Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multiscalar control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a sensorless control approach for a five-phase induction motor drive with third harmonic injection and inverter output filter. In the case of the third harmonic injection being utilised in the control, the physical machine has to be divided into two virtual machines that are controlled separately and independently. The control system structure is presented in conjunction with speed and rotor flux observers that are required for a speed sensorless implementation of the drive. The last section is dedicated to experimental results of the drive system in sensorless operation, and the uninterrupted drive operation for two open-phase faults.
2
Content available remote Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną
PL
Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny dla pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny zbiór parametrów maszyny a składowe wektora wirującego w jednym układzie współrzędnych nie oddziałują na pochodne składowych w drugim układzie. Zastosowanie nieliniowej transformacji pozwala uzyskać dwa modele multiskalarne, oddzielnie dla każdego z układów współrzędnych. W referacie zaproponowano sterowanie multiskalarne pozwalające na wymuszanie zadanej amplitudy i fazy trzeciej harmonicznej strumienia wirnika zwiększając tym samym wykorzystanie materiału konstrukcyjnego maszyny.
EN
The application of the transformation of phase coordinate system into orthogonal coordinate system to the five phase induction motor with concentrated windings results in mathematical model of the two pairs of alpha-beta components of two vectors rotating in a stationary frame. The first coordinate system corresponds to the third harmonic variables while the second coordinate system corresponds to the third harmonic variables. For each coordinate system there exist a separate set of machine parameters. The components of the vector rotating in one coordinate system do not affect the component derivatives of the vector rotating in the second coordinate system. The application of the nonlinear transformation allows for obtaining two multiscalar models, separately for each of the coordinate systems. The paper proposes novel multiscalar control that allow forcing the command magnitude and phase of third harmonic rotor flux thereby increasing the utilization of the construction material of the five phase machine.
PL
Referat dotyczy metody uogólnionej sterowania, która pozwala na zastosowanie takiego samego sterowania w przypadku zasilania maszyn asynchronicznych (klatkowej, pierścieniowej) i synchronicznych z magnesami trwałymi z przekształtnika napięcia lub prądu. Uogólnienie przedstawiono na przykładzie sterowania multiskalarnego. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano za pomocą symulacji komputerowej oraz badań eksperymentalnych.
EN
The paper concerns the generalized control method which allows to apply the same control to control of electrical motors (squire-cage, doubly fed motor) and synchronous motor with permanent magnet supplied by voltage or current source converter. The generalized control is presented by the multiscalar control method. Theoretical investigation are confirmed by simulation and experimental results.
4
Content available remote Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu
PL
W referacie przedstawiono układy regulacji maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Sterowanie zrealizowano w oparciu o multiskalarny model maszyny indukcyjnej klatkowej sterowanej z wymuszeniem składowych prądu stojana. Jakość opracowanych układów regulacji zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych.
EN
The current control systems of induction machine fed by current source inverter are presented in the paper. The control system based on multiscalar model of induction machine with forcing of components of stator current. The multiscalar current control systems quality is verified by simulations and experimental studies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych całkującego obserwatora Luenbergera strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego. Przedstawiono model matematyczny obserwatora całkującego, z uwzględnieniem zastosowanego algorytmu całkowania umożliwiającego uniknięcie problemów z kumulacją składowej stałej zakłócającej sygnały mierzone przez obserwator. Jakość odtwarzania zmiennych stanu została oceniona na podstawie jakości działania multiskalarnego układu sterowania wykorzystującego odtwarzane wartości jako sygnały sprzężenia zwrotnego.
EN
The paper presents the results of laboratory investigations of the Luenberger integral observer of induction motor magnetic fluxes. The integral observer mathematical model including the applied integration algorithm that enables avoiding problems with accumulation of the DC offset disturbing measured signals is presented. The quality of reconstruction of state variables is evaluated basing on the quality of operation of the multiscalar control system using the reconstructed values as feedback signals.
PL
W referacie przedstawiono nowy sposób sterowania silnikiem PMSM oparty na sterowaniu multiskalarnym. Do sterowania nie jest potrzebne określenie położenia wirnika. W nowym obserwatorze prędkości opartym na obserwatorze Luenbergera estymowana jest prędkość kątowa wirnika oraz strumienie. Rozważania teoretyczne zweryfikowano badaniami symulacyjnymi.
EN
The new approach to the control of PMSM based on multiscalar control is presented in this paper. Modified Luenberger observer structure of PMSM is presented. Properties of the new control systems are compared and results of simulations are showed.
7
Content available remote Sterowanie maszyną pierścieniową zasilaną z przekształtnika prądu
PL
W referacie przedstawiono nową koncepcję sterowania maszyną pierścieniową zasilaną od strony wirnika z falownika prądu. W referacie pokazano strukturę tranzystorowego dwukierunkowego falownika prądu. Zagadnienia teoretyczne potwierdzono badaniami symulacyjnymi.
EN
The new control systems of double fed motor supplied by current source converter is presented in the paper. The control systems based on multiscalar model of double fed machine are applied. The structure of current source converter is showed in the paper. Theoretical investigations are confirmed in simulation results.
8
Content available remote Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo
PL
Jednym z rozwiązań układów sterowania falownikiem prądu jest sterowanie napięciowe. Zmiennymi wyjściowymi z układu sterowania maszyną elektryczną są częstotliwość prądu wyjściowego falownika oraz zadana wartość napięcia zasilającego obwód pośredniczący falownika. Sterowanie napięciowe falownikiem sieciowym, przy założeniu maksymalnej wartości współczynnika głębokości modulacji falownika silnikowego, ogranicza możliwości generowania mocy biernej w falowniku sieciowym. W artykule zaproponowano metodę sterowania mocą bierną falownika, w którym ograniczona jest wartość prądu dławika obwodu pośredniczącego oraz narzucona wartość napięcia zasilającego obwód pośredniczący. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.
EN
A voltage control is one of control methods for currents source inverter feeding the induction motor. The output variables in this control strategy are: the frequency of inverter output current vector, and the voltage in DC-link. The control of reactive power in current source rectifier is limited by DC-link current value and the DC-link voltage determined in control system of current source inverter. The method of reactive power control in the current source rectifier in drive with multiscalar control of current source inverter fed induction motor is presented in this paper. The theoretical considerations, presented in the paper, are verified by simulation researches.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych proporcjonalnego obserwatora Luenbergera strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego. W celu potwierdzenia poprawności przyjętych kryteriów doboru parametrów obserwatora badania przeprowadzono dla czterech różnych zestawów tych parametrów. Jakość odtwarzania zmiennych stanu w obserwatorze oceniono na podstawie jakości działania multiskalarnego układu sterowania wykorzystującego wartości odtworzone w badanym obserwatorze jako sygnały sprzężeń zwrotnych. Ponadto wartości zmiennych stanu odtworzone w obserwatorze badanym porównano z wartościami odtwarzanymi w obserwatorze odniesienia, którego dobre działanie zostało potwierdzone wcześniej przeprowadzonymi badaniami.
EN
The paper presents the results of laboratory investigations of the Luenberger proportional observer of induction motor magnetic fluxes. In order to verify the correctness verification of the criteria assumed for selecting the observer parameters, there were performed investigations of four different sets of the observer parameters. The quality of estimating the state variables by the observer was evaluated on the basis of the quality of operation of the multiscalar control system using the values estimated by the observer as a feedback signals. Moreover, the state variable values estimated by the tested observer were compared with those estimated by the reference observer whose high quality of operation was confirmed by the investigations carried out previously.
10
Content available remote Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu
PL
W artykule przedstawiono układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu. Pokazano strukturę układu z falownikiem prądu oraz przedstawiono algorytm doboru parametrów (indukcyjności dławika i pojemności kondensatorów wyjściowych). Przedstawiono dwa bezczujnikowe układy regulacji oparte na sterowaniu multiskalarnym. W bezczujnikowych układach regulacji zastosowano nowy obserwator prędkości kątowej wirnika. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań eksperymentalnych.
EN
Control systems for the induction motor fed by a current source inverter based on a multiscalar models are presented in the paper. The topology of current source inverter is presented. The special algorithm is used for selection of DC link inductor and output capacitors. The vector models of the induction motor fed by CSI with output capacitors of inverter are used to derive multiscalar models. Equations of two multiscalar models of the induction motor are presented. The speed observer system is applied to receive sensorless drive. Properties of the sensorless control systems are compared. The investigation carried out on experimental drive system confirm simulation results.
11
Content available remote Bezczujnikowy układ sterowania maszyną asynchroniczną z filtrem silnikowym
PL
W referacie przedstawiono układ sterowania bezczujnikowego silnikiem indukcyjnymi o mocy 22kW z filtrem silnikowym. Układ regulacji oparty jest na modelu multiskalarnym silnika, w którym do opisu dynamiki wybrano jak zmienne stanu strumień skojarzony z uzwojeniami stojana oraz prąd stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej, z uwzględnieniem parametrów filtru, w pełnym zakresie zmian prędkości oraz dla typowych stanów dynamicznych silnika.
EN
In the paper method for closed loop control of speed sensorless 22kW electric drive with motor filter is presented. The structure of control systems of induction motor based on multiscalar model. Stator current vector and stator flux vector have been chosen for transformation of variables. Motor filter is a circuit with L, C and R elements which are inserted between inverter and motor. In this paper method for modification of speed observer in control algorithm is presented. Experimental results are presented. Full range of velocity variation and typical engine dynamic states have been used in researches.
12
Content available remote Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym
PL
W referacie przedstawiono trzy struktury układów regulacji silnika indukcyjnego oparte na modelu multiskalarnym. Dla każdej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu, wektor prądu stojana i wektor strumienia wirnika, wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana, wektor prądu stojana i wektor strumienia w szczelinie. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej wirnika. Badania przeprowadzono w pełnym zakresie zmian prędkości oraz dla typowych stanów dynamicznych silnika. Przeprowadzone badania wykazały dobre właściwości układów regulacji silnika asynchronicznego.
EN
Three structures of control systems of induction motor based on multiscalar model are presented in the paper. For each structure two vectors, stator current vector and rotor flux vector, stator current vector and stator flux vector, stator current vector and magnetic flux vector have been chosen for transformation of variables. An experimental study of control systems with angular velocity speed observer has been done. Full range of velocity variation and typical engine dynamic states have been used in researches. Examinations have shown good qualities of induction motor control systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.