Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetic models
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Flotation process modelling is not a simple task, mostly because of the process complexity, i.e. the presence of a large number of variables that (to a lesser or a greater extent) affect the final outcome of the mineral particles separation based on the differences in their surface properties. The attempts toward the development of the quantitative predictive model that would fully describe the operation of an industrial flotation plant started in the middle of past century and it lasts to this day. This paper gives a review of published research activities directed toward the development of flotation models based on the classical mathematical rules. The description and systematization of classical flotation models were performed according to the available references, with emphasize exclusively given to the flotation process modelling, regardless of the model application in a certain control system. In accordance with the contemporary considerations, models were classified as the empirical, probabilistic, kinetic and population balance types. Each model type is presented through the aspects of flotation modelling at the macro and micro process levels.
PL
Modelowanie procesów flotacji nie jest zagadnieniem prostym, głównie z uwagi na skomplikowany charakter samego procesu, czyli znaczną liczbę zmiennych które, w mniejszym lub w większym stopniu, mają wpływ na końcowy wynik procesu separacji cząstek materiału wykorzystującego różnice w ich właściwościach powierzchniowych. Próby stworzenia ilościowego modelu predyktywnego który w sposób pełny opisywałby przemysłowe procesy flotacji podjęto w połowie ubiegłego wieku a badania trwają po dzień dzisiejszy. W artykule przedstawiono przegląd działalności badawczej podejmowanej w celu opracowania modelu procesu flotacji opartego o zasady matematyki klasycznej. Opisu i systematyki modeli flotacji dokonano w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, główny nacisk kładąc na te modele, które wykorzystywane były wyłącznie do analizy procesu flotacji, bez względu na możliwość ich zastosowania także w układach sterowania. Zgodnie z obecnymi założeniami, modele sklasyfikowano jako empiryczne, probabilistyczne, kinetyczne oraz modele równowagi populacji. Każdy model zaprezentowany jest w kontekście modelowania procesu flotacji, z uwzględnieniem skali mikro oraz makro.
EN
Purpose Underground coal gasification, as a complex and technically difficult process, in many aspects requires the support provided by computer simulations. There are a lot of mathematical models of UCG, some of them are concentrated with the forecast of syngas composition. The most important may be divided into three groups: equilibrium, kinetic and CFD models. The purpose of this work was the detailed critical analysis of more advanced approaches (than equilibrium considerations) applied in simulations of the coal conversion process – both kinetic and based on computational fluid dynamics. The other aim of this paper was the comparative analysis of the most important models of underground coal gasification. Methods Literary studies, concerned with the features and mathematical description of kinetic and CFD models of coal gasification, were used as the research method applied in the work presented. Compilation of the kinetic parameters of gasification reactions was an important part of this article. For that purpose the analysis of Polish and foreign papers, monographs and university handbooks was undertaken. Results Critical analysis of kinetic and CFD models of coal gasification (together with their mathematical formulation) was the result of considerations presented in this article. Kinetic equations were shown separately for pyrolysis, homogenous and heterogeneous reactions. In the case of CDF models, except for the presentation of the conservation equation, the most important methods of modeling turbulence are described (for the reason that this phenomenon may have significant inflence on the final results). Practical implications The work presented describes practical issues connected with kinetic and CFD models, focusing on their capabilities, drawbacks and possible application problems. Originality/ value This paper presents state of art in the field of coal gasification modeling using kinetic and computational fluid dynamics approach. The paper also presents own comparative analysis (concerned with mathematical formulation, input data and parameters, basic assumptions, obtained results etc.) of the most important models of underground coal gasification.
3
Content available remote Kinetic-induced moment systems for the Saint-Venant equations
EN
Based on the relation between kinetic Boltzmann-like transport equations and nonlinear hyperbolic conservation laws, we derive kinetic-induced moment systems for the spatially one-dimensional shallow water equations (the Saint-Venant equations). Using Chapman-Enskog-like asymptotic expansion techniques in terms of the relaxation parameter of the kinetic equation, the resulting moment systems are asymptotically closed without the need for an additional closure relation. Moreover, the new second order moment equation for the (asymptotically) third order system may act as a monitoring function to detect shock and rarefaction waves, which we confirm by a number of numerical experiments.
PL
Budowa pilotowej instalacji ciśnieniowego zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowującego finansowana przez NCBiR w ramach projektu pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii” stała się przyczynkiem do realizacji wielokierunkowych badań wspomagających wykonanie projektu procesowego. Przeprowadzone prace badawcze nad przebiegiem reakcji Bouduarda-Bella wykazują, że mimo pozornie prostego zapisu tej reakcji, bardzo trudno jest przyjąć adekwatny model kinetyczny do jej opisu. Problem dodatkowo się komplikuje w przypadku różnych form pierwiastka C jako substratu reakcji. Zaprezentowano własne modele kinetyczne procesu zgazowania węgla dwutlenkiem węgla uwzględniające zarówno zmienność parametrów fazy gazowej, jak i po stronie fazy stałej. W oparciu o dwuetapowy model kinetyczny tworzenia tlenku węgla wyjaśniono pozornie sprzeczny z regułą przekory wpływ ciśnienia na wydajność procesu. Zaproponowano metodykę umożliwiającą porównywanie parametrów kinetycznych uzyskanych w warunkach dynamicznych i izotermicznych. Metoda nazwana metodą czasu skończonego zakłada, że czas reakcji obejmujący zakres zmienności stopnia przemiany fazy stałej od do w dowolnych warunkach izotermicznych czy dynamicznych, jest wielkością należąca do klasycznego ujmowania wpływu temperatury wg równania Arrheniusa: In [dynamika] vs. 1/T, i wyznacza energię aktywacji od E>0 w obszarze kinetycznym do E→0 w obszarze dyfuzyjnym. Porównując metody testowe badania reakcyjności koksu (metodę genewską i CRI) ustalono, że początek przebiegu zgazowania w wyższych temperaturach jest związany głównie z dyfuzją, zależną od dostępności CO2 do powierzchni koksu.
EN
Construction of the pilot plant of pressure coal gasification with CO2 as a gasifying agent financed by NCBiR project: "The development of coal gasification technology for highly effective production of fuels and energy" has become a contribution for realization of the multi-directional studies supporting the execution of the process project. Studies carried out on Boudouard-Bell reaction indicate, that despite the apparently simple recording of this reaction, it is very difficult to adopt an adequate kinetic model for its description. The matter is further complicated in the case of the various forms of carbon as a reactant. Own kinetic models of coal gasification with carbon dioxide were proposed with taking into account a parameter variability in both gaseous and solid phase. Basing on two-step kinetic model it was explained the influence of pressure on the formation of carbon monoxide apparently inconsistent with contrariness rule. It was proposed the method for comparison of the kinetic parameters obtained in dynamic and isothermal conditions, called Finite Time Method (FTM). It assumes that the reaction time including variation of conversion degree of solid phase from to in any isothermal or dynamic conditions, is the quantity belonging to the classical recognizing the effect of temperature by Arrhenius equation: In [dynamics] vs. 1/T, and determines the activation energy E>0 in the kinetic area to E→0 in the diffusion area. By comparing different methods of coke reactivity test (the Geneva method and CRI), it was found that the onset of gasification at higher temperatures is mostly associated with diffusion, depending on the availability of CO2 on surface of coke.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest omówieniu równań pseudo-pierwszorzędowego (ang. pseudo-first order, PFO) oraz pseudo-drugorzędowego (ang. pseudo-second order, PSO), ich podstawom teoretycznym oraz przyczynach stosowalności. Wyrażenia te są powszechnie wykorzystywane w próbach opisu teoretycznego procesu kinetyki adsorpcji na granicy faz roztwór/ciało stałe. Wykazano, że mogą one odpowiadać (w przybliżeniu) wielu różnym modelom fizycznym. Pociąga to za sobą konkluzję, że z faktu dobrej/złej korelacji eksperymentalnych kinetycznych izoterm adsorpcji przez równanie PSO lub PFO nie wynikają żadne wnioski odnośnie mechanizmu rządzącego szybkością adsorpcji w danym układzie.
EN
The mixture of phenol and 4-methylphenol (p-cresol) effect on the growth behavior and degradation capacity of Aspergillus awamori strain was investigated. The phenol hydroxylase activity modulation depending on substrates included in the media was established. The enzyme hydroxylation of benzene-l,4-diol (hydroquinone) or 4-methylbenzene-l,2-diol (p-methylcatechol) goes better compared with phenol or p-cresol substrates used in the enzyme assay. The mathematical models describing the single substrate as well as the mutual influence of phenol and p-cresol mixture were developed on the bases of Haldane kinetics. The interaction coefficients (Iph/cr, Lcr/ph) indicated the degree to which phenol affects the biodegradation of cresol and vice versa were estimated.
PL
Przedmiotem badań był wpływ mieszaniny fenolu z 4-metylofenolem (p-krezol) na wzrost i zdolności biodegradacyjne grzyba Aspergillus awamori. Stwierdzono wpływ na aktywność fenolohydroksylazy w zależności od substratu dodanego do medium. Enzymatyczne hydroksylowanie 1,4-dihydroksybenzenu (hydrochinon) albo 4-metylo-l,2-dihydroksybenzenu (p-metylokatechol) jest bardziej efektywne niż hydroksylowanie fenolu lub p-krezolu, wykorzystanych jako substraty w reakcji fermentacji. Korzystając z kinetyki Haldane, opracowano model matematyczny, który opisuje wpływ pojedynczych substratów oraz efekt mieszaniny fenolu z p-krezolem na aktywność enzymatyczną. Obliczono współczynniki wzajemnego oddziaływania (Iph/Cr, Lcr/ph), które pokazują stopień działania fenolu na degradację p-krezolu i działanie odwrotne.
EN
The article presents biological reactions, e.g. the organic wastewater purification process in the highly effective oxygen-free UASB type reactor. Here are applied various simplifications in the form of microorganism growth models. In the research Monod's, Moser's Andrews' and Edwards' kinetic models are considered, solving equations with classical methods and neural network methods.
PL
W artykule omówiono kinetykę reakcji biodegradacji ścieków syntetycznych w reaktorze typu UASB. Rozwiązania modeli kinetycznych opisujących kinetykę reakcji metodami klasycznymi (Monod, Andrews i in.) zostały porównane z rozwiązaniami uzyskanymi za pomocą sieci neuronowej.
EN
The correlation between DSM method and finite-difference schemes is revealed. The possibilities of refining upon properties of kinetically-consistent scheme are investigated. To validate corollaries, the calculations were carried out using ID and 2D tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.