Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda uzdatniona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Results of analysis and studies of the water parameters for evaluating the impacts on water supply network has been well recognized and described. A practical approach was taken to assessment correlation between water quality and technical condition of pipeline for distribution of water for the Brzeg city.
PL
W pracy oceniano efektywność dokonanych modernizacji trzech stacji uzdatniania wody znajdujących się we Wrześni, Nowym Folwarku oraz Gozdowie, miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Września. Jakość wód określano na podstawie danych z lat 2002-2011, obejmujących okres przed, w trakcie oraz po wykonaniu modernizacji poszczególnych ujęć. Pod uwagę były brane wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawartość żelaza i manganu ogólnego oraz parametrów organoleptycznych obejmujących barwę, mętność i twardość. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany rodzaj modernizacji pozwolił rozwiązać problem poprawy jakości wody, a zwłaszcza usuwania nadmiernych stężeń związków żelaza i manganu z ujmowanych wód. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przeprowadzone prace modernizacyjne, a w szczególności rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego nie wpłynęły na zmianę twardości ogólnej badanych wód
EN
The study evaluated the effectiveness of implemented modernization work in three water treatment stations which are located in Września, Nowy Folwark and Gozdowo, villages belonging to the municipality of Września. Water quality was determined on the basis of several years’ data (2002-2011) covering the period before, during and after the modernization of the individual water intake stations. The physicochemical indicators such as the content of iron and general manganese and organoleptic parameters including color, turbidity and hardness were taken into account. Based on the survey it was found, that the modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese from extracted groundwater. Based on these data it was found that modernization works, especially the type of filter material used, did not affect the general hardness of analyzed water.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian stężenia związków organicznych, wyrażonych wskaźnikiem ogólnego węgla organicznego (OWO), w próbkach wody po poszczególnych procesach uzdatniania, prowadzonych w wybranym zakładzie uzdatniania wody. Materiałem badawczym była woda: surowa, po ozonowaniu wstępnym, koagulacji klasycznej i sedymentacji, koagulacji kontaktowej prowadzonej w pulsatorach, filtracji na pospiesznych filtrach piaskowych, ozonowaniu pośrednim, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji w procesie chlorowania. Równolegle do OWO oznaczono takie wskaźniki jakości wody, jak: rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) oraz absorbancję właściwą w nadfiolecie (SUVA). Analiza wyników badań wykazała, że wartości OWO w wodach surowych czerpanych z ujęć powierzchniowych były w zakresie od 4,87 do 6,39 gC/m3. W przypadku RWO stężenie w pierwszej linii (3,84 gC/m3) było na tym samym poziomie co w drugiej (4,07 gC/m3). Wartości wskaźników OWO i RWO ulegały stopniowemu obniżeniu, przy jednoczesnym wzroście udziału procentowego RWO w OWO. Stężenie końcowe OWO było niższe od początkowego 48% i 32%, odpowiednio w liniach technologicznych I i II. Spadek wartości wskaźnika RWO był w zakresie od 26 do 30% w odniesieniu do wartości w wodzie surowej.
EN
In this paper, changes in concentration of organic compounds expressed in indicator of total organic carbon during water treatment processes were investigated. Water samples were collected once after subsequent stages of treatment in chosen water treatment plant in the springtime. The subject of analysis were: raw water, water after pre-ozonation, classical coagulation and sedimentation, water after coagulation using pulsators, filtration through sand filters, water after intermediate ozonation, adsorption on activated carbon and water after final chlorine-disinfection. In addition, selected indicators of water quality, such as: dissolved organic carbon (DOC) and specific ultraviolet absorbance (SUVA) were also investigated. Analysis of the results showed that the values of TOC in the raw water derived from surface water intakes ranged from 4.87 to 6.39 gC/m3. DOC concentration in water in first production line (3,84 gC/m3) was at the same level like in second line (4,07 gC/m3). The concentration of TOC and DOC was lower after another water treatment processes in both production lines. The final concentration of TOC was lower than the initial 48% and 32%, respectively in the process lines I and II. Decrease of DOC values was in the range of 26 to 30% with respect to the initial values.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian stężenia azotu amonowego (N-NH4+) i azotu azotanowego (N-NO3-) w wodach pobranych po poszczególnych procesach uzdatniania prowadzonych w ZUW Goczałkowice. Kolejne procesy, zarówno w ciągu technologicznym GO-CZA I, jak i GO-CZA II, pozwoliły na obniżenie stężenia azotu amonowego do wartości poniżej poziomu oznaczalności.
EN
Water Treatment Plant (WTP) in Goczałkowice belongs to the Upper Silesian Waterworks in Katowice. Production of WTP Goczałkowice is around 45% of the total production of drinking water in the whole water-works. The paper presents results of studies on changes in the concentration of ammonium nitrogen (N-NH_4^+) and nitrate nitrogen (N-NO_3^-) in water collected after various treatment processes. Determination of am-monium nitrogen was carried out using Nessler reagent and nitrate nitrogen - colorimetric method with brucine reagent. In subsequent processes, in-line GO-GO CZA CZA and II, there was a decrease of ammonium nitrogen concentrations below the level of quantification. The limit value of ammonium ions in drinking water specified in the Regulation Ministry of Health from 20th April 2010 is 0.50 mg NH4+/dm3. Water treated in WTP Goczałkowice meets these requirements and the concentration of ammonium nitrogen is much lower than the limit specified in regulation. In these regulation there is also acceptable concentration of nitrates in the water for human consumption (50 mg NO3-/dm3). After appropriate con-version of nitrate nitrogen to nitrates may be concluded that also in this respect, water treated in WTP Goczałkowice meet the legal quality requirements.
PL
Wyniki uzyskane podczas eksploatacji układu koagulacji i sedymentacji oraz koagulacji i flotacji ciśnieniowej wskazują, że optymalizacja procesu koagulacji jednocześnie pod kątem usuwania związków organicznych, jak i mętności wody w przypadku wód, których podstawowym zanieczyszczeniem są związki organiczne jest bardzo trudna. Niejednokrotnie zmusza to operatorów stacji do podjęcia decyzji, w oparciu o jakie kryteria należy proces optymalizować. Jeżeli w wodzie obecne są prekursory UPU i UPD takim kryterium powinno być zapewnienie maksymalnych efektów usunięcia tych związków. Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich efektów usuwania naturalnej materii organicznej jest optymalizacja warunków i parametrów procesu pod kątem prowadzenia koagulacji wymiatającej. Dla poprawy warunków optymalizacji tego procesu oraz kontroli jego efektywności należy zastosować rozszerzoną kontrolę analityczną wody po procesie koagulacji i separacji zawiesiny pokoagulacyjnej uwzględniającą oznaczenia zarówno ilości cząstek opuszczającej osadniki lub komory flotacji, jak i ich rozkład wielkościowy.
EN
The results obtained during the operation of the coagulation and sedimentation system and the coagulation and dissolved air flotation system show that the optimization of coagulation for simultaneous removal of organic compounds and turbidity is very difficult and as a consequence the WTPs (water treatment plants) operators are forced to decide on what criteria the process should be optimized. To improve the conditions for optimization of the process and control of its effectiveness, the analysis of water collected after coagulation and separation of post-coagulation suspension should additionally include measurements of particles number and particles size distribution.
PL
Zjawisko kontaminacji w przewodach sieci wodociągowej. Cechy wód o obniżonych właściwościach organoleptycznych. Możliwości pozyskiwania wody pitnej dla potrzeb domowych. Wyniki badań testowych mikrostacji uzdatniania wody w systemie eSpring. Analiza badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.
EN
The phenomenon of contamination in water supply pipes. The characteristics of water with lower organoleptic characteristics. Possibility of obtaining potable water for domestic use. The results of the test micro-water treatment system eSpring. Analysis of physical, chemical and microbiological.
EN
Theoretical basis for turbidity measurements and particles" size distribution. Experimental measurements. Visualisation of the optical system of turbidity measurement.
EN
In Poland, the quality parameters of potable and municipal water must comply with the Directive of May 4, 1990 issued by the Ministry of Health and Social Care. Although relevant regulations are met, analysis of tap water quality at draw-off points often reveals episodes of considerably exceeded admissible concentration values, especially those of iron compounds. This phenomenon should be attributed to the corrosive power of the material of which the pipes have been made, as well as to the high admissible concentration value for iron content in treated water. The objective of the study reported in this paper was to examine the contribution of fittings, pipes and pipelines to the recontamination of the tap water by iron compounds on the example of a municipal pipeline of choice. The authors estimated the quantity of iron compounds coming from the corrosion of fittings, pipes and water network, as well as analyzed the hydraulic loading of the housing-estate and transit pipelines. Consideration was also given to the problem of non-uniform distribution of iron compound concentrations at the chosen points of the water-pipe network under study. Determined were the factors contributing to the occurrence of exceeded iron compound concentrations at the draw-off points. The authors suggested a number of preventive measures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.