Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concept of the 4th Industrial Revolution and the concept of Industry 4.0 are beginning to emerge in many areas of human life and are no longer the domain of the manufacturing industry. Medicine is a special area in which the development of new technologies should bring new opportunities for the diagnosis and treatment of people, as well as the management of medical resources. The paper presents a system for the integration of heterogeneous data sources in the domain of the Obstructive Sleep Apnea (OSA). The concept of the system is described along with its main functionalities, IT architecture and details of the implementation. The data sources and the methods of data acquisition from medical devices integrated with the system are also characterized. The main goal of the system is to facilitate patient’s diagnosis and treatment process by integrating the results of the performed medical examinations and analyses. The data source contains clinical interviews, physical examinations, lab tests, and data collected from the devices used to diagnose and monitor patient’s parameters during sleep (PSG, CPAP).
PL
Idea czwartej rewolucji przemysłowej oraz koncepcja Industry 4,0 zaczynają pojawiać się w wielu obszarach życia ludzkiego i nie są już domeną tylko przemysłu wytwórczego. Medycyna jest szczególnym obszarem, w którym rozwój nowych technologii powinien przynieść nowe możliwości diagnozowania, leczenia ludzi a także zarządzania zasobami medycznymi. W pracy przedstawiono system integracji heterogenicznych źródeł danych w dziedzinie Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS). W artykule opisano koncepcję systemu, jego główne funkcjonalności, architekturę i technologię IT oraz kilka szczegółów dotyczących jego implementacji. Scharakteryzowano także źródła danych i metody pozyskiwania danych ze zintegrowanych z systemem urządzeń medycznych: PolySomnoGraph (PSG) and CPAP air pumps. Głównym celem tego systemu jest ułatwienie diagnozowania i leczenia pacjenta poprzez integrację wyników przeprowadzonych badań i analiz medycznych. Źródła danych systemu pochodzą z: wywiadów klinicznych, badań fizykalnych, testów laboratoryjne oraz dane zebrane z urządzeń służących do monitorowania parametrów snu pacjenta (PSG, CPAP).
PL
Tematem wystąpienia jest omówienie szans na dotację z funduszy strukturalnych dla dużych przedsiębiorstw pragnących realizować swoje projekty na terenie naszego kraju. Pomimo znacznych ograniczeń w dostępie do pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw, mogą one nadal liczyć na atrakcyjne dotacje m.in. na innowacyjne inwestycje, badania i rozwój, szkolenia pracowników, inwestycje związane z ochroną środowiska.
EN
The main subject of the paper is presentation a chance to gain a grant from structure funds for large enterprises whose projects are located in Poland. In spite of many restrictions to access a public aid for large companies, they can still find attractive subsidies for innovative investments, research and development, training employee, investment related to environment protection.
PL
Kluczem do podjęcia decyzji przedsiębiorstwa o startowaniu w konkursie o dotację jest ocena szans projektu na uzyskanie dotacji w odniesieniu do nakładów, jakie trzeba ponieść na przygotowanie projektu oraz w odniesieniu do rezultatów, jakie może przynieść dla przedsiębiorstwa pozyskanie dotacji. Podstawą zwiększenia szans projektu w pozyskaniu dotacji jest dokładna analiza wszystkich czynników mających wpływ na sukces projektu: zależnych od przedsiębiorstwa, konsultanta, instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę projektów itd. i podjęcia odpowiednich działań z nimi związanych.
EN
An evaluation of the project's chance to gain the UE grants with respect to the costs to be invested in the preparation of such project and the outcome achieved by the company through those grants are the main points responsible for the application for the UE grants. The detailed analysis of all of the elements affecting the project's success (dependent upon the company, consultant, institution accepting and evaluating such projects, etc.) and taking adequate actions are the basis for the increase of the project's chance in gaining those grants.
PL
Kluczem do podjęcia decyzji przedsiębiorstwa o startowaniu w konkursie o dotację jest ocena szans projektu na uzyskanie dotacji w odniesieniu do nakładów, jakie trzeba ponieść na przygotowanie projektu oraz w odniesieniu do rezultatów, jakie może przynieść przedsiębiorstwu pozyskanie dotacji. Podstawą zwiększenia szans projektu w pozyskaniu dotacji jest dokładna analiza wszystkich czynników mających wpływ na sukces projektu: zależnych od przedsiębiorstwa, konsultanta, instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę projektów itd. oraz podjęcie odpowiednich działań z nimi związanych.
EN
An evaluation of the project's chance to gain the UE grants with respect to the costs to be invested in the preparation of such design and the outcome achieved by the company through those grants are the main points responsible for the application for the UE grants. The detailed analysis of all of the elements affecting the project's success (dependent upon the company, consultant, institution accepting and evaluating such projects, etc.) and taking adequate actions are the basis for the increase of the project's chance in gaining those grants.
PL
Internetowy system wspomagający opiekę nad chorymi na astmę oskrzelową o ciężkim przebiegu został opracowany w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Komitet Badań Naukowych w latach 2001-2003. Podstawowym celem projektu było usprawnienie opieki nad tą grupą chorych na astmę, u których przebieg choroby jest szczególnie ciężki i trudny do leczenia. Wybór grupy chorych z ciężką astmą jako docelowej populacji objętej projektem wynikał także z faktu znacznych nakładów kierowanych na opiekę nad nią we współczesnych systemach ochrony zdrowia, przekraczających nawet 70% wszystkich środków przeznaczonych na opiekę nad chorymi na astmę (pomimo stosunkowo małej liczebności grupy chorych na astmę, nie przekraczającej 5-10% populacji wszystkich chorych na astmę). Proces usprawnienia opieki nad chorymi na ciężką astmę zrealizowany w ramach projektu opierał się na utworzeniu sieci ośrodków referencyjnych zapewniających kompetentną opiekę chorym na astmę o ciężkim przebiegu, opracowaniu i wdrożeniu wytycznych określających organizacyjne i medyczne aspekty opieki oraz przygotowaniu internetowego systemu przyczyniającego się do zapewnienia ciągłości opieki i włączenia chorych w proces leczenia i monitorowania przebiegu choroby. System umożliwia rejestrację chorych spełniających kryteria ciężkiej astmy; wprowadzenie wywiadu dotyczącego przebiegu choroby, informacji o leczeniu i stanie pacjenta w trakcie kolejnych wizyt, a także wyników samoobserwacji prowadzonych przez chorych. Funkcja samodzielnego monitorowania objawów choroby jest realizowana poprzez indywidualizowany dostęp pacjenta do systemu, z opcjami wprowadzania wyników samoobserwacji i samodzielnych pomiarów poprzez formularze dostępne w standardowej przeglądarce internetowej lub w postaci SMSów przesyłanych z telefonu komórkowego używanego przez pacjenta. Dane wpisywane regularnie do systemu (codziennie, co tydzień) stają się dostępne dla lekarzy zaangażowanych w opiekę nad chorym w instytucjach pozostających na różnych poziomach referencyjności (opieka podstawowa, poradnia alergologiczna lub pulmonologiczna, ośrodek referencyjny). W nagłych przypadkach pacjent może zapewnić dostęp do swoich danych w systemie lekarzowi, do którego trafi z powodu zaostrzenia dolegliwości. Wdrożenie systemu było realizowane w 2004 roku, a obecnie planowane jest jego rozszerzenie na kolejne placówki.
EN
An Internet-based system supporting care delivered to patients with severe bronchial asthma was developed within a project financed by Ministry of Health and State Committee for Scientific Research in years 2001-2003. The main objective of the project was the improvement of care in the population of severe asthma patients with. The focus on patients with severe asthma resulted from the fact that this relatively small group of patients (not more than 5-10% of all patients with bronchial asthma) consumes even 70% of health care resources assigned to asthma care. The project envisaged the improvement of severe asthma care through establishment of a network of referential-centre focused, implementations of guidelines related to organizational and medical aspects of care in severe asthma as well as development of the Internet-based system supporting asthma care with mechanisms maintaining shared care and patient's empowerment in management plan. The system enables registration of the patients fulfilling the criteria for severe asthma, input of patient's medical history, information on medications and patient's status during control visit as well as self-monitoring data. Self-monitoring option was implemented through the individualized patient's access to the system and options for input of self-observations and self-measurements carried out by the patients through Internet forms available through standard Internet browser or text messages (SMS) sent from cellular phone. Data entered by the patients on regular basis (daily, weekly) are available for physicians involved in patient care at various levels of referentiality (primary care, asthma policlinics, referential centre). In case of emergency state, the patient may grant access to his or her data contained in the database of the online system to the health professional at the point of care. The system was implemented throughout 2004 and currently its extension into further referential and other asthma centres is continued.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.