Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekspansja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W Chinach buduje się dużą ilość wież betonowych na liniach do przesyłu bardzo wysokich napięć, z których wiele przecina zamarzające płaskowyże, a betonowy fundament wieży energetycznej narażony jest na zamarzanie i rozmrażanie, co zmniejsza jego wytrzymałość. W pracy badano zaprawy wykonane z cementu, popiołu lotnego i nanokrzemionki, które dojrzewały w roztworze siarczanów i chlorków przez 90 dni. Badano wytrzymałość, odporność na mróz, strukturę porów, strefę przejściową oraz wpływ dodatku nanokrzemionki na te właściwości. Wyniki badań pokazały, że dodatek nanokrzemionki poprawia odporność na mróz, a ten efekt można wyjaśnić poprawą struktury porów i zmniejszeniem porowatości strefy przejściowej z kruszywem. Przechowywanie betonu w roztworze agresywnym siarczanowo-chlorkowym ma niekorzystny wpływ na odporność na mróz, a powstawanie Aft, powodujące ekspansje może powodować powstawanie spękań betonu. Te wyniki uzasadniają ograniczenie wykonywania fundamentów betonowych wież do okresu letniego na zamarzających płaskowyżach, co zapewni ich lepsze właściwości.
EN
In China, a large amount of electric transmission towers has been built across plateau frozen soil, where the foundation concrete serves under freeze-thaw and erosion condition, and consequently, the durability faces the tough challenges. In this study, the mortars were prepared based on cement, fly ash, and nano silica [NS], which were cured in chloride-sulfate solution for 90 days. The compressive strength, freeze-thaw resistance, pore structure, interfacial transition zone, and hydration products was investigated, and the improvement in freeze-thaw resistance by addition of NS was discussed. The results show that addition of NS can improve the freeze-thaw resistance, and increase in curing temperature can also show improvement in freeze-thaw resistance. This effect can be explained by refine the pore structure and densify the microstructure of ITZ with the addition of NS. Furthermore, negative effect on freeze-thaw resistance can be found that being cured under chloride-sulfate condition, the formation of AFt would cause the volume expansion and cracking of concrete. Such results suggest that in the plateau frozen soil, it is better to cast concrete in summer, which would benefit the strength development of concrete and promote the freeze-thaw resistance.
EN
So far in Poland, the Asian clam Corbicula fluminea has been reported from the Oder (Odra) and Vistula River. Its new population has been discovered in the Warta-Gopło Canal in Konin (central Poland), where water temperature can reach 34°C, as the canal is a part of a power plant lake cooling system. The spatial distribution of C. fluminea was found to be very uneven and that is probably why this species was not found during earlier research. The highest density of C. fluminea was 78 ind.·m-2 at the site where water flow was the fastest (2.49 m·s-1), providing sufficient oxygenation of the water. The results suggest that existing information about the distribution of C. fluminea may be far from complete because the clam can be present also in the habitats that were not regarded as suitable for the species according to earlier reports, and therefore have not been monitored for its presence.
3
Content available remote Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych
PL
W artykule przedstawiono zmianę długości i masy próbek zaczynów żużlowo-popiołowych do 130 dni dojrzewania. Próbki wykonano z mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, którego reakcję wiązania wzbudzono dodatkiem popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego (bez dodatku odczynników chemicznych), w pięciu proporcjach dozowania składników. Próbki referencyjne wykonano z cementu hutniczego, wieloskładnikowego i portlandzkiego popiołowego. Wszystkie próbki wykonano ze stałym wskaźnikiem woda/spoiwo = 0,5. Zmianę długości badano w aparacie Graf-Kaufmana. Równolegle wykonywano pomiary zmiany masy próbek w czasie dojrzewania. Wszystkie próbki wykazują spadek masy w czasie badania. Próbki zaczynów żużlowo-popiołowych pęcznieją w początkowym okresie badania, a następnie ulegają skurczowi. Widoczna jest zależność między zmianą długości próbek (pęcznienie i skurcz) a zawartością popiołu i żużla w spoiwie.
EN
The paper presents the results of investigation into mass and linear changes of fly ash slag pastes up to 130 days of curing. The pastes were prepared from ground granulated blast furnace slag and fly ash from fluidized combustion of brown coal as an activator of slag’s binding reaction. The pastes were mixed in five proportions of binder components (by mass). The reference specimens were prepared from slag cement, multicomponent cement, Portland fly ash cement. All specimens were prepared with water/binder ratio equal 0,5. Linear changes were investigated in Grauf-Kaufman apparatus. Also the mass changes in time of curing were measured. The mass loss of all the specimens was noted. In the early period of curing fly ash-slag pastes underwent expansion and then shrinkage. The relation between linear changes (expansion and shrinkage) and proportions of fly ash and slag in binder was revealed.
4
Content available Polska polityka surowcowa za granicą
EN
The Polish expansion in mineral exploration is going to start with Africa. This is expressed in Government documents. Such direction is obviously welcome, but is not the most important. Chinese competitiveness in that continent is insurmountable. The Polish science was most successful in this field in the 19th and early 20th centuries in Siberia. Its achievements have been appreciated there until today, independently of political turmoil in Polish-Russian relations. This direction of the policy in mineral exploration is the most promising because this is where the world economy and policies are currently targeted. A weakness of both these options is the lack of commonly available knowledge about both Africa and Siberia, and about other areas of our interests in raw materials around the world. This should be a starting point to a debate about the Polish policy in mineral exploration abroad.
EN
The paper presents the issue of geological-engineering evaluation of ability to volume changes in Mio-Plioceneclays from the area of Budy Mszczonowskie. It has been stated that these clays are characterized by a high content ofclay fraction with beidellite as a dominant clay mineral. For the evaluation of expansiveness, both direct andindirect test methods are used. Expansive features, i.e. swelling pressure and swelling index, are presented in relation to initial moisture content.
EN
The signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) of North American origin was introduced to Europe (to Scandinavia) in the 1960s. Since that time due to translocation to many countries, biological features and ecological plasticity, it became widespread, invasive and displaced native species. The paper reports first multi- point colonization of P. leniusculus in the Polish rivers. The aim of the study was to determine the current distribution of the signal crayfish in the coastal Baltic tributary (the River Wieprza) after 20 years of deliberate releases in its drainage area. During sampling at 28 sites with use of the “Pirate” crayfish traps and hand collection methods in spring and summer 2014, 127 P. leniusculus individuals were found at 8 sites in the Wieprza and its two tributaries, both away from and close to known sites of their introduction in 1995 and 1996 in the Wieprza River drainage area. The species spreads via the Wieprza River towards the Baltic brackish waters. With such expansion of this species, it is expected to be found in Polish coastal waters of the Baltic Sea and in other coastal rivers in the near future. The conflict between legal aspects of the signal crayfish farming, colonization by the species of the natural aquatic ecosystems and the expectations of consumers is discussed.
EN
Alkali-silica reaction (ASR) is a reaction between amorphous or poorly crystallized siliceous phase, present in aggregates, and sodium and potassium hydroxides in the pore solution of concrete. Chemical admixtures such as lithium compounds are known to have high potential of inhibiting ASR. The aim of this study was to determine the effect of lithium nitrate on ASR in mortars containing high reactive opal aggregate over a long period of time. Mortar bar expansion tests were performed and microstructures of mortar bars were observed by scanning electron microscopy coupled with an energy dispersive X-ray microanalyser. Results from this study showed that effectiveness of lithium nitrate in mitigating ASR was limited over a long period of time. A larger amount of ASR gel which was formed in the presence of lithium nitrate indicated that the deterioration processes intensify within longer periods of time, which so far has not been observed in literature. Microscopic observation confirmed the presence of alkali-silica gel and delayed ettringite in mortars with lithium nitrate.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of expansive mineral binding materials based on calcium aluminate with mineral additive and carbonate expander. The expansion size can be controlled by the amount of expander as well as by water-binder ratio. The study describes the method of measuring the expansion size and selected technical parameters of obtained expansive binders together with the proposed scope of their use in underground construction.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych ekspansywnych mineralnych materiałów wiążących na bazie cementów glinowych z dodatkiem mineralnym i ekspansorem węglanowym. Wielkość ekspansji może być regulowana zawartością ekspansora oraz wielkością wskaźnika wodno-spoiwowego. Przedstawiono wybrane parametry techniczne uzyskanych spoiw ekspansywnych oraz możliwe ich zastosowanie w technice górniczej.
EN
The main raw material in the production of corn puffs is corn semolina, which is relatively low in nutrients. Therefore, food manufactures are looking for additives that improve not only the nutritional value of the product, but also their digestibility and dietary properties. Imporant features of corn puffs are aroma and taste, but not without significance is their physical characteristics. The aim of this study was to investigate the influence of popular additives such as milk powder, wheat bran, potato flour, oaten concentrate, buckwheat flour, pea flour and amaranth flour on quality features of corn puffs. All addictives used in the amount of 6%, and the extrusion process proceeded under the same conditions in a single screw extruder. The aim of the study was realized by determination some physicochemical features (water absorption, expansion, volume, mass, geometrical and strength characteristics) using traditional analytical methods in 8 different variants of corn puffs. In addition, the taste, smell, color, hardness and structure of the product were evaluated using a 5-point scoring method. The results obtained in the experiment indicated that all additives had influence on the quality of corn puffs. The additives, which have greatest influence on the characteriscis of puffs were potato flour and milk powder. These additives increased the expansion of the product and decreased their hardness. All tested variants of corn puffs were accepted by potential consumers, but the most desirable organoleptic features had puffs with milk powder and buckwheat flour.
PL
Podstawowym surowcem w produkcji chrupek jest kaszka kukurydziana, stosunkowo uboga w składniki odżywcze. Dlatego też producenci żywności poszukują dodatków, które podwyższyłyby nie tylko wartość odżywczą chrupek kukurydzianych, ale również ich strawność i właściwości dietetyczne. Ważnymi cechami decydującymi o akceptacji chrupek przez konsumentów są ich walory smakowo-zapachowe. jak również ich cechy fizyczne. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu popularnych dodatków takich jak: mleko w proszku, otręby pszenne, mąka ziemniaczana, koncentrat owsiany, mąka gryczana, mąka grochowa i mąka amarantusowa na wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych. Wszystkie dodatki zastosowano w ilości 6%. a proces ekstruzjl przebiegał przy zachowaniu tych samych warunków pracy ekstrudera jednoślimakowego. Cel pracy realizowano poprzez oznaczenie w 8 różnych wariantach chrupek kukurydzianych wybranych wyróżników fizykochemicznych (wodochłonność, ekspansja, objętość, masa. cechy geometryczne ł wytrzymałościowe) za pomocą tradycyjnych metod analitycznych, w aspekcie oceny Ich smaku l zapachu, barwy, twardości oraz struk-tury-wyrobu przy zastosowaniu metody 5. punktowej. Uzyskane w doświadczeniu wyniki wskazały, że zastosowane dodatki wpływały na cechy jakościowe chrupek kukurydzianych. Dodatkami, które w największym stopniu wpływały na cechy chrupek były mąka ziemniaczana oraz mleko w proszku. Dodatki te zwiększały ekspansję chrupek oraz zmniejszały ich twardość. Wszystkie badane warianty chrupek kukurydzianych znalazły akceptację wśród potencjalnych konsumentów, jednakże najbardziej pożądanymi cechami charakteryzowały się chrupki z dodatkiem mleka w proszku oraz mąki gryczanej.
PL
Możliwość wystąpienia reakcji alkalicznej wodorotlenków sodu i potasu (Alkali Silica Reaction, ASR) w betonowych osłonach reaktorów wymaga szczególnej ostrożności przy doborze składników betonów do realizacji programu energii jądrowej w Polsce. Uszkodzenia osłon reaktorów w USA i w Belgii wskazują kierunki niezbędnych badań, [1-3]. W badaniach przedstawionych w artykule zastosowano kruszywa o dużej gęstości (osłabianie promieniowania gamma): magnetytowe, barytowe oraz hematytowe oraz kruszywo o wysokiej zawartości wody związanej (absorpcja promieniowania neutronowego) – kruszywo serpentynitowe. Przeprowadzono badania mikroskopowe kruszyw na cienkich szlifach w celu identyfikacji potencjalnie szkodliwych minerałów z uwagi na zagrożenie ASR, oraz przyspieszone i długotrwałe badania w celu określenia potencjalnej reaktywności alkalicznej tych kruszyw. Wyniki badań wykluczyły możliwość stosowania kruszywa hematytowego do betonów osłonowych. Wyniki badań odnośnie do wykorzystania dostępnych kruszyw specjalnych tworzą podstawy projektowania bezpiecznych osłon w warunkach krajowych.
EN
The possibility of Alkali-Silica Reaction ASR in concrete shields in nuclear reactors in Poland requires particular attention in selection of concrete compositions. Damages in reactors in the USA and in Belgium may serve as indication for necessary investigations. In the research programme the high density aggregates were tested (for control of gamma radiation): magnetites, barites and hematites, as well as aggregates with high proportion of bound water – serpentinites – for absorption of neutrons. Microscope analyses of aggregates on thin sections enabled to identify potentially dangerous minerals with respect to ASR. Accelerated and long term tests in order to determine potential reactivity of special aggregates were carried on also. The test results indicated clearly that hematites should be excluded for application in concrete shields. The safe aggregates available on the market were defined for application in the shields in Polish conditions.
PL
Artykuł przedstawia sytuację rynku linii lotniczych Europie. Skonfrontowani ze sobą zostali: przewoźnik tanich linii Ryanair oraz przedstawiciel tradycyjnych linii Lufthansa w celu pokazania dwóch odrębnych, ale jednocześnie trafnych rozwiązań zarządzania firmą. Przeanalizowano ogólną charakterystykę firm oraz strategie ich działania. Dodatkowo ukazano także sytuację danych linii lotniczych w Polsce.
EN
The article presents the situation of the airline in Europe. Confronted with each other are: low-cost carrier Ryanair and traditional airlines – Lufthansa, to show two separate, but at the same time accurate management solutions company. It’s analyzed the general characteristics of firms and strategies for their actions. Moreover it shows the situation of the airlines in Poland.
PL
Clinoptilolit jest zeolitem, który ma właściwości pucolanowe oraz zdolność do wymiany jonów, co pozwala mu na immobilizację jonów sodu i potasu w zaczynie cementowym. Dzięki temu jony te nie mogą brać udziału w reakcji z krzemionką w kruszywie, powodującej zniszczenie betonu. W artykule zbadano wpływ tych właściwości clinoptilolite na ograniczanie niekorzystnej ekspansji betonu, związanej z reakcją wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką w kruszywie. Najlepszą metodą oceny ograniczenia wpływu tej reakcji na właściwości zaprawy jest zmniejszenie ekspansji próbek, zawierających reaktywne kruszywo. Przeprowadzenie takich badań wykazało korzystny wpływ clinoptilolitu na zmniejszenie tej ekspansji. Ponadto stwierdzono, że poddanie tego zeolitu działaniu jonów NH4+ zwiększa jego aktywność.
EN
Clinoptilolite is a zeolite, which has pozzolanic properties and ion exchange ability which enables the immobilization of sodium and potassium ions in cement paste. For this reason these ions cannot participate in the reaction with silica in aggregate, resulting in the concrete destruction. In the paper the impact of these properties on the reduction of unfavorable expansion of concrete, caused by the alkali silica reaction. The best method to establish the reduction of the impact of this reaction on the mortar properties is to determine the expansion of these mortars containing reactive aggregate. These studies have shown the beneficial effect of clinoptilolite on reducing this expansion. Moreover, it was found that modifying this zeolite with NH+4 ions increases its activity.
EN
The paper presents results of the research on the single-screw extruder strength on sudden changes of dosing raw material during the extrusion process. The tests were carried out in a short single-screw extruder KZM-2 whose relation of length to diameter of a screw was 6:1 and rotational speed was 200 rpm. Grits moistened up to 15% moisture and five disturbing samples of mass 0.2-1.2 kg prepared from the same raw material constituted a research material. Particular samples were used for disturbing a stable course of the extrusion process. Disturbance of the process consisted in fast introduction of the whole disturbing dose to the extruder input and measurement of the value of intensity change of current consumed by the extruder engine, time of return to stable conditions and changes in the image of obtained samples of extruder. Measurements of the impact of disturbance on the measured amounts were carried out for three settings of extruder performance. It was found out that a single-screw extruder at all set performances reacted with fast increase of electric current consumption; moreover, time of process stabilization changed each time. Moreover, it was reported that particular disturbing doses affected significantly the changes of quality parameters of extrudates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności ekstrudera jednoślimakowego na nagłe zmiany dawki podawania surowca w trakcie procesu ekstruzji. Badania przeprowadzono w krótkim ekstruderze jednoślimakowym KZM-2 o stosunku długości do średnicy ślimaka 6:1 i prędkości obrotowej 200 obr·min-1 (rpm). Materiałem badawczym była kaszka kukurydziana nawilżana do wilgotności 15% oraz pięć próbek zakłócających o masie 0,2-1,2 kg przygotowanych z tego samego surowca. Poszczególne próbki posłużyły do zakłócenia ustabilizowanego przebiegu procesu ekstruzji. Zakłócenie procesu polegało na szybkim wprowadzeniu do wejścia ekstrudera całej dawki zakłócającej i pomiarach wartości zmiany natężenia prądu pobieranego przez silnik ekstrudera, czasu powrotu do warunków stabilnych oraz zmian w obrazie otrzymanych próbek ekstrudatu. Pomiary wpływu zakłócenia na mierzone wielkości przeprowadzano dla trzech ustawień wydajności ekstrudera. Stwierdzono, że ekstruder jednoślimakowy przy wszystkich ustawionych wydajności reagował szybkim zwiększeniem poboru prądu elektrycznego, każdorazowo zmieniał się także czas ustabilizowania procesu. Zaobserwowano również, że poszczególne dawki zakłócające wpływały istotnie na zmiany parametrów jakościowych ekstrudatów.
PL
Bilfinger Berger Budownictwo S.A. kontynuuje ekspansję na zagraniczne rynki. Pod nową, prostszą nazwą – Bilfinger Infrastructure – polska firma będzie prowadzić prestiżowe projekty w Skandynawii i w Niemczech. Nowa strategia grupy Bilfinger ma na celu poprawę efektywności poszczególnych jednostek biznesowych oraz zwiększenie ich rentowności.
EN
At present, the Bilfinger Infrastructure SA focuses on performing environmental and infrastructural projects financed by European Union funds. The company currently specializes in infrastructural, industrial, cubature and natural environmental protection projects. Bilfinger Infrastructure is able to provide complex solutions from a single source. As a result, they are one of the market’s leading construction holding companies.
PL
Jednym z rodzajów naturalnych kruszyw stosowanych do betonów są żwiry polodowcowe, które mają złożony skład petrograficzny i mineralny. Niektóre ze składników tych żwirów reagują z wodorotlenkami sodu i potasu powodując ekspansję betonu. Zbadano wpływ dodatku zeolitu bogatego w klinoptylolit na ekspansję zaprawy wywołanej tymi reakcjami. Metoda chemiczna podana w normie ASTM C286 wykazała, że kruszywo jest reaktywne, przy czym reakcja alkaliów z kruszywem jest spowodowana przez opal i chalcedon, zawartych w lepiszczu piaskowca kwarcowo-glaukonitowego oraz wapienia organodetrytycznego, sparytowo-mikrytowego. Dodatek zeolitu zapobiegał ekspansji, zmieniając, w składzie powstającego żelu uwodnionego żelu krzemianu sodowo-potasowo- wapniowego zawartość sodu, na korzyść wapnia. W miejscach, w których zaszła reakcja alkaliów z krzemionką występowały także igiełkowate kryształki, prawdopodobnie filipsytu.
EN
Gravels, characterized by complex petrographic-mineralogical composition, belong to natural aggregates used in concrete production. Certain gravel components may react with concrete pore solution reach in alkalis hydroxides, causing concrete expansion. The effect of zeolite, composed mainly of clynoptilolite, addition on mortar expansion caused the alkali-aggregate was studied in this work. The chemical method tests, according to ASTM C286 standard, of used gravel has shown that this aggregate is reactive, and these reactions are caused by opal and chalcedony, forming cement in quartz-glauconitic sandstone rock and in sparite-micrite organodetritic limestone. Zeolite addition eliminates the expansion, changing the chemical composition of hydrated sodium-potassium-calcium silicate gel, decreasing sodium content and increasing calcium on the expense of the first. In the areas in which the microcracks appeared the fibres crystals of composition close to philipsite were formed.
PL
Spoiwa ekspansywne wytwarzane są z cementu portlandzkiego i składników dających efekt wzrostu objętości. Wzrost objętości związany jest głównie z krystalizacją znacznej ilości ettringitu 3CaOźAl2O3ź3CaSO4ź32H2O, co wynika z włączenia w proces hydratacji składników stanowiących dodatkowe nośniki glinu i siarki. Proces ekspansji uzależniony jest od wielu czynników fizycznych i chemicznych. Istotną rolę odgrywa tu skład mineralny cementu podstawowego oraz rodzaj składnika ekspansywnego zawierającego glin. Składnikiem ekspansywnym, zastosowanym w pracy, był spiek siarczano-glinianu wapnia 4CaOź3Al2O3źSO3 (tzw. kompleks Kleina, yeelimit) z anhydrytem i CaO, otrzymany z mieszaniny surowcowej złożonej z kamienia wapiennego, boksytu oraz gipsu syntetycznego, powstającego w wyniku odsiarczania spalin elektrownianych metodą mokrą wapienną. Zestaw surowcowy wypalano w temperaturze 1180 stopni C i po schłodzeniu mielono. Zaczyny i zaprawy sporządzone z mieszaniny cementu z dodatkiem ekspansywnym poddano badaniom zmian objętości za pomocą aparatu Graf-Kaufmana (ekspansja swobodna) oraz własnej konstrukcji wielostanowiskowego przyrządu do pomiaru ekspansji ograniczonej z automatyczną rejestracją wyników. Wyniki skonfrontowano z wymaganiami standardowymi. Przeprowadzono też badania wytrzymałości zapraw z cementu ekspansywnego i analizę składu fazowego hydratyzujących materiałów za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej. Dokonano oceny kinetyki hydratacji. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano wskazania dotyczące receptury spoiw o cechach materiałów bezskurczowych i ekspansywnych.
EN
The expansive binders were produced by mixing Portland cement with an expansive additive manufactured by sintering from calcium aluminate-sulfate (yeelimite), calcium sulfate (anhydrite) and lime. The studies were focused on the synthesis of this aluminate-sulphate-lime additive, determining the temperature of burning process as a parameter controlling the relative activity of components, and subsequently on the mixture proportions to ensure the hydration process, resulting in non-shrinkage or expansion effects. In the experiments, the proportions of expansive mixture and cementitious materials were varied. The investigations with aim to find the relationship between the volume changes and the composition of initial mixtures in cement pastes and mortars (with sand) were also carried out. The expansion was evaluated by using both the standard Graf-Kaufman apparatus and the equipment allowing continuous measurements on the samples placed in special moulds (restricted expansion). The compressive strength development was determined on standard mortars. The kinetics of hydration and phase composition of the products were characterized. In the environment of hydrating cement, the expansive additive transforms into ettringite at "right time" to give the expansion, when the plastic material transforms to a more rigid matter but before the ultimate hardening takes place.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy rolniczej oraz odpadowych tworzyw sztucznych z grupy poliolefin jako surowców do produkcji brykietów. Omówiono również tematykę związaną z ekspansją brykietów. Porównano w jakim stopniu brykiety ulegają rozprężeniu bezpośrednio po opuszczeniu matrycy oraz w przyjętych jednostkach czasu. Do analizy porównawczej wybrano brykiety wytworzone ze słomy owsa i kukurydzy z dodatkiem polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD). Określono również w jakim stopniu na ekspansję wpływa dobór parametrów procesu wytwarzania brykietów, a w jakim dobór mieszanki zagęszczanych surowców. W doborze komponentów kierowano się różnicami wynikającymi z budowy i struktury badanych rodzajów słomy oraz postacią użytego polietylenu. Stwierdzono, że gęstość brykietów w czasie 20 minut od ich wytworzenia zmniejszyła się w skrajnych przypadkach o 2,33% dla brykietów ze słomy owsa i PE-LD rozdrobnionego (82 MPa i 210°C) i 4,73% dla brykietów ze słomy kukurydzy i PE-LD nie rozdrobnionego (95 MPa i 200°C).
EN
The article presents possibilities of using agricultural biomass and waste plastics from the polyolefin group as raw materials for production of briquettes. Moreover, the issues, which are related to expansion of briquettes was discussed. A comparison of the degree of expansion of briquettes directly after leaving a matrix and within time units was carried out. Oat hay briquettes and corn briquettes with addition of low density polyethylene (PE-LD) were selected for comparative analysis. Furthermore, the influence of the selection of briquettes production parameters on the expansion and the influence of the selection of the concentrated raw materials mixture were determined. Differences resulting from the structure of the examined hay types and the form of polyethylene which was used were the basis for the selection of components. It was determined that density of briquettes within 20 minutes from the moment of their production decreased in extreme cases of 2.33% for oat hay briquettes and the ground PE-LD briquettes (82 MPa and 210°C) and 4.73 for corn hay briquettes and not ground PE-LD briquettes (95 MPa and 200°C).
19
Content available Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego
PL
W artykule omówiono właściwości cementów specjalnych i gotowych mieszanek betonowych opracowanych i wytwarzanych w Oddziale Mineralnych Materiałów Budowlanych ISCMOiB w Krakowie. Pokazane właściwości podkreślają wyjątkowe cechy tych materiałów, gwarantujące trwałość konstrukcji w ekstremalnych warunkach obciążeń eksploatacyjnych i oddziaływania środowiska. Dotyczy to bardzo wysokich wytrzymałości, małej porowatości i korzystnego rozkładu porów, odporności na korozję chemiczną: chlorkową i siarczanową, mrozoodporności i kontrolowanych wartości bardzo niskiego skurczu i ekspansji dla odmian betonów ekspansywnych. Podane właściwości predysponują omawiane materiały do wykonywania i napraw konstrukcji betonowych w budownictwie infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem w aplikacjach budownictwa podziemnego, jak również w konstrukcjach przemysłu górniczego.
EN
The paper describes properties of special cements and prepared concrete blends elaborated and produced in the Division of Mineral Building Materials in Cracow. Showed properties emphasize exceptional features of these materials which guarantee durability of constructions under extreme conditions of exploitation load and environmental effects. It concerns very high resistances, small porosity and advantageous pore size distribution, resistance to chemical corrosion, freeze resistance and controlled values of very low contraction and expansion for expansive concretes. These properties predispose above mentioned materials to accomplishment and repair of concrete constructions in road infrastructure building, especially in applications of underground construction as well as in constructions of mining industry.
20
Content available remote Opóźnienie powstawania ettringitu - krótki przegląd
PL
Opóźnione powstawanie ettringitu (OPE) powinno być odróżnione od wtórnego powstawania ettringitu. OPE obejmuje znane od dawna zjawisko cieplnego powstawania spękań. OPE nie występuje normalnie w przypadku dojrzewania betonu w pokojowej temperaturze. OPE można uniknąć jeżeli dojrzewanie betonu przeprowadza się w możliwie niskich temperaturach, nie przekraczających 60°C. OPE jest przeważnie formą wewnętrznej korozji siarczanowej, lecz czasem może być także spowodowane zewnętrzną agresją. OPE nazywa się często "słabą" korozją siarczanową. Jednak powstawanie pęknięć może umożliwić dostęp wilgoci i pociągnąć za sobą inne procesy korozyjne. Dobre zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji ma podstawowe znaczenie w uniknięciu OPE, szczególnie w przypadku niskiego stosunku w/c. Potrzeba więcej badań w celu lepszego poznania tego zjawiska.
EN
Delayed ettringite formation (DEF) needs to be properly distinguished from secondary ettringite formation (SEF). DEF embraces thermal cracking that has been around for a long time. DEF does not normally occur in concrete cured at normal temperatures. Avoidance of DEF can be facilitated by keeping the curing temperatures as low as possible, below around 60°C. DEF is mostly internal sulphate attack, but sometimes there can be external attack too. DEF is often called a 'weak' form of sulphate attack. However, upon cracking, other deleterious phenomena can access the concrete within the cracks, especially with moisture transport. Good design and execution of the construction is essential for militating against DEF by lowering water/cement ratios as far as is practical. More research and development are needed to understand this phenomenon better.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.