Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information needs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się świadomości firm, co do angażowania się w optymalizację zarządzania ich wiedzą. Przybliżono zagadnienia zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się i twórczej. W toku przeprowadzonych badań, w którym przeanalizowana zostanie sytuacja modelowego przedsiębiorstwa, pod kątem zarządzania w nim wiedzą dokonano analizy sytuacji wyjściowej badanego podmiotu zawierać będzie jego charakterystykę podstawową (przybliżającą specyfikę działalności firmy), reprezentowane przez podmiot podejście do zarządzania wiedzą, ogólny schemat sposobu przepływu informacji wzdłuż przedsiębiorstwa oraz głębszą analizę wybranego obszaru firmy co do typów podejmowanych decyzji oraz potrzeb informacyjnych decydentów. Podjęto próbę usprawniony systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The article discusses the issues of knowledge management and the use of this knowledge, shows the improvement of the information flow, decision-making and knowledge management in the selected model enterprise. The intent is to show the positive aspects of deepening awareness of companies, which to engage in optimizing the management of their knowledge. In the course of the study, which will examine the situation of a model enterprise for management of the knowledge of the analysis of the initial situation audited entity will include the basic characterization, represented by the approach to knowledge management, the overall scheme of information flow along the company and a deeper analysis of the area of the company as to the types of decisions and information needs of decision makers. An attempt was made an improved system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
435--438, CD
PL
Przewoźnicy, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, mają określone potrzeby informacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Odpowiednie informacje umożliwiają bowiem nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów procesowych, ale także wytyczanie zamierzeń i określanie przyszłej strategii przedsiębiorstwa. Pomocne w tych zamierzeniach są dostępne narzędzia informatyczne i technologie internetowe. Każde przedsiębiorstwo to procesy w nim zachodzące, a świadomość procesowa to połowa sukcesu we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych do ich mapowania i modelowania. Dzięki modelowaniu procesów w sposób bardzo realistyczny możemy uwzględnić wiele warunków ograniczających, występujących w rzeczywistości, jak również wprowadzać parametry o charakterze losowym reprezentujące czynniki przypadkowe.
EN
Transport operatora, similarly to other business entities, need certain information. Providing the Information is necessary for the company to perform properly and to be properly managed. Approprlate Information allows not only to solve current processes issues, but also define plans and future strategies. Computer tools and Internet technologies arę very helpful in accomplishing those plans. A company is like its processes and process awareness is half the battle in case of implementing modern IT tools for process mapping and modelling. Thanks to modelling the processes can be seen in a very realistic way taking into account many real limitations and also including random parameters which iilustrate random factors.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczny i dotyczy problematyki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Z perspektywy długo-okresowej restrukturyzacja pozwala na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, w okresie jej realizacji natomiast pociąga za sobą koszty i wywołuje konflikty. Celem artykułu jest określenie zakresu informacji (dotyczących personelu wewnętrznego, zewnętrznego rynku pracy i oferty przedsiębiorstw mogących wesprzeć restrukturyzację) niezbędnych do podejmowania decyzji pozwalających na osiągnięcie zamierzeń restrukturyzacji zatrudnienia przy minimalizacji jej kosztów.
EN
The article is of a theoretical character and concerns employment restructuring in an enterprise. From a long-term perspective, restructuring allows to improve enterprise's functioning, however, during the time of its processing it is burdened with costs and causes conflicts. The purpose of the article is to determine the scale of information (related to internal personnel, external labor market and offers of enterprises that may support restructuring) necessary for making decisions enabling the aims achievement of employment restructuring with minimizing its costs.
4
Content available remote Adaptacja hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa
PL
Hurtownie danych, aby mogły spełnić swoją rolę w zintegrowanych komputerowych systemach wspomagania decyzji i zarządzania, muszą adaptować się ewolucyjnie do stanu firmy, jej strategii i otoczenia oraz zmiennych w czasie potrzeb użytkowników hurtowni. W artykule zaprezentowano podstawy metody takiej adaptacji.
EN
In order that data warehouses can accomplish their role in integrated management support computer systems, they must reproduce the state of a company at any point in time and take into account an evolutionary character of a company and its environment, time-variable needs of their users. To reproduce on-line the state of the company, its environment and needs of the data warehouse's users, it is to extend the function in the data warehouse and make it possible to carry out systematically the measurement as well as to evaluate how the data warehouse is conformed to the needs of its users, to the company, and how the company is conformed to its environment. Owing to that it will be possible to conform iteratively the data warehouse to new company's states, its environment and new needs of the data warehouse's users (decision-makers). A concept of such method is presented in this article.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat potrzeb informacyjnych firm MSP w branży TSL. Badania przeprowadzono wśród kilkudziesięciu firm regionu łódzkiego. Pogrupowano potrzeby informacyjne przedsiębiorstw na firmy nastawione na intensywne korzystanie ze wsparcia informatycznego i na takie, które sporadycznie, lub w zawężonym zakresie korzystają ze wsparcia informatyki. W pierwszej grupie wydzielono obszary szczególnego zainteresowania i w odniesieniu do tych wymagań przedstawiono ofertę rynkową.
EN
The paper presents the results of research on information needs of logistics SME companies. The study was carried out among dozens of companies in Lodz region. Information needs of companies are classified into two groups. Group One companies focused on intensive use of IT support.Group Two companies that occasionally, or in the narrower field have the support of TI The first group was focused and areas of particular interest were described. In that way offer of logistics software were analyzed.
6
Content available remote Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji
PL
W artykule omówiono zagadnienie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji. Dokonana została analiza dotychczasowego stanu badań w zakresie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji, na podstawie przeprowadzonych i opracowanych ankiet. Opublikowane wyniki wskazują, iż celem dotychczas prowadzonych badań ankietowych była raczej np. próba oceny jakości działania ośrodka geoinformacyjnego, bądź przedstawienie wymogów użytkowników w odniesieniu do geoportali, a nie faktycznie ich potrzeby. Zgodnie z definicją zawartą w .Słowniku terminów i pojęć filozoficznych. (Podsiad, 2000) potrzebą jest brak czego. powodujący zwykle aktywność, która zmierza do jego usunięcia (funkcja motywu), bądź napięcie wywołanie w organizmie przez brak. Zatem potrzebą informacyjną będzie odczuwalny brak informacji w określonym zakresie. Potrzeby informacyjne użytkowników można rozpatrywać w różnych aspektach, m.in. dostępu do informacji, ponownego wykorzystania informacji, usług informacyjnych, a także, o czym często się pisze w literaturze (Świgoń, 2006), barier informacyjnych (barier w dostępie do informacji, barier w komunikacji, barier w przepływie wiedzy), czyli różnego rodzaju przeszkód, które utrudniają, a niekiedy uniemożliwiają korzystanie z informacji i jej rozpowszechnianie. Jak podaje "Lexikon Information und Dokumentation" (1984) bariera informacyjna to przeszkoda, która zakłóca proces przepływu informacji od jej twórcy do użytkownika. Może oddziaływać na użytkownika informacji niezależnie od jego świadomości (bariery obiektywne) lub poprzez tę świadomość (bariery subiektywne). Bariera informacyjna powoduje, że istniejące informacje nie są wykorzystywane z dwóch powodów: 1) ponieważ użytkownik nie wie o ich istnieniu lub nie korzysta ze znanych źródeł informacji; 2) ponieważ użytkownik ma utrudniony dostęp do tych źródeł, z różnych przyczyn, np. finansowych, tajności danych i innych. Istotą artykułu jest charakterystyka zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji i analiza ich potrzeb, na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. Zapytania dotyczyły m.in.: źródeł potrzeb w zakresie geoinformacji; częstotliwości i zakresu korzystania z geoinformacji; oceny oferty szkoleniowej; dostępu do czasopism geoinformacyjnych; form i rodzajów wykorzystywanych źródeł geoinformacji; celu wykorzystania, oceny jakości, przydatności i satysfakcji uzyskanej geoinformacji; trudności w poszukiwaniu i barier w dostępie do geoinformacji. Ankieta została skierowana m.in. do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce i innych ośrodków zajmujących się geoinformacją (i przeprowadzona wśród pracowników i użytkowników tych ośrodków) oraz studentów (wybranych uczelni kształcących w zakresie geoinformacji).
EN
The paper discusses information needs and behaviour of geoinformation users. Information behavior is defined as an action of a user of geoinformation in a given communication situation, whose goal is to satisfy his communication or information need by participation in communication. Analysis of hitherto state of research is carried out concerning the extent of information needs and behaviour of geoinformation users, pursuant to realized and elaborated surveys. As resulted from initial research, the aim of hitherto studies was rather an attempt to assess quality of geoinformation centre.s action or presentation of users. requirements as regards geoportals, but not their actual needs. The essence of the paper is the specificity of information behaviour of users and analysis of their needs based on results of a survey. The survey was realized from January till May 2009. The printed and electronics version of the questionaire was addressed to centres of geodesy and cartography documentation in Poland and other centres which are dealing with geoinormation (and conducted among workers and users of these centres) as well as students of selected universities educating in to the area of geoinformation). The questions concerned among other: sources of needs in the area of geoinformation; frequency and the scope of geoinformation used; schooling offers; access to the geoinformation journals; forms, kinds and aims for using geoinformation sources; extent of satisfaction with the geoinformation obtained; difficulties in seeking and barriers in access to the geoinformation. Two hundred and ninety respondents answered the survey (144 students and 146 workers of administration, national forests and research institutes). For instance, 86% of respondents prefer Internet sources than traditional (printed). Although 71% respondents were satisfied with accessible geoinformation sources, they pointed out to many difficulties in seeking and barriers in access to geoinformation. The main source of needs in the area of geoinformation is educational need, then individual needs (e.g. tourists) and professional needs. There are no essential divergences in valuation of geoinformation importance between students and workers.
PL
Chmiel jest rośliną wieloletnią. Uprawa plantacji przez wiele lat wiąże się z corocznym obniżaniem się plonu. W celu odmłodzenia plantacji, jak również uprawy bardziej przydatnych w przemyśle browarniczym odmian, wskazane jest przesadzanie roślin na starszych plantacjach. Producenci chmielu potrzebują informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie prac i zabiegów uprawowych związanych z przesadzaniem roślin.
EN
Hop is a perennial plant. The cultivation of the plantation for many years involves the gradual decrease of yield every year. For the purpose of rejuvenation of the plantation and the cultivation of varieties that are more useful in the brewing industry, the transplantation of plants from older plantations is recommended. Hop producers need the information that will make it possible to carry out in a precise and organisationally efficient manner all works and cultivation treatments related to the transplantation of plants.
PL
Informacje w nauce o zarządzaniu, z uwagi na perspektywę czasową, sklasyfikowane są na trzech poziomach decyzyjnych: strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Producent kukurydzy na CCM potrzebuje informacji, które umożliwią precyzyjne przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych: siewu nasion, zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych gleby, nawożenia i ochrony roślin, zbioru i rozdrabniania kolb kukurydzy, zakiszania śruty i sprzedaży kiszonki.
EN
Information in the science of management is classified at three time-related decision levels: strategic, tactical and operational. Producer of corn at CCM needs information allowing a precise execution of agrotechnical operations: seeding, soil cultivation and maintenance, plant fertilising and protection, corn cob harvest and crushing, crush ensilage and silage sale.
PL
Chmiel uprawiany jest w Polsce na konstrukcjach, których wiek wynosi często kilkadziesiąt lat. Coroczne niezbędne prace naprawcze nie eliminują problemu generalnego remontu konstrukcji chmielnika. Warunki atmosferyczne oddziałują niekorzystnie na konstrukcję, a nasadzanie nowych, bardziej plennych odmian chmielu oznacza zwiększone obciążenie masą roślin. Producenci chmielu potrzebują informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie prac związanych z remontem konstrukcji chmielnika.
EN
Hop is grown in Poland on structures, which are often several dozen years old. Necessary running repair works performed every year do not eliminate the problem of general repair for hop-garden structure. Weather conditions negatively affect the structure, and planting new, higher yielding hop varieties indicates increased loading with plant weight. Hop producers need information allowing precise and organisationally efficient execution of works involving hop-garden structure repair.
10
PL
Chmiel jest rośliną wieloletnią. Producent chmielu potrzebuje informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie zabiegów uprawowych m.in.: remontu konstrukcji, przygotowania maszyn do zbioru i suszenia, cięcia karp, zakładania i kotwienia przewodników, naprowadzania pędów chmielu, zabiegów uprawowo-pielęgnacyjnych, zabiegów nawożenia i ochrony roślin, zrywania roślin i obrywania szyszek, suszenia szyszek i nawilżania suszu chmielowego, pakowania chmielu. Celem pracy jest przedstawienie potrzeb informacyjnych producentów chmielu.
EN
Hop is a perennial plant. Hop manufacturer needs information which would allow to carry out cultivation operations precisely and efficiently from organisational point of view. Among others, these operations include: structure repair, machinery preparation for harvest and drying, rootstock cutting, fitting and anchoring of guides, guiding of hop sprouts, cultivation and maintenance operations, fertilization and plant protection treatments, plucking of plants and cones, drying of cones and moistening of dried hops, hop packaging. The purpose of the work is to present information needs of hop manufacturers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.