Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Transport produktów spożywczych to nieodzowny element obrotu żywnością, jest to proces niezwykle złożony, dzięki któremu towar (produkty mięsne) o preferowanej jakości może bezpiecznie dotrzeć od przedsiębiorcy do klienta. Proces opieki logistycznej nad produktami mięsnymi zaczyna się od ich wprowadzenia do magazynu, składowania, komplementacji, załadunku, a następnie zostaje dostarczony do klienta.
PL
Przekładnie zębate to urządzenia znajdujące powszechne zastosowanie w układach napędowych środków transportu oraz różnych maszyn. Z tego względu coraz częściej już na etapie projektowania prowadzone są prace mające na celu uzyskanie konstrukcji przekładni zębatej jak najbardziej zbliżonej do optymalnej. Z uwagi na różne kryteria optymalizacji, często w mniejszym lub większym stopniu do siebie przeciwstawne, możliwe jest zoptymalizowanie konstrukcji tylko dla pewnych kryteriów, np. redukcji masy lub momentów bezwładności, przy uzyskaniu gorszych rezultatów z punktu widzenia innych celów. Podejmowane działania optymalizacyjne na etapie projektowania przekładni nie zawsze jednak prowadzą do spodziewanych efektów, podobnie jak próby usprawnienia istniejących już rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The chapter presents considerations related to the modeling of dynamic phenomena in toothed gears. Short characteristics of the modeling concepts, vibration and noise sources, and a diagram of dynamic interactions in the gear with rolling bearings were presented. The main part of the chapter contains the description of two developed dynamic models. The way of their tuning to the real object and the possibilities of application are also presented.
PL
W artykule przedstawione zostały najpopularniejsze aplikacje wspomagające planowanie podróży po mieście. Wybór aplikacji do podróżowania został dokonany na podstawie przeglądu literatury oraz rankingów internetowych. Do porównania przyjęto 8 najbardziej popularnych aplikacji. Zostały one porównane trzema sposobami względem ich najważniejszych funkcji: na podstawie przeglądu zasobów internetowych, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników aplikacji oraz z wykorzystaniem jednej z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji – metody kompensacyjno- koniunkcyjnej. Uzyskane wyniki pokazały funkcjonalność każdej z aplikacji i wskazały te, które są najczęściej i najchętniej stosowane przez podróżujących.
EN
The article presents the most popular applications supporting urban travel planning. Selection of travel application was based on a literature review and internet rankings. Eight most popular applications have been compared. The applications were compared taking into account their most important functions, there were 3 methods of comparison: based on a review of internet resources, based on surveys carried out among application users, and using one of the multi-criteria decision support means – a compensatory-conjunctive method. Obtained results showed the functionality of all applications, and indicated those the most popular and the most often used.
PL
Celem artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie preferencji studentów w zakresie najczęściej wykorzystywanych środków transportu. W artykule ograniczono się do zbadania preferencji studentów studiujących na terenie Katowic od 18 roku życia. W pierwszej części artykułu opisane zostały środki transportu indywidualnego, transportu zbiorowego oraz alternatywne środki transportu dostępne na terenie Katowic. Następnie zaprezentowano teorię dotyczącą zachowań transportowych przemieszczających się studentów, ich motywacje transportowe oraz czynniki, które wpływają na wybór danych środków transportu podczas podróży na uczelnie, do pracy czy w innych sytuacjach codziennego życia. W celu uzyskania danych potrzebnych do wykonania analizy preferencji transportowych studentów została przeprowadzona internetowa ankieta zawierająca pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Ankieta opublikowana została na forach studenckich uczelni znajdujących się na terenie Katowic, a sam czas trwania ankiety wynosił 2 tygodnie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie ankietowanych przed przystąpieniem do ankiety poinformowano, iż pytania zamieszczone w ankiecie dotyczą preferencji oraz zachowań transportowych, które miały miejsce przed 12 marca 2020 roku. Kolejna część artykułu obejmuje analizę wszystkich otrzymanych w ankiecie danych. Wyniki badań zostały przedstawione w formie tabel oraz wykresów, a następnie poddane analizie. W ostatniej części artykułu zawarto wnioski z przeprowadzanych badań oraz analiz.
EN
The aim of the article is to research and analyze student preferences in terms of the most commonly used means of transport. The article is limited to research on the preferences of students of the Katowice universities, from 18 years of age. The first part of the article describes the means of individual transport, public transport and alternative means of transport available in Katowice. Next, the theory of transport behavior of moving students, their transport motivations and factors influencing the choice of means of transport when travelling to universities, work or other everyday situations is been presented. In order to obtain the data needed to perform the analysis of students transport preferences, an online survey with single and multiple choice questions has been conducted. The survey was published on student social forums of universities located in Katowice for 2 weeks. Due to the current epidemiological situation in Poland and in the world, respondents were informed that questions included in the survey referred to the preferences and transport behaviors of the period before March 12, 2020. The further part of the article is devoted to the analyze all the data gained in the survey. The test results presented in the form of tables and charts have been analyzed in the article as well. The last part of the article draws conclusions of the conducted research and analyzes.
PL
W niniejszej publikacji poruszono zagadnienie badania i certyfikowania pojazdów do transportu i dystrybucji produktów farmaceutycznych, bardzo istotne w sytuacji nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych polskich regulacji prawnych i standardów technicznych dotyczących tego obszaru działalności gospodarczej. Przeanalizowano niedawno opublikowaną polską wersję dokumentu charakterze normatywnym PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 mogącego ujednolicić postępowanie w zakresie produkcji, badań i certyfikowania pojazdów do dystrybucji leków w Polsce.
EN
This publication touches upon the issue of testing and certification of vehicles for transport and distribution of pharmaceutical products, very important in the situation of imprecise and too general Polish legal regulations and technical standards concerning this area of business activity. The recently published Polish version of the normative document PKN-DIN SPEC 91323:2019-08, which can unify proceedings in the field of production, testing and certification of vehicles for the distribution of medicaments in Poland, was analysed.
6
Content available remote MAG welding of structures used in means of transport and made of steel DOCOL 1200M
EN
Steels of the DOCOL group, characterised by high tensile strength and yield point, play an important role in the manufacturing of means of transport. However, the above-named steels are difficult to weld and joints made in them do not guarantee comparable mechanical properties. The research work discussed in the article aimed to determine process parameters suitable for the welding of a moving platform made of steel DOCOL 1200M as well as to assess the effect of welding parameters on the quality of obtained joints. The tests also involved analysing the effect of shielding gases, preheating and interpass temperature on the quality of an 8 mm thick MAG welded moving platform structure.
PL
Ważnymi materiałami stosowanymi w budowie środków transportu są stale z grupy DOCOL, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i granicą plastyczności. Stale te są trudno spawalne, a ich złącza nie gwarantują porównywalnych własności mechanicznych. Celem artykułu jest dobór parametrów spawania konstrukcji podestu ruchomego ze stali DOCOL 1200M. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza. Analizowano wpływ gazów osłonowych, roli podgrzewania wstępnego i temperatury warstw międzyściegowych na poprawność wykonanego złącza MAG konstrukcji podestu ruchomego o grubości 8 mm.
PL
Celem pracy jest analiza właściwości mechanicznych konstrukcji wagonów ze stali niskostopowej S355J+N, spawanej metodą MAG. Do budowy wagonów używa się często grubościennych konstrukcji, co może stanowić problem spawalniczy. Trudności te związane są ze składem chemicznym stali i drutów elektrodowych, stanem naprężenia, warunkami termodynamicznymi (na które składają się temperatura podgrzewania wstępnego i temperatura międzyściegowa). W niniejszym artykule przedstawiono właściwości konstrukcji ze stali niskostopowej S355J+N po spawaniu metodą MAG różnymi parametrami procesu. Wykonano badania nieniszczące oraz przeanalizowano strukturę metalograficzną i wytrzymałość na rozciąganie złączy spawanych. Jako gazu osłonowego użyto różnych osłonowych mieszanin gazowych argonu z tlenem i dwutlenkiem węgla, ustalono też sposób ukosowania blach przed spawaniem. Zmieniano prędkość spawania nie stosując podgrzewania wstępnego. Temperatura międzyściegowa została poddana kontroli, tak aby nie przekraczała 250°C.
EN
The article aims to analyse the mechanical properties of carriage structures made of MAG-welded, low-alloy S355J+N steel. Carriages are often made from thick-walled structures, which may cause problems during welding. The aforementioned issues stem from the chemical composition of the steel and electrode, the internal stress, as well as the thermodynamic conditions (which consist of the pre-heating temperature and interpass temperature). This article presents the properties of S355J+N steel structures after MAG welding. In addition, non-destructive testing has been performed, and the metallographic structure and tensile strength of welded joints have been analysed. Different mixtures of argon with carbon dioxide or oxygen were used as the shielding gas, and the beveling method used for sheets before welding was established. Welding speed was changed without pre-heating. The interpass temperature was controlled, so that it did not exceed 250°C.
PL
Nieustannie wrasta zapotrzebowanie na spajanie trudno-spawalnych stali wysokowytrzymałych stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Ważnym materiałem konstrukcyjnym w budowie środków transportu są stale drobnoziarniste z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1250 MPa. Celem niniejszego artykułu było dobranie parametrów termodynamicznych w procesie spawania MAG trudno-spawalnej stali S960 MC. Stale drobnoziarniste, charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i granicą plastyczności. Złącza z tych stali są trudnospawalne ze względu na dominującą strukturę martenzytyczną i skomplikowaną procedurę związaną z koniecznością ograniczenia zawartości wodoru w stopiwie. Postanowiono sprawdzić rolę podgrzewania wstępnego i temperatury warstw międzyściegowych na poprawność wykonanego złącza MAG konstrukcji o grubości 8 mm. Sprawdzono udarność złącza i oszacowano zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie.
EN
There is growing demand for bonding high-strength steels with a low level of weldability used in civil engineering and transport. Fine-grained steels are an important material for the construction of means of transport due to their high tensile strength of 1000 MPa. The aim of this article was to select thermodynamic parameters for MAG welding of low weldability S960 MC steel. Fine-grained steels demonstrate a high tensile strength and yield point. Joints made using these steels are difficult to weld due to the dominant martensitic structure and the complicated procedure needed to limit hydrogen in the weld. A decision was made to check the impact of preheating and the temperature of interpass layers on the correctness of a MAG joint in a structure 8 mm thick. The impact toughness of the joint has been checked and the content of diffusible hydrogen in the weld estimated.
PL
Do budowy podestów ruchomych stosuje się różne gatunki stali o różnej wytrzymałości na rozciąganie. Przeważnie są stale konstrukcyjne wysoko wytrzymałe (AHSS), stale niestopowe i stale o podwyższonej granicy plastyczności. Przykładem stali o podwyższonej granicy plastyczności jest S690 QL z uwagi na wysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa. Złącza z tych stali mają dobrą wytrzymałość, ale niską udarność w ujemnych temperaturach. Celem prac opisanych w artykule jest prawidłowy dobór parametrów do spawania podpór podestu ruchomego wykonanego ze stali S690 QL o grubości 12 mm. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.
EN
Various grades of steel and tensile strength are used to build mobile platforms. They are usually high strength structural steels (AHSS), low-alloy steels and steels with high yield strength. An example of steel with an increased yield strength is S690 QL due to the high yield strength of 900 MPa. The joints of these steels have good strength but low impact toughness at negative temperatures. The purpose of the article is the correct selection of parameters for welding the supports of a movable platform made of 12 mm thick S690 QL steel. It was decided to check the influence of welding parameters on the correctness of the joint made.
PL
W artykule analizowano możliwość wykonania prawidłowego złącza mieszanego z dwóch różnych gatunków stali o wysokiej wytrzymałości (S960 MC) ze stalą o podwyższonej granicy plastyczności (S690 QL). Do budowy podestów ruchomych stosuje się coraz częściej różne gatunki stali i wykonuje się z nich złącza jednorodne i mieszane. Celem artykułu jest prawidłowy dobór parametrów do spawania mieszanego złącza elementów podestu ruchomego wykonanego ze stali S690 QL i S960 MC o grubości 6 mm. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza. Zastosowano różne druty elektrodowe i różne gazy osłaniające. Wykonano badania nieniszczące i niszczące dla sprawdzenia jakości złącza mieszanego.
EN
The article analyzes the possibility of making a correct mixed joint from two different high-strength steel grades (S960 MC) with steel with an increased yield strength (S690 QL). Various grades of steel are increasingly being used to build mobile platforms and homogeneous and mixed joints are made of them. The purpose of the article is the correct selection of parameters for welding the mixed joint of elements of the mobile platform made of steel S690 QL and S960 MC with a thickness of 6 mm. It was decided to check the influence of welding parameters on the correctness of the joint made. Various electrode wires and various shielding gases were used. Non-destructive and destructive tests were performed to check the quality of the mixed joint.
PL
Ważnym materiałem stosowanym w budowie środków transportu są stale o podwyższonej wytrzymałości z uwagi na ich wysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa i wytrzymałość na poziomie 1300 MPa. Złącza z tych stali nie mają porównywalnych własności mechanicznych. Celem artykułu jest prawidłowy dobór parametrów do spawania cienkościennych konstrukcji podestu ruchomego ze stali S690 QL. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.
EN
Recently, more and more often used material in the construction of means of transport are high strengths steels due to their high yield strength of 900 MPa, UTS on the level of 1300 MPa. The joints of these steels are dicult to weld and can not guarantee good plastic properties. The purpose of the article is to choose the parameters for welding thin structures made of S690 QL steel. It was decided to check the welding parameters on the correctness of the joint made.
PL
Stale z grupy DOCOL charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie i wysoką granicą plastyczności. Złącza z tych stali są trudnospawalne ze względu na dominującą strukturę martenzytyczną i skomplikowaną procedurę związaną z koniecznością ograniczenia zawartości wodoru w stopiwie. Celem artykułu jest dobór prawidłowych parametrów termodynamicznych spawania konstrukcji stosowanych w środkach transportu ze stali DOCOL 1200M. Postanowiono sprawdzić wpływ podgrzewania wstępnego i temperatury warstw międzyściegowych na poprawność wykonanego złącza MAG konstrukcji o grubości 8 mm. Sprawdzono też wytrzymałość złącza i oszacowano zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie.
EN
grade steels demonstrate a high tensile strength and yield point. Joints made using these steels are difficult to weld due to the dominant martensitic structure and the complicated procedure needed to limit hydrogen in the weld. This article aims to determine the thermodynamic welding parameters for the construction of transport means made of DOCOL 1200M steel. A decision was made to check how preheating and the temperature of interpass layers impact the correctness of a MAG joint in a structure 8 mm thick. The strength of the joint has been verified and the diffusible hydrogen in the weld estimated.
EN
The provision of quality fuels to the aircraft requires compliance with a number of procedures during the transport, storage and distribution processes. Depending on the needs and organisational conditions, the air fuel distribution process is carried out using various types of transport means. The operational procedures and specificity of the functioning of the Armed Forces and other public law enforcement entities require the use of various construction and technological solutions allowing the efficient functioning of state aviation. The means of transport should not only ensure the appropriate quality of aviation fuel delivered to the aircraft but also enables the delivery of appropriate fuel practically to any place where it is required by the specific activities of particular services or aviation types units of the Armed Forces. This paper presents specific types of transport and distribution means used in state aviation and attempts to select features that determine their suitability for particular types of state aviation.
PL
W artykule przedstawia się problemy interpretacyjne związane z wynikami badań Barometru Warszawskiego w zakresie częstotliwości korzystania z różnych środków transportu na przykładzie zmienności sezonowej. Zagadnienia te są istotne z tego powodu, że seria badań o nazwie Barometr Warszawski zawiera ciekawe wyniki dotyczące częstotliwości korzystania z różnych środków transportu, ale na zbiorze danych uzyskanym według innej metodyki niż badania ruchu. Natomiast zaletą Barometru Warszawskiego jest częstotliwość jego realizacji, gdyż jest on wykonywany od 2004 r. regularnie, przynajmniej dwa razy każdego roku, a badania ruchu są wykonywane znacznie rzadziej. Częstsza niż do tej pory ocena zmian w użytkowaniu środków transportu przez mieszkańców miasta pozwoliłaby na szybsze reagowanie w polityce transportowej miasta na zmiany w zachowaniu komunikacyjnym mieszkańców.
EN
The article shows some problems with interpretation of Warsaw Barometer opinion pools results about frequency of use of different means of transport on example of seasonal differences. This issue is important as assessment of passenger traffic is done usually much less frequently than Warsaw Barometer research. In the same time Warsaw Barometer research, may allow for passenger traffic assessment, but with use of data acquired with different method and is done since 2004 regularly at least 2 times a year. The Warsaw Barometer asks city inhabitants from the very beginning about frequency of use of different modes of transport during 3 months from the answer. More frequent assessment of changes in use of different means of transport by city inhabitants would allow for faster reactions in transport policy to changes in travel behaviour.
PL
Usługa carsharingu uzupełnia miejską ofertę transportową. Obok transportu publicznego, rowerów, skuterów, hulajnóg, mamy dostępne pojazdy na minuty. Mieszkańcy miasta codziennie podejmują decyzje, w jaki sposób chcą dostać się z punktu A do punktu B i wybierają ten środek transportu, który w danym momencie jest dla nich najkorzystniejszy. Podejmując temat carsharingu nie sposób pominąć najpopularniejszego w Polsce systemu wynajmu samochodów na minuty, który na terenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i konurbacji górnośląskiej posiada flotę 1700 pojazdów. O zalety carsharingu i szczegóły działania systemu zapytaliśmy Konrada Karpińskiego, Dyrektora operacyjnego w firmie Traficar.
PL
Pośród wielości i złożoności stosunków prawnych, związanych z funkcjonowaniem spółek wodociągowo-kanalizacyjnych, istotnym problemem natury prawnej, jest rozpatrywanie elementów wynikających z dominium państwa, nakładającego na spółki, obowiązki podatkowe.
17
Content available Wagony kolejowe w transporcie ładunków
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne wagonów towarowych stosowane do realizacji przewozów towarowych przez przewoźników w transporcie kolejowym w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na sposób oznakowania wagonów oraz zasady bezpieczeństwa odnoszące się do ruchu kolejowego. Przedstawiono wady i zalety przewozów kolejowych w aspekcie wybranych towarów. W artykule odniesiono się do elementów gospodarki wagonami w Polsce w latach 1991 do 2017 oraz pokazano dynamikę zmian w zakresie ich użycia do realizacji przewozów. Dane gospodarcze zostały opracowane na podstawie danych GUS w rozbiciu na rodzaje oraz ilości przewiezionych ładunków ogółem.
EN
The characteristic features of freight wagons used for transporting goods by railway carriers in Poland were presented in this article. Particular attention was paid to the way of marking wagons and safety rules related to rail traffic. The advantages and disadvantages of railway transport in the aspect of selected goods were presented in this work. The article refers to the elements of wagon economy in Poland in 1991 to 2017, and shows the dynamics of changes in their use for transportation. Economic data were prepared on the basis of GUS data broken down by type and amount of transported totally.
PL
W artykule zajęto się problemem hałasu komunikacyjnego środków transportu drogowego. Przedstawiono wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach w mieście Radom oraz przy obwodnicy miasta - trasa S7.
EN
The paper deals with the problem of car communication noise. The paper presents measurements of the level of traffic noise at selected points in the city of Radom and in the Western Radom bypass, the S7 route.
PL
Ważnym materiałem stosowanym w budowie środków transportu są stale z grupy AHSS (AHSS – Advanced High-Strength Steel) z uwagi na ich wysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa. Złącza z tych stali są trudnospawalne i nie gwarantują porównywalnych własności mechanicznych. Celem prac przedstawionych w artykule jest dobór parametrów do spawania cienkościennych konstrukcji ze stali AHSS na przykładzie stali DOCOL 1200M. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.
EN
Recently, more and more often used material in the construction of means of transport are steels from the AHSS group (AHSS – Advanced High-Strength Steel) due to their high yield strength of 900 MPa. The joints of these steels are difficult to weld and can to guarantee good plastic properties. The purpose of the article is to choose the parameters for welding thin structures made of AHSS steel on the example of DOCOL 1200M steel. It was decided to check the welding parameters on the correctness of the joint made.
PL
Ostatnio coraz częściej stosowanym materiałem w budowie środków transportu są stale z grupy AHSS (AHSS – Advanced High-Strength Steel) z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1500 MPa. Złącza z tych stali są trudnospawalne ze względu na dominującą strukturę martenzytyczną. Celem prac opisanych w artykule jest dobór parametrów do spawania cienkościennych konstrukcji ze stali AHSS na przykładzie stali DOCOL 1400M. Postanowiono sprawdzić wpływ energii liniowej spawania i podgrzewania wstępnego na poprawność wykonanego złącza.
EN
Recently, more and more often used material in the construction of means of transport are steels from the AHSS group (AHSS – Advanced High-Strength Steel) due to their high tensile strength of 1500 MPa. The joints of these steels are difficult to weld due to the dominant martensitic structure. The purpose of the article is to choose the parameters for welding thin structures made of AHSS steel on the example of DOCOL 1400M steel. It was decided to check the influence of preheating and linear energy on the correctness of the joint made.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.