ją uzupełniają przy rozdrabnianiu brył ponadgabarytowych. Elementami roboczymi zrywaków są zęby, które ulegają szybkiemu zużyciu. Autorzy proponują sposób regeneracji zębów przy zastosowaniu technik spawalniczych w oparciu o wykonane symulacje procesów napawania łukowego z wykorzystaniem programu Simufact Welding. Przeprowadzone procesy regeneracji pozwoliły nie tylko na przywrócenie parametrów początkowych zębów, ale także na zwiększenie ich trwałości względem elementów fabrycznie nowych.
EN
Vibrating ripper are components used mechanical mining of compact, medium and loose rocks. Rock mining technology using rippers are an alternative to explosive methods, moreover is a complement for explosive method to crushing oversized lumps. Working elements of ripper are teeth, which are liable to quick wear. The authors propose a tooth regeneration method using welding techniques aided by numerical simulations of arc welding processes performed in Simufact Welding software environment. Regeneration processes can be used not only for achieve primary properties of brand-new element but also to increase material durability over new elements.
PL
Zgodnie z definicją manipulatorem antropomorficznym nazywany jest układ podobny do kończyny człowieka pod względem kształtu w znaczeniu anatomicznym oraz funkcjonalnym [20, 21]. Konstrukcje te znacząco różnią się od innych typów manipulatorów, na przykład przemysłowych [4, 19]. Różnice te wynikają z liczby stopni swobody oraz charakteru i rodzaju wykonywanych prac. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konstrukcję manipulatora antropomorficznego oraz przemysłowego.
EN
The paper presents the anthropomorphic manipulator as a functionally and kinematically similar structure to the human arm. The Identification tests of elastic - damping parameters of the susceptible elements of the hydrostatic drive system were carried out. An anthropomorphic manipulator model was developed and simulation studies of the dynamics of its operation were developed.
EN
The work concerns the diagnostic assessment of the technical condition of the car suspension. The paper discusses practical problems that usually appear during testing of car shock absorbers mounted in a vehicle. The results of experimental tests for passenger car, carried out according to the EUSAMA standard test, were compared with the results obtained using newer methods (phase angle method and half power bandwidth method - HPBM). The article also deals with the issue of incompatibility of typical excitation at diagnostic devices for testing suspension with the one that often occurs in road conditions (by simulation method). The main purpose of the work was to assess the usefulness and reliability of various diagnostic methods intended for the testing of vehicle shock absorbers without disassembly them from the vehicle. The analyses carried out indicated the advantages and disadvantages of these methods in practice. It is also shown that the conditions of diagnostic tests correspond poorly to the operating conditions of the shock absorbers under normal vehicle operating conditions. An important factor in this case is the sliding friction in the suspension.
PL
Integracja dwóch metod: metody elementów skończonych MES oraz metody elementów dyskretnych DEM umożliwiła przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych, dzięki którym wyznaczono siły oddziaływania pomiędzy taśmą przenośnikową i krążnikami zestawu górnego. Dodatkowo wyznaczono długości stref kontaktu taśmy z krążnikami. Są to parametry niezbędne w obliczeniach przenośników taśmowych. Uzyskano dużą zbieżność sił normalnych na krążnikach w porównaniu ze zweryfikowaną pomiarami metodą analityczną. W zakresie stref kontaktu taśmy z krążnikami rozbieżności wyników symulacyjnych w stosunku do obliczeń są duże i wskazują na celowość prowadzenia analiz uwzględniających parametry taśmy i parametry konstrukcyjne przenośnika.
EN
Integration of two methods: Finite Element Method (FEM) and Discrete Element Method (DEM) enabled to proceed with simulation calculations to identify impact forces between a conveyor belt and carry (top) idlers. Additionally the simulations provided with the length of contact zones between belt and rollers. These parameters are compulsory for calculations of belt conveyors. A high level of convergence of measured and calculated normal forces at idlers was achieved. However, there are substantial differences between simulation and former, analytical results which indicates the purposefulness of further analysis that would take into account both conveyor belt and belt conveyor design parameters.
PL
Przesyp jest miejscem przenośnika taśmowego, w którym pojawia się ryzyko wystąpienia awarii, występują straty energii oraz w którym może dochodzić do uszkodzenia taśmy odbierającej urobek. Poza bezawaryjnym funkcjonowaniem, przesyp powinien dla zminimalizowania oporów ruchu taśmy zapewnić także centralne podawanie urobku, zapobiegać rozsypywaniu się transportowanego materiału, nie dopuszczać do powstawania zatorów, ograniczać proces defragmentacji urobku, a także minimalizować emisję hałasu oraz pyłów do otoczenia. Zapewnienie stawianych wymagań wiąże się z koniecznością stosowania m.in, zaawansowanych badań symulacyjnych. W artykule przedstawiono kluczowe czynniki, wpływające na parametry pracy wybranego przesypu wzdłużnego, oraz podjęto się próby identyfikacji zjawisk determinujących zachowanie się cząstek w czasie ich transportu. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych określono wpływ parametrów wybranego przesypu wzdłużnego na zmiany obserwowanych wielkości.
EN
Conveyor transfer is a place where is a higher risk of accident, energy losses occurs and conveyor belt can be damaged. For many years conveyor transfer design was based only on the designer experience, on analytical methods or was totally neglected. Nowadays simulations methods are letting us to design energy-efficient transfers models without expensive experimental researches. The research paper shows the main factors that affect the transfer work and also phenomena binding with ore flow. Those issues are the base for further optimization works.
EN
The problem of propagation of vibration waves caused by the movement of rail vehicles in the ground is extremely important from the point of view of environmental protection against negative effects of dynamic impacts caused by rail transport. Therefore, there is a need to develop new methods for analyzing dynamic phenomena related to rail vehicle traffic. One of the methods that can be used to evaluate dynamic interactions is modeling using finite elements. The article presents a dynamic analysis of the track structure model and the impact of the application of its vibroisolation system on the level of ground vibration amplitude associated with the propagation of vibration waves from the track. The application of the finite element method allows for the analysis of the behavior of engineering structures in variable operating conditions dependent primarily on the speed of movement of vehicles on the track. Such analysis includes the use of a number of physical values that can be used to assess the impact of vibration on any engineering object. These values include, above all, acceleration at any measuring point on the measurement cross-section from the track to the engineering construction, e.g. a residential or industrial building as well as displacement or stress, which are dependent on the speed of the rail vehicle. Comparison of these values with generally available criteria and standards allows at the stage of designing the engineering structure for appropriate modifications to the substructure construction to limit the amplitude of the vibrations transmitted to the environment. These modifications consist mainly of the use of an appropriate vibroisolation system in the form of, for example, slabs or mats laid in the rail layer or pads underneath. Correct execution of the simulation requires careful preparation of the numerical model as well as a series of input data. The input data relate mainly to accurate material data concerning both engineering structures (bridges, viaducts, tunnels), rolling stock and soil parameters. Such data allow to prepare a spectrum of forces loading the modelled section of the track. This approach to the design process is particularly important due to the inability to modify the track after built it.
PL
Problem rozchodzenia się fal drganiowych powodowanych ruchem pojazdów szynowych w gruncie jest niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływaniami dynamicznych powodowanych przez transport szynowy. W związku z tym istnieje konieczność opracowania nowych metod analizy zjawisk dynamicznych związanych z ruchem pojazdów szynowych. Jedną z metod, którą można wykorzystać do oceny oddziaływań dynamicznych jest modelowanie z wykorzystaniem elementów skończonych. W artykule przedstawiono analizę dynamiczną modelu konstrukcji torowiska oraz wpływu zastosowania jego systemu wibroizolacji na poziom amplitudy drgań gruntu związanej z propagacją fal drganiowych od torowiska. Zastosowanie metody elementów skończonych pozwala na analizę zachowania się konstrukcji inżynierskich w zmiennych warunkach eksploatacyjnych zależnych przede wszystkim od prędkości ruchu pojazdów po torowisku. Analiza taka obejmuje użycie szeregu wartości fizycznych, które mogą służyć do oceny wpływu drgań na dowolny obiekt inżynierski. Do takich wielkości możemy zaliczyć przede wszystkim przyspieszenia w dowolnym punkcie pomiarowym na przekroju pomiarowym od torowiska do konstrukcji inżynierskiej np. budynku mieszkalnego czy przemysłowego jak również przemieszczenia lub naprężenia, które są zależne od prędkości pojazdu szynowego. Porównanie tych wartości z ogólnie dostępnymi kryteriami oraz standardami pozwala na etapie projektowania konstrukcji inżynierskiej na odpowiednie modyfikacje konstrukcji podtorzy celem ograniczenia wartości amplitudy drgań przekazywanych do środowiska. Modyfikacje te polegają głównie na zastosowaniu odpowiedniego układu wibroizolacji w postaci np. płyt lub mat układanych w warstwie torowiska lub podkładek podszynowych. Poprawne wykonanie symulacji wymaga dokładnego przygotowania modelu numerycznego jak i szeregu danych wejściowych. Dane wejściowe dotyczą przede wszystkim dokładnych danych materiałowych dotyczących zarówno konstrukcji inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele), parametrów taboru jak i gruntu. Takie dane pozwalają przygotować widmo sił obciążających modelowany odcinek torowiska. Takie podejście do procesu projektowania jest szczególnie istotne ze względu na brak możliwości modyfikacji wybudowanego torowiska po zakończeniu prac budowlanych.
EN
One of the main factors affecting the safe port maneuvers by ships is wind, which directly affects the ship's movement. The article presents a comparison of calculated wind loads to the power generated by thrusters and the main propulsion of the ship with the results of simulation tests in order to determine the safe wind force limits allowing safe port maneuvers with a particular ship model.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania inżynierskiego w procesie edukacyjnym studentów szkół wyższych o profilu mechaniczno-górniczym. Na przykładzie wybranych rozwiązań nietypowych maszyn i urządzeń opracowanych dla potrzeb górnictwa pokazano zastosowanie tych programów, głównie Autodesk Inventor i AutoCAD, w procesie ich projektowania i przeprowadzania badań symulacyjnych związanych z ich kinematyką, efektywnością oraz możliwością wystąpienia kolizji poszczególnych elementów konstrukcji podczas pracy. Zostały przedstawione wyniki prac studentów AGH Kraków realizowanych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.
EN
The article presents the possibility of using advanced computer programs to assist the engineering design in the didactic process of students of technical universities of mechanical and mining profile. For example of few selected solutions of unusual machineries and equipments, developed for the mining industry, the application of these programs, mainly Autodesk Inventor and AutoCAD was shown. The process of design and simulation tests related to their kinematics, efficiency and the possibility of collisions of individual elements of the structure during operation was described. The results of works developed by the students of the AGH University of Krakow, performed in the Department of Mining, Processing and Transport Machines, were presented.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych rozwiązań innowacyjnych i nietypowych maszyn dla górnictwa opracowanych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków, możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania i modelowania tych maszyn oraz przeprowadzania badań symulacyjnych. Opisano wykorzystanie takich programów jak Autodesk Inventor, MES oraz DEM, które zastosowano w procesie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn, technologii ich pracy oraz badań symulacyjnych związanych z kinematyką i efektywnością ich pracy. Przedstawiono efekty osiągnięte podczas opracowywania rozwiązań maszyn i urządzeń do drążenia wyrobisk korytarzowych, kompleksów maszynowych do węglowych ścian niskich oraz kombajnowych kompleksów szybowych.
EN
The article presents, on the example of selected innovative and unusual machine solutions for mining industry, developed in Department of Mining, Dressing and Transport Machines, AGH University of Science and Technology Kraków, the possibilities of using advanced computer programs to support the design and modeling of these machines and the simulation tests of mining machines. The use of such programs as Autodesk Inventor, MES and DEM has been described, which were applied in the process of designing construction solutions for selected machines, their technology of work and simulation tests related to kinematics and their efficiency. The results achieved during the development of machine and device solutions for gallery excavation work, hard coal longwall complexes for thin seams and shaft shearer complex were presented.
PL
W artykule przedstawiono model zawieszenia wagonu towarowego z wykładziną cierną z tworzywa sztucznego, przenoszącą obciążenia pionowe i poprzeczne występujące pomiędzy nadwoziem i wózkiem w gnieździe czopa skrętu. Model kontaktu wykładziny ciernej z gniazdem i czopem skrętu opracowano za pomocą metody elementów skończonych (MES) z uwzględnieniem geometrycznego kształtu kontaktu konforemnego niegładkich i odkształcalnych powierzchni kulistych. Model ten połączono z modelem wieloczłonowym pojazdu szynowego. Walidację modelu przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów, wykonanych urządzeniem do wyznaczania momentu oporowego wózka pojazdu szynowego.
EN
The article presents a suspension model of a freight vehicle, in which a plastic friction lining has been considered as an element that transfers vertical and lateral loads between the body and the bogie in the bogie center bowl. The contact model of the friction lining with the center bowl and the pivot was prepared using the finite element method, the conformal contact geometry of the non-smooth and deformable spherical surfaces was taken into account. The contact model of the liner and the center bowl was connected to the multibody model of the rail vehicle. The validation of the model was based on the results of measurements made on the device used to determine the resistive torque of the rail vehicle bogie.
EN
In the paper a proposition of extending the service life of the four-axle locomotive wheelsets has been analyzed. A simple mechanical system, that elastically connects the bogie frames in horizontal plane beyond a locomotive body, has been examined. The specialized Vi-Rail program, designed to test the dynamics of rail vehicles, has been used for numerical calculations. Some numerical results according to wheels wear and guide forces of the four-axes locomotive without and with mechanical system connecting the bogie frames have been analyzed. The lateral and torsional stiffnesses of the connecting element has been taken into account. The results of simulation tests concern the wear numbers of wheels and magnitudes of guiding forces for locomotive model moving at a permissible speed on a curved track with radius of 300 and 1000 meters. The drive torque characteristics have been selected in such a way that the vehicle, overcoming the resistance to motion, runs at a constant speed appropriate for a given track curvature. It has been demonstrated, that the MBS programme can be an effective tool for assessing rail traction vehicle possibilities in the category of expected wheel-rail wear and damage during operations on curved tracks.
EN
Automatic control is one of the main characteristic features of the present-day “electrified” motor vehicle. The avoidance of a suddenly appearing obstacle, including a rapid lane-change manoeuvre, is counted among the driving manoeuvres that are most dangerous and difficult to be automatized. Note that this seems to be a fundamental problem for autonomous cars. The authors have shown general vehicle automatization concepts derived from the control systems theory. Against this background, they have presented results of their own analytical studies and simulation research related to the system of automatic controlling of a rapid lane-change manoeuvre. A controller algorithm developed within this work, where a simplified reference model of the lateral dynamics of a motor vehicle was used (transmittance-type model based on well known “bicycle model” but transformed and linearized), was successfully examined in exhaustive simulation tests. The virtual object used for the simulation tests was an extensive simulation model (3D, nonlinear, MBS type) of a two-axle motor truck of medium load capacity, driven with quite a high speed. This detail model had been experimentally verified. In the article, only a fragment of a large research project has been described.
PL
W artykule dokonano porównania manipulatorów antropomorficznych i przemysłowych. Wskazano podstawowe różnice pomiędzy tymi konstrukcjami wynikające zarówno ze sposobu sterownia jak również struktury kinematycznej. Przedstawiono sposób opracowania struktury kinematycznej manipulatora antropomorficznego jako konstrukcji podobnej do ludzkiej kończyny górnej. Opracowano model manipulator antropomorficznego w oparciu o przyjęte złożenia dotyczące znacznego zwiększenia ludzkich możliwość roboczych w kontekście prac przeładunkowo-transportowych. Przeprowadzono badania symulacyjne na opracowanym modelu manipulatora w aspekcie określenia wybranych parametrów hydrostatycznego układu napędowego.
EN
The article compares anthropomorphic and industrial manipulators. The basic differences between these constructions are indicated, resulting both from the control method as well as the kinematic structure. Presented the method of developing the kinematic structure of the anthropomorphic manipulator as a construction similar to the human upper limb. An anthropomorphic manipulator model was developed based on accepted assemblies concerning a significant increase in human working capacity in the context of reloading and transport work. Simulation studies were carried out on the manipulator model developed in the aspect of determining selected hydrostatic drive system parameters.
14
Content available A Simplified Connection of HEV AC/AC Powertrain
EN
The paper deals with a simplified configuration of series HEV hybrid vehicles. Simplification consists of the downsizing of auxiliary 4QC converter needed for hybrid operational modes. Besides, operation in autonomous traction accu-battery modes uses direct 0x5 configuration of traction 3x5 McX matrix converter. Such a configuration can be derived from that main traction converter. Major advantages of simplified connection are beside smaller 4QC converter size – possible little bit better efficiency of the HEV powertrain. Chosen operational modes of modelling and simulation of traction powertrain configuration are focused on start-up and traction drive of HEV powered by ICE, start-up of ICE powered by AB accu-battery using SG as a starter, and traction drive powered by AB accu-battery and braking of traction motor moving energy into accu-battery AB. The results of all simulation experiments are given in the paper.
PL
Artykuł dotyczy uproszczonej konfiguracji pojazdów hybrydowych HEV. Uproszczenie polega na zmniejszeniu konwertera 4QC wymaganego w trybach hybrydowych. Poza tym tryb pracy w trybie autonomicznej trakcji w trybie akumulatorowym wykorzystuje bezpośrednią konfigurację 0x5 trakcyjnego konwertera macierzy 3x5 McX. Taka konfiguracja może być uzyskana z tego głównego konwertera trakcyjnego. Głównymi zaletami uproszczonego połączenia jest mniejsza wielkość konwertera 4QC - możliwa nieco lepsza wydajność układu napędowego HEV. Dostępne są tryby pracy, modelowanie i układ napędowy układu napędowego skoncentrowany na rozruchu i napędzie trakcyjnym HEV napędzanego przez ICE, rozruch ICE zasilany akumulatorem AB z wykorzystaniem SG jako rozrusznika i napęd trakcyjny zasilany przez AB accu - bateria i hamowanie silnika trakcyjnego, które przenosi energię do akumulatora AB. Wyniki wszystkich eksperymentów symulacyjnych podano w pracy.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rzeczywistego obciążenia wybranej kolejowej podstacji trakcyjnej prądu stałego 3 000 V (DC), zasilającej linię kolejową o łagodnym profilu, który dominuje w znacznej części Polski. Dzięki tym badaniom uzyskano wyniki pozwalające na ocenę poprawności doboru zespołów prostownikowych dla rzeczywistego obciążenia analizowanej podstacji trakcyjnej.
EN
In an article based on the parameters of the actual route and train traffic simulated waveform of load current of rectifier units of traction substation which power the railway. In the first part of the article on the basis of the obtained current waveform occurring rated overload for time periods resulting from the rating of the typical rectifier units. In the second part of the article, also based on waveform of load current range tested the range of usage of load rectifier units. The obtained results allow to get an idea in the scale reserves of power equipment constituting basic equipment as taken into consideration the traction substation.
16
Content available remote Modelling and Simulation Tests of Crankshaft Deformations
EN
The article describes the currently used method of crankweb deformation measurements, and indicates a number of simplifications and inconsistencies in the interpretation of their results. The reservations concerning such measurements led to simulated tests of crankshaft deformations, which were made using the strength calculation programs Nastran FX 2010 and Inventor Professional 2017. The results of research, with examples presented in the article, fully confirmed the reservations and the purpose of the performed tests.
EN
The study deals with the problems connected with evaluation and analysis of transport systems operational quality. The research object is a real, sociotechnical system (of the type H-M-E) whose functional quality is affected by: operators, equipment and technical state of he operated vehicles and the environmental impact. A scheme of an assessment model was built on the basis of a developed concept of a system operational quality and a random process was defined to be used for the analysis. The assessment process involves investigating the variability degree of properties included in the resultant model in a given time and determining whether and to what degree the obtained values meet the requirements of the system appropriate operational quality. On the basis of the above assumptions and in result of experimental tests, four qualitative states of a transport system functioning, which represent intervals of values of the obtained grades in given time moments, were distinguished. The study presents a model of system operation qualitative state changes developed with the use of Markov chain inserted into a certain semi-Markov process. A graph and a matrix for probability of transition between the states were created and boundary distributions of the process were determined on the basis of experimentally obtained data. A system of equations was determined for the distinguished Markov chain, on the basis of which a mathematical model for assessment and control of operational quality of selected types of transport systems will be built.
18
Content available remote Simulation Tests of the Welding Machine Secondary Circuit
EN
The article discusses the analysis of circuit parameters and power losses in the secondary circuit of the welding machine. The analysis was based on FEM calculations performed using the ANSYS Mechanical APDL software programme. The tests resulted in the determination of the inductance of the secondary circuit of welding machine horns as the function of the overall dimensions of the above-named circuit. The foregoing made it possible to identify the current response of the circuit to applied DC rated voltage. The determination of power losses included the identification of the distribution of potentials (voltage drops) along welding machine horns, and, subsequently, the determination of the correlation of input power, output power and system efficiency. The tests involved the identification of primary sources of power losses, i.e. mechanical connections, mainly between electrodes and horns as well as in the elastic joint.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie parametrów obwodowych oraz strat mocy obwodu wtórnego zgrzewarki rezystancyjnej. Analizę oparto na wynikach obliczeń numerycznych MES przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania ANS YS Mechanical APDL. W ramach badań wyznaczono indukcyjność obwodu wtórnego ramion zgrzewarki jako funkcję gabarytów tego obwodu. Na tej podstawie ustalono odpowiedź prądową obwodu na przyłożone napięcie znamionowe DC. W zakresie strat mocy wyznaczono rozkład potencjałów (spadków napięcia) wzdłuż ramion zgrzewarki, a na tej podstawie zależności mocy wejściowej, wyjściowej i sprawności układu. Określono główne źródła strat mocy, którymi są połączenia mechaniczne, w szczególności miedzy elektrodami i ramionami, ale także w połączeniu sprężystym.
PL
W artykule autorzy przedstawią koncepcję wykorzystania sieci neuronowej w analizie danych uzyskanych z procesów symulacyjnych przedstawiających zjawiska fizyczne występujące w chwili przejazdu pojazdu szynowego przez tor. Głównymi parametrami na których skupiono całą uwagę są występujące siły normalne, wzdłużne i poprzeczne w obszarze kontaktowym powstającym w skutek kontaktu koła z szyną. Omówiono model matematyczny opisujący szereg zjawisk fizycznych zachodzący pomiędzy poszczególnymi podzespołami wchodzącymi w skład pojazdu szynowego. W dalszym ciągu artykułu po przedawnieniu własnej koncepcji sieci neuronowej i wyjaśnieniu jej funkcjonowania omówiono algorytm, który odpowiedzialny jest za eliminowanie wartości sił odbiegających znacząco od ustalonych wartości. Wyniki z badań symulacyjnych zaprezentowano w dwóch grupach, pierwsza odnosi się do wykresów uzyskanych w trakcie przeprowadzenia badań z wykorzystaniem oprogramowania Uniwersal Mechanism, w drugiej części przedawniono wyniki z danych otrzymanych w pierwszym etapie testów przez sieć neuronową, Na zakończenie artykułu umieszczono wnioski wynikające z zaprezentowanych w artykule badań.
EN
In the article, the authors present the concept of using neural network in analysis of data obtained from simulation processes presenting physical phenomena occurring at the moment of passing a rail vehicle through the track. The main parameters in which attention is drawn are the normal, longitudinal, transverse and vertical forces in the contact area resulting from the contact of the wheel with the rail. After a brief introduction, a mathematical model describing a number of physical phenomena occurring between the various components of the rail vehicle is discussed. In the article, after aging of the neural network's own concept and explanation of its functioning, an algorithm has been described, which is responsible for elimination of values of forces deviating significantly from optimal values. Results from simulation studies are presented in two groups. The first one refers to the graphs obtained during the study using the Uniwersal Mechanism software. In the second part the results of the data obtained in the first stage of the test were passed through the neural network. research article.
PL
Prawidłowo funkcjonujące i rozwijające się miasto wymaga sprawnego transportu. W ruchu miejskim dominujący jest transport pasażerski, na który składa się transport publiczny i indywidualny. Transport publiczny powinien być jednak konkurencyjny w stosunku do indywidualnych środków transportu. Jednym z elementów zapewniających sprawne funkcjonowanie transportu publicznego jest jego infrastruktura. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wybranego fragmentu infrastruktury transportu zbiorowego. Istnieje wiele programów służących do symulacji procesów transportowych. Ze względu na istotne podobieństwo zachodzących procesów w pętli autobusowej i transporcie wewnętrznym postanowiono wykorzystać do rozwiązania problemu program Enterprise Dynamics. W tym celu opracowano przy wykorzystaniu programu Enterprise Dynamics model analizowanego obiektu i na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych przeprowadzono szereg analiz dotyczących jego funkcjonowania.
EN
A properly functioning and developing city requires efficient transportation. Urban transport is dominated by passenger transport, which consists of public and private transport. However, public transport should be competitive with individual means of transport. One of the elements ensuring smooth functioning of public transport is its infrastructure. The article analyzes the functioning of the chosen part of the public transport infrastructure. For this purpose, Enterprise Dynamics software was used to develop the model of the analyzed object. A number of analyzes have been carried out on the basis of the simulations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.