Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FIR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Porównanie metod projektowania filtrów cyfrowych
PL
W artykule zostały zaprezentowane wybrane metody projektowania filtrów cyfrowych SOI i NOI. Celem niniejszego porównania było przedstawienie podobieństw oraz różnic filtrów o zbliżonych parametrach, zaprojektowanych różnymi metodami. Przedstawiono teoretyczne podstawy filtracji cyfrowej. Badane filtry zaprojektowano z wykorzystaniem środowiska Matlab. Szczególną uwagę poświęcono charakterystykom amplitudowo- fazowym filtrów oraz stopniu złożoności omówionych algorytmów.
EN
The article presents selected methods of designing digital FIR and IIR filters. The purpose of this comparison was to present the similarities and differences of filters with similar parameters, designed using different methods. The theoretical foundations of digital filtration were presented. The tested filters were designed using the Matlab environment. Particular attention was paid to the amplitude and phase characteristics of the filters and the complexity of the discussed algorithms.
PL
W artykule opisano zaprojektowany, wykonany praktycznie oraz przebadany dwukanałowy tor cyfrowego przetwarzania sygnału z układem FPGA (Field-Programmable Gate Array), w którym zaimplementowano algorytmy DSP. Opracowany dwukanałowy system pozwala na weryfikację opracowanych algorytmów przetwarzania i estymacji parametrów sygnału radiolokacyjnego o częstotliwości pośredniej implementowanych w równoległej, sprzętowej architekturze FPGA.
EN
In the paper describes designed, performed and tested two-channel digital signal processing circuit with FPGA, which in implemented DSP algorithms. The developed dual-channel system allows verification of developed algorithms for the processing and estimation of indirect-frequency signal parameters implemented in parallel hardware FPGA architecture.
PL
Artykuł porusza kluczowe zagadnienia związane z projektowaniem filtrów cyfrowych o pożądanej liniowej charakterystyce fazowej. Autorzy zaproponowali własną metodologię implementacji filtrów typu SOI oraz NOI. Następnie uzyskane rezultaty (struktury filtrów) zostały przeanalizowane teoretycznie pod kątem ich złożoności obliczeniowej. Wyniki tej analizy zostały zweryfikowane poprzez syntezę sprzętową struktur SOI oraz NOI w programowalnych układach logicznych typu FPGA. Dokonana została optymalizacja pod kątem jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów. Do realizacji użyto nowoczesne środowisko do modelowania i symulacji układów Active-HDL, które umożliwia współpracę z programem MATLAB.
EN
The paper deals with digital filters design with required linear phase characteristic. The authors proposed a new methodology of digital IIR and FIR filters implementation. The obtained results (filter structures) have been analyzed towards their computation complexity. Results of this analysis have been verified by the logic synthesis of IIR and FIR in FPGA. Then the structures have been optimized for best circuits resources utilization. The modern modeling and cosimulation environment Alcdec's Active-HDL with MATLAB has been used to complete the entire task.
PL
Studium sprzętowej realizacji filtrów konwolucyjnych FIR w układach cyfrowych. Artykuł omawia szeroki wachlarz właściwości funkcjonalnych, jakie można uzyskać poprzez wybór odpowiedniej architektury układu cyfrowego, a tym samym dylematy związane z szybkością przetwarzania danych, częstotliwością taktowania, zużyciem zasobów, a także przewidywanym poborem mocy. Zademonstrowano możliwości implementacji znanych mechanizmów przetwarzania równoległego i potokowego we własnych konstrukcjach. Przeprowadzone rozważania zilustrowano serią projektów, obejmujących kodowanie w języku opisu sprzętu (VHDL), weryfikację funkcjonalną i syntezę do układów programowalnych FPGA.
EN
The paper is focused on hardware implementation of convolution filters (FIR) in programmable digital circuits. It shows the wide horizon of functional properties available depending on digital architecture applied. The classic trade-offs, concerning the data processing speed, clock frequency, size and power consumption are discussed. Well known mechanisms of concurrent and pipelined processing are presented as extremely efficient solutions, naturally available in the individual constructions of logic circuits for OSP. Theoretical considerations are illustrated by series of projects, involving VHOL coding, functional verification and synthesis for FPGA.
EN
This paper is devoted to the application of an Evolutionary Algorithm to the design of Finite Impulse Response filters (FIR). A hybrid algorithm is proposed, which consists of a robust global optimization method (Evolutionary Algorithm - EA) and a good local optimization method (Quasi-Newton - QN). An experimental comparison of the hybrid algorithm against EA and QN alone indicates that EA yields filters with the better amplitude characteristics than QN. Furthermore the hybrid method yields filters with even better amplitude characteristics and in some times, it needs significantly less time than EA alone to reach good solutions.
6
Content available remote Suboptymalny algorytm regulacji predykcyjnej z modelami neuronowymi typu FIR
PL
W pracy omówiono nieliniowy algorytm regulacji predykcyjnej wykorzystujący modele neuronowe typu FIR (ang. Finite Impulse Response). W algorytmie zastosowano modele bazujące na sieci perceptronowej. Przedstawiony algorytm jest efektywny obliczeniowo, ponieważ wymaga cyklicznego rozwiązywania zadania optymalizacji kwadratowej, co może być wykonane w czasie rzeczywistym. Algorytm cechuje się dużą dokładnością regulacji, porównywalną z algorytmami wymagającymi bieżącej nieliniowej optymalizacji.
EN
This paper describes a suboptimal nonlinear Model Predictive Control (MPC) algorithm based on FIR (Finite Impulse Response) neural models. Multilayer Perceptron (MLP) neural network is used. The algorithm is computationally efficient because it results in a quadratic programming problem, which can be easily solved on-line by means of a numerically reliable software subroutine. The algorithm gives good closed-loop control performance, comparable to that obtained in the nonlinear MPC technique, which hinges on nonlinear optimisation.
EN
The interaction of Cr(VI) compounds: K2Cr2O7 with cis-diaminedichlorplatinum(II) (cis-Platin) has been studied spectroscopically (UV-VIS, IR, FIR, ESR). It was found that the redox processes took place with the precipiation of brown Pt(IV)-Cr(III) heteropolynuclear products. The deconvolution of the electronic spectra allowed the analysis in convention of independent Pt(IV) and Cr(III) crystal fields.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.