Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reference clothing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In addition to compliance with requirements concerning specific protective properties, protective clothing should also provide a sense of comfort to the user. No clearly identified evaluation criteria for the ergonomic properties of protective clothing is currently available. Methods applied do not allow for quantitative assessment of protective garments that enables to compare the various types of clothing. A new methodology of testing and ergonomic evaluation of protective clothing based on comparative studies of protective clothing versus reference clothing was developed herein. The use of reference garments enable a quantitative ergonomic assessment of protective clothing by placing it in an appropriate comfort class. Ergonomic studies in accordance with the methodology developed were carried out on two types of protective clothing, i.e. protective clothing for firefighters and clothing that protects against chemical agents. Based on these studies, the protective clothing was assigned to an appropriate comfort class.
PL
Odzież ochronna, poza spełnieniem wymagań w zakresie określonych właściwości ochronnych, powinna również zapewniać użytkownikowi poczucie komfortu. Obecnie nie ma jasno określonych kryteriów oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej. Zastosowane metody nie pozwalają na ilościową ocenę odzieży ochronnej, która umożliwiłaby porównanie różnych typów odzieży. Opracowano nową metodykę badań i oceny ergonomicznej odzieży ochronnej, opartą na badaniach porównawczych odzieży ochronnej z odzieżą referencyjną. Użycie odzieży referencyjnej umożliwia ilościową ocenę ergonomiczną odzieży ochronnej poprzez zakwalifikowanie jej do odpowiedniej klasy komfortu. Badania ergonomiczne zgodnie z opracowaną metodyką przeprowadzono na dwóch rodzajach odzieży ochronnej, tj. odzieży ochronnej dla strażaków i odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi. Na podstawie tych badań odzież ochronna została zakwalifikowana do odpowiedniej klasy komfortu.
PL
Obecnie na rynku dostępny jest bardzo szeroki asortyment odzieży ochronnej, zróżnicowanej zarówno pod względem konstrukcji, jak i zastosowanych materiałów. Ponadto wraz z postępem technologii wytwarzania oraz kształtowania określonych właściwości materiałów włókienniczych, coraz częściej na rynku pojawia się specjalistyczna odzież ochronna, tzw. odzież "inteligentna". Odzież ochronna musi być tak zaprojektowana i wytworzona, aby zagwarantować akceptowalny kompromis między koniecznością jej noszenia a zapewnieniem możliwie najwyższego komfortu dzięki nadaniu jej odpowiednich właściwości ergonomicznych i użytkowych. Obecnie dla wielu rodzajów odzieży ochronnej nie ma określonych wymagań w zakresie ergonomii lub są, ale sformułowane na dużym poziomie ogólności. Dlatego w CIOP-PIB opracowano koncepcję i metodykę trójmodułowej oceny ergonomicznej odzieży ochronnej o prostej i złożonej konstrukcji, opartej na analizie porównawczej wyników badań eksploatacyjnych, prowadzonych z użyciem tzw. odzieży referencyjnej i odzieży ochronnej. Do oceny wygody użytkowania i funkcjonalności odzieży ochronnej zdefiniowano i wprowadzono skwantyfikowane parametry: klasę komfortu i wskaźnik akceptowalności. Opracowana metodyka badań i oceny ergonomicznej odzieży ochronnej daje kompleksowe narzędzie badawcze do oceny funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wszystkich możliwych rodzajów odzieży ochronnej.
EN
Currently, a wide range of protective clothing is available on the market. This clothing is varied in both the design and the materials used. In addition, along with the development of manufacturing technology and the shaping of certain properties of the textile materials, specialist protective clothing, so-called "intelligent" clothing appears increasingly on the market. The use of protective clothing, apart from protective functions, has a second, very important aspect - it must be designed and manufactured to guarantee an acceptable compromise between the necessity of using it and ensuring the highest possible comfort (lowest discomfort) to the user by giving it appropriate ergonomic and usable properties. Currently, for many types of protective clothing, there are no specific ergonomic requirements or they are, but formulated at a high level of generality. Therefore, CIOP-PIB developed the concept and the methodology of three-module ergonomic evaluation of protective clothing with a simple and complex construction, based on a comparative analysis of the results of exploitation tests, conducted with the use of reference clothing and protective clothing. The quantified parameters were defined and introduced: comfort class and acceptability index to evaluate the comfort and functionality of protective clothing. The developed methodology of research and evaluation of ergonomic protective clothing provides a comprehensive research tool for assess the functionality, safety and comfort of use all possible types of protective clothing.
PL
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie nowej, obiektywnej metody oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej oraz porównanie przy jej wykorzystaniu, wpływu dwóch różnych rodzajów odzieży ochronnej, tzn. odzieży strażackiej oraz odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi na zakres ruchów użytkowników podczas wykonywania 9 ćwiczeń statycznych. Badania zakresu ruchów w stawach (ROM) wykonywano z wykorzystaniem standardowego dwuramiennego goniometru. W badaniach wzięło udział 5 ochotników o zróżnicowanej budowie ciała. Każdy z nich testował dwa rodzaje odzieży ochronnej dopasowanej zgodnie z tabelami rozmiarowymi, podanymi przez producentów. Każdy wariant odzieży ochronnej porównywano z odzież referencyjną, opracowaną dla potrzeb badań, w oparciu o wyniki skanowania 3D sylwetek uczestników. Dla obu zestawów odzieży ochronnej wyznaczono wskaźniki zmiany ruchomości w stawach (%ROM). Na ich podstawie oceniono, który z wariantów powoduje większe ograniczenia ruchowe. Odzież strażacka dla wszystkich 9 ruchów uzyskała dodatnie wartości wskaźników (%ROM), co wskazuje, iż odzież ta powodowała pewne ograniczenia ruchowe w stosunku do odzieży referencyjnej. Jednak różnice pomiędzy wynikami zakresu ruchów w stawach (ROM) dla poszczególnych wariantów odzieży były istotne tylko w 3 przypadkach: dla zgięcia w stawie łokciowym, odwiedzenia w stawie barkowym oraz odwiedzenia w stawie biodrowym. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi w kilku przypadkach uzyskała ujemne wartości wskaźników ruchomości w stawach (%ROM), co wynikało prawdopodobnie ze zbyt luźnego dopasowania odzieży do sylwetek 2 na 5 uczestników. Stwierdzono zatem, iż badania ROM w odzieży ochronnej powinny stanowić uzupełnienie subiektywnej oceny ergonomicznej odzieży. Uwzględnienie w badaniach oceny zakresu ruchów wariantu odzieży referencyjnej umożliwia skwantyfikowaną ocenę odzieży ochronnej poprzez wyznaczenie wskaźników zmiany ruchomości w poszczególnych stawach (%ROM). Zaproponowany wskaźnik pozwala ocenić rzeczywiste ograniczenia powodowane przez odzież ochronną.
EN
The aim of this study was to present a new, objective method for assessing the ergonomic properties of protective clothing, investigate and compare the effects of two different types of protective clothing (firefighter protective clothing and chemical protective clothing) on the user’ movement during 9 static exercises. The study of range of motion in joints (ROM) was performed using a standard goniometer. Five volunteers with a different body composition participated in the study. Each of them tested two types of protective clothing, tailored according to the size tables given by the manufacturers. Each variant of protective clothing was compared to the reference clothing, developed for the study, based on the results of 3D scanning of participants’ silhouettes. For both ensembles of protective clothing, indexes of mobility change (%ROM) were determined. Based on these indexes we evaluated, which variant of clothing causes greater movement limitations. Firefighter’s clothing has achieved positive values of indexes %ROM for all 9 movements, indicating that this garment caused some movement limitations in relation to the reference clothing. However, the differences between the results of the range of motion in joints (ROM) for particular variants of clothing were significant only in 3 cases: elbow flexion, shoulder abduction and hip abduction. Chemical protective clothing achieved negative values of indexes %ROM in some cases, which was probably due to the loose fitting of garments to the silhouettes of 2 out of 5 participants. Therefore, it was concluded that ROM testing in the protective clothing should be a supplement to the subjective ergonomic assessment of clothing. The inclusion - variant of the reference clothing in the study, enables a quantified assessment of protective clothing by determining the indexes of mobility change in particular joints (% ROM). The proposed indicator allows to assess the real limitations caused by the protective clothing.
EN
The main purpose of this study is the selection of a proper fabric for the reference clothing for ergonomic tests of protective clothing. For research, seven fabric of different raw material content and different structure were chosen. We studied the handle of fabrics produced from blend of polyester/cotton and polyester/Tencel, which were designated by letters from A to G. The assessment of handle of the fabric was performed based on the mechanical properties of fabrics using Kawabata evaluation system (KES-system). It was proven that one of the tested fabrics (F) made of polyester and cotton fibers (85% PES / 15% cotton) with the reinforced twill weave is characterized by the highest total hand value (THV).The high THV results from the low value of koshi (stiffness) and the highest value of numeri (smoothness) and fukurami (fullness). However, in terms of physiological comfort, the lower value of fukurami is more preferred. It turned out that the fabric with the higher value of fukurami (including fabric F) is characterized by the lower air permeability and higher water vapor resistance. At the end, we decided that the reference clothing will be made of cotton/polyester fabric G with the lowest mass per square meter because of the very good physiological comfort parameters and the satisfactory sensorial comfort parameters.
EN
The currently used methods of ergonomic assessment of protective clothing depend on the subjective feeling of research participants and don’t take into consideration all aspects of its use. Therefore, more amount of work is undertaken toward the development of new research tools for the ergonomic assessment of protective clothing. Research was carried out at the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute in Lodz. A new methodology will take into consideration a variant of reference clothing, which is related to the results of ergonomics research of protective clothing. Preparation of the reference clothing initiated by picking the appropriate fabric is based on the results of parameters influencing the physiological comfort and sensorial comfort. In the current part, results of different fabric parameters are presented, which are related to physiological comfort, i.e., the thermal resistance, water vapor resistance, hygroscopicity, and air permeability. In the next part of research, we will focus on the parameters related to objective sensorial feelings, i.e., total hand value and its components. Seven fabrics, including six cotton/polyester fabrics, diverse in terms of constituent fiber content and structure parameters (weave, thread density per 1 dm, thread linear density, mass per square meter, thickness), and Tencel/polyester fabric were tested. The best in terms of thermal resistance, water vapor resistance, and air permeability was the cotton/polyester fabric (35% cotton/65% PES) with the smallest mass per square meter. This fabric also exhibits the high hygroscopicity of 7.5%, which puts it into the fourth position.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.