Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  próbka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono studium parametryczne wpływu wytrzymałości na ściskanie betonu, wpływu stosunku pola przekroju próbki do pola powierzchni docisku oraz stopnia zbrojenia spiralą na wytrzymałość betonu na docisk. Podano alternatywne wzory do obliczania wytrzymałości na docisk betonu elementów zbrojonych spiralami.
EN
Paper presents parametric study of influence of concrete compressive strength, ratio of cross-section area to loaded area and reinforcement ratio on bearing capacity. Based on analised results of previous researches, alternative formulas for bearing capacity of spirally reinforced concrete were presented.
PL
Przygotowanie próbek niesie za sobą ryzyko popełnienia wielu błędów, a co za tym idzie uzyskania niewłaściwego wyniku. Do każdej nowej matrycy należy indywidualnie dobrać sposób roztwarzania, bazując na dostępnych materiałach aplikacyjnych, normach oraz własnej wiedzy i doświadczeniu.
PL
Etap pobierania i przygotowania próbek do badań żywności ma znaczący wpływ na jakość badań mikrobiologicznych. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z wyborem metody pobierania próbki w zależności od rodzaju matrycy żywności oraz określeniem planu pobierania próbek. Przedstawiono również dokumenty opisujące postępowanie z próbką laboratoryjną i analityczną.
EN
The stage of sampling and preparation of samples for food examination has a significant impact on the quality of microbiological analysis. The paper discusses issues relating to the choice of sampling method depending on the type of food matrix and specifying the sampling plan. Documents describing the laboratory and analytical sample were also presented.
EN
Subsea transmission pipelines (STP) are designed to transport liquids, gases or solid/liquid mixtures over some distances. STP are buried underground or submerged in water for transportation of natural oil and gas (O&G) products. A Vernonia amygdalina (VA) solution is prepared to act as an inhibitor. The specimens are kept in a workable state. Steps are taken to prepare each specimen. All cuts and sheared edges were ground out to prevent them from becoming sites for preferential attack. The finishing of the specimen surface with grit abrasive paper (sand paper) and rinsing of the specimens in distilled water are carried out. Then, degreasing of specimen in acetone and air-dried are carried out. Upon drying, the specimens are immediately weighed to obtain their initial weights. Twelve specimens are used for the test as follows: 6 Aluminum (Al); and 6 mild steel (MS) samples. With a 2M concentration of VA solution, the MS and Al samples are immersed in different plastic containers containing 400ml of seawater with pH value of 7.25 with no (0%) inhibitor added to it. A 5% (400ml) of the VA solution is poured into the measuring cylinder for each sample-Al and MS. The specimens are suspended by the strings and completely immersed in the different percentage test media. The same procedure is carried out for each of the different percentages (i.e. 10%, 15%, 20%, and 25%) and a total of 12 solutions are set up. The seawater used has 7.25 pH. At the end of every week (168 hours), the specimens are removed from the corrosive media. Observation and recording of appearance of the specimen, noting sites are done to analyze the effect of the VA solution on the AL and MS used for the STP. Values are obtained and graphs plotted on weight loss (WL) and corrosion rate (CR) versus the time. It is observed that the VA solution has different effect on the STP at different time and percentage of the VA solution introduced into the environment of the pipe. It was also observed that optimum inhibition of coupons is obtained between 15-25% of VA solution during the first four weeks of testing. At the fifth week, the inhibitor was gradually losing its effectiveness. This means that more inhibitor needs to be added at regular intervals in order to sustain the effectiveness of the inhibitor.
5
Content available remote Microplastics in urban water management
EN
The paper is discussing microplastics in the effluent of wastewater treatment plants and other discharges from urban areas. The aim of the discussion is to expose the challenges related to sampling and detecting plastic particles in treated wastewater. The different types of microplastics and a rough estimation of the amount of plastic which could end up in the aquatic environment is given. The work is based on a literature review of microplastic particles in treated wastewater and discusses their consequences on the aquatic ecosystem.
PL
W artykule omówiono problem obecności mikroplastików w cieczach odpływających z oczyszczalni ścieków i w innych cieczach pochodzących z obszarów miejskich w celu ujawnienia trudności związanych z pobieraniem próbek i wykrywaniem cząsteczek plastiku w ściekach. Określono różne rodzaje mikroplastików oraz szacowaną ilość plastiku, który może znajdować się w środowisku wodnym. Przeprowadzone prace oparto na przeglądzie piśmiennictwa na temat obecności mikrocząsteczek plastiku w ściekach i omówiono jej skutki dla ekosystemu wodnego.
6
EN
The article deals with the examination of the state of the ball track of the heavy mining machine ZP6600/Z79. It gives results of material exams which were taken on given samples and describes the progress and results of the numerical computation of the state of tenseness by finite element method of the bottom part of the ball track when it touches the ball.
PL
W artykule przedstawiono badania stanu toru łożyska kulkowego ciężkiej maszyny górniczej ZP6600/Z79. Przedstawione zostały wyniki badań materiałowych które zostały przeprowadzone na próbkach, opisano ich przebieg oraz wyniki obliczeń numerycznych stanu naprężenia metodą elementów skończonych dla dolnej części toru w miejscu styku z kulką.
7
Content available remote Wybrane narzędzia statystyczne w zastosowaniu do oceny jakości wyrobów
PL
W artykule przedstawiono zasady realizacji statystycznej kontroli odbiorczej wyrobów w oparciu o normy PN-ISO 2859 część 1 i 2 oraz zasady statystycznej kontroli procesu. Omówiono też wykorzystanie normy PN-ISO 8258 do tworzenia kart kontrolnych Shewharta. Podano praktyczne przykłady zastosowań.
EN
The article presents the rules of accomplishment of statistical receiving control of the products based on PN-ISO 2859 standards, part 1 and 2 as well as the rules of statistical process control. There is also the subject of employment of PN-ISO 8258 standard in creation of Shewhart’s control charts. There are given the practical examples of applications.
EN
Research on the drying processes of grain kernels in a thin layer requires data on moisture content changes inside kernels in selected time intervals of these processes. Before experimental tests to determine these changes are preformed, it is essential to assume the initial mass of grain samples. Deliberate determination of its value, taking into account the uncertainty of measuring instruments in the determination of sample mass in selected time intervals and sample dry mater content, provides results with a possibly low uncertainty. Unfortunately, despite the fact that the method for determining the initial mass of samples is generally available, quite often its value is not assumed deliberately. Therefore, the objective of this study was to develop software that could help in the determination of the initial mass of grain kernel samples dried in a thin layer. The paper also includes example results obtained with the use of the developed software, used for its validation.
PL
Badanie procesów suszenia ziarna zbóż w cienkiej warstwie wymaga znajomości zmian zawartości wody w jego wnętrzu w kolejnych krokach czasowych tych procesów. Przed przystąpieniem do badań doświadczalnych dążących do poznania tych zmian niezbędne jest przyjęcie początkowej masy próbki suszonego ziarna. Świadome określenie jej wartości, z uwzględnieniem niepewności przyrządów pomiarowych służących do określania masy próbki w kolejnych krokach czasowych i masy suchej substancji w próbce, umożliwia otrzymanie wyników obarczonych możliwie niską niepewnością. Niestety pomimo tego, że metoda określania początkowej masy próbki suszonego materiału jest ogólnie dostępna, w badaniach dość często jej wartości nie przyjmuje się w pełni świadomie. Dlatego też celem pracy było opracowanie oprogramowania, które ułatwi określanie początkowej masy próbki ziarna zbóż suszonego w cienkiej warstwie. W pracy zawarto również przykłady wykorzystania wytworzonego oprogramowania, które zostały wykorzystane do jego walidacji.
PL
Do głównych zalet techniki CPE można zaliczyć prostotę prowadzenie procesu ekstrakcyjnego, jej niskie koszty oraz ekologiczny charakter. Warto również podkreślić uniwersalny charakter tej metody ekstrakcji, którą można stosować do izolowania wielu grup związków organicznych, a także metali.
PL
Przyczepność zapraw klejących do styropianu jest jedną z kluczowych wymaganych właściwości, jakie powinny spełniać zaprawy klejowe stosowane w ociepleniach. Odpowiednia przyczepność zapewnia trwałość całemu układowi, a przede wszystkim bezpieczeństwo zamocowania do ściany oraz przyczepność warstw wierzchnich systemu. Z uwagi na technologię wykonywania prac ociepleniowych istotna jest przede wszystkim przyczepność wczesna, która nie jest określana w badaniach normowych. W dwóch niezależnych laboratoriach podjęto badania w celu wyznaczenia korelacji pomiędzy wartościami przyczepności normowej a przyczepnością wstępną oraz jednocześnie oceny wpływu niejednorodności podłoża (styropianu) na niepewność uzyskiwanych wyników. W artykule przedstawiono wyniki badań zaprawy klejowej w zakresie przyczepności do styropianu po 2, 7, 14, 21 i 28 dniach dla próbek przechowywanych w warunkach powietrzno-suchych. W toku analiz nie udało się wyznaczyć korelacji pomiędzy wynikami badań przyczepności dla któregokolwiek z przyjętych terminów badań. Na podstawie przeprowadzonych badań nie wykazano korelacji pomiędzy wynikami przyczepności po różnych okresach sezonowania dla żadnego laboratorium. Oznacza to, że nie można na podstawie wyników przyczepności po normowych 28 dniach sezonowania stwierdzić, jaka jest wytrzymałość wczesna, czyli po 24 h, 48 h czy nawet po 14 dniach. Brak korelacji, a zatem brak możliwości określenia przyczepności wczesnej na podstawie wyników uzyskanych po 28 dniach sezonowania, wskazuje na konieczność określenia przyczepności wczesnej w oparciu o przeprowadzone badania. Jednocześnie wykazano, że niepewność wyników związana z niejednorodnością podłoża jest większa niż różnice w wynikach badań po różnym czasie sezonowania próbek.
EN
Adhesion strength of adhesives to polystyrene is one of the key properties required in external thermal insulation composite system. Sufficient adhesion gives durability of the system and safety of fixing to the wall. Given the technology of performance of thermal insulation work very important is mainly early adhesion, which is not described in any standards to thermal insulation composite system. In order to determine correlation between declared standard adhesion and early adhesion strength in two independent laboratories studies were undertaken. Simultaneously the influence of the heterogeneity of the substrate (expanded polystyrene) on uncertainty of the results was observed. The article presents the results of adhesion strength of adhesive mortar to EPS after 2, 7, 14, 21 and 28 days for samples conditioned in laboratory conditions. In both laboratories correlation between any terms of seasoning of adhesive strength to polystyrene board was not obtained. It means that adhesion to polystyrene after 2, 7, 14 or 21 days couldn’t be determined based on results after 28 days of seasoning and conversely. No correlation between early adhesion and adhesion after 28 days of seasoning indicates the necessary to determine the early adhesion based on carried out studies. Moreover, it has been proven that effect of non-uniformity of the substrate is higher than differences between results after different time of seasoning.
EN
The most important features indicating appropriate fetal development are the measures of instantaneous variability of a fetal heart rate (FHR), describing fluctuations of the beat-to-beat heart intervals. The most popular method for the FHR acquisition is the Doppler ultrasound technique. However, it is very sensitive to various motion artifacts distorting the signal being acquired. The aim of our work was to evaluate the influence of signal loss episodes on the parameters quantitatively describing the instantaneous variability of the FHR. For this purpose we artificially inserted signal loss episodes to the recordings, in different patterns and percentage, in accordance with the real characteristics of the signal loss segments. We particularly would like to answer the question if the signals with significant amount of signal loss can be reliably evaluated by means of instantaneous variability measures, and which of these measures (numerical indices) are more robust to the missing values.
PL
Zastosowanie metody wzorca wewnętrznego w przypadku złożonego przygotowania próbki do analizy zapewnia zwiększenie odtwarzalności procedury analitycznej.
PL
Związki powierzchniowo czynne stanowią doskonałą alternatywę dla rutynowo stosowanych, zazwyczaj żmudnych i czasochłonnych, technik przygotowania próbek, do przeprowadzenia których nierzadko wykorzystuje się duże ilości odczynników chemicznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było przetestowanie sposobów wstępnego przygotowania próbek o skomplikowanych analitycznie matrycach do badań metodą chromatografii jonowej. Sprawdzono możliwość zastosowania rozcieńczania i oczyszczania z wykorzystaniem dostępnych w handlu filtrów oraz ich kombinacji. Analiza otrzymanych wyników stworzyła podstawy do opracowania algorytmów postępowania podczas przygotowania próbek wód złożowych i wyciągów wodnych odpadów wiertniczych do badań na zawartość wybranych anionów.
EN
This article presents the results of research which were aimed at testing ways for the pre-treatment of samples with analytically complicated matrices for research performed by the ion-chromatography method. The possible application of dilution and purification using filters available on the market as well as their combinations was checked. The analysis of obtained results laid the foundation for the development of algorithms for the conduct of preparing samples of reservoir water and drilling waste water extracts for testing of selected anions content.
EN
Analyzed the known methods for defining the compressive strength of the brick and mortar of the existing walls. Suggested ways that have been experimentally verified. Brick strength tests performed in situ pull-off method. Based on statistical correlation was found between the tensile strength of brick and brick compressive strength. The compressive strength of the masonry mortar was tested on cylindrical samples cutted from the wall containing two fragments of brickand situated between the mortar joint. Based on statistical analysis obtained correlation coefficient between the set mortar compressive strength and compressive strength of the mortar gotten on the standardized samples.
16
Content available Właściwości akustyczne uszczelek progowych
PL
Jakość akustyczna różnego typu uszczelek, w tym uszczelek progowych w drzwiach, jest często pomijana lub zbyt pobieżnie brana pod uwagę w procesie projektowania ich konstrukcji. Tymczasem ma ona dość istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadkach, gdy celem jest osiągnięcie stosunkowo dużej izolacyjności akustycznej gotowego wyrobu (powyżej 37 dB). W związku z tym powstała potrzeba opracowania znormalizowanej metody pomiaru i oceny właściwości akustycznych różnego typu materiałów uszczelniających, takich jak pianki, kity i uszczelki stosowane w złączach pomiędzy poszczególnymi częściami okien lub drzwi (np. uszczelki przylgowe, progowe itp.). Zadanie to zostało podjęte przez grupę roboczą ISO/TC43/SC2/WG18, która opracowała projekt normy EN ISO 10140-1/Amd 1 [1], mającej się ukazać w postaci dodatku do nowej serii norm pomiarowych EN ISO 10140. Końcowy projekt został poddany głosowaniu w ramach ISO/CEN w 2011 r. Niniejszy artykuł przedstawia parametry oceny akustycznej, metodę pomiarów oraz wyniki badań izolacyjności akustycznej uszczelek progowych, przeprowadzonych w ramach tematu badawczego NA-67, którego celem jest wprowadzanie nowych metod pomiarowych w Laboratorium Akustycznym ITB.
EN
Sound quality of various types of seals, including seals in the door threshold, is often overlooked or too superficial to be taken into account in the design process of door construction. Meanwhile, it is quite important, especially in cases where the goal is to achieve a relatively high sound insulation of the finished product (above 37 dB). Therefore, the need arose to develop a standardized method of measuring and evaluating the acoustic properties of various sealing materials such as foams, sealants and gaskets used in the joints between the different parts of windows or doors (e.g. rebate gaskets, threshold seals, etc.). This task was undertaken by a working group ISO/TC43/SC2/WG18 that developed the draft standard ISO 10140-1/Amd 1, designed to appear as an addition to the new series of measurement standards ISO 10140. The final draft was voted by the ISO / CEN in 2011. This article presents the acoustic parameters, measurement method and the measurements results of sound insulation of floor seals, conducted under the research project NA-67, which aims to introduce the new methods in Acoustic Laboratory of ITB.
PL
Praca z materiałem biologicznym musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno materiału biologicznego, pacjentów oraz personelu laboratorium. Ważne jest wykorzystanie technik umożliwiających zachowanie odpowiedniej jakości pobieranego materiału. Niewątpliwie do takich technik należy system zamknięty, który umożliwia utrzymanie sterylności materiału podczas transportu, wykonywania badań, przechowywania itp. Zastosowanie tego systemu wymaga użycia specjalnego sprzętu, ale jednocześnie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z bezpieczeństwem i jakością materiału biologicznego.
EN
Biological material must be handled in a way that ensures its own safety as well as the safety of the laboratory personnel and patients. It is important to rely on techniques that help to maintain the quality of collected material. One of such obvious techniques is the closed system that ensures the sterility of material during transport, testing, storage, etc. This system requires special equipment, but the benefi ts in terms of safety and quality of biological material are indisputable.
PL
Systemy zapewnienia jakości stanowią gwarancję prowadzenia wiarygodnych badań przez laboratorium. Umożliwiają współczesnemu badaczowi pozyskanie partnerów badawczych i inwestorów. Nadzór nad materiałem badawczym jest jednym z punktów krytycznych pracy w laboratorium, dlatego niezwykle istotnym jest przestrzeganie wytycznych dotyczących prawidłowego przechowywania i transportu próby. Wnikliwa analiza wymagań dotyczących transportu materiału badawczego zaprezentowana w niniejszym artykule zwraca uwagę na potrzebę zmian jakościowych współczesnych laboratoriów.
EN
The quality management systems are the guarantee of reliable research in the laboratory. The allow the researcher to obtain modern research partners and investors. Supervision of research materials is one of the most critical work in the laboratory, and therefore extremely important to observe the guidelines for proper storage and transportation of the sample. A careful analysis of requirements for the transport of the research materiál, presented in this paper, highlights the need for qualitative changes of modern laboratories.
EN
Using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) sphalerite samples from lead and zinc mines of the Silesian-Cracow region were studied in terms of the effect of organic matter on their coloration. The results indicate no correlation between the abundance and chemical composition of organic matter and sphalerite coloration. TOC values for investigated samples are in the range of 0.5-1.28%. A basic feature characterizing all samples is very similar distribution of n-alkanes, with a predominance of short-chain n-alkanes (from n-C13 to n-C21) over long-chain n-alkanes (from n-C25 to n-C35). Among the isoprenoids pristane dominates over phytane (Pr/Ph ratio in one sample is even 8.95), which does not correspond to previous studies (Karwowski et al. 2001) and may be due to the multi-source nature of organic matter present in sphalerite inclusions from the Silesian-Cracow Zn-Pb deposits. The occurrence of hopanes with 17β,21β(H) stereochemistry indicates a low maturity of test samples.
PL
Przy zastosowaniu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) zbadano próbki sfalerytu z kopalń cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego pod kątem wpływu materii organicznej na ich barwę. Otrzymane wyniki wskazują na brak korelacji między ilością oraz składem chemicznym materii organicznej a barwą sfalerytu. Wartości TOC dla badanych próbek mieszczą się w przedziale 0.5-1.28%. Charakterystyczną cechą wszystkich próbek jest bardzo zbliżona dystrybucja nalkanów, z wyraźną przewagą n-alkanów krótkołańcuchowych (od n-C13 do n-C21) nad długołańcuchowymi. Wśród izoprenoidów pristan dominuje nad fitanem (stosunek Pr/Ph w jednej próbce wynosi nawet 8.95), co nie odpowiada wynikom poprzednich badań (Karwowski et al. 2001) i może być spowodowane wieloźródłowym charakterem inkluzji materii organicznej w sfalerytach ze śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Obecność hopanów o strukturze 17β,21β(H) wskazuje na bardzo niską dojrzałość termiczną badanych próbek.
PL
Artykuł prezentuje specjalną technologię wykonania próbek do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych. Uwzględnia ona specyficzne wymagania dotyczące dokładności i geometrii warstwy wierzchniej próbek do badań wytrzymałości zmęczeniowej. Opisano specjalne urządzenie do ściernej obróbki wykańczającej odcinka po-miarowego oraz wyniki pomiarów uzyskanych dokładności.
EN
The article presents the special technology for manufacturing of the samples for strength tests of materials used in aviation constructions. It considers the specific requirements for accuracy and geometry of the top layer of the samples for strength testing. It describes the special device for abrasive processing for finishing of the tested section and presents the results of measurement of the achieved accuracy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.