Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci Petriego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Communication-based Train Control (CBTC) system is a widely-used signaling system. There is an increasing demand for innovating the traditional ground-centric architecture. With the application of train-train communication, object control and other advanced techniques, Train-centric CBTC (TcCBTC) system is expected to be the most promising tendency of train control system. The safe tracking interval would be reduced as well as the life-cycle costs. Formal methods play an essential role in the development of safety-critical systems, which provides an early integration of the verifiable design process. In the paper, the architecture design of TcCBTC is first analyzed. The official system specification of TcCBTC has not issued, so it takes efforts to perform the systematic summarization of the functional requirements. Secondly, we propose an integrated framework that combines the Colored Petri Net (CPN) models with the functional safety verification of the underlying systems. Functional safety depends on the logic accuracy and is a part of overall safety. The framework also specifies what kinds of functions, behaviors or properties need to be verified. The train control procedure of TcCBTC is regarded as the link among new functional modules, thus it is chosen as the modelling content. Thirdly, the scenarios and the color sets are prepared. Models are established with the novel design thought from top to bottom. Simulation and testing are implemented during the model establishment to discover the apparent errors. Lastly, the model checking by state space is performed. All possible states are checked in detail. Standard behavioral properties and other user-defined properties are verified by state space report and ASK-CTL (Computation Tree Logic) queries, respectively. Verification results reveal that the models are reasonable to depict the dynamic behaviors of train control procedure. The functional safety properties are satisfied and prepared for further drafting the system functional specification.
2
Content available remote The modelling of technological processes at border transfer stations in Ukraine
EN
In the process of the transfer of railway wagons between countries, the main role in processing the flow of cargo is assigned to a border transfer station. Additional border operations – such as customs, environmental, veterinary, phytosanitary, and epidemiological control – have led to a significant increase in the number of detained railway wagons. As a result of these increases, delays in the deliveries of both import and export cargoes have also increased. Reducing the duration of the delivery of goods by rail could be achieved through reductions in the times taken to process trains at border transfer stations – risk management systems based on the principle of selective survey operations in international traffic processing provide such an opportunity.
PL
W procesie przemieszczania wagonów kolejowych pomiędzy krajami główna rola w przetwarzaniu przepływu towarów jest przypisana do stacji przejść granicznych. Dodatkowe operacje graniczne – takie jak kontrola celna, środowiskowa, weterynaryjna, fitosanitarna oraz epidemiologiczna – przyczyniają się do znacznego wzrostu liczby zatrzymanych wagonów kolejowych. W wyniku tych zatrzymań wzrastają również opóźnienia w dostawach zarówno towarów importowanych, jak i eksportowych. Skrócenie czasu dostawy towarów koleją można osiągnąć poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na obsługę pociągów na przejściach granicznych – stwarzają taką możliwość systemy zarządzania ryzykiem w międzynarodowym ruchu kolejowym bazujące się na zasadach selektywnych badań.
EN
This paper considers the problem of diagnosability analysis of discrete event systems modeled by labeled Petri nets (LPNs). We assume that the LPN can be bounded or unbounded with no deadlock after firing any fault transition. Our approach is novel and presents the on-the-fly diagnosability analysis using verifier nets. For a given LPN model, the verifier net and its reachability graph (for a bounded LPN) or coverability graph (for an unbounded LPN) are built on-the-fly and in parallel for diagnosability analysis. As soon as a diagnosability decision is established, the construction is stopped. This approach achieves a compromise between computation limitations due to efficiency and combinatorial explosion and it is useful to implement an engineering approach to the diagnosability analysis of complex systems.
EN
The purpose of this study is to create, analyze and reuse an ontology-based approach during implementation of a multi-agent system (MAS) capable of integrating different elements of a distributed control system (DCS). Ontology is considered as knowledge about a particular domain. It includes static description of the domain’s structure and properties, by means of which it is possible to define the domain’s dynamic states, transitions between those states and conditions of those transitions. Because of that, it is possible to analyze such ontology in terms of modal logic in predicate logic settings.
5
EN
This article contains a brief description of existing graphical methods for presenting multithreaded applications, i.e. Control Flow Graph and Petri nets. These methods will be discussed, and then a way to represent multithreaded applications using the concurrent process system model will be presented. All these methods will be used to present the idea of a multithreaded application that includes the race condition phenomenon. In the summary, all three methods will be compared and subjected to the evaluation, which will depend on whether the given representation will allow to find the mentioned phenomenon.
EN
The paper deals with the design of data analysis systems for business process automation. A general scheme of decision support system was developed in which one of the modules is based on Petri Nets. The way of implementation of Petri Net model in optimization problem regarding serviceoriented decision support system was shown. The Petri Net model of distribution workflow was presented and simulation experiments was completed. As a result the optimal solution as a set of parameters was emerged.
PL
Artykuł dotyczy problematyki projektowania zautomatyzowanych systemów analizy danych biznesowych. Opracowano ogólny model systemu wspomagania decyzji, w którym jeden z modułów funkcjonuje w oparciu o sieci Petriego. Zaprezentowano sposób implementacji sieci Petriego do realizacji zadań optymalizacyjnych dotyczących zorientowanego na usługi systemu wspomagania decyzji. Przeprowadzono szereg eksperymentów symulacyjnych wykorzystując model przepływu pracy utworzony na bazie sieci Petriego. Rezultatem badań było wyłonienie optymalnego zbioru parametrów procesu biznesowego.
7
Content available remote System do pomiaru prędkości regatowej łodzi żaglowej
PL
Współczesne żaglowe łodzie regatowe, ze względu na trwający wiele lat postęp techniczny w zakresie budowy jachtów oraz postępującą świadomość załogi w zakresie teorii żeglowania, wyposażone są w szereg mechanizmów służących do regulacji kształtu żagli, ich wzajemnego usytuowania i ustawienia względem kadłuba. Z uwagi na dużą ilość regulacji, które mogą mieć wpływ na prędkość łodzi płynącej określonym kursem do wiatru w pewnych warunkach wiatrowych, dobór optymalnych ustawień żagli staje się rzeczą skomplikowaną i czasochłonną. W związku z czym istnieje realna potrzeba stosowania systemu, który pozwoliłby na pomiar, archiwizację i prezentację w czasie rzeczywistym podstawowych parametrów ruchu łodzi żaglowej. Pozwoliłoby to na szybkie oszacowanie efektywności wprowadzonych zmian w ustawieniu żagli. Obecnie w sprzedaży komercyjnej brakuje rozwiązania za stosunkowo niską cenę, które mogłoby być wykorzystane do oceny parametrów nautycznych małych jachtów żaglowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie działania systemu, który w przyszłości ma szansę spełnić te wymagania. Stworzone oprogramowanie umożliwia pomiar prędkości łodzi z użyciem odbiornika GSP oraz pomiar kierunku i prędkości wiatru z wykorzystaniem anemometru kierunkowego. Zebrane dane w module akwizycji, opartym o mikrokontroler, przesyłane są poprzez moduł Bluetooth do tabletu z systemem Android, gdzie na podstawie zebranych danych wykreślane są biegunowe wykresy prędkości łodzi żaglowej w funkcji kierunku i prędkości wiatru. Dzięki czemu możliwe staje się znalezienie optymalnego kąta żeglugi oraz efektywnej prędkości jachtu w trakcie żeglowania na wiatr. Ponadto z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego możliwe jest sprawdzanie czy jacht płynie zgodnie z wyznaczonymi parametrami w aktualnie panujących warunkach. Prezentowane rozwiązanie znacząco zmniejsza nakład pracy konieczny do znalezienia optymalnego ustawienia jachtu.
EN
Contemporary racing sailboats because of many years of technical progress in the construction of yachts and advancing knowledge of the crew in the theory of sailing, are equipped with a set of mechanisms to control the shape of sails, their mutual positioning and their positioning relative with the hull. Thanks to the large number of regulations that may have an effect on boat speed sailing upwind under certain wind conditions, selection of the optimal settings of sails becomes complicated and time-consuming. Thus, there exists a real need to use system that allow the measurement, archiving and presentations in real time the basic parameters of a moving sailboat. This would allow find a quick estimation of effectiveness of changes made to the sails settings. Currently commercially is lack of a relatively cheap solutions, which could be used to evaluate the nautical parameters of small yachts. The aim of the article is to present the system, which in future could meet these requirements. This system measures the speed of the sailboat using a GPS receiver, as well as wind speed and direction using a directional anemometer. The data collected through acquisition module based on microcontroller is sent via Bluetooth to the Android tablet that on the basis of receiving data allows to draw polar graphs of sailboat speed as a function of wind speed and direction. Hence, it becomes possible to find the optimal angle and the effective speed of the sailboat during sailing upwind. Moreover, software allows to check if yacht sails accordance to designated parameters thanks to the use of Petri nets. This solution significantly reduces the effort required to find the optimal sailboat settings.
8
PL
Barwne sieci Petriego zastosowano do zilustrowania warunków przebiegu procesu, w którym wytwarzano puszki i nakrywki polipropylenowe z powierzchniowymi nadrukami. Sieci te umożliwiły stworzenie szczegółowych modeli tego dość złożonego procesu przemysłowego. Analiza modeli pozwoliła na zrozumienie roli poszczególnych operacji i procesów jednostkowych oraz na określenie krytycznych węzłów na schemacie technologicznym, które normalnie pozostałyby niezauważone. W efekcie wykryto rezerwy produkcyjne i osiągnięto pewne oszczędności, poprawiając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstwa.
EN
Colored Petri nets were used for modeling a process for com. prodn. of polypropylene cups and lids and colorprinting their surface. Use of the nets resulted in a better understanding of the individual operations and in an identification of weak points of the technol. process.
EN
The design of modern digital measurement-control systems applied in such fields as nuclear and power, chemical, air and rail transport as well as military requires a special approach to the philosophy of design, manufacture and the use of such systems. Therefore, attention should be focused on safeguarding the required level of reliability and safety of working conditions of such systems. On an example of a controller for an automatic railway crossing devices is presented synthesis of this controller. In this fact were used Petri nets – to modeling this controller and state machine – to make programming application.
PL
Projektowanie cyfrowych systemów pomiarowo-sterujących stosowanych w takich obszarach jak: energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, transport powietrzny i kolejowy oraz zastosowania militarne wymaga specjalnego podejścia do filozofii projektowania, produkcji i eksploatacji tego typu. Systemy te wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa. Na przykładzie sterownika samoczynnej sygnalizacji przejazdowej przedstawiono jego syntezę z wykorzystaniem sieci Petriego – do modelowania funkcji kontrolera, oraz maszyny stanów – do wykonania oprogramowania.
EN
In the paper, design flow of the application specific logic controllers with increased safety by means of Petri nets is proposed. The controller architecture is based on duplicated control unit and comparison results from both units. One specification of control algorithm is used by means of Petri net for both units. The hardware duplication is obtained during dual synthesis process. This process uses two different logic synthesis methods to obtain two different hardware configurations for both control units. Additionally, the dual verification is applied to increase reliability of the control algorithm. Such design flow simplifies the process of realization of control systems with increased safety.
11
EN
In this paper the use of alpha algorithm in modeling of the ship’s route is described. Based on event log obtained from real data, a Petri net was created. This model let us to review the whole process of the ship’s route and take some interesting observations.
EN
Despite the large number of publications, which authors use the mathematical apparatus of Petri nets for the transportation systems studies, there are still no such researches of technological processing lines for passenger trains on the territory of passenger complexes that aim to improve trains processing technology. In this article, we present simulation models of technological processing lines for passenger trains of different categories developed with the use of Petri nets. The structure of proposed simulation models is based on real time parallel-operating objects. Such an approach allows maximizing similarity of developed models and the simulated objects; in this way we achieve the increased adequacy of the obtained models. The article presents an interface of developed models and examples of their functioning under conditions of different input parameters, as well as the results of their use in order to reduce the passenger trains processing time. The proposed models are generic and could be applied for simulation of passenger trains processing at any station of Ukraine.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania adaptacyjnych regulatorów neuronowo rozmytych z dodatkowymi warstwami Petriego w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi. Badania wykonano w strukturach sterowania wektorowego DFOC. Do estymacji prędkości kątowej, w strukturze bezczujnikowej, wykorzystano estymator MRASCC. Sprawdzono działanie układów w różnych warunkach pracy. Wykonano badania eksperymentalne na stanowisku z kartą Micro Lab Box 1202 firmy dSpace.
EN
In the paper the adaptive control structure with induction motor drive system with MRAS type flux and speed estimator is tested and developed. System with the Petri layers was implemented and checked during different drive operations. Proposed algorithm was applied in the Direct Field Oriented Control Structure and Direct Torque Control of Induction Motor and tested in laboratory set-up with DS1202 dSpace Micro Lab Box card. Control structure was tested and checked during different drive operation.
EN
axiing belongs to airport operations, which are characterized by a large number of aviation safety events, including even accidents. Currently telematic solutions are introduced, which are intended to assist in coordination of the taxiing, such as A-SMGCS system. One of the advanced features of this system is the automatic selection of the taxi route. The paper presents the concept of intelligent taxi route choice system that could be implemented on the fourth level of A-SMGCS system at the airport. The module for identification of conflict points, which is the main subject of this study, is a very important part of the taxi route choice system. A mathematical model and a computer tool CP-DET that can detect conflict points in the structure of taxiways are presented in the paper. These points change dynamically, along with changes in the structure of airport traffic. Identification of conflict points allows the intelligent management of the taxiing process, for example, by selecting an alternative taxi route.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości rozmieszczenia konkurencyjnej warstwy Petriego w neuronowo-rozmytym regulatorze adaptacyjnym typu PI. Zbadano wpływ ilości zerowanych sygnałów na działanie układu napędowego. Rozważania teoretyczne oraz badania symulacyjne potwierdzono zostały przez testy eksperymentalne.
EN
In the paper an issues related to the neuro-fuzzy adaptive controller with Petri layer are presented. The effect of number of zeroed signals on motor performance is examined. Theoretical and simulation studies are confirmed by experimental tests.
PL
W artykule zaproponowano metodę modelowania i realizacji procesów sekwencyjnych i współbieżnych w środowisku sterowników programowalnych PLC, z wykorzystaniem instrukcji CASE OF, języka tekstowego ST. Pokazano metodę transformacji modelu procesu sterowania, zbudowanego w postaci sieci Petriego, wprost do postaci kodu programu sterownika przemysłowego, bez konieczności pośredniego budowania schematu logicznego. Wskazano korzyści płynące z zastosowania tej metody, w realizacji zarówno prostych jak i złożonych algorytmów sterowania procesami dyskretnymi w systemach czasu rzeczywistego. Przedstawiono rozwiązanie algorytmu sterowania procesami sekwencyjnymi i współbieżnymi na przykładzie procesu ważenia. Wskazano kierunki dalszego wykorzystania i rozwoju zaprezentowanej metody do realizacji procesów sekwencyjnych i współbieżnych.
EN
This paper describes a method for modeling and execution of sequential and concurrent processes in the environment of programmable controllers (PLC) with the use of CASE OF statements of the Structured Text language (ST). It depicts the method of transformation of the model of the process control, built on the basis of the Petri net, which leads directly to the form of the program code of industrial controller without the need of creating the intermediate logical schema. The paper reveals the benefits of the implementation of the presented method in the realisation of both simple and complex control algorithms for discrete processes in real time systems. The solution of the control algorithm for sequential and concurrent processes is shown on the example of the weighing process. The paper presents the directions of further development and implementation of the mentioned method concerning the execution of the sequential and concurrent processes.
PL
Planowanie dystrybucji towarów jest zagadnieniem aktualnym i często poruszanym w literaturze. Właściwa organizacja systemu dystrybucji przedsiębiorstwa jest w dobie szybko rozwijającej się konkurencji rynkowej jednym z kluczowych sposobów osiągnięcia sukcesu na rynku. W związku z tym na potrzeby planowania przewozów w różnych systemach dystrybucji w literaturze istnieje wiele sformułowanych modeli matematycznych podejmujących tę problematykę. W artykule autorzy przedstawili rozwiązanie wielobazowego problemu wyznaczania tras pojazdów z oknami czasowymi. Do rozwiązania problemu wykorzystano algorytm klasteryzacji oraz algorytm genetyczny. W wyniku obliczeń uzyskano plan przewozu do odbiorców. Zasadniczą część pracy stanowi natomiast analiza rozwiązania z użyciem oprogramowania symulacyjnego. Pozwoliło to na badanie jakości wyznaczonego planu przewozów. Przedstawiono wybrane wskaźniki oceny systemu transportowego w zastosowaniu do podejmowanego problemu. Wskazano również newralgiczne elementy tzw. wąskie gardła rozważanego typu systemu transportowego
EN
Goods distribution planning is a current issue and often tackled in the literature. Proper organization of the company’s distribution system in a rapidly growing market competition is one of the key ways of achieving success on the market. Therefore, there are many mathematical models in the literature for the purposes of distribution planning in the various distribution systems. In the paper authors present a solution for the multi-depot vehicle routing problem with time windows. To solve the problem, the clustering and genetic algorithms were used. As a result of calculations, the customers service plan was obtained. The main part of the work is the analysis of the obtained solutions with the usage of a simulation software. This allowed the examination of the quality of the obtained customers service plan. Also selected indicators of evaluation of the transport system in a use for a given problem were presented. More over critical elements (bottle necks) of a given type of transportation system were identified.
18
Content available The problem of coalition formation modelling
EN
The paper deals with the problem of modelling of coalition formation. Petri Nets were suggested as they offer a simple way to graphically represent the coalition formation procedure, they allow to easily make changes in modelling procedure and there are many high-quality modelling tools. The authors do not provide complete modelling procedure, but only show that Petri Nets is a very effective tool for determining and parameter estimation of possible coalitions. An example is considered as well as conclusions about application of Petri Nets for modelling of coalition formation.
PL
Artykuł dotyczy problemu modelowania procesu powstawania koalicji. Jako rozwiązanie zaproponowano sieci Petriego, ponieważ zapewniają prosty sposób graficznej reprezentacji procedury tworzenia koalicji, pozwalają na łatwe wprowadzanie zmian w procedurze modelowania i wiele wysokiej jakości narzędzi do modelowania. Autorzy nie opisują pełnej procedury modelowania, lecz wykazują, że sieci Petriego są bardzo skutecznym narzędziem do określania i szacowania parametrów możliwych koalicji. Przedstawiono przykład, oraz wnioski dotyczące stosowania sieci Petriego do modelowania powstawania koalicji.
EN
The algorithm and the model of the functionally-oriented method for specialized educational and intellectual systems (EI systems) automated design, based on Petri nets, are developed in the article. The example of the developed algorithm application for the real EI-system design is also given. The developed model based on Petri nets helps to identify the major states of the system synthesis process.
PL
W artykule rozpatrzono algorytm i model funkcjonalnie zorientowanej metody projektowania automatycznego specjalizowanych systemów edukacyjnych i inteligentnych (systemów EI) opartych na sieciach Petri. Przedstawiono również przykład tworzenia algorytmu aplikacji dla rzeczywistego projektowania systemu EI. Opracowano model oparty na sieci Petriego wspomagającej identyfikację głównych stanów systemu syntezy procesów
20
Content available remote Modelowanie procedur startu i lądowania z wykorzystaniem sieci Petriego
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modelowania ruchu lotniskowego przy wykorzystaniu kolorowanych, czasowych, stochastycznych sieci Petriego. Na przykładzie modelu lotniska z jedną drogą startową i jednoczesnymi operacjami startu i lądowania pokazano możliwości stosowania tych modeli w badaniach procesów ruchowych w transporcie. Model zastosowano do wyznaczania średniego czasu opóźnienia operacyjnego, przy przyjętych procedurach ruchowych, w zależności od wielkości obsługiwanego ruchu.
EN
This paper presents the concept of airport traffic modelling using coloured, timed, stochastic Petri nets. By the example of the airport with one runway and simultaneous takeoff and landing operations, the applicability of such models in analysis of air traffic processes is shown. The model was used to determine the average delay in air traffic, depending on the volume of traffic, while operating under the assumed procedures.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.