Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencyjność przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi drugą część opracowania, którego celem jest przedstawienie wpływu logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstwa usługowego we współczesnych uwarunkowaniach na przykładzie wybranych przedsiębiorstw usługowych. Podjęto w nim próbę pogłębionej analizy systemów logistycznych i zarządzania procesami logistycznymi w badanych przedsiębiorstwach usługowych w kontekście budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa i oceny wpływu logistyki na konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.
EN
The article constitutes the second part of the study, the purpose of which is to represent the influence of logistics on competitiveness of a service company in contemporary conditions on the example of selected service enterprises. In the article, the author attempted to conduct an in-depth analysis of logistics systems and logistics process management in the surveyed service enterprises in the context of building the enterprise's competitiveness and assessing the influence of logistics on the competitiveness of the surveyed enterprises.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego celem jest przedstawienie wpływu logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstwa usługowego we współczesnych uwarunkowaniach na przykładzie wybranych przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie studiów literaturowych zaprezentowano proces budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego oraz oddziaływanie logistyki na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw usługowych. Opisano metodykę badań i dokonano skrótowej charakterystyki badanej populacji. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wybranych aspektów uwarunkowań logistyki w zarządzaniu badanymi przedsiębiorstwami.
EN
The article constitutes the first part of the study, the purpose of which is to represent the influence of logistics on competitiveness of a service company in contemporary conditions on the example of selected service enterprises. On the basis of the literature studies, the process of building the competitiveness of a service enterprise and the influence of logistics on the competitiveness of contemporary service enterprises has been presented. The research methodology has been described and a short description of the examined population has been made. The results of the research on selected aspects of logistics conditions in the management of the surveyed enterprises have been presented.
4
Content available remote Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie B+R
PL
Istnieje wiele sposobów na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Chcąc umacniać swoją pozycję i wyróżnić się wśród konkurencji, możemy m.in. inwestować w maszyny, kadry, know-how, czy działalność w sektorze badawczo-rozwojowym (B+R). Ten ostatni element obarczony jest jednak sporym ryzykiem. Rozpoczynając prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, nigdy nie mamy pewności, czy przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Jednak warto podjąć ryzyko, by dążyć do wdrożenia innowacji technologicznych, które wyróżnią nasze przedsiębiorstwo.
PL
Zachodzące w przedsiębiorstwach usługowych procesy innowacji są źródłem efektywności oraz osiągniętej przewagi konkurencyjnej. W artykule uzasadniono konieczność stosowania innowacji w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wskazano na potrzebę analizy innowacyjności w zakresie strategicznym, jako procesu, który powinien być zespolony z polityką przedsiębiorczości organizacji. Ponadto opisano znaczenie innowacji w zarządzaniu strategicznym oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które wskazują na rolę innowacji w procesie implementacji strategii organizacji.
EN
Place in service enterprises innovation processes are a source of efficiency and the achieved competitive advantage. The article presents the need for innovation to the process strategic management of the company. The need of the analysis innovation in the field of strategic, as a process that should have been incorporated in the enterprise policy of the organization. Furthermore, it describes the importance of innovation in strategic management and presents the results of empirical studies that point to the role of innovation in the process of implementing the strategy of the organization.
EN
The aim of this article is to analyse and evaluate the role of innovation in the process of enterprise management in conditions of economic fluctuations on the example of selected manufacturing and trading enterprises. In this article, the theoretical aspects of innovation in enterprise management in conditions of economic fluctuations have been presented. The author described the research methodology and made a brief characterisation of the surveyed population. The author presented the results of the research on innovation in the process of managing the surveyed enterprises in times of economic fluctuations and undertook an attempt to evaluate their impact on competitiveness of the surveyed companies.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena roli innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Zaprezentowano w nim teoretyczne aspekty innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury. Opisano metodykę badań i dokonano skrótowej charakterystyki badanej populacji. Przedstawiono wyniki badań, dotyczące innowacji stosowanych w procesie zarządzania badanymi przedsiębiorstwami w okresie wahań koniunktury i podjęto próbę oceny wpływu realizowanych innowacji na konkurencyjność badanych firm.
PL
Główną przesłanką publikacji jest realne zagrożenie długofalowego utrzymania pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa promowe na rynku przewozów pasażersko-towarowych na Morzu Bałtyckim. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi promów oraz niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi i oczekiwanym wzrostem cen paliwa o zawartości 0,1% siarki, w związku z wdrażaniem, w warunkach trwającego kryzysu gospodarczego, nowej dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego. Treścią artykułu jest przedstawienie koncepcji badań mających na celu stworzenie modelu systemowej, wielokryterialnej oceny wpływu dyrektyw środowiskowych Parlamentu Europejskiego na sytuację ekonomiczną i działalność operacyjną przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy siarkowej, na przykładzie linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia Po upadku znaczących sektorów polskiej gospodarki morskiej oraz zahamowaniu przemysłowej, miastotwórczej i regionotwórczej funkcji portów morskich należy poszukiwać nowych rozwiązań pozwalających na utrzymanie i rozwój sektora usług transportowych i portowych, które będą konkurencyjne w stosunku do portów i przedsiębiorstw promowych operujących na Morzu Bałtyckim w relacji Polska – Skandynawia, ze szczególnym uwzględnieniem linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia.
EN
The critical premise for the publication is a real risk of losing the competitive position, in the long run, by ferry operators on the Baltic market of passenger and cargo traffic. This risk is due to growing costs of ferry operation, required investment effort and expected rise of prices of fuel with 0.1% sulphur content, related to the implementation of the new sulphur directive passed by the European Parliament, all falling on the time of economic downturn. The article presents concept of scientific research undertaken to create a model of a systems, multicriteria assessment of the impact of European Parliament's (EP) environmental directives on the economic situation and operations of ferry operators in the Baltic, particularly considering the sulphur directive, and examining the Świnoujście – Scandinavia shipping lines. After the collapse of leading sectors of Polish maritime economy and the reduction of industrial, city-forming and region-forming functions of seaports, we should seek new solutions aimed at maintaining and developing the area of transport and port services that will be competitive to ports and ferry companies operating in the Baltic Sea on Poland – Scandinavia routes, particularly shipping lines between Świnoujście and Scandinavian harbours.
PL
W artykule poruszono kwestię znaczenia wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach jako istotnego elementu będącego częścią przewagi konkurencyjnej. Wskazano na wagę kooperacji środowiska naukowego i przedsiębiorstw. Na koniec podkreślono trudności z zastosowaniem omawianego podejścia w przedsiębiorstwach.
EN
The article deals with the importance of knowledge in today’s enterprises. The importance of knowledge as an essential element of being part of a competitive advantage. Pointed to the importance of cooperation between research and businesses. At the end highlighted the difficulty of using this approach in enterprises.
PL
Konkurencyjność jest obecnie aspektem, którym przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane. Wszelkimi sposobami oraz dostępnymi możliwościami starają się umacniać swoją pozycję na konkurencyjnych rynkach. Staje się to możliwe poprzez zdobywanie certyfikatów jakości, wdrażanie nowych metod zarządzania czy też rozszerzanie swojej działalności poprzez proces fuzji i przejęć. Logistyka wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw w zdobywaniu pozycji liderów na rynkach usług. W dobie globalizacji przewaga konkurencyjna będzie po stronie tych, którzy wykażą się lepszym refleksem w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb, oczekiwań konsumentów. W niniejszej pracy poruszony zostanie temat wykorzystania logistyki w kontekście uzyskania prze-wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na podstawie literatury wielu znawców logistyki oraz opracowań w postaci raportów oraz badań naukowych.
PL
Konkurencyjność przedsiębiorstwa to warunek konieczny jego istnienia na rynku. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przyczynia się do sukcesu rmy W dobie ciag1ej walki o klienta. W artykule omówiono teoretyczne podstawy konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP, do którego należy badana rma. Na podstawie zebranych danych dokonano analizy produkcji skupiając się na roli odbiorcy W przyczynianiu się; do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
EN
The competitiveness of enterprises is a necessary conditio his tere on the market. Obtaining the competitive advantage contributes to success in the age of continuous competition for customers. In the paper discussed theoretical basis of competitiveness of enterprises with particular emphasis on small and medium enterprises, to chich includes the surveyed companies. On the basis of collected data analysis of production was made focusing on the role of receiver in helping to increase company's competitive advantage.
PL
W ostatnich latach możemy obserwować wzrost stopnia intensywności konkurowania, co zmusza przedsiębiorstwa do większej koncentracji na kliencie, jego potrzebach i jakości obsługi. Na obsługę klienta należy spojrzeć jak na całościowy proces, który obejmuje zarówno sferę logistyczną jak i marketingową. Z powodu wielowymiarowej natury obsługi klienta oraz ze względu na duże zróżnicowanie potrzeb poszczególnych rynków, w każdej działalności biznesowej konieczne okazuje się zidentyfikowanie elementów obsługi klienta przed, w trakcie i po sprzedaży.
EN
In recent years, we can observe the increase in the intensity of competition, forcing companies to better focus on the customer, his needs and the quality of service. The customer service is seen as a holistic process that includes both the sphere of logistics and marketing. It is because of the multivariate nature of customer service and because of the widely differing requirements of specific markets that it is essential for any business to have a clearly identified elements of customer service before, during and after the sale.
EN
The article presents characterization of relationships and networks as an intangible assets, essence and at-tributes of relational approach, relational rent and new mechanism of regulation by relationships and networks. Network capabilities are a firm's ability to develop and use inter - firm relationships which can be measured by tasks execution and qualifications. Enterprises rely relational capabilities to build competitive advantage in periods of rapid changes. Inter - firm collaborative relationships generate relational rents.
EN
All parts of the world are currently observing the increasing competitiveness. Companies wishing to continue to operate in the market can't afford to ignore this phenomenon, however, companies whose strategic goal is to gain a leading position in the sector have to find the best way to achieve their goals. There are many ways of competing, depending on the strategy of the company. The article, according to the author presents the best way to gain competitive advantage at the current market requirements - through high levels of quality and innovation. By reflecting on the competitiveness based within household sector the author presents the characteristics of the Polish household market and it's development potential, given the fact that Poland is becoming an increasingly significant producer of household appliances in Europe.
14
Content available remote Marketing jako istotny czynnik konkurencyjności na europejskim rynku pneumatyki
PL
Działania marketingowe stanowią kluczową część działalności każdego podmiotu gospodarczego, a ich skuteczność decyduje w głównej mierze o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.
PL
Dla osiągnięcia sukcesu w skali międzynarodowej, przedsiębiorstwo zarządzane z myślą o przyszłości powinno w swoich działaniach brać pod uwagę posiadane kluczowe kompetencje. Decydują one o pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. W artykule scharakteryzowano kluczowe kompetencje przedsiębiorstw i ich cechy konkurencyjności. Opisano koncepcje budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o zidentyfikowane kluczowe kompetencje.
EN
In order to achieve the world wide success, the company focused on future should take into the consideration its key competences. They decide about the strategic position of the company on local and international market and help to build the competitive edge. The key competences of companies and their competitiveness feature are characterized. The concepts for building the competitive edge basing on identified key competence were described.
17
Content available remote Company competitiveness and its determinants
EN
Competition is a process whose participants compete with one another in pursuing analogical goals. In this paper, a definition of the competition was given and its classification was made. The problem of competitiveness between companies and the factors influencing its level were also discussed. A classification of competitiveness was made. Competition strategies were discussed, with the special emphasis placed on solutions most commonly used in Polish companies.
PL
Konkurencja jest to proces, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniu do osiągnięcia analogicznych celów. W artykule podano definicję konkurencji oraz dokonano jej klasyfikacji. Omówiono problem konkurencyjności przedsiębiorstw, a także czynniki wpływające na jego poziom. Dokonano klasyfikacji konkurencyjności. Omówiono też strategie konkurencji, koncentrując uwagę na rozwiązaniach najczęściej stosowanych w polskich przedsiębiorstwach.
PL
Nowoczesne i otwarte na przyszłość zakłady przetwórstwa spożywczego skutecznie podnoszą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu wydajnych rozwiązań automatyzujących i technologii informatycznej. Są one w stanie - dzięki przejrzystemu zapewnieniu jakości i optymalnym procesom produkcji, umocnić zaufanie do produktu i trwale pozyskać klientów.
20
Content available remote Problem ochrony środowiska w przedsiębiorstwach międzynarodowych
PL
We współczesnej gospodarce duże znaczenie mają przedsiębiorstwa międzynarodowe, które są głównymi aktorami współczesnej globalizacji. Działają one w warunkach rynku międzynarodowego, a poszczególne państwa i regiony starają się podkreślać swoją konkurencyjność ekonomiczną i stwarzać korzystne warunki do ich funkcjonowania. Obecnie dominuje więc polityczna koncepcja "państwa i regionu konkurencyjnego". Z powodu braku uregulowań same przedsiębiorstwa podejmują działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim ograniczenia negatywnych skutków ekologicznych i społecznych. Prowadzi to do prywatyzacji polityki światowej, między innymi w zakresie rozwoju trwałego.
EN
At present, predominant globalization in economy is connected to the development of international corporations. In an economic sense, they are often as important as average size countries. Up to now, international corporations have not been included in the framework of global governance regulations. Voluntary agreements on sustainable development and environmental protection are most common. Presently, privatization of world policy, including environmental policy, is developing very quickly. Under functioning conditions of "a competitive (e.g. ISO 14000 or EMAS) state and region", actions aiming at maintaining the environment and sustainable development are indispensable, as are different means on international level (e.g. Global Compact, OECD directives for international corporations), and on a private level(CERES/GRI 2000, ICC Charta, Responsible Care).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.