Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koło samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane charakterystyki magnetyczne koła samochodowego ogumionego
PL
W poniższej pracy przedstawiono rozeznanie literaturowe na temat pomiaru magnetyzmu koła ogumionego oraz przedstawiono trzy patenty mające związek z magnetyzmem koła ogumionego. Dalej zaprezentowano zbudowane stanowisko pomiarowe do mierzenia zmian pola magnetycznego koła ogumionego oraz samej opony. Przedstawiono również parametry statystyczne, które opisują w sposób jednoznaczny zmiany pola magnetycznego koła ogumionego w trzech kierunkach pomiarowych (z, y, z). Dalej zaprezentowano charakterystyki dla kierunku pomiarowego z i x, jednego kompletu kół ogumionych. Dokonano również analizy ilościowej i jakościowej otrzymanych charakterystyk.
EN
The article presents an analysis of the literature on tyre magnetism and methods of recording changes in magnetic field caused by a rotating tyre (patent solutions – two from the USA and one from Poland). In addition, the authors presented a prototype of their own device for measuring changes in the magnetic field of wheels and tyres. A built measuring machine is separated on modules and it allows measuring in three directions. The collected data from the experiment allowed, using formulas (e.g. minimum value, maximum value, peak to peak value, skewness distribution ordinates, ordinate distribution kurtosis value), to determine the quantitative changes of the analyzed profiles. Statistical parameters and characteristics are presented which quantitatively determine the course of changes of the magnetic field at the circumference of a wheel or tyre as a function of the angle of rotation. The quantitative and qualitative analysis of the tested tyre set revealed that the magnetic profiles within one vehicle differ.
2
EN
In this article author presents way to measure magnetic field tyres and design modular of machine for measuring of car tyres magnetization. This machine should give universal device, since it enables to examine different objects (tyre with and without rims) in different direction of measuring magnetic field.
3
Content available remote Direct measurement of magnetic flux density of car's wheels
EN
The article involves changes in the measured magnetic induction of car wheels in the geomagnetic field. Present values of changes magnetic induction in the longitudinal and transverse tread and measured at a distance above the wheel tread. The authors verified that the waveforms differ from each other. The supposition of complex spectral characteristics confirmed made 3D scans. Showed the changes of the parameters of amplitude "of magnetic profiles" with increasing distance from the tread. Their character is determined to be similar to the hyperbolic.
PL
Artykuł dotyczy zmian mierzonej indukcji magnetycznej kół samochodowych w polu geomagnetycznym. Przedstawiono zmiany wartości indukcji w kierunku wzdłużnym i poprzecznym do bieżnika i mierzonej w pewnej odległości nad bieżnikiem koła. Stwierdzono,że przebiegi różnią się od siebie. Przypuszczenie o złożonej charakterystyce spektralnej potwierdziły wykonane skany 3D. Przedstawiono zmiany parametrów amplitudowych „profili magnetycznych” wraz ze zwiększaniem się odległości od bieżnika. Ich charakter określono na zbliżony do hiperbolicznego.
PL
W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie do pomiaru zmian indukcji generowanej przez obracające się koło samochodowe. Omówiono koncepcję kinematyczną, budowę mechaniczną oraz system sterujący i pomiarowy, który bazuje na dwóch współpracujących ze sobą mikrokontrolerach 8-bitowych. Opisano trzy główne tryby pracy systemu pomiarowego. Ostatecznie przedstawiono także zmiany indukcji magnetycznej w polu geomagnetycznym wywołane przez obracające się koła samochodowe, zarejestrowanej w kierunku promieniowym do pionowej osi obrotu.
EN
The article presents the prototype device for the measurement of induction change generated by a spinning tyre. We discuss the concept of a kinematic design mechanical properties, and the measuring and control system, which is based on two cooperating each other 8-bit microcontrollers. Three main modes of operation of the measurement system were described. Finally changes of magnetic induction in the geomagnetic field caused by rotating wheels of the car measured in the radial direction to the vertical axis of rotation were shown.
EN
In this article the analysis of the signal from the sensor of acceleration placed inside moving the car is presented. The aim of the diagnosis of the unfavourable phenomenon of unbalanced the wheel. Further Fourier analysis is carried out. Graphs of amplitude spectrum are presented, which proves that such approach leads to effective diagnosis of wheel inducted vibrations.
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiaru promienia dynamicznego koła samochodowego. Podstawą opracowanej metody jest bezkontaktowy przetwornik szybkozmiennych przemieszczeń. Badania w warunkach normalnej eksploatacji przeprowadzono przy wykorzystaniu samochodu osobowego. Przedstawione wyniki potwierdzają przydatność opisanej procedury w badaniach podatności kół samochodowych.
EN
The paper presents method of dynamic wheel radius of the car measurement. The basis of this method is non-contact sensor fast-changing displacement. It was- conducted research of the passenger car in condition of normal exploitation. The preliminary results confirm the usefulness of the described procedure in investigations of flexibility of car wheels.
PL
Celem pracy jest przedstawienie metody analizy wytrzymałościowej części składowych koła samochodowego w zmieniających się warunkach ruchu drogowego, np. w przypadku jego najazdu na przeszkodę. Modelowanie koła zostało włączone do modelu strukturalnego przedniego zawieszenia rozważanego samochodu osobowego, opracowanego w środowisku programu MSC.ADAMS. Analizę przeprowadzono przy użyciu interfejsu programu MSC.ADAMS oraz, bazującego na metodzie elementów skończonych, programu ANSYS.
EN
The aim of this paper is to present the method of strength analysis of component parts of a car wheel in changing traffic conditions, e.g. when the wheel goes over an obstacle. The wheel being modelled has been included in the structural model of the front suspension of the considered passenger car which has been worked out in the MSC.ADAMS software environment. The analysis has been made by using the interface of the MSC.ADAMS software and the ANSYS software which is based on the Finite Element Method.
8
Content available remote Spawanie siluminów stosowanych na tarcze kół samochodowych
PL
Przedstawiono wyniki badań siluminu AISi12 zastosowanego na tarczę koła jednego z nowych, seryjnie produkowanych samochodów osobowych. Materiał tarczy poddano wstępnym badaniom mikroskopowym oraz wytrzymałościowym. Następnie fragmenty materiału pobrane z ramion tarczy koła poddano spawaniu metodą TIG, która jest powszechnie stosowana do naprawy uszkodzonych tarcz. Uzyskane złącza spawane poddano badaniom metalograficznym, wytrzymałościowym i pomiarom twardości. W wyniku badań stwierdzono i scharakteryzowano zmiany mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych w obszarze spoiny, mające decydujący wpływ na właściwości eksploatacyjne i bezpieczeństwo użytkowania tarcz kół.
EN
The paper presents examination results of automotive rim made of casting aliminium alloy AlSi12. The preliminary expertise included microscopic examination and mechanical testing. Material of rim was welded by TIG method, which is often applied to repair of damaged rims. Joins were investigated using mettalographic examination, tensile tests and hardness measurements. During the research, microstructural and mechanical properties changes were observed, having the influence on safety of exploitation of rims.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.