Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodegradable polymers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodologię badań procesu biodegradacji prototypowych wyrobów wytworzonych z polilaktydu i jego kompozycji polimerowych z polihydroksyalkanianami w warunkach kompostowania przemysłowego. Próbki inkubowano w pryzmie kompostowej, systemie kontenerowym KNEER oraz systemie BIODEGMA na terenie Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrzu. Opracowana metodologia pozwala ocenić, czy testowane materiały i wytworzone z nich produkty końcowe o odpowiednich właściwościach użytkowych, po spełnieniu swojej funkcji, kwalifikują się do recyklingu organicznego.
EN
This work presents a methodology for testing the biodegradation process of prototype products made of polylactide and its polymer compositions with polyhydroxyalkanoates under conditions of industrial composting. The samples were incubated in a composting pile, KNEER containers system or BIODEGMA system at the Segregation and Composting Station in Zabrze. The developed methodology allows the assessment of whether the tested materials and final products, with appropriate functional properties, are suitable for organic recycling.
EN
Neutralization of the amount of plastic packaging waste from year to year is becoming an increasingly serious problem. Replacing some of them with the products made of biodegradable and oxo-biodegradable polymers, which may be broken down in the environment in a shorter time seems to be one solution. Polymers are used both for the production of bags for biodegradable waste, as well as shopping bags, labeled by the producers as “compostable”, “biodegradable”, etc. Therefore, they are often used to collect bio-waste, with which they go to the installations intended for their processing, e.g. composting plant. However, contrary to the information on the package, not all are decomposed under the conditions prevailing in composting plants. The aim of this study was to assess the degree of decomposition of selected package from biodegradable and oxo-biodegradable polymers under the actual conditions of an industrial composting plants and the possibility of contamination of the product (compost) with components originating from, among others from the additives that improve the properties of plastics and dyes. The conducted research has shown that many bags and sacks available in retail chains, contrary to the information provided, are not completely degraded in industrial composting plants, and may also become a source of heavy metal pollution.
EN
The modification of processing and functional properties of polymeric materials is widely used in polymer processing. The current progress in this field involves the introduction of new ways of modifying polymers, often by changing their structure from homogeneous to porous. As a result, these polymers have lower density, and thus modified processing and functional properties. The paper presents the results of a study on the selected properties of the injection-molded specimens of polylactide (PLA) modified with blowing agents, before and after thermal ageing. Blowing agents with exothermic (Hydrocerol 530) and endothermic decomposition (Hydrocerol ITP-810, Expancel 951 MB 120 and LyCell F-017) were used. The mass content of the blowing agents was changed in the range from 0.5% to 3%. The study involved examination of the changes in properties such as Young’s modulus, tensile strength, tensile stress, strain at maximum tensile stress, Vicat softening temperature and impact strength depending on the mass content and type of blowing agent before and after the ageing process.
EN
Given the added need for eco-friendly material, environmental scientists are constantly on the look-out for new solutions. In this respect, biodegradable polymer proved to be a promising one. The Selfix material, being a bioplastic, is biodegradable and, unlike other plastic products, can be considered feasible for the industry as a smart material capable of biodegrading at the end of its life cycle. Using Selfix, waste paper can be re-used, thus eliminating the need for recycling and helping to reduce the CO2 emissions. The present paper develops 3D models with Selfix material to offer benefits such as easy-cutting and sticking properties in a way that can be educational for children. We examine the mechanical properties of this material using tensile testing, laser-cutting, CNC milling, surface roughness and also scanning electron microscope or SEM.
PL
Powszechnie stosowaną operacją w przetwórstwie tworzyw polimerowych jest proces modyfikacji ich właściwości przetwórczych i użytkowych. Obserwowany obecnie postęp w tej dziedzinie wiąże się z wprowadzaniem nowych sposobów modyfikowania tworzyw, polegających często na zamianie struktury jednorodnej na porowatą. Uzyskana w taki sposób mniejsza gęstość materiału skutkuje jego odmiennymi właściwościami przetwórczymi i użytkowymi. W niniejszej pracy scharakteryzowano proces porowania oraz wybrane właściwości użytkowe tworzyw biodegradowalnych termoplastycznych. Określano temperaturę mięknienia wg Vicata, udarność oraz gęstość normalną próbek polilaktydu (PLA) wykonanych metodą wtryskiwania z jednoczesnym porowaniem poroforami o udziale masowym od 0,5 - 3% w stosunku do osnowy. Na podstawie wyników badań sporządzono stosowne zależności od zawartości masowej różnych rodzajów środków pomocniczych.
EN
One of commonly applied practices in polymer processing is modifying their processing and performance properties. The currently observed progress in this area involves the introduction of new ways of modifying the materials, which often depends on changing the homogeneous structure into a porous one. The lower density of a material obtained in such a way results in its different processing and performance characteristics. The paper describes the process of porous and selected functional properties of biodegradable thermoplastic polymers. Vicat’s softening temperature was determined, as well as toughness and normal density of polylactide samples (PLA) produced by injection molding, with simultaneous foaming with porophores with the mass index from 0.5 to 3% in relation to the matrix. On the basis of the test results we determined appropriate dependencies on the mass content of different types of powder agents.
6
PL
Aktualnie obserwowane tendencje w badaniach nad wytwarzaniem polimerów z surowców odnawialnych, a także w zakresie ich analizy wskazują na systematyczny wzrost zainteresowania tego rodzaju materiałami polimerowymi. Zastosowanie wyrobów wykonanych z polimerów biodegradowalnych, które po okresie użytkowania podlegają recyklingowi organicznemu znacznie obniża obciążenie środowiska zużytymi opakowaniami i pozwala na ich racjonalną utylizację w wyniku kompostowania przemysłowego. Zasadniczą rolę podczas doboru polimeru do konkretnych zastosowań odgrywa precyzyjna charakterystyka materiału. Techniki analityczne stosowane w tym obszarze to między innymi różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), chromatografia żelowa (GPC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), dynamiczna analiza właściwości mechanicznych (DMA), spektrometria mas (np. ESI-MSn, MALDI-MS, APCI-MS), spektroskopia NMR oraz spektroskopia absorpcyjna (IR, UV-VIS), a także techniki mikroskopowe (np. mikroskopia sił atomowych, AFM). W artykule omówiono wybrane polimery biodegradowalne i techniki analityczne związane z prowadzonymi badaniami własnymi.
EN
Current trends in research on the production of polymers from renewable resources as well as in the field of their analysis indicate a systematic increase in interest in such polymeric materials. The use of products made from biodegradable polymers, which after usage are subjected to organic recycling, significantly reduce the environmental burden of the used packaging and allows for their rational disposal by industrial composting. The precise characteristic of the material plays a crucial role in the selection of polymer for the specific applications. The analytical techniques applied in this area include differential scanning calorimetry (DSC), gel permeation chromatography (GPC), high performance liquid chromatography (HPLC), dynamic mechanical analysis (DMA), mass spectrometry (ESI-MSn, MALDI-MS, APCI-MS), nuclear magnetic resonance (NMR) and absorption spectroscopy (IR, UV-VIS) as well microscopic techniques (e.g. atomic force microscopy, AFM). The article discusses selected biodegradable polymers and analytical techniques related to own research.
7
Content available Biodegradowalne poliestry
PL
Tworzywa polimerowe są powszechnie stosowane w życiu codziennym. Ze względu na niską cenę i specyficzne właściwości, zastępują tradycyjne materiały, jak np. szkło, drewno czy papier. Jednakże użytkowanie materiałów polimerowych generuje powstawanie trudnych do utylizacji odpadów. Przepisy prawne oraz naciski na stosowanie proekologicznych materiałów spowodowały wzrost zainteresowania tworzywami o właściwościach biodegradowalnych. Ważną grupą polimerów biodegradowalnych są poliestry alifatyczne.
EN
Polymers are common used in everyday life. Due to their low price and specific properties, they replace traditional materials such as glass, wood or paper. However, the use of polymeric materials generates waste, which disposal is difficult. Legislation and pressures on the use of pro-ecological materials have increased interest in biodegradable polymers. An important group of biodegradable polymers are aliphatic polyesters.
PL
Przeprowadzono próby zwiększenia przenikalności tlenu i ditlenku węgla folii z polilaktydu (PLA). Granulat modyfikowano poprzez mieszanie PLA z polimerami biodegradowalnymi lub wprowadzanie napełniaczy mineralnych. Badania miały na celu otrzymanie materiału opakowaniowego, który pozwoli wydłużyć czas przechowywania produktów oddychających, np. świeżych, krojonych owoców i warzyw. Wykazano znaczny wzrost przenikalności gazów dla folii otrzymanej z PLA, do której wprowadzono 10% bentonitu oraz dla blendy polimerowej PLA/PBAT (50/50).
EN
Polylactide (PLA) film was studied for O2 and CO2 permeability. The PLA pellet was modified by blending with other biodegradable polymers or by adding mineral fillers. The packaging film was found suitable for packaging fresh cut fruits and vegetables. The incorporation of 10% bentonite into PLA matrix and prepn. of a blend of PLA with poly(1,4- -butylene-co-terephthalate-1,4-butylene adipate) (50/50) resulted in a significant increase in gas permeability.
EN
Environmentally friendly polymers such as polylactide are increasingly becoming available for use in packaging applications. The main advantages of polylactide packaging are evident. Polylactide is based on renewable resources and can be degraded in compost or soil. The studies on degradability of polylactide (PLA) films by commercial preparation of mixture of multi-active saprophytic soil microorganisms, bacteria, actinomycetes and fungi have been done. Unmodified PLA film, metalized co-extruded PLA film and modified by silicon oxide PLA film were incubated in the liquid nutritious medium (TSB) prepared to support the growth of microorganisms. The degradability of polylactide films was examined by macro and microscopic observations of surface, changes of mass and crystallinity of polymer samples before and after incubation. The obtained results indicate that the degradation of polylactide was accelerated by the presence of a biological vaccine. It was found that PLA degradation in the inoculated TSB broth was a result of both: enzymatic and chemical hydrolysis.
EN
The effects of the UV radiation on the surface geometrical structure, phase transition temperatures, and the temperature of the onset of thermal decomposition of a polylactide film containing 2 wt % of dye are presented. The surface geometrical structure was examined using a scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM). The temperatures of both the phase transitions and the changes in the melting enthalpy of the crystalline phase were determined using a differential scanning calorimeter (DSC). The temperature of the onset of thermal decomposition of the film was determined with a thermogravimetry (TG) instrument. It was found that the UV radiation generated in an aging test chamber mostly causes changes in the surface geometrical structure of the examined film and reduces the onset temperature of the film thermal decomposition.
PL
Przedstawiono wpływ promieniowania UV na strukturę geometryczną powierzchni, temperaturę przejść fazowych i temperaturę początku rozkładu cieplnego folii polilaktydowej zawierającej 2 % mas. barwnika. Badania struktury geometrycznej powierzchni wykonano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM). Za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wyznaczano temperaturę przejść fazowych i zmian entalpii topnienia fazy krystalicznej. Temperaturę początku rozkładu cieplnego folii badano przy użyciu termograwimetru (TG). Stwierdzono, że promieniowanie UV, generowane w komorze starzeniowej, zmienia głównie strukturę geometryczną powierzchni folii oraz obniża temperaturę początku jej rozkładu.
EN
The paper obtained biodegradable materials composed of butadiene - styrene carboxylated latex (LBSK) and waste tanning industry which is cattle hair, whose main building block is protein - keratin. In carrying out the enzymatic hydrolysis enzymatic hydrolyzate of keratin and its adduct with stearin were obtained, then the influence of the hydrolyzate of keratin and keratin hydrolyzate adduct with technical stearin on latex LBSK properties was examined. It was found that the addition of biofillers improves mechanical properties, resulting in an increase in tensile strength, improves the resistance to thermo-oxidative aging and increases the susceptibility to biodegrability in the soil. The resulting fabric may be used in the agricultural industry. Coated materials undergo the process of biodegradability in much greater extent than those containing only latex.
12
Content available remote Wielokrotne przetwórstwo polilaktydu
PL
Powtórne wykorzystanie materiałów polimerowych jest synonimem dojrzałości technicznej i ekonomicznej. Troska o ochronę środowiska naturalnego powoduje, że ilość ponownie wykorzystywanych tworzyw sztucznych ciągle rośnie. Obligują również do tego regulacje prawne i dyrektywy Unii Europejskiej. Wyzwanie jakie jest stawiane odzyskiwanym materiałom polega również na poszukiwaniu nowych zastosowań. Tworzywa które ulegają biodegradacji mogą być ponownie wykorzystywane zanim trafią na wysypisko. Przykładem takiego materiału jest polilaktyd (PLA), pochodzący z tzw. „chemii zielonej”. Aby uległ on biodegradacji muszą być stworzone odpowiednie warunki środowiskowe. Ta cecha powoduje, że można go ponownie przetwarzać. Na przykładzie PLA zaprezentowano wyniki badań zmian właściwości mechanicznych po wielokrotnym przetwórstwie.
EN
Com. polylactide was multiple processed by injection molding (5 times) and subsequently studied for tensile strength, elongation at fracture after each processing cycle. No substantial changes of tensile strength and elongation but a decrease in the impact strength were obsd. during the multiple processing.
PL
Zbadano wpływ plastyfikatora organiczno-nieorganicznego na strukturę i wybrane właściwości mieszanin polilaktydu (PLA), maleinowanego polilaktydu (MPLA) i termoplastycznej skrobi kukurydzianej (TPS). Zastosowano dwa plastyfikatory zawierające grupy Si–OH: MEOS – produkt reakcji metylooktylodichlorosilanu z etylotrimetoksysilanem, oraz MOBS – produkt reakcji metylooktylodichlorosilanu z izobutylotrietoksysilanem. Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi kukurydzianej, kompatybilizatora MPLA oraz mieszanin PLA/MPLA/TPS (60/10/30), różniących się zawartością plastyfikatora (1,5; 3; 5 % mas.) prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej. Do analizy struktury stosowano skaningową mikroskopię elektronową (SEM) i skaningową kalorymetrię różnicową (DSC). Właściwości termiczne oceniano na podstawie wyników analizy termograwimetrycznej (TGA). Zbadano statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne. Stwierdzono, że dodatek plastyfikatora znacznie zwiększa wydłużenie względne przy zerwaniu oraz udarność mieszanin PLA/MPLA/TPS, zwiększając tym samym ich odporność na kruche pękanie.
EN
The effect of organic-inorganic plasticizer on the structure and selected properties of the blends of polylactide (PLA), maleinated polylactide (MPLA) and thermoplastic corn starch (TPS) has been investigated. Two types of reactive plasticizers with silanol groups were used: MEOS – product of the reaction between methyloctyldichlorosilane and ethyltrimethoxysilane, and MOBS – product of the reaction between methyloctyldichlorosilane and isobutyltriethoxysilane. Twin-screw co-rotating extruder was used for the preparation of thermoplastic starch, compatibilizer MPLA and PLA/MPLA/TPS (60/10/30) blends with different plasticizer content (1.5, 3 or 5 wt %). Scanning electron microscopy (SEM) and differential scanning calorimetry (DSC) methods were used to study the structure of the products. The thermal properties were determined using thermogravimetric analysis (TGA). Static and dynamic mechanical properties were also investigated. It has been found that the addition of plasticizer significantly increases the elongation at break and impact strength of PLA/MPLA/TPS blends, improving this way their fracture toughness.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin polilaktydu (PLA) zpoli(ε-kaprolaktonem) (PCL), PLA zpoli(chlorkiem winylu) (PVC) iPLA zpoli(tereftalanem etylenu) (PET). Oceniono cztery wielkości wejściowe procesu, mające podstawowy wpływ na efekty separacji elektrostatycznej badanych mieszanin: udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, czas elektryzowania fluidyzacyjnego, różnicę potencjałów między elektrodami oraz prędkość obrotową elektrody walcowej. Opracowano, anastępnie przeanalizowano modele matematyczne procesu separacji elektrostatycznej badanych mieszanin. Stwierdzono, że otrzymane modele matematyczne separacji elektrostatycznej mieszanin PLA, PCL, PVC iPET można wykorzystać praktycznie do analizy efektywności rozdziału tych mieszanin.
EN
The results of investigations of electrostatic separation of mixtures of polylactide (PLA) with poly(ε-caprolactone) (PCL) and PLA with poly(vinyl chloride) (PVC) or poly(ethylene terephthalate) (PET) are presented. Four input quantities of the process, having abasic influence on the effects of electrostatic separation of the investigated mixtures, were examined: (a) mass fraction of the individual components, (b) fluidized-bed charging time, (c) potential difference between the electrodes, (d) rotational speed of the roll electrode. The mathematical models of electrostatic separation process of PLA, PCL, PVC and PET mixtures were developed and analyzed. It was found that these models can be used in practice for analysis of separation of these mixtures.
EN
There are presented results of investigation of electrostatic separation of binary mixtures containing a biodegradable polymer {polylactide (PLA), polycaprolactone (PCL), or poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) [P(3,4HB)]} and a commonly used polymer [poly(vinyl chloride) (PVC) or poly(ethylene terephthalate) (PET)]. It was found that the binary mixtures of these polymers could be efficiently separated. The electrostatic separation process of the P(3,4HB)/PET mixture appeared to be most successful. It is indicated that the share of a biodegradable component in the mixture essentially influences the separation effects. Therefore, suitable choice of necessary conditions is needed to perform the separation process, which includes appropriate separator settings, depending on fractions of individual components in the mixture being separated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin dwuskładnikowych zawierających polimery biodegradowalne {polilaktyd (PLA), polikaprolakton (PCL) lub poli(3-hydroksymaślan-co-4-hydroksymaślan) [P(3,4HB)]} i polimery powszechnego użytku [poli(chlorek winylu) (PVC) lub poli(tereftalan etylenu) (PET)]. Stwierdzono, że mieszaniny tych polimerów mogą być skutecznie rozdzielane w tym procesie. Najbardziej efektywna okazała się separacja mieszaniny P(3,4HB)/PET. Z badań wynika również, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność tej separacji jest udział masowy składnika biodegradowalnego w danej mieszaninie. Z tych względów wymagany jest odpowiedni dobór warunków prowadzenia separacji elektrostatycznej, w tym nastaw separatora w zależności od udziału poszczególnych składników mieszaniny rozdzielanej.
16
Content available remote Experimental investigations into foaming of biodegradable polymers using scCO2
EN
Results of experimental investigations of batch foaming of poly(ε-caprolactone) using scCO2 are presented in the paper. The high pressure system consisting of CO2 cylinder, scCO2 pump, high pressure cell, pressure and temperature gauge and back pressure regulator was applied in the experiments. The porous three-dimensional solid-gas structures were prepared for the following range of process parameters: temperature 298+373 K, pressure 8+18 MPa, time 1+4 h and depressurization rate 0.007+4 MPa/s. The significant influence of process parameters on the obtained foams morphology was identified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym. Badania przeprowadzono w instalacji złożonej z butli CO2, pompy do płynów nadkrytycznych, komory wysokociśnieniowej, miernika ciśnienia i temperatury oraz regulatora ciśnienia wstecznego. Badania wykonano dla zakresu zmienności parametrów operacyjnych: temperatura: 398÷373 K, ciśnienie: 8÷18 MPa, czas nasycania: 1÷4 h, szybkość dekompresji: 0,007÷4 MPa/s. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wytwarzanych pian.
PL
Pojawienie się ostatnio na rynku produktów z polimerów biodegradowalnych stymuluje podstawanie coraz to nowszych uregulowań dobrowolnych, a także obowiązkowych w Unii Europejskiej.
EN
Poly(lactic acid) (PLA) nonwoven and PLA (85 wt %)/P(3HB) (15 wt %) [P(3HB) — poly(3-hydroxybutyrate)] composite nonwoven were obtained using the melt-blown technique. The thermal properties, physical-mechanical parameters, specific surface area and susceptibility to hydrolytic degradation were studied for the obtained nonwovens. DSC analysis indicated noticeable changes in the polymers structure during melt-blowing. The addition of P(3HB) to PLA nonwoven generally downgraded the physical-mechanical properties and caused specific surface area decrease. Both analyzed nonwovens were more susceptible to hydrolysis in alkaline than neutral medium.
PL
Techniką melt-blown otrzymano włókninę z poli(kwasu mlekowego) (PLA) oraz włókninę kompozytową PLA (85 % mas.)/P(3HB) (15 % mas.). [P(3HB) — poli(3-hydroksybutanian)]. Zbadano właściwości termiczne, parametry fizykomechaniczne, powierzchnię właściwą i podatność na degradację hydrolityczną uzyskanych włóknin. Termogramy DSC wykazały zmiany w strukturze polimerów na skutek przetwórstwa techniką melt-blown. Dodanie P(3HB) generalnie pogorszyło parametry fizykochemiczne włókniny z PLA i spowodowało zmniejszenie powierzchni właściwej. Badane włókniny hydrolizowały szybciej w środowisku zasadowym niż w obojętnym.
EN
Greige PLA knitted fabric was scoured with sodium carbonate in the presence of non-ionic detergent followed by bleaching with hydrogen peroxide. The scoured and bleached fabrics were processed in a laboratory IR dyeing machine over arange of temperatures, pH and time intervals. The levels for temperature, time and pH were so selected as to simulate the industrial scale disperse and reactive dyeing systems. The processed fabric was tested for weight loss and tensile strength to assess the degradation of PLA during simulated dyeing processes. Various commercially available protein derivatives were also added to the simulated dyeing bath to investigate their effect in retarding the degradation of fibres. SEM was employed to investigate the surface morphology of fibres.
PL
Badano podatność włókien polilaktydowych na rozkład hydrolityczny podczas symulowanego procesu barwienia. Dzianinę polilaktydową oczyszczano za pomocą węglanu sodu w obecności niejonowego detergentu, a następnie wybielano przy użyciu nadtlenku wodoru. Oczyszczoną i wybieloną dzianinę poddawano obróbce w laboratoryjnym urządzeniu do barwienia, w przedziałach temperatury, pH i czasu, symulujących warunki rzeczywistego procesu barwienia przemysłowego. Na podstawie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie oraz ubytku masy barwionej dzianiny oceniano stopień degradacji włókien PLA. Do kąpieli barwiącej dodawano różne, handlowo dostępne pochodne białkowe i, na podstawie analizy zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym, określano ich wpływ na opóźnianie degradacji włókien PLA podczas procesu barwienia.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.