Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartość zanieczyszczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oznaczony skład chemiczny dolomitów: z Ołdrzychowic, z Brudzowic i z Winnej wykazuje, że zawierają one bardzo mało domieszek. Najmniej zawiera ich dolomit z Brudzowic, a pozostałe dwa wykazują około 3% SiO2, głównie kwarcu i około 1,5% Al2O3, głównie w formie miki. Badania termiczne pozwoliły na oznaczenie temperatur dwóch etapów dysocjacji dolomitu, które wynoszą odpowiednio 730oC i około 950oC. Badania mikrostruktury wykazały, że największe kryształy występują w dolomicie z Brudzowic, natomiast dolomit z Winnej wyróżnia się dużym zróżnicowaniem wielkości kryształów. Wszystkie trzy dolomity mają bardzo małą porowatość od 4,7% do 5,5%, a pętle histerezy adsorpcji wykazują, że w dolomitach z Ołdrzychowic i Winnej występują pory szczelinowe.
EN
The chemical composition of dolomites from Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna is showing that they contain very low quantities of minor components. The lowest content of admixtures is in Brodzowice's dolomite, and remaining two have about 3% of SiO2, principally as quartz, and about 1.5% of AI2O3 in form of micas. The thermal examination gives the possibility to determine the temperature of two phases of dolomite dissociation, which are 730°C and 950°C respectively. The microstructure examination shows that the dolomite from Brudzowice is composed of the largest crystals, however in the dolomite of Winna the highest differentiation of crystals dimension was found. All three dolomites have very low porosity, from 4.7% to 5.5% and hysteresis loops show in that the dolomites from Ołdrzychowice and Winna these pores are slotted.
PL
Procesy termicznego przekształcania paliw sprzyjają powstawaniu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które wraz ze stałymi cząsteczkami mogą przedostawać się do gleb oraz wód podziemnych czy powierzchniowych, powodując ich zanieczyszczenie. Powszechnie wykonuje się badania popiołów lotnych pod kątem zawartości w nich składników nieorganicznych, takich jak: metale ciężkie, chlorki, siarczany. Badania te są wymagane przez polskie ustawodawstwo. Oznaczenia zawartości związków organicznych w popiołach lotnych są wykonywane rzadko. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, należące do tzw. trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), wykazują właściwości mutagenne i kancerogenne, w szczególności benzo(a)piren, który jest uznawany za najbardziej toksyczny z WWA. W artykule przedstawiono wyniki analiz zawartości WWA w popiołach lotnych z kotłów pyłowych i kotłów fluidalnych, a także z zielonego bloku, z uwagi na możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-glebowego. W badanych próbkach stwierdzono obecność wszystkich związków z analizowanej grupy WWA. Najwyższe stężenia odnotowano w próbce pochodzącej ze spalania biomasy drzewnej. W celu precyzyjnego określenia możliwości zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych związkami z grupy WWA konieczne jest wykonanie dodatkowo testów wymywalności, które będą przedmiotem dalszych badań.
EN
The thermal processes such as combustion contribute to the formation of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs. The PAHs can enter the soil and groundwater or surface water, together with solid particles, causing contamination. Generally inorganic components, such as heavy metals, chlorides, sulfates in fly ash are determined. These tests are required by Polish law. Determine of the organic compounds in the fly ash are performed rarely. Belonging to the Persistent Organic Pollutants (POPs) PAHs, have a mutagenic and carcinogenic properties, in particular benzo(a)pyrene, which is considered the most toxic PAHs. This paper presents the results of analyzes of PAHs in fly ash due to the possibility of contamination of the ground soil. In all tested samples of ash the all compounds from the group of all 16 PAHs (US-EPA) were determined. The highest concentrations were in the sample originating from the combustion of woody biomass. In order to precise determine the possibility of contamination of soil and groundwater from the group of PAH compounds is necessary to perform additional tests, leaching, which will be the subject of further research.
3
Content available remote Chemizm opadów atmosferycznych na obszarze województwa podkarpackiego
PL
W pracy omówiono związki kwasotwórcze i biogenne wnoszone wraz z opadem atmosferycznym mokrym na obszar województwa podkarpackiego w latach 1999-2008. Wykorzystano dane IOŚ uzyskane w badaniach monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża, prowadzonych w ramach PMŚ przez Wrocławski Oddział IMGW i finansowanych z dotacji NFOŚiGW. W ostatnich kilkunastu latach w Polsce, jak i w Europie, wyraźnie zmalała emisja związków kwasotwórczych. Znacząco zmniejszyła się też kwasowość opadów. W pracy przedstawiono i omówiono charakterystyczne wielkości związków kwasotwórczych i biogennych oraz ich zróżnicowanie w zależności od kierunku napływu mas powietrza. Podano charakterystyczne wielkości ładunków rocznych wprowadzanych wraz z opadem atmosferycznym na 4 stacjach monitoringowych położonych na obszarze województwa podkarpackiego oraz w jego bliskim sąsiedztwie. Porównano wielkości ładunków omawianych związków wnoszonych wraz z opadem atmosferycznym w poszczególnych latach oraz w okresie chłodnym i ciepłym roku. W wieloleciu zaobserwowano tendencję spadkową koncentracji i zmniejszenie depozycji związków kwasotwórczych oraz fosforu ogólnego.
EN
On the basis of data obtained in the years 1999-2008 within the Monitoring of chemism of atmospheric precipitation conducted by Wrocław Branch of the Institute of Meteorology and Water Management, degree of contamination of atmospheric precipitation in following years as well as loads of pollution carried by precipitation have been characterized. This publication discusses the acidifying and biogenic compounds with the wet atmospheric precipitation in the area of the Podkarpackie Province in 1999-2008. The data used in the IOŚ, obtained in studies of precipitation chemistry monitoring and evaluation of the deposition of pollutants to the ground, funded by grants NFOŚiGW. The study was conducted the four monitoring stations located in the region and in its immediate vicinity. The acidity of precipitation dropped significantly. In spite of the diminishing tendency of precipitations’ acidity between 1999-2008, „acid rains” on area southeastern of Poland still constitutes a significant percentage of the precipitation. The acid rains has a negative impact on the maintance of the ecological balance In this region. Compounds of sulphur, nitrogen and biogenic compounds, deposited from the atmosphere with precipitation, have a major impact on it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.